X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (6204 resultaten)

Pagina 1 van 621

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (967) Planschade (598) Handhaving (490) Nadeelcompensatie (204) Bezwaar en beroep (203) Natuurbeschermingswet (200) Dwangsom (170) Geluid (170) Ladder duurzame verstedelijking (158) Kruimelafwijking (140) Belanghebbende (137) Omgevingsvergunning (129) PAS (123) Wob (122) Milieu (115) Onteigening (115) Vergunningvrij bouwen (115) Buitengebied (104) Verjaring (95) Evenementen (93) Relativiteitsvereiste (90) M.e.r. (90) Parkeren (89) Bestuursrecht (88) Schadevergoeding (81) Natura 2000-gebied (78) Geur (77) Dienstenrichtlijn (76) Afval (74) Gebiedsbescherming (74) Normaal maatschappelijk risico (72) Planvergelijking (70) Activiteitenbesluit (70) Exploitatievergunning (68) APV (68) Vertrouwensbeginsel (68) Detailhandel (64) Recreatie (64) Asbest (63) Bouwwerk (62) Luchtkwaliteit (60) Flora- en faunawet (56) Vvgb (54) Leges (54) Voorzienbaarheid (51) Stikstof (50) Schaarse vergunningen (49) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (48) Erfpacht (46) Windenergie (45) Awb (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (45) Bouwbesluit (44) Monumenten (41) Taxatie (40) Waterwetgeving (39) Intrekken vergunning (39) Bodem (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (37) Grondzaken (36) Drank- en Horecawet (36) Aanvraag (35) Bibob (34) Gezondheid (34) Overheidsaansprakelijkheid (34) Gedogen (33) Overgangsrecht (32) Deskundigenadvies (32) Provinciale verordening (31) Bestuursdwang (31) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Zonne-energie (30) Bestuursorgaan (29) Plattelandswoningen (28) Welstand (28) Subsidies (27) Ammoniak (27) Nbw-vergunning (27) Fosfaat (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Vergunningverlening milieu (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Leegstand (24) Opiumwet (23) Horeca (23) Bodemverontreiniging (23) Last onder dwangsom (22) RO (22) Kappen (22) Calamiteit (22) Seksinrichtingen (22) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Invorderingsbeschikking (22) Adviseur (21) Bijbehorend bouwwerk (21) Overtreder (21) Gebiedsontwikkeling (21) Kruimellijst (20) Beleidsregels (20) Drugs (19) Beheersverordening (19) Melding (18) Staatssteun (18) Bodembescherming (18) EVRM (18) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Bestuurlijke boete (18) Schaarse vergunning (18) Schade (17) Chw (17) Proceskostenvergoeding (17) Vuurwerkbesluit (17) Voorwaardelijke verplichting (16) Publicatie (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Sluiting (16) Onrechtmatig handelen (15) Energiebesparing (15) Natuur (15) Saldering (15) Bouwverordening (15) Privaatrecht in omgevingsrecht (15) Arbeidsmigranten (15) Zienswijze (15) Exceptieve toetsing (15) Procedure (14) Begunstigingstermijn (14) Tracébesluit (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Permanente bewoning (14) Spuitzone (14) Bijzondere wetten (13) Uitwerkingsplan (13) Woonboten (13) Gelijkheidsbeginsel (12) Eliminatiebeginsel (12) Subsidie (12) Mest (12) Kostenverhaal (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Aanbesteding (12) Bouwleges (12) Concurrent (11) Energie (11) Binnenplanse afwijking (11) Reactieve aanwijzing (11) Externe veiligheid (11) Grondexploitatie (11) Aanwijzing (11) Huisvestingswet (11) Short stay (11) Milieuzone (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Anterieure overeenkomst (11) Archeologie (10) Airbnb (10) Bevoegd gezag (10) Advies (10) BBT (10) Maatwerkvoorschriften (10) Rijksinpassingsplan (10) Bedrijfswoning (10) Tussenuitspraak (10) Voorkeursrecht (10) Veehouderij (10) Onlosmakelijk (10) Legalisatie (10) Inrichting (10) Vergunningverlening (9) Hennepkwekerij (9) Verordening ruimte (9) Last onder bestuursdwang (9) Gemeentewet (9) Wet natuur (9) Wijzigen vergunning (9) Zorgplicht (9) Coffeeshop (9) Stuiting (8) Terras (8) Transformatie (8) Windpark (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Ondergeschikte aard (8) Kraken (8) Procesbelang (8) Relativiteit (8) Waterwet (8) Achtererf (7) Standplaatsvergunning (7) Rechtsbescherming (7) Landelijk gebied (7) Aanleggen (7) Cultureel erfgoed (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Bijzondere omstandigheden (7) Gemeenteraad (7) Overtreding (7) Erfafscheiding (7) Beginselplicht (7) Burenrecht (7) Zelfvoorziening (7) Mijnbouwwet (6) Milieuvergunning (6) Inpassingsplan (6) Goede procesorde (6) Voorlopige voorziening (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Woonbestemming (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Bouwplan (6) Vertrouwenbeginsel (6) Mantelzorg (6) Uitsterfregeling (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Herbestemmen (6) Aanmaning (6) Gasloos (6) Vergunning (6) Slopen (6) EHS (6) Horecabedrijf (5) Zorgvastgoed (5) Hoofdgebouw (5) Habitat (5) Zonering (5) Wonen en zorg (5) Begrippen (5) Coördinatieregeling Wro (5) Brandveilig gebruik (5) Voorbereidingsbesluit (5) Omgevingswet (5) E-mail (5) Bevi (5) Watervergunning (5) Gebouw (5) Natuurbescherming (5) Wegenwet (5) Gedoogplicht (5) Klimaat (5) Vaststellingsovereenkomst (5) dwangsom (4) Erfdienstbaarheid (4) Openbaar gebied (4) Ingebrekestelling (4) Lozingen (4) Vuurwerk (4) Onttrekkingsvergunning (4) Omgevingsverordening (4) Inspanningsverplichting (4) Water (4) Exploitatieovereenkomst (4) Calamiteitenregeling (4) Bouwstop (4) Milieubeleid (4) Wijzigingsplan (4) Passende beoordeling (4) Perceel (4) Ruimtelijke plannen (4) Saneringsplan (4) Achtererfgebied (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Precario (4) Meststoffenwet (4) Beperkte milieutoets (4) Grondbeleid (4) Belanghebbend (4) Strafrecht (3) Ruimtelijke relevantie (3) RO beleid (3) Licht (3) Stedelijke ontwikkeling (3) Staatsteun (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Ontgronding (3) PPS (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Openbare weg (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Openbaarheid (3) Ontruiming (3) Revisievergunning (3) Structuurvisie (3) Gebruiksvergunning (3) Uitrit (3) Agrarisch (3) Woz (3) Uitwerkingsplicht (3) Dieren (3) Geheimhouding (3) Gefaseerde vergunning (3) Vergistingsinstallaties (3) handhaving (3) Bebouwde kom (3) Gebrek (3) Vooringenomenheid (3) Aanvullende gegevens (3) Zorg en wonen (3) EPC (3) Vogelrichtlijn (3) Grondgebondenheid (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Belemmeringenwet (3) Huisvestingsverordening (3) subsidie (3) IPPC (3) Herzieningsverzoek (3) Boswet (3) Bestaand gebruik (3) Witwassen (2) Voorgevel (2) Bezonning (2) Eliminatie (2) Voorbereidingsprocedure (2) Prostitutie (2) Emissierechten (2) Wonen (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Bestaande rechten (2) Beheerplan (2) bodembescherming (2) Duurzaamheid (2) Beroepschrift (2) Beslissing op bezwaar (2) Drank-en-horecawet (2) Digitaal indienen (2) Bouwperceel (2) Belangenafweging (2) Brandveiligheid (2) Warmtewet (2) Burenruzie (2) Burgerparticipatie (2) Beroepsgronden (2) Woonwagen (2) Causaliteitsvereiste (2) Neutrale verandering (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Termijnoverschrijding (2) Mijnbouwschade (2) Gronduitgifte (2) Aanhaken (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Relativiteitsbeginsel (2) Hinderwet (2) Terinzagelegging (2) Reclame (2) Huurovereenkomst (2) Legalisering (2) Leegstand platteland (2) Kadastraal perceel (2) Kennisgeving (2) Landschap (2) Grenswaarden (2) aanvraag (2) Uitweg (2) Verkeer (2) Plangebied (2) Verkeersbesluit (2) Natuurschoonwet (2) Omgevingsplan (2) Geluidgrenswaarden (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Flexibiliteit (2) Nge norm (2) Gebruik (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Veranderingsvergunning (2) Mitigerende maatregel (2) Milieuzonering (2) Activiteit (2) Riolering (1) Zendmast (1) Zwembad (1) Woondoeleinden (1) Risicoaanvaarding (1) zorgplicht (1) Woningwet (1) Seksinrichting (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Volksgezondheid (1) subsidies (1) Taxatierapport (1) Tijdelijke bestemming (1) Tijdelijke verhuur (1) Toezicht (1) Staatssteunrecht (1) Uitvoeringsbesluit (1) sluiting (1) Verklaring van geen bedenking (1) Slopen en melding (1) Vervallenverklaring (1) Verweerschrift (1) Sexinrichting (1) Sanctie (1) Stofhinder (1) Voorpootrecht (1) V-stacks (1) wabo (1) Wabo (1) Schadeloosstelling (1) Schadebesluit (1) waterwetgeving (1) Schaarse-vergunningen (1) windenergie (1) Windhinder (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Vergoeding in natura (1) Kernenergiewet (1) Rijkscoördinatieregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Buitenplanse afwijking (1) evenementen (1) Fax (1) Faunabeheerplan (1) Exploitatieverordening (1) exploitatieplan (1) Exploitatiekosten (1) Evenementenvergunning (1) Europese Richtlijn (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) Europese Commissie (1) ETS-richtlijn (1) Energiezuinig (1) Emissierichtlijn (1) Eliminatieregel (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Burgerlijk wetboek (1) brzo (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Bestemmigsplan (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) aPV (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Beroepsprocedure (1) Bestemmingplan (1) Brancheringsregeling (1) BOP (1) Bouwvergunning (1) Bouwovergangsrecht (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Bouwerkl (1) bouwbesluit (1) Bodemenergie (1) Bestemmingsplanwijziging (1) bodem (1) bijzondere wetten (1) Bezwaar-en-beroep (1) Betemmingsplan (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Filiaalbenadering (1) Formele rechtskracht (1) Renovatie (1) Onderhoud (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) ondergeschikte aard (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Kwetsbaar object (1) Permanente-bewoning (1) relativiteitsvereiste (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Rechtspraak (1) Procesrecht (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Pluimvee (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Permanente bebouwing (1) parkeren (1) Overeenkomst (1) Overdrachtsbelasting (1) Opslag (1) Opschorten beslistermijn (1) Mandeligheid (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Gebiedsverbod (1) Grondwet (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Geothermie (1) Gevoelige functie (1) Gewoon onderhoud (1) gezondheid (1) grondexploitatie (1) Grondgebruik (1) Handhvaving (1) Kruimelregeling (1) IMRO-nummer (1) Kruimelgevallen (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) KOMO (1) Aanbestedingswet (1) Inspraakprocedure (1) Infrastructuur (1) Huren (1) Havenbeheersverordening (1) Huisvesting (1) Huisrecht (1) Hnadhaving (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Herplantplicht (1) Zwijgrecht (1)