X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (6254 resultaten)

Pagina 1 van 626

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (980) Planschade (599) Handhaving (501) Natuurbeschermingswet (207) Nadeelcompensatie (206) Bezwaar en beroep (203) Geluid (172) Dwangsom (171) Ladder duurzame verstedelijking (158) Belanghebbende (140) Kruimelafwijking (140) PAS (131) Omgevingsvergunning (129) Wob (122) Onteigening (119) Milieu (116) Vergunningvrij bouwen (115) Buitengebied (104) Verjaring (96) Evenementen (93) M.e.r. (92) Relativiteitsvereiste (90) Parkeren (89) Bestuursrecht (88) Natura 2000-gebied (83) Schadevergoeding (81) Geur (77) Dienstenrichtlijn (76) Afval (74) Gebiedsbescherming (74) Normaal maatschappelijk risico (72) Planvergelijking (70) Activiteitenbesluit (70) Vertrouwensbeginsel (68) APV (68) Exploitatievergunning (68) Recreatie (66) Detailhandel (64) Asbest (63) Bouwwerk (62) Luchtkwaliteit (60) Flora- en faunawet (56) Vvgb (54) Leges (54) Voorzienbaarheid (53) Stikstof (50) Schaarse vergunningen (49) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (48) Windenergie (47) Erfpacht (46) Tijdelijke omgevingsvergunning (45) Awb (45) Bouwbesluit (44) Monumenten (41) Taxatie (40) Intrekken vergunning (39) Waterwetgeving (39) Bodem (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (37) Grondzaken (36) Drank- en Horecawet (36) Overheidsaansprakelijkheid (35) Aanvraag (35) Gezondheid (34) Bibob (34) Gedogen (34) Overgangsrecht (33) Deskundigenadvies (32) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Zonne-energie (31) Provinciale verordening (31) Bestuursdwang (31) Bestuursorgaan (29) Plattelandswoningen (28) Welstand (28) Ammoniak (27) Subsidies (27) Nbw-vergunning (27) Fosfaat (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Vergunningverlening milieu (25) Leegstand (24) Afwijken bestemmingsplan (24) Horeca (23) Voorwaarde omgevingsvergunning (23) Bodemverontreiniging (23) Opiumwet (23) Seksinrichtingen (22) Last onder dwangsom (22) Overtreder (22) RO (22) Invorderingsbeschikking (22) Calamiteit (22) Kappen (22) Bijbehorend bouwwerk (21) Adviseur (21) Gebiedsontwikkeling (21) Beleidsregels (20) Drugs (20) EVRM (20) Kruimellijst (20) Beheersverordening (19) Staatssteun (18) Bestuurlijke boete (18) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Schaarse vergunning (18) Melding (18) Sluiting (18) Bodembescherming (18) Schade (17) Proceskostenvergoeding (17) Vuurwerkbesluit (17) Publicatie (17) Chw (17) Arbeidsmigranten (16) Permanente bewoning (16) Voorwaardelijke verplichting (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Saldering (15) Energiebesparing (15) Bouwverordening (15) Zienswijze (15) Onrechtmatig handelen (15) Privaatrecht in omgevingsrecht (15) Natuur (15) Exceptieve toetsing (15) Begunstigingstermijn (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Energie (14) Tracébesluit (14) Procedure (14) Spuitzone (14) Eliminatiebeginsel (13) Uitwerkingsplan (13) Woonboten (13) Bijzondere wetten (13) Aanbesteding (12) Bouwleges (12) Mest (12) Gelijkheidsbeginsel (12) Subsidie (12) Kostenverhaal (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Aanwijzing (11) Huisvestingswet (11) Bedrijfswoning (11) Binnenplanse afwijking (11) Reactieve aanwijzing (11) Grondexploitatie (11) Anterieure overeenkomst (11) Externe veiligheid (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Milieuzone (11) Concurrent (11) Short stay (11) Veehouderij (10) Onlosmakelijk (10) Maatwerkvoorschriften (10) Inrichting (10) Tussenuitspraak (10) Legalisatie (10) Rijksinpassingsplan (10) Voorkeursrecht (10) Airbnb (10) Archeologie (10) Bevoegd gezag (10) BBT (10) Advies (10) Wijzigen vergunning (9) Gasloos (9) Hennepkwekerij (9) Gemeentewet (9) Coffeeshop (9) Last onder bestuursdwang (9) Vergunningverlening (9) Verordening ruimte (9) Zorgplicht (9) Wet natuur (9) Windpark (8) Terras (8) Stuiting (8) Procesbelang (8) Kraken (8) Relativiteit (8) Transformatie (8) Voorlopige voorziening (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Waterwet (8) Ondergeschikte aard (8) Concreet zicht op legalisatie (7) Overtreding (7) Erfafscheiding (7) Landelijk gebied (7) Zelfvoorziening (7) Cultureel erfgoed (7) Beginselplicht (7) Aanleggen (7) Bijzondere omstandigheden (7) Burenrecht (7) Standplaatsvergunning (7) Achtererf (7) Gemeenteraad (7) Rechtsbescherming (7) Inpassingsplan (6) Aanmaning (6) Uitsterfregeling (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Herbestemmen (6) Goede procesorde (6) Bouwplan (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Vertrouwenbeginsel (6) Vergunning (6) EHS (6) Mantelzorg (6) Slopen (6) Mijnbouwwet (6) Milieuvergunning (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Woonbestemming (6) Habitat (5) Zonering (5) Begrippen (5) Omgevingswet (5) Natuurbescherming (5) Klimaat (5) Zorgvastgoed (5) Bevi (5) Hoofdgebouw (5) Horecabedrijf (5) Brandveilig gebruik (5) Wegenwet (5) Watervergunning (5) Wonen en zorg (5) E-mail (5) Gedoogplicht (5) Coördinatieregeling Wro (5) Voorbereidingsbesluit (5) Gebouw (5) Vaststellingsovereenkomst (5) dwangsom (4) Ruimtelijke plannen (4) Huisvestingsverordening (4) Exploitatieovereenkomst (4) Omgevingsverordening (4) Belanghebbend (4) Vuurwerk (4) Wijzigingsplan (4) Achtererfgebied (4) Bouwstop (4) Inspanningsverplichting (4) Aanvullende gegevens (4) Perceel (4) Beperkte milieutoets (4) Ingebrekestelling (4) Precario (4) Milieubeleid (4) Water (4) Passende beoordeling (4) Lozingen (4) Saneringsplan (4) Grondbeleid (4) Meststoffenwet (4) Erfdienstbaarheid (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Calamiteitenregeling (4) Openbaar gebied (4) Onttrekkingsvergunning (4) Stedelijke ontwikkeling (3) Dieren (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Staatsteun (3) Bestaand gebruik (3) Wonen (3) Grondgebondenheid (3) Vooringenomenheid (3) Ontruiming (3) Agrarisch (3) Zorg en wonen (3) Vogelrichtlijn (3) EPC (3) Elektriciteitsnet (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Ontgronding (3) PPS (3) Bebouwde kom (3) Onevenredig (3) Onderzoek (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Licht (3) Belemmeringenwet (3) Ruimtelijke relevantie (3) Woz (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Proactieve aanwijzing (3) Boswet (3) Uitrit (3) handhaving (3) Uitwerkingsplicht (3) Herzieningsverzoek (3) RO beleid (3) Geheimhouding (3) Gefaseerde vergunning (3) subsidie (3) Gebruiksvergunning (3) Vergistingsinstallaties (3) Revisievergunning (3) Structuurvisie (3) IPPC (3) Gebrek (3) Strafrecht (3) Duurzaamheid (2) Hinderwet (2) Brandveiligheid (2) Onderdelenfuik (2) Activiteit (2) Voorbereidingsprocedure (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Terinzagelegging (2) Termijnoverschrijding (2) Relativiteitsbeginsel (2) Riolering (2) Prostitutie (2) Warmtewet (2) Geluidgrenswaarden (2) aanvraag (2) Verzet (2) Mijnbouwschade (2) Landschap (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Plangebied (2) Uitweg (2) Causaliteitsvereiste (2) Burenruzie (2) Grenswaarden (2) Eliminatie (2) Leegstand platteland (2) Burgerparticipatie (2) Reclame (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Gronduitgifte (2) Bezonning (2) Beheerplan (2) Belangenafweging (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Verkeer (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Witwassen (2) Verkeersbesluit (2) Gebruik (2) Milieuzonering (2) Mitigerende