X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3684 resultaten)

Pagina 1 van 369

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (594) Planschade (256) Handhaving (232) Nadeelcompensatie (180) Natuurbeschermingswet (165) Bezwaar en beroep (135) Ladder duurzame verstedelijking (119) Dwangsom (113) Wob (102) Onteigening (92) Belanghebbende (91) Geluid (89) Kruimelafwijking (88) Verjaring (85) Vergunningvrij bouwen (83) Relativiteitsvereiste (72) Omgevingsvergunning (68) Evenementen (67) Milieu (65) Normaal maatschappelijk risico (64) Parkeren (59) PAS (56) Recreatie (54) Bestuursrecht (54) Natura 2000-gebied (52) Exploitatievergunning (51) Schadevergoeding (50) Flora- en faunawet (50) APV (50) Awb (45) Geur (45) Leges (43) Bouwwerk (38) M.e.r. (37) Activiteitenbesluit (36) Vvgb (36) Voorzienbaarheid (36) Schaarse vergunningen (35) Luchtkwaliteit (35) Erfpacht (35) Stikstof (34) Vertrouwensbeginsel (33) Tijdelijke omgevingsvergunning (32) Detailhandel (32) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (31) Asbest (31) Deskundigenadvies (30) Bouwen (30) Dienstenrichtlijn (30) Drank- en Horecawet (29) Exploitatieplan (28) Bouwbesluit (28) Windenergie (28) Plattelandswoningen (27) Afval (27) Waterwetgeving (26) Monumenten (26) Overgangsrecht (25) Intrekken vergunning (24) Wijzigingsbevoegdheid (24) Provinciale verordening (23) Subsidies (23) Bestuursdwang (22) Seksinrichtingen (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Overheidsaansprakelijkheid (22) Bibob (21) Bodem (20) RO (19) Bodemverontreiniging (19) Bestuursorgaan (18) Horeca (17) Schaarse vergunning (17) Kruimellijst (17) Grondzaken (17) Ammoniak (16) Melding (16) Staatssteun (16) Opiumwet (16) Beleidsregels (16) Invorderingsbeschikking (15) Publicatie (15) Gezondheid (14) Gedogen (14) Welstand (14) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Bijbehorend bouwwerk (14) Gebiedsontwikkeling (13) Calamiteit (13) Onrechtmatig handelen (12) Eliminatiebeginsel (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Voorwaardelijke verplichting (12) Spuitzone (12) Permanente bewoning (12) Last onder dwangsom (12) Beheersverordening (12) Aanvraag (12) Kappen (12) Leegstand (11) Vuurwerkbesluit (11) Schade (11) Woonboten (11) Bestuurlijke boete (11) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Chw (11) Uitwerkingsplan (11) Vergunningverlening milieu (10) Zienswijze (10) Overtreder (10) Soortenbescherming (10) Bodembescherming (10) Mest (10) Tussenuitspraak (10) Privaatrecht in omgevingsrecht (9) EVRM (9) Proceskostenvergoeding (9) Reactieve aanwijzing (9) Short stay (9) Legalisatie (9) Verordening ruimte (9) Exceptieve toetsing (9) Onlosmakelijk (9) Bouwleges (9) Milieuzone (8) Maatwerkvoorschriften (8) Fosfaat (8) BBT (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Coffeeshop (8) Bestuurlijke waarschuwing (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Saldering (8) Kostenverhaal (8) Stuiting (8) Bouwverordening (8) Achtererf (7) Nbw-vergunning (7) Bedrijfswoning (7) Begunstigingstermijn (7) Relativiteit (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Gemeenteraad (7) Grondexploitatie (7) Anterieure overeenkomst (7) Drugs (7) Rijksinpassingsplan (7) Bijzondere wetten (7) Energiebesparing (7) Tracébesluit (7) Buitengebied (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Waterwet (7) Concurrent (7) Aanwijzing (7) Natuur (7) Veehouderij (6) Landelijk gebied (6) Aanleggen (6) Vertrouwenbeginsel (6) Ondergeschikte aard (6) Arbeidsmigranten (6) Zelfvoorziening (6) Erfafscheiding (6) Milieuvergunning (6) Airbnb (6) EHS (6) Binnenplanse afwijking (6) Windpark (6) Cultureel erfgoed (6) Archeologie (6) Woonbestemming (5) Procesbelang (5) Externe veiligheid (5) Sluiting (5) Horecabedrijf (5) Aanmaning (5) Wonen en zorg (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Bijzondere omstandigheden (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Mijnbouwwet (5) Gedoogplicht (5) E-mail (5) Natuurbescherming (5) Watervergunning (5) Passende beoordeling (4) Huisvestingswet (4) Slopen (4) Saneringsplan (4) Ruimtelijke plannen (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Ingebrekestelling (4) Mantelzorg (4) Hoofdgebouw (4) Inspanningsverplichting (4) Onttrekkingsvergunning (4) Openbaar gebied (4) Procedure (4) Precario (4) Aanbesteding (4) Herbestemmen (4) Brandveilig gebruik (4) Wijzigen vergunning (4) Wegenwet (4) Calamiteitenregeling (4) Erfdienstbaarheid (4) Bevoegd gezag (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Gemeentewet (4) Vergunningverlening (4) Goede procesorde (4) Gebiedsbescherming (4) Exploitatieovereenkomst (4) Voorlopige voorziening (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Hennepkwekerij (4) Zorgvastgoed (4) Voorkeursrecht (4) Zonne-energie (4) Zonering (4) Beginselplicht (4) dwangsom (4) Omgevingswet (3) Dieren (3) Concreet zicht op legalisatie (3) Uitwerkingsplicht (3) Milieubeleid (3) Burenrecht (3) Structuurvisie (3) Omgevingsverordening (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Openbaarheid (3) Openbare weg (3) Staatsteun (3) Wijzigingsplan (3) Boswet (3) Perceel (3) Bevi (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Proactieve aanwijzing (3) Beperkte milieutoets (3) Woz (3) Begrippen (3) Zorg en wonen (3) Ruimtelijke relevantie (3) Achtererfgebied (3) EPC (3) Geheimhouding (3) Meststoffenwet (3) Gebruiksvergunning (3) Huisvestingsverordening (3) Vergistingsinstallaties (3) Inrichting (3) Habitat (3) Herzieningsverzoek (3) Gebrek (2) Bouwplan (2) Bouwstop (2) Vergunning (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Kraken (2) Verkeersbesluit (2) Kennisgeving (2) Plangebied (2) Planvergelijking (2) Witwassen (2) Kadastraal perceel (2) Bestaand gebruik (2) Bouwperceel (2) Beroepschrift (2) Beslissing op bezwaar (2) Huurovereenkomst (2) Aanvullende gegevens (2) Hinderwet (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Revisievergunning (2) Uitweg (2) Relativiteitsbeginsel (2) Beroepsgronden (2) Beheerplan (2) Reclame (2) Rechtsbescherming (2) Woonwagen (2) Grondgebondenheid (2) Prostitutie (2) Ontruiming (2) Gebouw (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Last onder bestuursdwang (2) Eliminatie (2) Terinzagelegging (2) Neutrale verandering (2) Termijnoverschrijding (2) Drank-en-horecawet (2) Natuurschoonwet (2) Terras (2) Duurzaamheid (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Coördinatieregeling Wro (2) Emissierechten (2) Mitigerende maatregel (2) Energie (2) Transformatie (2) Voorgevel (2) Vooringenomenheid (2) Mijnbouwschade (2) Lozingen (2) Nge norm (2) Legalisering (2) Licht (2) Burenruzie (2) Causaliteitsvereiste (2) Flexibiliteit (2) Onevenredig (2) Vogelrichtlijn (2) Stofhinder (1) Vergoeding in natura (1) Tijdelijke verhuur (1) sluiting (1) Slopen en melding (1) waterwetgeving (1) Subsidie (1) Voorpootrecht (1) Veranderingsvergunning (1) Zorgplicht (1) Voorbereidingsprocedure (1) Verweerschrift (1) Strafrecht (1) zorgplicht (1) Zendmast (1) V-stacks (1) Warmtewet (1) Taxatierapport (1) Windparken (1) Uitsterfregeling (1) Winkeltijdenwet (1) Uitrit (1) Volksgezondheid (1) Windhinder (1) Vervallenverklaring (1) Verkeer (1) windenergie (1) Verklaring van geen bedenking (1) Wet natuur (1) Staatssteunrecht (1) Uitvoeringsbesluit (1) Voorbereidingsbesluit (1) Tijdelijke bestemming (1) Water (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Sexinrichting (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Buitenplanse afwijking (1) Burgerlijk wetboek (1) Burgerparticipatie (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Delegatie (1) Digitaal indienen (1) Drones (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Bouwkavels (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) Exploitatiekosten (1) Exploitatieverordening (1) Bouwkeet (1) Bouwerkl (1) Filiaalbenadering (1) belanghebbende (1) Adviseur (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Belangenafweging (1) Belanghebbend (1) Beleid (1) bouwbesluit (1) Beroepsprocedure (1) Bestaande rechten (1) Bestemmingplan (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Bezonning (1) Bezwaar-en-beroep (1) Binnenplanse vrijstelling (1) BOP (1) Fax (1) Formele rechtskracht (1) Schadeloosstelling (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Onderzoek (1) Ontgronding (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Schadebesluit (1) Monument (1) mest (1) gebouw (1) Grondgebruik (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Geluidgrenswaarden (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Gewoon onderhoud (1) Grondbeleid (1) Gronduitgifte (1) Melkveehouderij (1) Grondwet (1) handhaving (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Inpassingsplan (1) Kernenergiewet (1) KOMO (1) Kruimelgevallen (1) Zwijgrecht (1)