X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5927 resultaten)

Pagina 1 van 593

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (897) Planschade (585) Handhaving (451) Bezwaar en beroep (201) Nadeelcompensatie (198) Natuurbeschermingswet (195) Dwangsom (164) Geluid (161) Ladder duurzame verstedelijking (150) Belanghebbende (131) Omgevingsvergunning (129) Kruimelafwijking (124) Wob (122) Vergunningvrij bouwen (113) Onteigening (110) Milieu (107) Buitengebied (104) PAS (96) Verjaring (93) Relativiteitsvereiste (89) Evenementen (88) Parkeren (85) M.e.r. (82) Bestuursrecht (82) Natura 2000-gebied (76) Schadevergoeding (76) Gebiedsbescherming (74) Geur (73) Normaal maatschappelijk risico (72) Planvergelijking (70) Afval (70) Activiteitenbesluit (68) APV (66) Exploitatievergunning (66) Dienstenrichtlijn (65) Recreatie (62) Vertrouwensbeginsel (61) Bouwwerk (60) Luchtkwaliteit (57) Flora- en faunawet (56) Asbest (56) Detailhandel (54) Vvgb (54) Leges (53) Stikstof (50) Voorzienbaarheid (50) Schaarse vergunningen (48) Erfpacht (46) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (46) Awb (45) Windenergie (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (43) Taxatie (40) Monumenten (40) Bouwbesluit (39) Bodem (38) Intrekken vergunning (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (36) Drank- en Horecawet (35) Waterwetgeving (34) Grondzaken (33) Overheidsaansprakelijkheid (33) Aanvraag (33) Gezondheid (32) Deskundigenadvies (32) Provinciale verordening (31) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Bibob (31) Overgangsrecht (30) Bestuursdwang (30) Gedogen (29) Bestuursorgaan (29) Plattelandswoningen (28) Nbw-vergunning (27) Subsidies (27) Ammoniak (27) Welstand (26) Zonne-energie (25) Bestuurlijke waarschuwing (25) Vergunningverlening milieu (25) Fosfaat (24) Afwijken bestemmingsplan (24) RO (22) Seksinrichtingen (22) Invorderingsbeschikking (22) Horeca (22) Calamiteit (22) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Bodemverontreiniging (22) Last onder dwangsom (22) Adviseur (21) Kappen (21) Leegstand (21) Gebiedsontwikkeling (20) Overtreder (20) Kruimellijst (20) Beleidsregels (20) Beheersverordening (19) Opiumwet (19) Bijbehorend bouwwerk (19) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Bestuurlijke boete (18) Bodembescherming (18) Staatssteun (18) Schaarse vergunning (18) Chw (17) Melding (17) Drugs (17) Proceskostenvergoeding (17) Publicatie (16) Vuurwerkbesluit (16) EVRM (16) Schade (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Exceptieve toetsing (15) Voorwaardelijke verplichting (15) Bouwverordening (15) Onrechtmatig handelen (15) Energiebesparing (15) Begunstigingstermijn (14) Saldering (14) Procedure (14) Zienswijze (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Spuitzone (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Natuur (14) Woonboten (13) Arbeidsmigranten (13) Sluiting (13) Permanente bewoning (13) Uitwerkingsplan (13) Eliminatiebeginsel (12) Bijzondere wetten (12) Tracébesluit (12) Mest (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Kostenverhaal (12) Subsidie (12) Bouwleges (12) Grondexploitatie (11) Reactieve aanwijzing (11) Aanwijzing (11) Short stay (11) Externe veiligheid (11) Milieuzone (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Aanbesteding (11) Binnenplanse afwijking (10) Tussenuitspraak (10) Energie (10) Advies (10) Airbnb (10) Archeologie (10) BBT (10) Onlosmakelijk (10) Veehouderij (10) Concurrent (10) Inrichting (10) Bevoegd gezag (10) Legalisatie (10) Last onder bestuursdwang (9) Gelijkheidsbeginsel (9) Verordening ruimte (9) Vergunningverlening (9) Maatwerkvoorschriften (9) Rijksinpassingsplan (9) Coffeeshop (9) Anterieure overeenkomst (9) Wijzigen vergunning (9) Zorgplicht (9) Wet natuur (9) Terras (8) Voorkeursrecht (8) Huisvestingswet (8) Bedrijfswoning (8) Stuiting (8) Relativiteit (8) Hennepkwekerij (8) Windpark (8) Ondergeschikte aard (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Beginselplicht (7) Burenrecht (7) Standplaatsvergunning (7) Achtererf (7) Gemeenteraad (7) Zelfvoorziening (7) Cultureel erfgoed (7) Bijzondere omstandigheden (7) Transformatie (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Overtreding (7) Rechtsbescherming (7) Landelijk gebied (7) Aanleggen (7) Erfafscheiding (7) Waterwet (7) Inpassingsplan (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Gemeentewet (6) Herbestemmen (6) Slopen (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Bouwplan (6) EHS (6) Voorlopige voorziening (6) Mijnbouwwet (6) Vergunning (6) Procesbelang (6) Kraken (6) Aanmaning (6) Milieuvergunning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Zorgvastgoed (5) E-mail (5) Natuurbescherming (5) Habitat (5) Mantelzorg (5) Begrippen (5) Woonbestemming (5) Wonen en zorg (5) Omgevingswet (5) Gedoogplicht (5) Coördinatieregeling Wro (5) Hoofdgebouw (5) Gebouw (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Zonering (5) Brandveilig gebruik (5) Goede procesorde (5) Watervergunning (5) Wegenwet (5) Uitsterfregeling (5) Horecabedrijf (5) Meststoffenwet (4) Bouwstop (4) Milieubeleid (4) Beperkte milieutoets (4) Klimaat (4) Wijzigingsplan (4) Inspanningsverplichting (4) Bevi (4) Ingebrekestelling (4) Erfdienstbaarheid (4) Water (4) Vuurwerk (4) Ruimtelijke plannen (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Exploitatieovereenkomst (4) Voorbereidingsbesluit (4) Gasloos (4) dwangsom (4) Precario (4) Achtererfgebied (4) Saneringsplan (4) Passende beoordeling (4) Perceel (4) Grondbeleid (4) Calamiteitenregeling (4) Lozingen (4) Openbaar gebied (4) Onttrekkingsvergunning (4) Proactieve aanwijzing (3) Structuurvisie (3) RO beleid (3) Revisievergunning (3) Belanghebbend (3) Ruimtelijke relevantie (3) Strafrecht (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Aanvullende gegevens (3) Woz (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Openbare weg (3) Bestaand gebruik (3) PPS (3) Zorg en wonen (3) Omgevingsverordening (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Openbaarheid (3) Agrarisch (3) Bebouwde kom (3) Staatsteun (3) Ontruiming (3) Gebrek (3) Licht (3) Huisvestingsverordening (3) Gebruiksvergunning (3) Geheimhouding (3) Dieren (3) Vergistingsinstallaties (3) Uitwerkingsplicht (3) IPPC (3) Vooringenomenheid (3) Grondgebondenheid (3) Gefaseerde vergunning (3) Vogelrichtlijn (3) subsidie (3) handhaving (3) EPC (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Boswet (3) Herzieningsverzoek (3) Geluidgrenswaarden (2) bodembescherming (2) Uitweg (2) Belangenafweging (2) Uitrit (2) Grenswaarden (2) Beheerplan (2) Digitaal indienen (2) Ontgronding (2) Warmtewet (2) Plangebied (2) Drank-en-horecawet (2) Verkeer (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Relativiteitsbeginsel (2) Aanhaken (2) Reclame (2) Emissierechten (2) Eliminatie (2) Verkeersbesluit (2) Prostitutie (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Flexibiliteit (2) Voorgevel (2) Duurzaamheid (2) Gebruik (2) Activiteit (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Veranderingsvergunning (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Causaliteitsvereiste (2) Gronduitgifte (2) Leegstand platteland (2) Mitigerende maatregel (2) Bestaande rechten (2) Natuurschoonwet (2) Terinzagelegging (2) Burgerparticipatie (2) Witwassen (2) Burenruzie (2) Kadastraal perceel (2) Neutrale verandering (2) Kennisgeving (2) Bezonning (2) Mijnbouwschade (2) Bouwperceel (2) Landschap (2) Legalisering (2) Termijnoverschrijding (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Nge norm (2) Beslissing op bezwaar (2) Beroepschrift (2) Woonwagen (2) Hinderwet (2) Huurovereenkomst (2) Beroepsgronden (2) Volksgezondheid (1) Voorbereidingsprocedure (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Stedelijke ontwikkeling (1) subsidies (1) Tijdelijke bestemming (1) Woondoeleinden (1) Verklaring van geen bedenking (1) Windparken (1) Stofhinder (1) Vervallenverklaring (1) Verweerschrift (1) windenergie (1) Windhinder (1) waterwetgeving (1) Slopen en melding (1) zorgplicht (1) Wonen (1) Schadebesluit (1) Zendmast (1) Schadeloosstelling (1) Uitvoeringsbesluit (1) Woningwet (1) wabo (1) Taxatierapport (1) Sexinrichting (1) V-stacks (1) Staatssteunrecht (1) sluiting (1) Winkeltijdenwet (1) Wabo (1) Voorpootrecht (1) Vergoeding in natura (1) Sanctie (1) Seksinrichting (1) Tijdelijke verhuur (1) Kernenergiewet (1) Risicoaanvaarding (1) Duurzaam (1) Buitenplanse afwijking (1) Burgerlijk wetboek (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Brancheringsregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Evenementenvergunning (1) Exploitatiekosten (1) brzo (1) Bouwvergunning (1) Faunabeheerplan (1) Beroepsprocedure (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) aanvraag (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Belemmeringenwet (1) Bestemmigsplan (1) Bouwovergangsrecht (1) Bestemmingplan (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Betemmingsplan (1) Bezwaar-en-beroep (1) bijzondere wetten (1) bodem (1) Bodemenergie (1) BOP (1) bouwbesluit (1) Bouwerkl (1) Bouwkavels (1) Bouwkeet (1) Exploitatieverordening (1) Fax (1) Riolering (1) ondergeschikte aard (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Milieuzonering (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Mandeligheid (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) parkeren (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Procesrecht (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Melkveehouderij (1) Kwetsbaar object (1) Filiaalbenadering (1) gezondheid (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Formele rechtskracht (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Geothermie (1) Gevoelige functie (1) Gewoon onderhoud (1) Grondgebruik (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Grondwet (1) Handhvaving (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Herziening Woningwet (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Infrastructuur (1) Inspraakprocedure (1) Aanbestedingswet (1) KOMO (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Zwijgrecht (1)