X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5930 resultaten)

Pagina 2 van 593

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (899) Planschade (585) Handhaving (451) Bezwaar en beroep (201) Nadeelcompensatie (198) Natuurbeschermingswet (195) Dwangsom (164) Geluid (161) Ladder duurzame verstedelijking (150) Belanghebbende (131) Omgevingsvergunning (129) Kruimelafwijking (124) Wob (122) Vergunningvrij bouwen (113) Onteigening (110) Milieu (107) Buitengebied (104) PAS (96) Verjaring (93) Relativiteitsvereiste (89) Evenementen (88) Parkeren (85) Bestuursrecht (82) M.e.r. (82) Schadevergoeding (76) Natura 2000-gebied (76) Gebiedsbescherming (74) Geur (73) Normaal maatschappelijk risico (72) Planvergelijking (70) Afval (70) Activiteitenbesluit (68) Exploitatievergunning (66) APV (66) Dienstenrichtlijn (65) Recreatie (62) Vertrouwensbeginsel (61) Bouwwerk (60) Asbest (57) Luchtkwaliteit (57) Flora- en faunawet (56) Vvgb (54) Detailhandel (54) Leges (53) Voorzienbaarheid (50) Stikstof (50) Schaarse vergunningen (48) Erfpacht (46) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (46) Awb (45) Windenergie (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (43) Taxatie (40) Monumenten (40) Bouwbesluit (39) Bodem (38) Intrekken vergunning (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (36) Drank- en Horecawet (35) Waterwetgeving (34) Overheidsaansprakelijkheid (33) Aanvraag (33) Grondzaken (33) Deskundigenadvies (32) Gezondheid (32) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Provinciale verordening (31) Bibob (31) Bestuursdwang (30) Overgangsrecht (30) Bestuursorgaan (29) Gedogen (29) Plattelandswoningen (28) Subsidies (27) Ammoniak (27) Nbw-vergunning (27) Welstand (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Zonne-energie (25) Vergunningverlening milieu (25) Fosfaat (24) Afwijken bestemmingsplan (24) RO (22) Seksinrichtingen (22) Calamiteit (22) Last onder dwangsom (22) Bodemverontreiniging (22) Invorderingsbeschikking (22) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Horeca (22) Kappen (21) Adviseur (21) Leegstand (21) Kruimellijst (20) Beleidsregels (20) Opiumwet (20) Overtreder (20) Gebiedsontwikkeling (20) Bijbehorend bouwwerk (19) Beheersverordening (19) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Schaarse vergunning (18) Bodembescherming (18) Bestuurlijke boete (18) Staatssteun (18) Melding (17) Proceskostenvergoeding (17) Chw (17) Drugs (17) Vuurwerkbesluit (16) EVRM (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Schade (16) Publicatie (16) Exceptieve toetsing (15) Energiebesparing (15) Onrechtmatig handelen (15) Bouwverordening (15) Voorwaardelijke verplichting (15) Spuitzone (14) Begunstigingstermijn (14) Procedure (14) Zienswijze (14) Natuur (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Saldering (14) Arbeidsmigranten (13) Permanente bewoning (13) Uitwerkingsplan (13) Sluiting (13) Woonboten (13) Bouwleges (12) Kostenverhaal (12) Bijzondere wetten (12) Mest (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Tracébesluit (12) Eliminatiebeginsel (12) Subsidie (12) Milieuzone (11) Short stay (11) Reactieve aanwijzing (11) Externe veiligheid (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Grondexploitatie (11) Aanbesteding (11) Aanwijzing (11) Bevoegd gezag (10) Archeologie (10) BBT (10) Legalisatie (10) Airbnb (10) Veehouderij (10) Concurrent (10) Advies (10) Inrichting (10) Energie (10) Tussenuitspraak (10) Onlosmakelijk (10) Binnenplanse afwijking (10) Gelijkheidsbeginsel (9) Rijksinpassingsplan (9) Vergunningverlening (9) Maatwerkvoorschriften (9) Coffeeshop (9) Verordening ruimte (9) Anterieure overeenkomst (9) Wijzigen vergunning (9) Zorgplicht (9) Last onder bestuursdwang (9) Wet natuur (9) Afwijken omgevingsvergunning (8) Bedrijfswoning (8) Stuiting (8) Windpark (8) Huisvestingswet (8) Hennepkwekerij (8) Voorkeursrecht (8) Terras (8) Ondergeschikte aard (8) Relativiteit (8) Overtreding (7) Waterwet (7) Gemeenteraad (7) Rechtsbescherming (7) Landelijk gebied (7) Beginselplicht (7) Standplaatsvergunning (7) Burenrecht (7) Zelfvoorziening (7) Aanleggen (7) Transformatie (7) Achtererf (7) Erfafscheiding (7) Cultureel erfgoed (7) Bijzondere omstandigheden (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Slopen (6) Herbestemmen (6) Procesbelang (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Voorlopige voorziening (6) Bouwplan (6) Aanmaning (6) Gemeentewet (6) EHS (6) Milieuvergunning (6) Inpassingsplan (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Kraken (6) Vertrouwenbeginsel (6) Vergunning (6) Mijnbouwwet (6) Zorgvastgoed (5) Mantelzorg (5) Wonen en zorg (5) Horecabedrijf (5) Woonbestemming (5) Zonering (5) Wegenwet (5) Watervergunning (5) Hoofdgebouw (5) Begrippen (5) Omgevingswet (5) Natuurbescherming (5) Habitat (5) Brandveilig gebruik (5) Gedoogplicht (5) Goede procesorde (5) E-mail (5) Uitsterfregeling (5) Coördinatieregeling Wro (5) Gebouw (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Grondbeleid (4) Passende beoordeling (4) Wijzigingsplan (4) Klimaat (4) Ruimtelijke plannen (4) Bevi (4) Bouwstop (4) Saneringsplan (4) Calamiteitenregeling (4) Openbaar gebied (4) Lozingen (4) Inspanningsverplichting (4) Exploitatieovereenkomst (4) Onttrekkingsvergunning (4) Meststoffenwet (4) Erfdienstbaarheid (4) Milieubeleid (4) Achtererfgebied (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Beperkte milieutoets (4) Gasloos (4) dwangsom (4) Voorbereidingsbesluit (4) Vuurwerk (4) Water (4) Precario (4) Ingebrekestelling (4) Perceel (4) Onevenredig (3) IPPC (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Agrarisch (3) Ontruiming (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Uitwerkingsplicht (3) Passieve risicoaanvaarding (3) handhaving (3) EPC (3) Staatsteun (3) Onderzoek (3) Revisievergunning (3) Proactieve aanwijzing (3) Uitrit (3) Strafrecht (3) Aanvullende gegevens (3) Zorg en wonen (3) Omgevingsverordening (3) Dieren (3) Structuurvisie (3) subsidie (3) Grondgebondenheid (3) Woz (3) Vooringenomenheid (3) PPS (3) Boswet (3) Gebruiksvergunning (3) Belanghebbend (3) RO beleid (3) Gebrek (3) Huisvestingsverordening (3) Bestaand gebruik (3) Ruimtelijke relevantie (3) Bebouwde kom (3) Gefaseerde vergunning (3) Licht (3) Geheimhouding (3) Vogelrichtlijn (3) Herzieningsverzoek (3) Vergistingsinstallaties (3) Openbaarheid (3) Openbare weg (3) Plangebied (2) Terinzagelegging (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Woonwagen (2) Reclame (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Relativiteitsbeginsel (2) Uitweg (2) Witwassen (2) Ontgronding (2) Prostitutie (2) Voorgevel (2) Warmtewet (2) Verkeer (2) Termijnoverschrijding (2) Verkeersbesluit (2) Veranderingsvergunning (2) Kennisgeving (2) Nge norm (2) Huurovereenkomst (2) Beheerplan (2) Belangenafweging (2) Burgerparticipatie (2) Beroepschrift (2) Beroepsgronden (2) Kadastraal perceel (2) Beslissing op bezwaar (2) Bestaande rechten (2) Burenruzie (2) Flexibiliteit (2) Leegstand platteland (2) Hinderwet (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Gronduitgifte (2) Gebruik (2) Grenswaarden (2) Bezonning (2) Bouwperceel (2) bodembescherming (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Landschap (2) Causaliteitsvereiste (2) Legalisering (2) Mijnbouwschade (2) Aanhaken (2) Neutrale verandering (2) Duurzaamheid (2) Natuurschoonwet (2) Eliminatie (2) Activiteit (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Mitigerende