X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5654 resultaten)

Pagina 1 van 566

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (848) Planschade (575) Handhaving (424) Bezwaar en beroep (201) Nadeelcompensatie (194) Natuurbeschermingswet (180) Dwangsom (155) Geluid (153) Ladder duurzame verstedelijking (146) Omgevingsvergunning (129) Belanghebbende (126) Kruimelafwijking (119) Wob (117) Vergunningvrij bouwen (110) Onteigening (106) Buitengebied (104) Verjaring (93) Relativiteitsvereiste (89) Milieu (87) Evenementen (85) Parkeren (82) M.e.r. (79) Bestuursrecht (75) Schadevergoeding (74) PAS (74) Gebiedsbescherming (74) Natura 2000-gebied (73) Normaal maatschappelijk risico (71) Planvergelijking (70) Afval (68) APV (66) Geur (65) Exploitatievergunning (65) Activiteitenbesluit (62) Recreatie (62) Bouwwerk (59) Dienstenrichtlijn (57) Flora- en faunawet (56) Asbest (54) Vvgb (54) Detailhandel (53) Leges (52) Luchtkwaliteit (51) Voorzienbaarheid (50) Stikstof (49) Schaarse vergunningen (48) Erfpacht (46) Awb (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (43) Vertrouwensbeginsel (43) Taxatie (40) Bouwbesluit (39) Monumenten (39) Windenergie (39) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (38) Bodem (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (36) Intrekken vergunning (35) Waterwetgeving (35) Drank- en Horecawet (34) Grondzaken (33) Overheidsaansprakelijkheid (32) Deskundigenadvies (32) Bouwen (31) Overgangsrecht (30) Bibob (30) Wijzigingsbevoegdheid (30) Provinciale verordening (29) Bestuursorgaan (29) Bestuursdwang (29) Plattelandswoningen (28) Ammoniak (27) Nbw-vergunning (27) Subsidies (26) Aanvraag (26) Vergunningverlening milieu (25) Bestuurlijke waarschuwing (25) Gezondheid (24) Afwijken bestemmingsplan (24) Gedogen (24) Zonne-energie (23) Welstand (23) Seksinrichtingen (22) Invorderingsbeschikking (22) RO (22) Last onder dwangsom (22) Calamiteit (22) Horeca (21) Adviseur (21) Leegstand (21) Gebiedsontwikkeling (20) Bodemverontreiniging (20) Beleidsregels (20) Overtreder (20) Kruimellijst (20) Kappen (19) Beheersverordening (19) Fosfaat (19) Bijbehorend bouwwerk (19) Voorwaarde omgevingsvergunning (19) Opiumwet (18) Staatssteun (18) Schaarse vergunning (18) Bestuurlijke boete (18) Bodembescherming (17) Melding (17) Proceskostenvergoeding (17) Chw (17) Evidente privaatrechtelijke belemmering (16) EVRM (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Vuurwerkbesluit (16) Publicatie (15) Bouwverordening (15) Begunstigingstermijn (14) Procedure (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Saldering (14) Voorwaardelijke verplichting (14) Exceptieve toetsing (14) Onrechtmatig handelen (14) Uitwerkingsplan (13) Schade (13) Woonboten (13) Spuitzone (13) Zienswijze (13) Energiebesparing (13) Subsidie (12) Bouwleges (12) Arbeidsmigranten (12) Kostenverhaal (12) Bijzondere wetten (12) Permanente bewoning (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Eliminatiebeginsel (12) Tracébesluit (12) Mest (12) Grondexploitatie (11) Natuur (11) Externe veiligheid (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Milieuzone (11) Aanbesteding (11) Short stay (11) Drugs (11) Aanwijzing (11) BBT (10) Archeologie (10) Concurrent (10) Energie (10) Legalisatie (10) Advies (10) Inrichting (10) Veehouderij (10) Tussenuitspraak (10) Binnenplanse afwijking (10) Maatwerkvoorschriften (9) Onlosmakelijk (9) Wijzigen vergunning (9) Verordening ruimte (9) Vergunningverlening (9) Wet natuur (9) Coffeeshop (9) Anterieure overeenkomst (9) Rijksinpassingsplan (9) Reactieve aanwijzing (9) Bevoegd gezag (9) Last onder bestuursdwang (9) Airbnb (9) Afwijken omgevingsvergunning (8) Huisvestingswet (8) Ondergeschikte aard (8) Relativiteit (8) Stuiting (8) Terras (8) Bedrijfswoning (8) Zelfvoorziening (7) Achtererf (7) Windpark (7) Beginselplicht (7) Landelijk gebied (7) Aanleggen (7) Gemeenteraad (7) Waterwet (7) Voorkeursrecht (7) Sluiting (7) Cultureel erfgoed (7) Overtreding (7) Rechtsbescherming (7) Erfafscheiding (7) Transformatie (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Mijnbouwwet (6) Gelijkheidsbeginsel (6) Bouwplan (6) Burenrecht (6) Standplaatsvergunning (6) Gemeentewet (6) Bijzondere omstandigheden (6) Slopen (6) Inpassingsplan (6) Herbestemmen (6) EHS (6) Milieuvergunning (6) Kraken (6) Vergunning (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Zorgplicht (6) Voorlopige voorziening (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Vertrouwenbeginsel (6) Aanmaning (6) Zorgvastgoed (5) Horecabedrijf (5) Woonbestemming (5) E-mail (5) Zonering (5) Habitat (5) Hennepkwekerij (5) Hoofdgebouw (5) Wonen en zorg (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Procesbelang (5) Begrippen (5) Omgevingswet (5) Gebouw (5) Natuurbescherming (5) Watervergunning (5) Wegenwet (5) Goede procesorde (5) Gedoogplicht (5) Mantelzorg (5) Brandveilig gebruik (5) Meststoffenwet (4) Saneringsplan (4) Milieubeleid (4) Onttrekkingsvergunning (4) Ruimtelijke plannen (4) Perceel (4) Vuurwerk (4) Passende beoordeling (4) Voorbereidingsbesluit (4) Precario (4) Openbaar gebied (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Inspanningsverplichting (4) Lozingen (4) Klimaat (4) Ingebrekestelling (4) Grondbeleid (4) Bouwstop (4) Calamiteitenregeling (4) dwangsom (4) Bevi (4) Erfdienstbaarheid (4) Beperkte milieutoets (4) Exploitatieovereenkomst (4) Ontruiming (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Bestaand gebruik (3) Geheimhouding (3) Wijzigingsplan (3) Gefaseerde vergunning (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Bebouwde kom (3) Gebruiksvergunning (3) Vergistingsinstallaties (3) PPS (3) Water (3) Dieren (3) EPC (3) IPPC (3) Gasloos (3) Vogelrichtlijn (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Omgevingsverordening (3) Staatsteun (3) Onevenredig (3) Uitsterfregeling (3) Uitwerkingsplicht (3) Onderzoek (3) Licht (3) RO beleid (3) Agrarisch (3) Achtererfgebied (3) Structuurvisie (3) handhaving (3) Grondgebondenheid (3) Huisvestingsverordening (3) Herzieningsverzoek (3) Woz (3) Strafrecht (3) Boswet (3) subsidie (3) Zorg en wonen (3) Revisievergunning (3) Ruimtelijke relevantie (3) Bouwperceel (2) Voorgevel (2) Bestaande rechten (2) Causaliteitsvereiste (2) Ontgronding (2) Burgerparticipatie (2) Vooringenomenheid (2) Burenruzie (2) Verkeersbesluit (2) bodembescherming (2) Emissierechten (2) Duurzaamheid (2) Digitaal indienen (2) Reclame (2) Drank-en-horecawet (2) Uitweg (2) Prostitutie (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Huurovereenkomst (2) Coördinatieregeling Wro (2) Termijnoverschrijding (2) Bezonning (2) Veranderingsvergunning (2) Relativiteitsbeginsel (2) Plangebied (2) Eliminatie (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Terinzagelegging (2) Kennisgeving (2) Beslissing op bezwaar (2) Belangenafweging (2) Warmtewet (2) Landschap (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Gebrek (2) Gronduitgifte (2) Leegstand platteland (2) Gebruik (2) Beheerplan (2) Nge norm (2) Legalisering (2) Mitigerende maatregel (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Grenswaarden (2) Mijnbouwschade (2) Witwassen (2) Geluidgrenswaarden (2) Neutrale verandering (2) Natuurschoonwet (2) Hinderwet (2) Aanvullende gegevens (2) Beroepsgronden (2) Beroepschrift (2) Woonwagen (2) Activiteit (2) Flexibiliteit (2) Kadastraal perceel (2) Bouwkavels (1) Winkeltijdenwet (1) Uitrit (1) airbnb (1) Wonen (1) BOP (1) Aanbouw (1) Stofhinder (1) Zendmast (1) Abbb (1) Bouwkeet (1) Tijdelijke verhuur (1) bouwbesluit (1) Tijdelijke bestemming (1) Aansprakelijkheid (1) Bouwerkl (1) Woondoeleinden (1) Bouwovergangsrecht (1) AirBnB (1) Taxatierapport (1) subsidies (1) afval (1) Windparken (1) Ambtshalve voorzien (1) Windhinder (1) Volksgezondheid (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestemmingplan (1) Bestemmigsplan (1) Vervallenverklaring (1) Verweerschrift (1) Wabo (1) wabo (1) Verkeer (1) Beleid (1) Belemmeringenwet (1) Voorbereidingsprocedure (1) zorgplicht (1) V-stacks (1) Beroepsprocedure (1) Verklaring van geen bedenking (1) belanghebbende (1) bodem (1) Bezwaar-en-beroep (1) Uitvoeringsbesluit (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) bijzondere wetten (1) windenergie (1) Voorpootrecht (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) Belanghebbend (1) Vergoeding in natura (1) aanvraag (1) Betemmingsplan (1) waterwetgeving (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Bouwvergunning (1) Dieraantallen (1) Staatssteunrecht (1) Omgevingsplan (1) Gedoogverklaring (1) Monument (1) Gebruiksverbod (1) Nadeelcompenstatie (1) Gebruiksmelding (1) Natuurbeschemingswet (1) gebouw (1) natuurschoonwet (1) Gebiedsverbod (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) milieu (1) omgevingsvergunning (1) Formele rechtskracht (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Exploitatieverordening (1) Onderhoud (1) Geen zienswijze (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Evenementenvergunning (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) IMRO-nummer (1) Inspraakprocedure (1) Huren (1) Kernenergiewet (1) Aanbestedingswet (1) KOMO (1) Huisrecht (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Herziening Woningwet (1) Kwetsbaar object (1) geluid (1) Hersteltermijn (1) Havenbeheersverordening (1) Grondwet (1) Grondgebruik (1) gezondheid (1) Gewoon onderhoud (1) Mandeligheid (1) Gemeentewet. APV (1) Gemeentegrond (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Exploitatiekosten (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) brzo (1) Dakopbouw (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Dienstenrichtijn (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) detailhandel (1) Delegatie (1) Dakterrassen (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Sanctie (1) Coördinatieregeling (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Schadebesluit (1) Schadeloosstelling (1) Seksinrichting (1) Sexinrichting (1) calamiteit (1) Slopen en melding (1) sluiting (1) Burgerlijk wetboek (1) Buitenplanse afwijking (1) Infrastructuur (1) Rechtspraak (1) evenementen (1) Eliminatieregel (1) Europese Richtlijn (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Europese Commissie (1) ETS-richtlijn (1) parkeren (1) Energiezuinig (1) Emissierichtlijn (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Drones (1) Permanente-bewoning (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Preventieve last onder dwangsom (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Procesrecht (1) Duurzaam (1) duurzaam (1) Zwijgrecht (1)