maatregel (2) Aanhaken (2) Emissierechten (2) Drank-en-horecawet (2) Bestaande rechten (2) Digitaal indienen (2) Huurovereenkomst (2) Beslissing op bezwaar (2) Kennisgeving (2) Beroepsgronden (2) Woonwagen (2) bodembescherming (2) Bouwperceel (2) Omgevingsplan (2) Legalisering (2) Nge norm (2) Neutrale verandering (2) Voorgevel (2) Kadastraal perceel (2) Beroepschrift (2) Natuurschoonwet (2) Veranderingsvergunning (2) Flexibiliteit (2) Samenwerkingsovereenkomst (1) Zwembaden (1) Risicoaanvaarding (1) Windhinder (1) Sanctie (1) subsidies (1) Volksgezondheid (1) Verweerschrift (1) Vervallenverklaring (1) Voorpootrecht (1) Verklaring van geen bedenking (1) V-stacks (1) wabo (1) Wabo (1) Uitvoeringsbesluit (1) Toezicht (1) Tijdelijke verhuur (1) Tijdelijke bestemming (1) waterwetgeving (1) Taxatierapport (1) windenergie (1) zorgplicht (1) Stofhinder (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Staatssteunrecht (1) Woningwet (1) Woondoeleinden (1) sluiting (1) Slopen en melding (1) Sexinrichting (1) Seksinrichting (1) Schadeloosstelling (1) Schadebesluit (1) Zendmast (1) Schaarse-vergunningen (1) Vergoeding in natura (1) Kernenergiewet (1) Rijkscoördinatieregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Buitenplanse afwijking (1) evenementen (1) Fax (1) Faunabeheerplan (1) Exploitatieverordening (1) exploitatieplan (1) Exploitatiekosten (1) Evenementenvergunning (1) Europese Richtlijn (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) Europese Commissie (1) ETS-richtlijn (1) Energiezuinig (1) Emissierichtlijn (1) Eliminatieregel (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Burgerlijk wetboek (1) brzo (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Ambtshalve voorzien (1) Beroepsprocedure (1) Beleid (1) belanghebbende (1) Bedrijvenlijsten (1) asbestbrand (1) aPV (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Bestemmingplan (1) AirBnB (1) airbnb (1) afval (1) Abbb (1) Aansprakelijkheid (1) Aanbouw (1) Bestemmigsplan (1) Bestemmingsplan. Handhaving (1) Brancheringsregeling (1) BOP (1) Bouwvergunning (1) Bouwovergangsrecht (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Bouwerkl (1) bouwbesluit (1) Bodemenergie (1) Bestemmingsplanwijziging (1) bodem (1) bijzondere wetten (1) Bezwaar-en-beroep (1) Betemmingsplan (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Filiaalbenadering (1) Formele rechtskracht (1) Renovatie (1) Onderhoud (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Netbeheer (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) ondergeschikte aard (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Kwetsbaar object (1) Permanente-bewoning (1) relativiteitsvereiste (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Rechtspraak (1) Procesrecht (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Pluimvee (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Permanente bebouwing (1) parkeren (1) Overeenkomst (1) Overdrachtsbelasting (1) Opslag (1) Opschorten beslistermijn (1) Mandeligheid (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Gebiedsverbod (1) Gemeentewet. APV (1) Grondgebruik (1) grondexploitatie (1) gezondheid (1) Gewoon onderhoud (1) Gevoelige functie (1) Geothermie (1) Gemeentegrond (1) Handhvaving (1) geluid (1) Geen zienswijze (1) Gedoogverklaring (1) Gebruiksverbod (1) Gebruiksmelding (1) gebouw (1) Grondwet (1) Havenbeheersverordening (1) Kruimelregeling (1) IMRO-nummer (1) Kruimelgevallen (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) KOMO (1) Aanbestedingswet (1) Inspraakprocedure (1) Infrastructuur (1) Huren (1) Herplantplicht (1) Huisvesting (1) Huisrecht (1) Hnadhaving (1) Hinder (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Zwijgrecht (1)