X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3847 resultaten)

Pagina 1 van 385

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (621) Planschade (263) Handhaving (240) Nadeelcompensatie (181) Natuurbeschermingswet (168) Bezwaar en beroep (138) Ladder duurzame verstedelijking (121) Dwangsom (118) Wob (103) Kruimelafwijking (96) Onteigening (94) Belanghebbende (93) Geluid (92) Verjaring (85) Vergunningvrij bouwen (85) Relativiteitsvereiste (74) Evenementen (68) Omgevingsvergunning (68) Milieu (65) Normaal maatschappelijk risico (64) Parkeren (62) PAS (56) Schadevergoeding (56) Bestuursrecht (55) Recreatie (54) Natura 2000-gebied (53) Exploitatievergunning (52) Flora- en faunawet (52) APV (51) Geur (49) Awb (45) Leges (44) Schaarse vergunningen (43) Vvgb (42) M.e.r. (41) Luchtkwaliteit (41) Erfpacht (39) Detailhandel (39) Bouwwerk (38) Activiteitenbesluit (37) Voorzienbaarheid (37) Vertrouwensbeginsel (35) Stikstof (34) Asbest (34) Tijdelijke omgevingsvergunning (33) Dienstenrichtlijn (33) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (31) Bouwen (30) Windenergie (30) Deskundigenadvies (30) Bouwbesluit (29) Drank- en Horecawet (29) Exploitatieplan (29) Monumenten (27) Plattelandswoningen (27) Afval (27) Waterwetgeving (26) Overgangsrecht (26) Intrekken vergunning (26) Wijzigingsbevoegdheid (24) Provinciale verordening (23) Subsidies (23) Afwijken bestemmingsplan (23) Overheidsaansprakelijkheid (22) Seksinrichtingen (22) Grondzaken (22) Bestuursdwang (22) Bibob (21) Bodem (20) Bestuurlijke waarschuwing (20) RO (19) Bodemverontreiniging (19) Schaarse vergunning (18) Horeca (18) Bestuursorgaan (18) Melding (17) Kruimellijst (17) Beleidsregels (16) Ammoniak (16) Staatssteun (16) Opiumwet (16) Gezondheid (15) Welstand (15) Gedogen (15) Publicatie (15) Invorderingsbeschikking (15) Bijbehorend bouwwerk (15) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Gebiedsontwikkeling (14) Calamiteit (13) Voorwaardelijke verplichting (12) Leegstand (12) Proceskostenvergoeding (12) Last onder dwangsom (12) Permanente bewoning (12) Eliminatiebeginsel (12) Spuitzone (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Beheersverordening (12) Kappen (12) Onrechtmatig handelen (12) Aanvraag (12) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Vuurwerkbesluit (11) Schade (11) Uitwerkingsplan (11) Chw (11) Woonboten (11) Bestuurlijke boete (11) Exceptieve toetsing (11) EVRM (10) Fosfaat (10) Mest (10) Zienswijze (10) Overtreder (10) Milieuzone (10) Tussenuitspraak (10) Soortenbescherming (10) Bodembescherming (10) BBT (10) Bijzondere wetten (10) Vergunningverlening milieu (10) Kostenverhaal (9) Bouwleges (9) Short stay (9) Reactieve aanwijzing (9) Saldering (9) Privaatrecht in omgevingsrecht (9) Legalisatie (9) Onlosmakelijk (9) Verordening ruimte (9) Stuiting (8) Anterieure overeenkomst (8) Energiebesparing (8) Begunstigingstermijn (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Maatwerkvoorschriften (8) Bouwverordening (8) Grondexploitatie (8) Coffeeshop (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Nbw-vergunning (7) Natuur (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Arbeidsmigranten (7) Archeologie (7) Airbnb (7) Achtererf (7) Gemeenteraad (7) Aanwijzing (7) Concurrent (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Veehouderij (7) Drugs (7) Relativiteit (7) Rijksinpassingsplan (7) Waterwet (7) Buitengebied (7) Tracébesluit (7) Bedrijfswoning (7) Aanleggen (6) Zelfvoorziening (6) Cultureel erfgoed (6) Zonne-energie (6) Windpark (6) Aanmaning (6) Milieuvergunning (6) Landelijk gebied (6) Vertrouwenbeginsel (6) EHS (6) Binnenplanse afwijking (6) Ondergeschikte aard (6) Erfafscheiding (6) Hoofdgebouw (5) Natuurbescherming (5) Sluiting (5) E-mail (5) Bijzondere omstandigheden (5) Watervergunning (5) Externe veiligheid (5) Wonen en zorg (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Woonbestemming (5) Hennepkwekerij (5) Voorkeursrecht (5) Gedoogplicht (5) Wegenwet (5) Mijnbouwwet (5) Procesbelang (5) Horecabedrijf (5) Ingebrekestelling (4) Wijzigen vergunning (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Huisvestingswet (4) Inspanningsverplichting (4) Precario (4) Slopen (4) Openbaar gebied (4) Vergunningverlening (4) Saneringsplan (4) Ruimtelijke plannen (4) Zorgvastgoed (4) Zonering (4) Mantelzorg (4) Voorlopige voorziening (4) Passende beoordeling (4) Procedure (4) Onttrekkingsvergunning (4) Aanbesteding (4) dwangsom (4) Erfdienstbaarheid (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Goede procesorde (4) Concreet zicht op legalisatie (4) Calamiteitenregeling (4) Exploitatieovereenkomst (4) Bevoegd gezag (4) Brandveilig gebruik (4) Gemeentewet (4) Gebiedsbescherming (4) Beginselplicht (4) Herbestemmen (4) Gebruiksvergunning (3) Herzieningsverzoek (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Proactieve aanwijzing (3) Begrippen (3) Uitwerkingsplicht (3) Vergistingsinstallaties (3) Dieren (3) Geheimhouding (3) Perceel (3) Structuurvisie (3) Milieubeleid (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Wijzigingsplan (3) Meststoffenwet (3) Bevi (3) Onevenredig (3) Energie (3) Openbaarheid (3) Huisvestingsverordening (3) Achtererfgebied (3) Staatsteun (3) Omgevingswet (3) Omgevingsverordening (3) Zorg en wonen (3) Inrichting (3) EPC (3) Habitat (3) Boswet (3) Burenrecht (3) Openbare weg (3) Transformatie (3) Woz (3) Beperkte milieutoets (3) Ruimtelijke relevantie (3) Emissierechten (2) Ontruiming (2) Plangebied (2) Verkeersbesluit (2) Planvergelijking (2) Eliminatie (2) Voorgevel (2) Vogelrichtlijn (2) Reclame (2) Vergunning (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Standplaatsvergunning (2) Terinzagelegging (2) Termijnoverschrijding (2) Bouwperceel (2) Bouwplan (2) Bouwstop (2) Terras (2) Burenruzie (2) Causaliteitsvereiste (2) Duurzaamheid (2) Uitsterfregeling (2) Coördinatieregeling Wro (2) Uitweg (2) Revisievergunning (2) Bezonning (2) Relativiteitsbeginsel (2) Rechtsbescherming (2) Drank-en-horecawet (2) Prostitutie (2) Vooringenomenheid (2) Hinderwet (2) Lozingen (2) Last onder bestuursdwang (2) Gronduitgifte (2) Licht (2) Flexibiliteit (2) Agrarisch (2) Woonwagen (2) Grondgebondenheid (2) Beheerplan (2) Gebouw (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Mitigerende maatregel (2) Gebrek (2) Mijnbouwschade (2) Bestaand gebruik (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Legalisering (2) Witwassen (2) Natuurschoonwet (2) Kraken (2) Kennisgeving (2) Nge norm (2) Beslissing op bezwaar (2) Aanvullende gegevens (2) Beroepsgronden (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Beroepschrift (2) Huurovereenkomst (2) handhaving (2) Kadastraal perceel (2) Neutrale verandering (2) AirBnB (1) bouwbesluit (1) Ambtshalve voorzien (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Uitvoeringsbesluit (1) Bezwaar-en-beroep (1) Taxatierapport (1) Zendmast (1) Tijdelijke bestemming (1) Binnenplanse vrijstelling (1) afval (1) Uitrit (1) Zorgplicht (1) Tijdelijke verhuur (1) zorgplicht (1) BOP (1) airbnb (1) Adviseur (1) Bestaande rechten (1) windenergie (1) Winkeltijdenwet (1) Verklaring van geen bedenking (1) Voorpootrecht (1) Beroepsprocedure (1) Voorbereidingsprocedure (1) Voorbereidingsbesluit (1) Volksgezondheid (1) V-stacks (1) Warmtewet (1) Verweerschrift (1) Vervallenverklaring (1) Bestemmigsplan (1) Bestemmingplan (1) Water (1) Beleid (1) belanghebbende (1) Windparken (1) waterwetgeving (1) Verkeer (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Belanghebbend (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Belangenafweging (1) Wet natuur (1) Vergoeding in natura (1) Veranderingsvergunning (1) Bedrijvenlijsten (1) Windhinder (1) Bebouwde kom (1) Subsidie (1) Delegatie (1) Bouwerkl (1) natuurschoonwet (1) Gebruiksverbod (1) Gebruiksmelding (1) Monument (1) gebouw (1) Nadeelcompenstatie (1) Formele rechtskracht (1) Natuurbeschemingswet (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) mest (1) NEN (1) Exploitatieverordening (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Exploitatiekosten (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) evenementen (1) Onderdelenfuik (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Melkveehouderij (1) Onderhoud (1) KOMO (1) Huisrecht (1) Hersteltermijn (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Inpassingsplan (1) Havenbeheersverordening (1) Grondwet (1) Kernenergiewet (1) Grondgebruik (1) Gedoogverklaring (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Grondbeleid (1) Gewoon onderhoud (1) Gemeentewet. APV (1) Gemeentegrond (1) Geluidgrenswaarden (1) geluid (1) Geen zienswijze (1) Europese Richtlijn (1) Onderzoek (1) Strafrecht (1) Burgerlijk wetboek (1) Dakopbouw (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Coördinatieregeling (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Burgerparticipatie (1) Schadebesluit (1) Digitaal indienen (1) Schadeloosstelling (1) Sexinrichting (1) Buitenplanse afwijking (1) Slopen en melding (1) sluiting (1) Bouwkeet (1) Staatssteunrecht (1) Bouwkavels (1) Stofhinder (1) Rechtspraak (1) Drones (1) Europese Commissie (1) Emissierichtlijn (1) ETS-richtlijn (1) Ontgronding (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Energiezuinig (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Eliminatieregel (1) duurzaam (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Permanente-bewoning (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Duurzaam (1) Zwijgrecht (1)