X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3319 resultaten)

Pagina 1 van 332

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (541) Planschade (247) Handhaving (195) Nadeelcompensatie (178) Natuurbeschermingswet (153) Bezwaar en beroep (127) Ladder duurzame verstedelijking (113) Dwangsom (100) Wob (89) Verjaring (82) Geluid (80) Belanghebbende (78) Vergunningvrij bouwen (76) Onteigening (73) Relativiteitsvereiste (71) Omgevingsvergunning (67) Evenementen (65) Normaal maatschappelijk risico (64) Kruimelafwijking (63) Milieu (58) Parkeren (54) Exploitatievergunning (51) Recreatie (51) APV (49) Natura 2000-gebied (48) PAS (48) Bestuursrecht (47) Awb (45) Schadevergoeding (44) Flora- en faunawet (43) Leges (42) Geur (38) Bouwwerk (37) Voorzienbaarheid (35) Erfpacht (35) Activiteitenbesluit (34) Stikstof (34) Vvgb (33) Schaarse vergunningen (33) Luchtkwaliteit (33) M.e.r. (29) Drank- en Horecawet (28) Bouwen (28) Vertrouwensbeginsel (27) Deskundigenadvies (26) Afval (26) Bouwbesluit (26) Plattelandswoningen (26) Asbest (26) Waterwetgeving (25) Tijdelijke omgevingsvergunning (25) Monumenten (23) Subsidies (23) Seksinrichtingen (22) Provinciale verordening (22) Exploitatieplan (22) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Bestuursdwang (21) Intrekken vergunning (20) Windenergie (20) Detailhandel (20) Bodem (20) RO (19) Overheidsaansprakelijkheid (19) Wijzigingsbevoegdheid (19) Bodemverontreiniging (19) Overgangsrecht (19) Bestuursorgaan (18) Bibob (18) Dienstenrichtlijn (18) Kruimellijst (17) Schaarse vergunning (17) Melding (16) Staatssteun (16) Grondzaken (16) Horeca (16) Ammoniak (15) Invorderingsbeschikking (14) Beleidsregels (14) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Bijbehorend bouwwerk (13) Eliminatiebeginsel (12) Spuitzone (12) Onrechtmatig handelen (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Welstand (12) Permanente bewoning (12) Gedogen (12) Publicatie (12) Last onder dwangsom (12) Calamiteit (12) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Uitwerkingsplan (11) Chw (11) Vuurwerkbesluit (11) Bestuurlijke boete (11) Leegstand (10) Vergunningverlening milieu (10) Schade (10) Mest (10) Soortenbescherming (10) Kappen (10) Opiumwet (10) Woonboten (10) Voorwaardelijke verplichting (10) Tussenuitspraak (10) Beheersverordening (10) Overtreder (9) Gebiedsontwikkeling (9) Legalisatie (9) Bodembescherming (9) EVRM (9) Onlosmakelijk (9) Zienswijze (9) Verordening ruimte (9) Reactieve aanwijzing (9) Gezondheid (9) Bouwleges (9) Bijzonder bestuursrecht (8) Coffeeshop (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Short stay (8) Fosfaat (8) Saldering (8) Aanvraag (8) Bouwverordening (8) Maatwerkvoorschriften (8) Stuiting (8) Milieuzone (8) Waterwet (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Begunstigingstermijn (7) Achtererf (7) Aanwijzing (7) Nbw-vergunning (7) Rijksinpassingsplan (7) Anterieure overeenkomst (7) Relativiteit (7) Concurrent (7) Energiebesparing (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Buitengebied (7) Gemeenteraad (7) Zelfvoorziening (6) Veehouderij (6) Landelijk gebied (6) Bedrijfswoning (6) Windpark (6) Natuur (6) Afwijken omgevingsvergunning (6) Archeologie (6) Vertrouwenbeginsel (6) EHS (6) Milieuvergunning (6) BBT (6) Binnenplanse afwijking (6) Erfafscheiding (6) Aanleggen (6) Aanmaning (5) Grondexploitatie (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Wonen en zorg (5) Procesbelang (5) Ondergeschikte aard (5) Woonbestemming (5) Externe veiligheid (5) Mijnbouwwet (5) Watervergunning (5) Natuurbescherming (5) Tracébesluit (5) Horecabedrijf (5) Procedure (4) Herbestemmen (4) Mantelzorg (4) Onttrekkingsvergunning (4) Kostenverhaal (4) Inspanningsverplichting (4) Precario (4) Passende beoordeling (4) Openbaar gebied (4) Aanbesteding (4) Goede procesorde (4) Wijzigen vergunning (4) Drugs (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Calamiteitenregeling (4) Slopen (4) Erfdienstbaarheid (4) Exploitatieovereenkomst (4) Saneringsplan (4) Vergunningverlening (4) Bevoegd gezag (4) Gebiedsbescherming (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Ruimtelijke plannen (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Zorgvastgoed (4) Gedoogplicht (4) Zonne-energie (4) Zonering (4) Woz (3) Openbaarheid (3) Uitwerkingsplicht (3) Zorg en wonen (3) Vergistingsinstallaties (3) Burenrecht (3) Milieubeleid (3) Beperkte milieutoets (3) Omgevingsverordening (3) Boswet (3) Voorlopige voorziening (3) Meststoffenwet (3) Bevi (3) Proceskostenvergoeding (3) Begrippen (3) Omgevingswet (3) Wegenwet (3) Arbeidsmigranten (3) EPC (3) Openbare weg (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Gemeentewet (3) Geheimhouding (3) Habitat (3) Gebruiksvergunning (3) Herzieningsverzoek (3) Hoofdgebouw (3) Huisvestingsverordening (3) Dieren (3) Perceel (3) Huisvestingswet (3) Ruimtelijke relevantie (3) Ingebrekestelling (3) Sluiting (3) Structuurvisie (3) E-mail (3) Staatsteun (3) Vogelrichtlijn (2) Reclame (2) Prostitutie (2) Terras (2) Uitweg (2) Termijnoverschrijding (2) Terinzagelegging (2) Woonwagen (2) Rechtsbescherming (2) Wijzigingsplan (2) Planvergelijking (2) Witwassen (2) Voorgevel (2) Relativiteitsbeginsel (2) Plangebied (2) Revisievergunning (2) Vergunning (2) Ontruiming (2) Voorkeursrecht (2) Vooringenomenheid (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Kraken (2) Nge norm (2) Beslissing op bezwaar (2) Kadastraal perceel (2) Burenruzie (2) Emissierechten (2) Huurovereenkomst (2) Energie (2) Hinderwet (2) Beroepschrift (2) Hennepkwekerij (2) Brandveilig gebruik (2) Beroepsgronden (2) Bestaand gebruik (2) Eliminatie (2) Bouwplan (2) Grondgebondenheid (2) Bouwperceel (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Bijzondere omstandigheden (2) Bijzondere wetten (2) Gebrek (2) Flexibiliteit (2) Gebouw (2) Kennisgeving (2) Inrichting (2) Licht (2) Achtererfgebied (2) Mijnbouwschade (2) Coördinatieregeling Wro (2) Cultureel erfgoed (2) Lozingen (2) Mitigerende maatregel (2) Duurzaamheid (2) Natuurschoonwet (2) Agrarisch (2) Legalisering (2) Last onder bestuursdwang (2) Aanvullende gegevens (2) Neutrale verandering (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Beginselplicht (2) Causaliteitsvereiste (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Burgerparticipatie (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Bouwerkl (1) Transformatie (1) Verklaring van geen bedenking (1) Uitrit (1) Verkeersbesluit (1) Verkeer (1) Veranderingsvergunning (1) Bouwstop (1) Uitsterfregeling (1) Uitvoeringsbesluit (1) Coördinatieregeling (1) Buitenplanse afwijking (1) Vergoeding in natura (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Verweerschrift (1) Vervallenverklaring (1) Bestemmingsplanwijziging (1) BOP (1) Ambtshalve voorzien (1) Belangenafweging (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Beheerplan (1) Bedrijvenlijsten (1) Bebouwde kom (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Belanghebbend (1) Airbnb (1) airbnb (1) Zendmast (1) afval (1) Adviseur (1) Zorgplicht (1) Windhinder (1) windenergie (1) Volksgezondheid (1) V-stacks (1) Voorbereidingsprocedure (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Bezwaar-en-beroep (1) Bezonning (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Bestrijdingsmiddelen (1) belanghebbende (1) Delegatie (1) Warmtewet (1) Bestaande rechten (1) Beroepsprocedure (1) Wet natuur (1) Beleid (1) Dakopbouw (1) Stofhinder (1) Tijdelijke verhuur (1) Havenbeheersverordening (1) Inpassingsplan (1) IMRO-nummer (1) Huren (1) Huisrecht (1) Permanente-bewoning (1) Hersteltermijn (1) handhaving (1) Overdrachtsbelasting (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Grondwet (1) Gronduitgifte (1) Grondgebruik (1) Grondbeleid (1) Gewoon onderhoud (1) Gemeentewet. APV (1) Kernenergiewet (1) Opslag (1) Geluidgrenswaarden (1) Onderzoek (1) NEN (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Natuurbeschemingswet (1) Nadeelcompenstatie (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Opschorten beslistermijn (1) mest (1) Melkveehouderij (1) Ontgronding (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Kruimelgevallen (1) KOMO (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Gemeentegrond (1) geluid (1) Digitaal indienen (1) Strafrecht (1) Emissierichtlijn (1) Eliminatieregel (1) Staatssteunrecht (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Omgevingsverguning bouwen (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ETS-richtlijn (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Subsidie (1) dwangsom (1) Taxatierapport (1) Drones (1) Drank-en-horecawet (1) Tijdelijke bestemming (1) Slopen en melding (1) Sexinrichting (1) Geen zienswijze (1) Risicoaanvaarding (1) Gedoogverklaring (1) Gebruiksverbod (1) Gebruiksmelding (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) gebouw (1) Riolering (1) Formele rechtskracht (1) Europese Commissie (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) Exploitatieverordening (1) Exploitatiekosten (1) Exceptieve toetsing (1) Schadebesluit (1) Europese Richtlijn (1) Zwijgrecht (1)