X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3989 resultaten)

Pagina 1 van 399

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (654) Planschade (266) Handhaving (259) Nadeelcompensatie (181) Natuurbeschermingswet (173) Bezwaar en beroep (141) Ladder duurzame verstedelijking (121) Dwangsom (119) Kruimelafwijking (106) Wob (104) Geluid (100) Belanghebbende (98) Onteigening (94) Verjaring (86) Vergunningvrij bouwen (86) Relativiteitsvereiste (75) Evenementen (71) Omgevingsvergunning (68) Milieu (66) Normaal maatschappelijk risico (64) Parkeren (64) PAS (62) Exploitatievergunning (58) Bestuursrecht (57) Schadevergoeding (57) Natura 2000-gebied (56) Recreatie (54) APV (53) Flora- en faunawet (53) Geur (50) Vvgb (47) Schaarse vergunningen (46) Awb (45) Leges (45) M.e.r. (44) Detailhandel (43) Luchtkwaliteit (41) Erfpacht (40) Dienstenrichtlijn (39) Bouwwerk (39) Voorzienbaarheid (37) Activiteitenbesluit (37) Tijdelijke omgevingsvergunning (36) Vertrouwensbeginsel (35) Asbest (35) Stikstof (34) Windenergie (32) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (32) Bouwen (30) Exploitatieplan (30) Deskundigenadvies (30) Drank- en Horecawet (30) Bouwbesluit (29) Afval (28) Monumenten (28) Intrekken vergunning (27) Plattelandswoningen (27) Overgangsrecht (27) Waterwetgeving (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Provinciale verordening (24) Wijzigingsbevoegdheid (24) Grondzaken (24) Bibob (23) Afwijken bestemmingsplan (23) Subsidies (23) Seksinrichtingen (22) Overheidsaansprakelijkheid (22) Bestuursdwang (22) Bodem (21) Bodemverontreiniging (20) Horeca (19) RO (19) Schaarse vergunning (18) Gezondheid (18) Bestuursorgaan (18) Melding (17) Voorwaarde omgevingsvergunning (17) Kruimellijst (17) Opiumwet (17) Beleidsregels (16) Ammoniak (16) Bijbehorend bouwwerk (16) Invorderingsbeschikking (16) Staatssteun (16) Publicatie (15) Gedogen (15) Leegstand (15) Welstand (15) Gebiedsontwikkeling (15) Evidente privaatrechtelijke belemmering (15) Kappen (14) Proceskostenvergoeding (14) Bestuurlijke boete (14) Onrechtmatig handelen (13) Voorwaardelijke verplichting (13) Calamiteit (13) Eliminatiebeginsel (12) Permanente bewoning (12) Beheersverordening (12) Vuurwerkbesluit (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Exceptieve toetsing (12) Schade (12) Aanvraag (12) Spuitzone (12) Last onder dwangsom (12) Natuur (11) Short stay (11) Woonboten (11) Chw (11) Bodembescherming (11) Bijzondere wetten (11) Uitwerkingsplan (11) Zonne-energie (11) Bouwleges (10) Mest (10) BBT (10) Tussenuitspraak (10) EVRM (10) Milieuzone (10) Zienswijze (10) Fosfaat (10) Soortenbescherming (10) Saldering (10) Overtreder (10) Vergunningverlening milieu (10) Drugs (10) Privaatrecht in omgevingsrecht (9) Onlosmakelijk (9) Reactieve aanwijzing (9) Verordening ruimte (9) Energiebesparing (9) Kostenverhaal (9) Concurrent (9) Legalisatie (9) Anterieure overeenkomst (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Airbnb (8) Coffeeshop (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Tracébesluit (8) Maatwerkvoorschriften (8) Grondexploitatie (8) Stuiting (8) Bouwverordening (8) Begunstigingstermijn (8) Buitengebied (8) Zelfvoorziening (7) Waterwet (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Sluiting (7) Nbw-vergunning (7) Rijksinpassingsplan (7) Veehouderij (7) Binnenplanse afwijking (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Arbeidsmigranten (7) Gemeenteraad (7) Archeologie (7) Bedrijfswoning (7) Achtererf (7) Relativiteit (7) Aanwijzing (7) Aanmaning (6) Landelijk gebied (6) Milieuvergunning (6) Transformatie (6) EHS (6) Vertrouwenbeginsel (6) Windpark (6) Ondergeschikte aard (6) Erfafscheiding (6) Aanleggen (6) Cultureel erfgoed (6) Bijzondere omstandigheden (5) Terras (5) Herbestemmen (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Huisvestingswet (5) Hennepkwekerij (5) Hoofdgebouw (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Natuurbescherming (5) Externe veiligheid (5) Gedoogplicht (5) Procesbelang (5) Watervergunning (5) Wegenwet (5) Wijzigen vergunning (5) E-mail (5) Mijnbouwwet (5) Horecabedrijf (5) Wonen en zorg (5) Woonbestemming (5) Voorkeursrecht (5) Inspanningsverplichting (4) Ingebrekestelling (4) Aanbesteding (4) Mantelzorg (4) Onttrekkingsvergunning (4) Openbaar gebied (4) Passende beoordeling (4) Precario (4) Procedure (4) Saneringsplan (4) Slopen (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Vergunningverlening (4) Voorlopige voorziening (4) Zonering (4) Zorgvastgoed (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Ruimtelijke plannen (4) Kraken (4) Gebiedsbescherming (4) Habitat (4) dwangsom (4) Calamiteitenregeling (4) Concreet zicht op legalisatie (4) Burenrecht (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Exploitatieovereenkomst (4) Goede procesorde (4) Beginselplicht (4) Gemeentewet (4) Brandveilig gebruik (4) Erfdienstbaarheid (4) Bevoegd gezag (4) Meststoffenwet (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Wijzigingsplan (3) Bevi (3) Milieubeleid (3) Uitwerkingsplicht (3) Standplaatsvergunning (3) Vergistingsinstallaties (3) Begrippen (3) Omgevingswet (3) Perceel (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Water (3) Beperkte milieutoets (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Energie (3) Ontruiming (3) EPC (3) Onevenredig (3) Gebruiksvergunning (3) Omgevingsverordening (3) Dieren (3) Boswet (3) Achtererfgebied (3) Inrichting (3) Ruimtelijke relevantie (3) Woz (3) Zorg en wonen (3) Bouwstop (3) Revisievergunning (3) Huisvestingsverordening (3) Structuurvisie (3) Herzieningsverzoek (3) Geheimhouding (3) Staatsteun (3) Bouwplan (2) Vogelrichtlijn (2) Bouwperceel (2) Emissierechten (2) Terinzagelegging (2) Verkeersbesluit (2) Eliminatie (2) Voorgevel (2) Termijnoverschrijding (2) Burgerparticipatie (2) Burenruzie (2) Coördinatieregeling Wro (2) Rechtsbescherming (2) Drank-en-horecawet (2) Reclame (2) Bezonning (2) Uitsterfregeling (2) Relativiteitsbeginsel (2) bodembescherming (2) Vergunning (2) Duurzaamheid (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Planvergelijking (2) Causaliteitsvereiste (2) Veranderingsvergunning (2) Plangebied (2) Uitweg (2) Prostitutie (2) Hinderwet (2) Vooringenomenheid (2) Last onder bestuursdwang (2) Mitigerende maatregel (2) Gebouw (2) Gebrek (2) Mijnbouwschade (2) Bestaand gebruik (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Lozingen (2) Licht (2) Legalisering (2) Witwassen (2) Agrarisch (2) Flexibiliteit (2) Woonwagen (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Kennisgeving (2) Grondgebondenheid (2) Kadastraal perceel (2) Gronduitgifte (2) Inpassingsplan (2) Huurovereenkomst (2) handhaving (2) Aanvullende gegevens (2) Beheerplan (2) Bebouwde kom (2) Beroepschrift (2) Beroepsgronden (2) Nge norm (2) Neutrale verandering (2) Beslissing op bezwaar (2) Natuurschoonwet (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Bestuurlijke voorprocedure (1) Tijdelijke bestemming (1) Vervallenverklaring (1) Tijdelijke verhuur (1) Zendmast (1) afval (1) Verweerschrift (1) BOP (1) Adviseur (1) Beroepsprocedure (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Voorpootrecht (1) Volksgezondheid (1) zorgplicht (1) Taxatierapport (1) bouwbesluit (1) Voorbereidingsbesluit (1) Zorgplicht (1) Subsidie (1) Bouwerkl (1) Strafrecht (1) Aansprakelijkheid (1) airbnb (1) Uitrit (1) Bezwaar-en-beroep (1) Bedrijvenlijsten (1) Belanghebbend (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Vergoeding in natura (1) waterwetgeving (1) Belangenafweging (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Warmtewet (1) Wet natuur (1) Beleid (1) bestuursrecht (1) Verkeer (1) windenergie (1) AirBnB (1) Verklaring van geen bedenking (1) Bestemmingplan (1) Windhinder (1) Ambtshalve voorzien (1) Bestemmigsplan (1) Uitvoeringsbesluit (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) V-stacks (1) Bestaande rechten (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) belanghebbende (1) Voorbereidingsprocedure (1) Rechtspraak (1) Stofhinder (1) Natuurbeschemingswet (1) Gebruiksmelding (1) Mestvergistingsinstallatie (1) gebouw (1) Monument (1) Gasloos (1) Formele rechtskracht (1) Nadeelcompenstatie (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) Melkveehouderij (1) Exploitatieverordening (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Exploitatiekosten (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) evenementen (1) Europese Richtlijn (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) mest (1) Gebruiksverbod (1) Onderdelenfuik (1) Grondbeleid (1) Hersteltermijn (1) Havenbeheersverordening (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Grondwet (1) Grondgebruik (1) Kernenergiewet (1) KOMO (1) gezondheid (1) Gedoogverklaring (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Gewoon onderhoud (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Gemeentewet. APV (1) Gemeentegrond (1) Geluidgrenswaarden (1) geluid (1) Geen zienswijze (1) Europese Commissie (1) ondergeschikte aard (1) Bouwkavels (1) Conserverend bestemmingsplan (1) detailhandel (1) Delegatie (1) Dakopbouw (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Coördinatieregeling (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Burgerlijk wetboek (1) Drones (1) Schadebesluit (1) Schadeloosstelling (1) Buitenplanse afwijking (1) Sexinrichting (1) Slopen en melding (1) sluiting (1) Bouwovergangsrecht (1) Bouwkeet (1) Staatssteunrecht (1) Digitaal indienen (1) duurzaam (1) ETS-richtlijn (1) Overdrachtsbelasting (1) Onderhoud (1) Onderzoek (1) Energiezuinig (1) Ontgronding (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Emissierichtlijn (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Eliminatieregel (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Zwijgrecht (1)