X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5404 resultaten)

Pagina 1 van 541

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (805) Planschade (563) Handhaving (397) Bezwaar en beroep (197) Nadeelcompensatie (193) Natuurbeschermingswet (175) Dwangsom (151) Geluid (149) Ladder duurzame verstedelijking (141) Omgevingsvergunning (129) Belanghebbende (116) Wob (116) Kruimelafwijking (111) Vergunningvrij bouwen (107) Onteigening (105) Buitengebied (104) Verjaring (92) Relativiteitsvereiste (85) Evenementen (79) Milieu (76) M.e.r. (76) Gebiedsbescherming (74) Parkeren (73) Schadevergoeding (72) Natura 2000-gebied (72) Normaal maatschappelijk risico (70) Bestuursrecht (70) Planvergelijking (70) PAS (66) Afval (66) Exploitatievergunning (63) Recreatie (62) Geur (61) APV (60) Activiteitenbesluit (60) Bouwwerk (57) Asbest (54) Flora- en faunawet (54) Leges (52) Vvgb (51) Luchtkwaliteit (49) Detailhandel (49) Stikstof (49) Voorzienbaarheid (49) Schaarse vergunningen (46) Erfpacht (45) Awb (45) Taxatie (40) Vertrouwensbeginsel (40) Dienstenrichtlijn (40) Monumenten (39) Bodem (38) Bouwbesluit (37) Tijdelijke omgevingsvergunning (37) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (35) Waterwetgeving (34) Windenergie (33) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (32) Drank- en Horecawet (32) Deskundigenadvies (32) Intrekken vergunning (30) Wijzigingsbevoegdheid (30) Bouwen (30) Bestuursorgaan (29) Overheidsaansprakelijkheid (29) Grondzaken (29) Overgangsrecht (28) Plattelandswoningen (28) Bibob (28) Bestuursdwang (28) Nbw-vergunning (27) Ammoniak (27) Provinciale verordening (27) Subsidies (26) Vergunningverlening milieu (25) Bestuurlijke waarschuwing (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Calamiteit (22) Seksinrichtingen (22) Last onder dwangsom (22) RO (22) Adviseur (21) Gezondheid (21) Aanvraag (21) Invorderingsbeschikking (21) Horeca (21) Overtreder (20) Leegstand (20) Bodemverontreiniging (20) Kruimellijst (20) Gebiedsontwikkeling (19) Schaarse vergunning (18) Fosfaat (17) Beheersverordening (17) Gedogen (17) Chw (17) Melding (17) Welstand (17) Opiumwet (17) Voorwaarde omgevingsvergunning (17) Staatssteun (17) Bodembescherming (17) Bijbehorend bouwwerk (17) Evidente privaatrechtelijke belemmering (16) Bestuurlijke boete (16) Beleidsregels (16) Vuurwerkbesluit (16) Proceskostenvergoeding (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Publicatie (15) Begunstigingstermijn (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Bouwverordening (14) Procedure (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Kappen (14) Voorwaardelijke verplichting (13) Spuitzone (13) Onrechtmatig handelen (13) Bouwleges (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Eliminatiebeginsel (12) Tracébesluit (12) Schade (12) Permanente bewoning (12) Subsidie (12) EVRM (12) Exceptieve toetsing (12) Kostenverhaal (12) Uitwerkingsplan (12) Natuur (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Grondexploitatie (11) Externe veiligheid (11) Mest (11) Short stay (11) Aanbesteding (11) Aanwijzing (11) Zonne-energie (11) Zienswijze (11) Drugs (11) Bijzondere wetten (11) Woonboten (11) Arbeidsmigranten (10) Milieuzone (10) Energie (10) Binnenplanse afwijking (10) Legalisatie (10) Veehouderij (10) BBT (10) Inrichting (10) Tussenuitspraak (10) Saldering (10) Advies (10) Archeologie (9) Onlosmakelijk (9) Coffeeshop (9) Vergunningverlening (9) Concurrent (9) Bevoegd gezag (9) Last onder bestuursdwang (9) Wet natuur (9) Reactieve aanwijzing (9) Energiebesparing (9) Verordening ruimte (9) Maatwerkvoorschriften (8) Anterieure overeenkomst (8) Airbnb (8) Relativiteit (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Stuiting (8) Gemeenteraad (7) Zelfvoorziening (7) Windpark (7) Huisvestingswet (7) Landelijk gebied (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Ondergeschikte aard (7) Waterwet (7) Achtererf (7) Overtreding (7) Rechtsbescherming (7) Sluiting (7) Rijksinpassingsplan (7) Cultureel erfgoed (7) Bedrijfswoning (7) Beginselplicht (7) Aanleggen (7) Erfafscheiding (7) Bouwplan (6) Burenrecht (6) Transformatie (6) Binnenplanse vrijstelling (6) EHS (6) Voorkeursrecht (6) Aanmaning (6) Zorgplicht (6) Gemeentewet (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Vergunning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Terras (6) Wijzigen vergunning (6) Milieuvergunning (6) Gelijkheidsbeginsel (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Slopen (6) Zonering (5) Standplaatsvergunning (5) Herbestemmen (5) Hoofdgebouw (5) Horecabedrijf (5) Begrippen (5) Procesbelang (5) Bijzondere omstandigheden (5) Natuurbescherming (5) Mantelzorg (5) Woonbestemming (5) Zorgvastgoed (5) Mijnbouwwet (5) Wonen en zorg (5) Kraken (5) Hennepkwekerij (5) Gedoogplicht (5) E-mail (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Habitat (5) Wegenwet (5) Brandveilig gebruik (5) Voorlopige voorziening (5) Watervergunning (5) Bouwstop (4) Klimaat (4) Calamiteitenregeling (4) Goede procesorde (4) Exploitatieovereenkomst (4) dwangsom (4) Openbaar gebied (4) Voorbereidingsbesluit (4) Onttrekkingsvergunning (4) Lozingen (4) Saneringsplan (4) Beperkte milieutoets (4) Gebouw (4) Passende beoordeling (4) Milieubeleid (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Vuurwerk (4) Inspanningsverplichting (4) Grondbeleid (4) Precario (4) Ingebrekestelling (4) Ruimtelijke plannen (4) Erfdienstbaarheid (4) Dieren (3) Omgevingsverordening (3) Gasloos (3) Woz (3) Strafrecht (3) Structuurvisie (3) handhaving (3) RO beleid (3) Staatsteun (3) subsidie (3) Bestaand gebruik (3) Ruimtelijke relevantie (3) Omgevingswet (3) Ontruiming (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Zorg en wonen (3) Revisievergunning (3) Bebouwde kom (3) Achtererfgebied (3) Openbaarheid (3) Openbare weg (3) EPC (3) Proactieve aanwijzing (3) Water (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Perceel (3) PPS (3) Vogelrichtlijn (3) Wijzigingsplan (3) Gebruiksvergunning (3) Huisvestingsverordening (3) Geheimhouding (3) IPPC (3) Gefaseerde vergunning (3) Licht (3) Boswet (3) Bevi (3) Grondgebondenheid (3) Uitsterfregeling (3) Vergistingsinstallaties (3) Herzieningsverzoek (3) Uitwerkingsplicht (3) Meststoffenwet (3) Aanvullende gegevens (2) Bouwperceel (2) Burgerparticipatie (2) Veranderingsvergunning (2) Warmtewet (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Kennisgeving (2) bodembescherming (2) Kadastraal perceel (2) Uitweg (2) Hinderwet (2) Plangebied (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Reclame (2) Drank-en-horecawet (2) Grenswaarden (2) Inpassingsplan (2) Duurzaamheid (2) Relativiteitsbeginsel (2) Activiteit (2) Eliminatie (2) Prostitutie (2) Voorgevel (2) Vooringenomenheid (2) Emissierechten (2) Gronduitgifte (2) Huurovereenkomst (2) Nge norm (2) Geluidgrenswaarden (2) Beroepschrift (2) Causaliteitsvereiste (2) Witwassen (2) Burenruzie (2) Neutrale verandering (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Termijnoverschrijding (2) Natuurschoonwet (2) Verkeersbesluit (2) Terinzagelegging (2) Beheerplan (2) Beroepsgronden (2) Beslissing op bezwaar (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Bestaande rechten (2) Mitigerende maatregel (2) Gebrek (2) Gebruik (2) Mijnbouwschade (2) Belangenafweging (2) Woonwagen (2) Flexibiliteit (2) Legalisering (2) Coördinatieregeling Wro (2) Bezonning (2) Ontgronding (2) Leegstand platteland (2) Schadebesluit (1) Tijdelijke verhuur (1) Verweerschrift (1) Schadeloosstelling (1) windenergie (1) Verklaring van geen bedenking (1) Voorpootrecht (1) Woondoeleinden (1) Windparken (1) Tijdelijke bestemming (1) Taxatierapport (1) Uitvoeringsbesluit (1) Vergoeding in natura (1) V-stacks (1) Vervallenverklaring (1) Seksinrichting (1) Slopen en melding (1) wabo (1) Windhinder (1) Zendmast (1) Verkeer (1) Wabo (1) Volksgezondheid (1) waterwetgeving (1) Uitrit (1) Winkeltijdenwet (1) zorgplicht (1) Sexinrichting (1) Staatssteunrecht (1) Stofhinder (1) Voorbereidingsprocedure (1) sluiting (1) KOMO (1) Sanctie (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dieraantallen (1) Digitaal indienen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Buitenplanse afwijking (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Exploitatiekosten (1) Exploitatieverordening (1) Burgerlijk wetboek (1) Bouwvergunning (1) Filiaalbenadering (1) Beroepsprocedure (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) Bedrijvenlijsten (1) Belanghebbend (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Bestemmigsplan (1) Bouwovergangsrecht (1) Bestemmingplan (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Bezwaar-en-beroep (1) bijzondere wetten (1) bodem (1) BOP (1) bouwbesluit (1) Bouwerkl (1) Bouwkavels (1) Bouwkeet (1) Fax (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Risicoaanvaarding (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Onderhoud (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Procesrecht (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) milieu (1) mest (1) Formele rechtskracht (1) Grondwet (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Gewoon onderhoud (1) gezondheid (1) Grondgebruik (1) Havenbeheersverordening (1) Melkveehouderij (1) Hersteltermijn (1) Herziening Woningwet (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Infrastructuur (1) Inspraakprocedure (1) Kernenergiewet (1) Aanbestedingswet (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Mandeligheid (1) Zwijgrecht (1)