X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5784 resultaten)

Pagina 1 van 579

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (868) Planschade (580) Handhaving (441) Bezwaar en beroep (201) Nadeelcompensatie (197) Natuurbeschermingswet (191) Dwangsom (164) Geluid (155) Ladder duurzame verstedelijking (146) Omgevingsvergunning (129) Belanghebbende (127) Kruimelafwijking (123) Wob (121) Vergunningvrij bouwen (111) Onteigening (107) Buitengebied (104) Milieu (97) Verjaring (93) Relativiteitsvereiste (89) Evenementen (88) Parkeren (83) M.e.r. (81) Bestuursrecht (80) PAS (76) Natura 2000-gebied (75) Gebiedsbescherming (74) Schadevergoeding (74) Normaal maatschappelijk risico (71) Afval (70) Planvergelijking (70) Geur (67) APV (66) Activiteitenbesluit (65) Exploitatievergunning (65) Dienstenrichtlijn (64) Recreatie (62) Bouwwerk (60) Flora- en faunawet (56) Vvgb (54) Asbest (54) Detailhandel (54) Luchtkwaliteit (52) Leges (52) Voorzienbaarheid (50) Stikstof (50) Vertrouwensbeginsel (50) Schaarse vergunningen (48) Erfpacht (46) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (45) Awb (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (43) Windenergie (43) Monumenten (40) Taxatie (40) Bouwbesluit (39) Bodem (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (36) Drank- en Horecawet (35) Intrekken vergunning (35) Waterwetgeving (35) Grondzaken (33) Deskundigenadvies (32) Overheidsaansprakelijkheid (32) Aanvraag (32) Bouwen (31) Provinciale verordening (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Bibob (30) Bestuursdwang (30) Gezondheid (30) Overgangsrecht (30) Bestuursorgaan (29) Plattelandswoningen (28) Subsidies (27) Ammoniak (27) Nbw-vergunning (27) Vergunningverlening milieu (25) Welstand (25) Bestuurlijke waarschuwing (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Zonne-energie (24) Gedogen (24) Fosfaat (23) Last onder dwangsom (22) RO (22) Calamiteit (22) Seksinrichtingen (22) Invorderingsbeschikking (22) Kappen (21) Adviseur (21) Leegstand (21) Horeca (21) Bodemverontreiniging (20) Gebiedsontwikkeling (20) Overtreder (20) Kruimellijst (20) Beleidsregels (20) Beheersverordening (19) Voorwaarde omgevingsvergunning (19) Opiumwet (19) Bijbehorend bouwwerk (19) Staatssteun (18) Schaarse vergunning (18) Bestuurlijke boete (18) Melding (17) Chw (17) Bodembescherming (17) Proceskostenvergoeding (17) Bijzonder bestuursrecht (16) Drugs (16) Evidente privaatrechtelijke belemmering (16) Vuurwerkbesluit (16) EVRM (16) Exceptieve toetsing (15) Bouwverordening (15) Publicatie (15) Onrechtmatig handelen (15) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Procedure (14) Zienswijze (14) Saldering (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Voorwaardelijke verplichting (14) Energiebesparing (14) Spuitzone (14) Begunstigingstermijn (14) Woonboten (13) Arbeidsmigranten (13) Uitwerkingsplan (13) Schade (13) Omgevingsvergunning milieu (12) Kostenverhaal (12) Tracébesluit (12) Bijzondere wetten (12) Permanente bewoning (12) Bouwleges (12) Subsidie (12) Eliminatiebeginsel (12) Mest (12) Grondexploitatie (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Externe veiligheid (11) Natuur (11) Milieuzone (11) Aanbesteding (11) Aanwijzing (11) Sluiting (11) Short stay (11) BBT (10) Airbnb (10) Tussenuitspraak (10) Onlosmakelijk (10) Advies (10) Legalisatie (10) Binnenplanse afwijking (10) Energie (10) Concurrent (10) Reactieve aanwijzing (10) Bevoegd gezag (10) Veehouderij (10) Archeologie (10) Inrichting (10) Anterieure overeenkomst (9) Rijksinpassingsplan (9) Maatwerkvoorschriften (9) Wet natuur (9) Verordening ruimte (9) Wijzigen vergunning (9) Vergunningverlening (9) Coffeeshop (9) Last onder bestuursdwang (9) Afwijken omgevingsvergunning (8) Ondergeschikte aard (8) Terras (8) Stuiting (8) Bedrijfswoning (8) Gelijkheidsbeginsel (8) Voorkeursrecht (8) Relativiteit (8) Huisvestingswet (8) Gemeenteraad (7) Rechtsbescherming (7) Cultureel erfgoed (7) Aanleggen (7) Waterwet (7) Zorgplicht (7) Beginselplicht (7) Transformatie (7) Hennepkwekerij (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Overtreding (7) Windpark (7) Erfafscheiding (7) Achtererf (7) Zelfvoorziening (7) Standplaatsvergunning (7) Landelijk gebied (7) Procesbelang (6) Gemeentewet (6) Herbestemmen (6) Kraken (6) Aanmaning (6) Mijnbouwwet (6) Voorlopige voorziening (6) Inpassingsplan (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Bijzondere omstandigheden (6) Bouwplan (6) Vergunning (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Vertrouwenbeginsel (6) Burenrecht (6) Slopen (6) EHS (6) Milieuvergunning (6) E-mail (5) Brandveilig gebruik (5) Zonering (5) Hoofdgebouw (5) Habitat (5) Horecabedrijf (5) Woonbestemming (5) Zorgvastgoed (5) Wonen en zorg (5) Gedoogplicht (5) Omgevingswet (5) Wegenwet (5) Goede procesorde (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Natuurbescherming (5) Mantelzorg (5) Gebouw (5) Begrippen (5) Watervergunning (5) Precario (4) Inspanningsverplichting (4) Ruimtelijke plannen (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Meststoffenwet (4) Saneringsplan (4) Vuurwerk (4) Perceel (4) Ingebrekestelling (4) Milieubeleid (4) Passende beoordeling (4) Voorbereidingsbesluit (4) Openbaar gebied (4) Onttrekkingsvergunning (4) Lozingen (4) Uitsterfregeling (4) Klimaat (4) Calamiteitenregeling (4) Coördinatieregeling Wro (4) Beperkte milieutoets (4) Grondbeleid (4) Erfdienstbaarheid (4) Exploitatieovereenkomst (4) Bouwstop (4) Bevi (4) dwangsom (4) Gebruiksvergunning (3) Bebouwde kom (3) Onderzoek (3) Ruimtelijke relevantie (3) Wijzigingsplan (3) Gasloos (3) Gefaseerde vergunning (3) RO beleid (3) Boswet (3) Omgevingsverordening (3) Revisievergunning (3) Gebrek (3) Vooringenomenheid (3) Onevenredig (3) EPC (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Vergistingsinstallaties (3) PPS (3) Uitwerkingsplicht (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Dieren (3) Staatsteun (3) Vogelrichtlijn (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Bestaand gebruik (3) Ontruiming (3) Geheimhouding (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Water (3) handhaving (3) Zorg en wonen (3) Licht (3) Herzieningsverzoek (3) Aanvullende gegevens (3) Strafrecht (3) Structuurvisie (3) Achtererfgebied (3) subsidie (3) Agrarisch (3) Grondgebondenheid (3) IPPC (3) Woz (3) Huisvestingsverordening (3) Ontgronding (2) Voorgevel (2) bodembescherming (2) Woonwagen (2) Burgerparticipatie (2) Relativiteitsbeginsel (2) Bestaande rechten (2) Reclame (2) Duurzaamheid (2) Burenruzie (2) Plangebied (2) Huurovereenkomst (2) Aanhaken (2) Veranderingsvergunning (2) Kadastraal perceel (2) Hinderwet (2) Prostitutie (2) Uitweg (2) Verkeersbesluit (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Drank-en-horecawet (2) Eliminatie (2) Kennisgeving (2) Digitaal indienen (2) Activiteit (2) Emissierechten (2) Beslissing op bezwaar (2) Landschap (2) Mitigerende maatregel (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Termijnoverschrijding (2) Beheerplan (2) Gebruik (2) Belangenafweging (2) Grenswaarden (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Bezonning (2) Natuurschoonwet (2) Legalisering (2) Warmtewet (2) Witwassen (2) Terinzagelegging (2) Neutrale verandering (2) Flexibiliteit (2) Causaliteitsvereiste (2) Beroepsgronden (2) Gronduitgifte (2) Beroepschrift (2) Bouwperceel (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Nge norm (2) Geluidgrenswaarden (2) Leegstand platteland (2) Mijnbouwschade (2) Taxatierapport (1) Stedelijke ontwikkeling (1) Bezwaar-en-beroep (1) Bouwkavels (1) Bouwovergangsrecht (1) bijzondere wetten (1) Bouwerkl (1) Uitvoeringsbesluit (1) Bouwkeet (1) Stofhinder (1) bodem (1) Tijdelijke bestemming (1) Uitrit (1) bouwbesluit (1) Tijdelijke verhuur (1) BOP (1) subsidies (1) Infrastructuur (1) Vergoeding in natura (1) Winkeltijdenwet (1) asbestbrand (1) Ambtshalve voorzien (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) windenergie (1) AirBnB (1) Windhinder (1) airbnb (1) Windparken (1) Wonen (1) waterwetgeving (1) afval (1) Woondoeleinden (1) Zendmast (1) Abbb (1) aanvraag (1) zorgplicht (1) Aansprakelijkheid (1) Aanbouw (1) Bedrijvenlijsten (1) Belanghebbend (1) Betemmingsplan (1) Vervallenverklaring (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Verkeer (1) Verklaring van geen bedenking (1) Bestemmingplan (1) Bestemmigsplan (1) Ver­trou­wens­be­gin­sel (1) Verweerschrift (1) Wabo (1) Volksgezondheid (1) Voorbereidingsprocedure (1) Beroepsprocedure (1) Voorpootrecht (1) V-stacks (1) Belemmeringenwet (1) Beleid (1) belanghebbende (1) wabo (1) Bouwvergunning (1) Dienstenrichtijn (1) Staatssteunrecht (1) Formele rechtskracht (1) Gedoogverklaring (1) Monument (1) Gebruiksverbod (1) Gebruiksmelding (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) gebouw (1) Gebiedsverbod (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) milieu (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Filiaalbenadering (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Fax (1) Exploitatieverordening (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Onderhoud (1) Geen zienswijze (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Evenementenvergunning (1) Havenbeheersverordening (1) Huren (1) Inspraakprocedure (1) Huisrecht (1) Kernenergiewet (1) Aanbestedingswet (1) KOMO (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) geluid (1) Kwetsbaar object (1) Grondwet (1) Grondgebruik (1) gezondheid (1) Gewoon onderhoud (1) Gevoelige functie (1) Gemeentewet. APV (1) Mandeligheid (1) Gemeentegrond (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Exploitatiekosten (1) evenementen (1) Brancheringsregeling (1) Sanctie (1) IMRO-nummer (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) detailhandel (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Delegatie (1) Dakterrassen (1) Dakopbouw (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Coördinatieregeling (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Schadebesluit (1) Schadeloosstelling (1) Seksinrichting (1) calamiteit (1) Sexinrichting (1) Burgerlijk wetboek (1) Slopen en melding (1) sluiting (1) Buitenplanse afwijking (1) brzo (1) Dieraantallen (1) Rechtspraak (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Eliminatieregel (1) Europese Richtlijn (1) Europese Commissie (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) ETS-richtlijn (1) Energiezuinig (1) parkeren (1) Emissierichtlijn (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Drones (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Preventieve last onder dwangsom (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Duurzaam (1) Procesrecht (1) duurzaam (1) Zwijgrecht (1)