maatregel (2) Drank-en-horecawet (2) Emissierechten (2) Digitaal indienen (2) Geluidgrenswaarden (2) Bouwerkl (1) Verklaring van geen bedenking (1) Verweerschrift (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Vervallenverklaring (1) detailhandel (1) Bouwkavels (1) Bouwkeet (1) Bouwovergangsrecht (1) Uitvoeringsbesluit (1) Dienstenrichtijn (1) Dakterrassen (1) Dakopbouw (1) Duurzaam (1) Bouwvergunning (1) Drones (1) calamiteit (1) Brandveiligheid (1) brzo (1) Tijdelijke bestemming (1) Dieraantallen (1) Buitenplanse afwijking (1) Delegatie (1) duurzaam (1) Coördinatieregeling (1) Burgerlijk wetboek (1) Tijdelijke verhuur (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Vergoeding in natura (1) Brancheringsregeling (1) V-stacks (1) Volksgezondheid (1) Woondoeleinden (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Bedrijvenlijsten (1) Wonen (1) asbestbrand (1) Woningwet (1) Ambtshalve voorzien (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) AirBnB (1) belanghebbende (1) airbnb (1) Zendmast (1) afval (1) Abbb (1) aanvraag (1) zorgplicht (1) Aansprakelijkheid (1) Aanbouw (1) Windhinder (1) windenergie (1) bouwbesluit (1) Betemmingsplan (1) Voorbereidingsprocedure (1) BOP (1) Bodemenergie (1) bodem (1) Voorpootrecht (1) bijzondere wetten (1) Bezwaar-en-beroep (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) bestuursrecht (1) Beleid (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) wabo (1) Wabo (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestemmingplan (1) Bestemmigsplan (1) waterwetgeving (1) Beroepsprocedure (1) Belemmeringenwet (1) Taxatierapport (1) Stedelijke ontwikkeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Kruimelgevallen (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) KOMO (1) parkeren (1) Kernenergiewet (1) Aanbestedingswet (1) Inspraakprocedure (1) Infrastructuur (1) IMRO-nummer (1) Permanente-bewoning (1) Overdrachtsbelasting (1) Huren (1) Huisrecht (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Havenbeheersverordening (1) Handhvaving (1) Grondwet (1) Grondgebruik (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Opslag (1) gezondheid (1) Monument (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) NEN (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) natuurschoonwet (1) Natuurbeschemingswet (1) Nadeelcompenstatie (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Onderhoud (1) Opschorten beslistermijn (1) Milieuzonering (1) milieu (1) Mestvergistingsinstallatie (1) mest (1) Melkveehouderij (1) Mandeligheid (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Kwetsbaar object (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Procesrecht (1) Gewoon onderhoud (1) subsidies (1) Europese Commissie (1) Seksinrichting (1) Exploitatieverordening (1) Sexinrichting (1) Exploitatiekosten (1) Evenementenvergunning (1) Slopen en melding (1) sluiting (1) evenementen (1) Europese Richtlijn (1) ETS-richtlijn (1) Schadeloosstelling (1) Staatssteunrecht (1) Energiezuinig (1) Emissierichtlijn (1) Omgevingsplan (1) Stofhinder (1) Eliminatieregel (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Faunabeheerplan (1) Schadebesluit (1) Gevoelige functie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Geothermie (1) Gemeentewet. APV (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Gemeentegrond (1) geluid (1) Geen zienswijze (1) Gedoogverklaring (1) Renovatie (1) Gebruiksverbod (1) Fax (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Gebruiksmelding (1) gebouw (1) Gebiedsverbod (1) Formele rechtskracht (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Sanctie (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Filiaalbenadering (1) Zwijgrecht (1)