X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (6137 resultaten)

Pagina 2 van 614

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (947) Planschade (594) Handhaving (479) Bezwaar en beroep (202) Nadeelcompensatie (201) Natuurbeschermingswet (200) Dwangsom (170) Geluid (168) Ladder duurzame verstedelijking (157) Kruimelafwijking (140) Belanghebbende (133) Omgevingsvergunning (129) Wob (122) PAS (119) Onteigening (115) Vergunningvrij bouwen (114) Milieu (113) Buitengebied (104) Verjaring (95) Evenementen (93) Relativiteitsvereiste (90) M.e.r. (90) Parkeren (87) Bestuursrecht (85) Schadevergoeding (80) Natura 2000-gebied (78) Geur (76) Dienstenrichtlijn (74) Gebiedsbescherming (74) Normaal maatschappelijk risico (72) Afval (71) Planvergelijking (70) Activiteitenbesluit (69) APV (68) Exploitatievergunning (68) Vertrouwensbeginsel (68) Recreatie (63) Detailhandel (62) Bouwwerk (61) Asbest (60) Luchtkwaliteit (59) Flora- en faunawet (56) Leges (54) Vvgb (54) Stikstof (50) Voorzienbaarheid (50) Schaarse vergunningen (49) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (48) Erfpacht (46) Tijdelijke omgevingsvergunning (45) Windenergie (45) Awb (45) Bouwbesluit (44) Monumenten (41) Taxatie (40) Bodem (38) Intrekken vergunning (38) Waterwetgeving (37) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (37) Drank- en Horecawet (35) Grondzaken (35) Overheidsaansprakelijkheid (34) Aanvraag (34) Bibob (33) Gezondheid (33) Gedogen (33) Deskundigenadvies (32) Bouwen (31) Provinciale verordening (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Overgangsrecht (30) Zonne-energie (30) Bestuursdwang (30) Bestuursorgaan (29) Plattelandswoningen (28) Ammoniak (27) Welstand (27) Subsidies (27) Nbw-vergunning (27) Bestuurlijke waarschuwing (25) Fosfaat (25) Vergunningverlening milieu (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Horeca (23) Leegstand (23) Opiumwet (23) RO (22) Kappen (22) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Calamiteit (22) Seksinrichtingen (22) Invorderingsbeschikking (22) Last onder dwangsom (22) Bodemverontreiniging (22) Bijbehorend bouwwerk (21) Overtreder (21) Adviseur (21) Beleidsregels (20) Kruimellijst (20) Gebiedsontwikkeling (20) Beheersverordening (19) Drugs (19) Staatssteun (18) Bestuurlijke boete (18) Melding (18) Schaarse vergunning (18) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) EVRM (18) Bodembescherming (18) Chw (17) Vuurwerkbesluit (17) Proceskostenvergoeding (17) Schade (17) Bijzonder bestuursrecht (16) Publicatie (16) Sluiting (16) Zienswijze (15) Saldering (15) Voorwaardelijke verplichting (15) Arbeidsmigranten (15) Privaatrecht in omgevingsrecht (15) Exceptieve toetsing (15) Onrechtmatig handelen (15) Bouwverordening (15) Energiebesparing (15) Procedure (14) Tracébesluit (14) Spuitzone (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Natuur (14) Begunstigingstermijn (14) Permanente bewoning (14) Woonboten (13) Bijzondere wetten (13) Uitwerkingsplan (13) Omgevingsvergunning milieu (12) Mest (12) Eliminatiebeginsel (12) Subsidie (12) Kostenverhaal (12) Aanbesteding (12) Bouwleges (12) Goede ruimtelijke ordening (11) Binnenplanse afwijking (11) Milieuzone (11) Reactieve aanwijzing (11) Externe veiligheid (11) Concurrent (11) Energie (11) Grondexploitatie (11) Aanwijzing (11) Short stay (11) Tussenuitspraak (10) Legalisatie (10) Maatwerkvoorschriften (10) Advies (10) Veehouderij (10) Airbnb (10) Huisvestingswet (10) Gelijkheidsbeginsel (10) Onlosmakelijk (10) Voorkeursrecht (10) BBT (10) Archeologie (10) Inrichting (10) Bevoegd gezag (10) Wijzigen vergunning (9) Wet natuur (9) Rijksinpassingsplan (9) Verordening ruimte (9) Vergunningverlening (9) Zorgplicht (9) Anterieure overeenkomst (9) Hennepkwekerij (9) Gemeentewet (9) Last onder bestuursdwang (9) Coffeeshop (9) Terras (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Stuiting (8) Ondergeschikte aard (8) Relativiteit (8) Bedrijfswoning (8) Transformatie (8) Windpark (8) Landelijk gebied (7) Zelfvoorziening (7) Beginselplicht (7) Achtererf (7) Procesbelang (7) Gemeenteraad (7) Rechtsbescherming (7) Standplaatsvergunning (7) Burenrecht (7) Waterwet (7) Erfafscheiding (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Overtreding (7) Aanleggen (7) Kraken (7) Cultureel erfgoed (7) Bijzondere omstandigheden (7) Inpassingsplan (6) Voorlopige voorziening (6) Mijnbouwwet (6) Herbestemmen (6) Aanmaning (6) EHS (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Mantelzorg (6) Vergunning (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Milieuvergunning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Gasloos (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Slopen (6) Woonbestemming (6) Bouwplan (6) Brandveilig gebruik (5) Voorbereidingsbesluit (5) Coördinatieregeling Wro (5) Habitat (5) Horecabedrijf (5) Natuurbescherming (5) Gebouw (5) Wonen en zorg (5) Zonering (5) Goede procesorde (5) Wegenwet (5) Begrippen (5) Uitsterfregeling (5) E-mail (5) Zorgvastgoed (5) Hoofdgebouw (5) Omgevingswet (5) Gedoogplicht (5) Watervergunning (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Klimaat (5) Ingebrekestelling (4) Lozingen (4) Inspanningsverplichting (4) Onttrekkingsvergunning (4) Ruimtelijke plannen (4) Wijzigingsplan (4) Vuurwerk (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) dwangsom (4) Calamiteitenregeling (4) Water (4) Omgevingsverordening (4) Erfdienstbaarheid (4) Bouwstop (4) Exploitatieovereenkomst (4) Passende beoordeling (4) Meststoffenwet (4) Perceel (4) Bevi (4) Saneringsplan (4) Precario (4) Openbaar gebied (4) Beperkte milieutoets (4) Belanghebbend (4) Milieubeleid (4) Grondbeleid (4) Achtererfgebied (4) Ontruiming (3) RO beleid (3) Licht (3) Staatsteun (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) PPS (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Ontgronding (3) Ruimtelijke relevantie (3) Revisievergunning (3) Strafrecht (3) Uitwerkingsplicht (3) handhaving (3) Grondgebondenheid (3) Bestaand gebruik (3) Vogelrichtlijn (3) Geheimhouding (3) Gefaseerde vergunning (3) Gebruiksvergunning (3) Woz (3) Gebrek (3) Vergistingsinstallaties (3) Boswet (3) Dieren (3) Vooringenomenheid (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Belemmeringenwet (3) Uitrit (3) Herzieningsverzoek (3) Zorg en wonen (3) Structuurvisie (3) subsidie (3) IPPC (3) Aanvullende gegevens (3) Agrarisch (3) Huisvestingsverordening (3) EPC (3) Bebouwde kom (3) Beslissing op bezwaar (2) Bouwperceel (2) Emissierechten (2) Eliminatie (2) Voorgevel (2) Belangenafweging (2) Woonwagen (2) Duurzaamheid (2) Drank-en-horecawet (2) Digitaal indienen (2) Aanhaken (2) Warmtewet (2) Causaliteitsvereiste (2) Burgerparticipatie (2) Burenruzie (2) Relativiteitsbeginsel (2) Beroepsgronden (2) aanvraag (2) bodembescherming (2) Prostitutie (2) Beheerplan (2) Reclame (2) Activiteit (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Witwassen (2) Wonen (2) Plangebied (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Bestaande rechten (2) Beroepschrift (2) Bezonning (2) Gebruik (2) Milieuzonering (2) Neutrale verandering (2) Uitweg (2) Geluidgrenswaarden (2) Gronduitgifte (2) Mitigerende maatregel (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Veranderingsvergunning (2) Stedelijke ontwikkeling (2) Hinderwet (2) Termijnoverschrijding (2) Natuurschoonwet (2) Flexibiliteit (2) Grenswaarden (2) Terinzagelegging (2) Legalisering (2) Omgevingsplan (2) Kennisgeving (2) Landschap (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Kadastraal perceel (2) Verkeersbesluit (2) Mijnbouwschade (2) Verkeer (2) Nge norm (2) Leegstand platteland (2) Huurovereenkomst (2) subsidies (1) Tijdelijke bestemming (1) zorgplicht (1) Woondoeleinden (1) Zendmast (1) Toezicht (1) Risicoaanvaarding (1) Staatssteunrecht (1) Taxatierapport (1) Riolering (1) Tijdelijke verhuur (1) Verweerschrift (1) Uitvoeringsbesluit (1) Schadebesluit (1) Seksinrichting (1) Stofhinder (1) Vervallenverklaring (1) Voorbereidingsprocedure (1) Verklaring van geen bedenking (1) Voorpootrecht (1) Schadeloosstelling (1) V-stacks (1) wabo (1) Wabo (1) Slopen en melding (1) Woningwet (1) Schaarse-vergunningen (1) waterwetgeving (1) sluiting (1) windenergie (1) Vergoeding in natura (1) Windhinder (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Sexinrichting (1) Sanctie (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Volksgezondheid (1) Kernenergiewet (1) Rijkscoördinatieregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Burgerlijk wetboek (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) brzo (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Evenementenvergunning (1) Exploitatiekosten (1) exploitatieplan (1) Exploitatieverordening (1) Buitenplanse afwijking (1) Brandveiligheid (1) Fax (1) Bestemmigsplan (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) aPV (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Beroepsprocedure (1) Bestemmingplan (1) Brancheringsregeling (1) BOP (1) Bouwvergunning (1) Bouwovergangsrecht (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Bouwerkl (1) bouwbesluit (1) Bodemenergie (1) Bestemmingsplanwijziging (1) bodem (1) bijzondere wetten (1) Bezwaar-en-beroep (1) Betemmingsplan (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Faunabeheerplan (1) Filiaalbenadering (1) Renovatie (1) ondergeschikte aard (1) Mandeligheid (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Permanente-bewoning (1) relativiteitsvereiste (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Rechtspraak (1) Procesrecht (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Pluimvee (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Permanente bebouwing (1) parkeren (1) Overdrachtsbelasting (1) Opslag (1) Opschorten beslistermijn (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Kwetsbaar object (1) Kruimelregeling (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Grondgebruik (1) Formele rechtskracht (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Geothermie (1) Gevoelige functie (1) Gewoon onderhoud (1) gezondheid (1) Grondwet (1) Kruimelgevallen (1) Huren (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) KOMO (1) Aanbestedingswet (1) Inspraakprocedure (1) Infrastructuur (1) IMRO-nummer (1) Huisvesting (1) Handhvaving (1) Huisrecht (1) Hnadhaving (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Herplantplicht (1) Havenbeheersverordening (1) Zwijgrecht (1)