X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5533 resultaten)

Pagina 1 van 554

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (825) Planschade (565) Handhaving (410) Bezwaar en beroep (199) Nadeelcompensatie (194) Natuurbeschermingswet (177) Dwangsom (152) Geluid (151) Ladder duurzame verstedelijking (141) Omgevingsvergunning (129) Belanghebbende (123) Wob (116) Kruimelafwijking (115) Vergunningvrij bouwen (109) Onteigening (105) Buitengebied (104) Verjaring (92) Relativiteitsvereiste (87) Evenementen (84) Milieu (80) M.e.r. (79) Parkeren (76) PAS (74) Gebiedsbescherming (74) Schadevergoeding (74) Natura 2000-gebied (73) Bestuursrecht (72) Normaal maatschappelijk risico (70) Planvergelijking (70) Afval (68) Exploitatievergunning (64) Geur (63) Recreatie (62) APV (61) Activiteitenbesluit (61) Bouwwerk (58) Flora- en faunawet (55) Asbest (54) Vvgb (52) Leges (52) Luchtkwaliteit (51) Detailhandel (51) Voorzienbaarheid (50) Stikstof (49) Schaarse vergunningen (46) Dienstenrichtlijn (46) Awb (45) Erfpacht (45) Vertrouwensbeginsel (42) Tijdelijke omgevingsvergunning (41) Taxatie (40) Monumenten (39) Bodem (38) Bouwbesluit (38) Soortenbescherming (37) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (36) Exploitatieplan (36) Waterwetgeving (35) Drank- en Horecawet (34) Windenergie (33) Intrekken vergunning (33) Grondzaken (32) Deskundigenadvies (32) Bouwen (30) Overheidsaansprakelijkheid (30) Wijzigingsbevoegdheid (30) Overgangsrecht (29) Bibob (29) Bestuursorgaan (29) Provinciale verordening (29) Bestuursdwang (28) Plattelandswoningen (28) Ammoniak (27) Nbw-vergunning (27) Subsidies (26) Aanvraag (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Vergunningverlening milieu (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Gezondheid (23) Welstand (23) Invorderingsbeschikking (22) Last onder dwangsom (22) Seksinrichtingen (22) RO (22) Calamiteit (22) Horeca (21) Adviseur (21) Kruimellijst (20) Leegstand (20) Overtreder (20) Bodemverontreiniging (20) Gebiedsontwikkeling (19) Voorwaarde omgevingsvergunning (19) Fosfaat (18) Staatssteun (18) Opiumwet (18) Beheersverordening (18) Schaarse vergunning (18) Bestuurlijke boete (18) Beleidsregels (18) Melding (17) Bijbehorend bouwwerk (17) Proceskostenvergoeding (17) Zonne-energie (17) Chw (17) Bodembescherming (17) Gedogen (17) Vuurwerkbesluit (16) Evidente privaatrechtelijke belemmering (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Publicatie (15) EVRM (15) Onrechtmatig handelen (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Begunstigingstermijn (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Bouwverordening (14) Exceptieve toetsing (14) Voorwaardelijke verplichting (14) Saldering (14) Kappen (14) Procedure (14) Uitwerkingsplan (13) Zienswijze (13) Spuitzone (13) Eliminatiebeginsel (12) Kostenverhaal (12) Bouwleges (12) Subsidie (12) Arbeidsmigranten (12) Tracébesluit (12) Permanente bewoning (12) Bijzondere wetten (12) Mest (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Schade (12) Natuur (11) Milieuzone (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Energiebesparing (11) Externe veiligheid (11) Grondexploitatie (11) Aanbesteding (11) Drugs (11) Short stay (11) Woonboten (11) Aanwijzing (11) Legalisatie (10) Binnenplanse afwijking (10) Tussenuitspraak (10) Concurrent (10) Inrichting (10) Advies (10) Energie (10) BBT (10) Veehouderij (10) Onlosmakelijk (9) Last onder bestuursdwang (9) Vergunningverlening (9) Reactieve aanwijzing (9) Verordening ruimte (9) Archeologie (9) Wet natuur (9) Coffeeshop (9) Maatwerkvoorschriften (9) Bevoegd gezag (9) Huisvestingswet (8) Bedrijfswoning (8) Airbnb (8) Relativiteit (8) Stuiting (8) Anterieure overeenkomst (8) Wijzigen vergunning (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Gemeenteraad (7) Rechtsbescherming (7) Windpark (7) Beginselplicht (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Zelfvoorziening (7) Ondergeschikte aard (7) Aanleggen (7) Landelijk gebied (7) Achtererf (7) Rijksinpassingsplan (7) Sluiting (7) Erfafscheiding (7) Cultureel erfgoed (7) Waterwet (7) Overtreding (7) Transformatie (6) Mijnbouwwet (6) Terras (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Zorgplicht (6) Aanmaning (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Milieuvergunning (6) Gelijkheidsbeginsel (6) Gemeentewet (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Slopen (6) Vertrouwenbeginsel (6) Voorlopige voorziening (6) Voorkeursrecht (6) Bouwplan (6) Vergunning (6) Bijzondere omstandigheden (6) EHS (6) Burenrecht (6) Brandveilig gebruik (5) Habitat (5) Wegenwet (5) Hoofdgebouw (5) Hennepkwekerij (5) Herbestemmen (5) Mantelzorg (5) Watervergunning (5) Zonering (5) Begrippen (5) Horecabedrijf (5) Gebouw (5) Wonen en zorg (5) Gedoogplicht (5) Natuurbescherming (5) Standplaatsvergunning (5) Kraken (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Zorgvastgoed (5) Procesbelang (5) Woonbestemming (5) E-mail (5) Omgevingswet (5) Openbaar gebied (4) Klimaat (4) Saneringsplan (4) Voorbereidingsbesluit (4) Ruimtelijke plannen (4) Erfdienstbaarheid (4) Lozingen (4) Vuurwerk (4) Inspanningsverplichting (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Meststoffenwet (4) Precario (4) Ingebrekestelling (4) Milieubeleid (4) Bevi (4) Onttrekkingsvergunning (4) Goede procesorde (4) Beperkte milieutoets (4) Grondbeleid (4) Exploitatieovereenkomst (4) Bouwstop (4) dwangsom (4) Passende beoordeling (4) Calamiteitenregeling (4) Openbare weg (3) PPS (3) Licht (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Proactieve aanwijzing (3) Strafrecht (3) Ontruiming (3) subsidie (3) Perceel (3) Omgevingsverordening (3) Openbaarheid (3) Revisievergunning (3) Staatsteun (3) Onderzoek (3) RO beleid (3) Onevenredig (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Structuurvisie (3) Ruimtelijke relevantie (3) Uitwerkingsplicht (3) Huisvestingsverordening (3) Geheimhouding (3) Wijzigingsplan (3) Vergistingsinstallaties (3) Gebruiksvergunning (3) Grondgebondenheid (3) Bestaand gebruik (3) Gasloos (3) handhaving (3) Uitsterfregeling (3) Herzieningsverzoek (3) Boswet (3) Gefaseerde vergunning (3) Water (3) Vogelrichtlijn (3) Achtererfgebied (3) EPC (3) Zorg en wonen (3) Bebouwde kom (3) Agrarisch (3) Woz (3) IPPC (3) Dieren (3) Burgerparticipatie (2) calamiteit (2) Warmtewet (2) Drank-en-horecawet (2) Burenruzie (2) brzo (2) Bouwperceel (2) Coördinatieregeling Wro (2) Plangebied (2) Duurzaamheid (2) Causaliteitsvereiste (2) Legalisering (2) bodembescherming (2) Woonwagen (2) Aanvullende gegevens (2) Activiteit (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Relativiteitsbeginsel (2) Beheerplan (2) Reclame (2) Belangenafweging (2) Beroepschrift (2) Bezonning (2) Beroepsgronden (2) Prostitutie (2) Beslissing op bezwaar (2) Bestaande rechten (2) Ontgronding (2) Witwassen (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Leegstand platteland (2) Vooringenomenheid (2) Eliminatie (2) Hinderwet (2) Natuurschoonwet (2) Voorgevel (2) Geluidgrenswaarden (2) Veranderingsvergunning (2) Grenswaarden (2) Gronduitgifte (2) Uitweg (2) Mitigerende maatregel (2) Mijnbouwschade (2) Nge norm (2) Huurovereenkomst (2) Inpassingsplan (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Kadastraal perceel (2) Kennisgeving (2) Termijnoverschrijding (2) Terinzagelegging (2) Landschap (2) Neutrale verandering (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Gebruik (2) Flexibiliteit (2) Emissierechten (2) Gebrek (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Verkeersbesluit (2) Slopen en melding (1) Verweerschrift (1) Volksgezondheid (1) V-stacks (1) Voorbereidingsprocedure (1) Zendmast (1) Tijdelijke verhuur (1) Schadebesluit (1) Taxatierapport (1) Tijdelijke bestemming (1) sluiting (1) Sanctie (1) Voorpootrecht (1) zorgplicht (1) wabo (1) Wabo (1) Uitrit (1) Windparken (1) Seksinrichting (1) Staatssteunrecht (1) windenergie (1) waterwetgeving (1) Windhinder (1) Verkeer (1) Winkeltijdenwet (1) Woondoeleinden (1) Verklaring van geen bedenking (1) Vervallenverklaring (1) Schadeloosstelling (1) Sexinrichting (1) Uitvoeringsbesluit (1) Vergoeding in natura (1) Stofhinder (1) KOMO (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Burgerlijk wetboek (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dieraantallen (1) Digitaal indienen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Bouwvergunning (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Exploitatiekosten (1) Exploitatieverordening (1) Buitenplanse afwijking (1) Bouwovergangsrecht (1) Filiaalbenadering (1) belanghebbende (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) aanvraag (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) Belanghebbend (1) Beleid (1) Bouwkeet (1) Beroepsprocedure (1) Bestemmigsplan (1) Bestemmingplan (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Bezwaar-en-beroep (1) bijzondere wetten (1) bodem (1) BOP (1) bouwbesluit (1) Bouwerkl (1) Bouwkavels (1) Fax (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Risicoaanvaarding (1) Onderhoud (1) milieu (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) mest (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Procesrecht (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Melkveehouderij (1) Formele rechtskracht (1) Grondwet (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Gewoon onderhoud (1) gezondheid (1) Grondgebruik (1) Havenbeheersverordening (1) Mandeligheid (1) Hersteltermijn (1) Herziening Woningwet (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Infrastructuur (1) Inspraakprocedure (1) Kernenergiewet (1) Aanbestedingswet (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Kwetsbaar object (1) Zwijgrecht (1)