X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (6047 resultaten)

Pagina 1 van 605

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (923) Planschade (590) Handhaving (468) Bezwaar en beroep (202) Nadeelcompensatie (201) Natuurbeschermingswet (197) Dwangsom (170) Geluid (165) Ladder duurzame verstedelijking (153) Belanghebbende (133) Kruimelafwijking (132) Omgevingsvergunning (129) Wob (122) Onteigening (115) Vergunningvrij bouwen (114) Milieu (109) Buitengebied (104) PAS (104) Verjaring (94) Evenementen (90) Relativiteitsvereiste (89) M.e.r. (88) Parkeren (86) Bestuursrecht (82) Schadevergoeding (79) Natura 2000-gebied (76) Geur (76) Gebiedsbescherming (74) Normaal maatschappelijk risico (72) Dienstenrichtlijn (71) Afval (71) Planvergelijking (70) Activiteitenbesluit (68) Exploitatievergunning (68) APV (68) Vertrouwensbeginsel (64) Recreatie (62) Bouwwerk (61) Luchtkwaliteit (59) Detailhandel (59) Asbest (58) Flora- en faunawet (56) Vvgb (54) Leges (53) Stikstof (50) Voorzienbaarheid (50) Schaarse vergunningen (48) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (47) Erfpacht (46) Windenergie (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (45) Awb (45) Bouwbesluit (43) Monumenten (41) Taxatie (40) Bodem (38) Intrekken vergunning (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (37) Waterwetgeving (36) Drank- en Horecawet (35) Grondzaken (34) Aanvraag (34) Overheidsaansprakelijkheid (33) Gezondheid (33) Deskundigenadvies (32) Gedogen (32) Bibob (32) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Provinciale verordening (31) Overgangsrecht (30) Bestuursdwang (30) Bestuursorgaan (29) Zonne-energie (28) Plattelandswoningen (28) Welstand (27) Nbw-vergunning (27) Subsidies (27) Ammoniak (27) Bestuurlijke waarschuwing (25) Vergunningverlening milieu (25) Fosfaat (24) Afwijken bestemmingsplan (24) Horeca (23) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Kappen (22) Bodemverontreiniging (22) Last onder dwangsom (22) Leegstand (22) Calamiteit (22) Invorderingsbeschikking (22) RO (22) Seksinrichtingen (22) Opiumwet (22) Overtreder (21) Adviseur (21) Kruimellijst (20) Beleidsregels (20) Gebiedsontwikkeling (20) Bijbehorend bouwwerk (19) Beheersverordening (19) Bodembescherming (18) Bestuurlijke boete (18) Staatssteun (18) Schaarse vergunning (18) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Drugs (17) Melding (17) Proceskostenvergoeding (17) Vuurwerkbesluit (17) Schade (17) Chw (17) Publicatie (16) Bijzonder bestuursrecht (16) EVRM (16) Energiebesparing (15) Saldering (15) Voorwaardelijke verplichting (15) Exceptieve toetsing (15) Zienswijze (15) Onrechtmatig handelen (15) Bouwverordening (15) Procedure (14) Begunstigingstermijn (14) Spuitzone (14) Natuur (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Woonboten (13) Uitwerkingsplan (13) Permanente bewoning (13) Sluiting (13) Arbeidsmigranten (13) Tracébesluit (13) Bouwleges (12) Kostenverhaal (12) Subsidie (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Mest (12) Bijzondere wetten (12) Eliminatiebeginsel (12) Grondexploitatie (11) Short stay (11) Energie (11) Milieuzone (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Externe veiligheid (11) Aanbesteding (11) Concurrent (11) Reactieve aanwijzing (11) Binnenplanse afwijking (11) Aanwijzing (11) Archeologie (10) Airbnb (10) Inrichting (10) BBT (10) Advies (10) Tussenuitspraak (10) Bevoegd gezag (10) Legalisatie (10) Veehouderij (10) Onlosmakelijk (10) Voorkeursrecht (10) Huisvestingswet (9) Verordening ruimte (9) Zorgplicht (9) Wet natuur (9) Coffeeshop (9) Vergunningverlening (9) Wijzigen vergunning (9) Anterieure overeenkomst (9) Rijksinpassingsplan (9) Last onder bestuursdwang (9) Maatwerkvoorschriften (9) Gelijkheidsbeginsel (9) Bedrijfswoning (8) Stuiting (8) Windpark (8) Transformatie (8) Ondergeschikte aard (8) Afwijken omgevingsvergunning (8) Hennepkwekerij (8) Relativiteit (8) Terras (8) Standplaatsvergunning (7) Rechtsbescherming (7) Bijzondere omstandigheden (7) Burenrecht (7) Overtreding (7) Achtererf (7) Landelijk gebied (7) Kraken (7) Aanleggen (7) Beginselplicht (7) Cultureel erfgoed (7) Erfafscheiding (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Waterwet (7) Gemeenteraad (7) Zelfvoorziening (7) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Woonbestemming (6) Procesbelang (6) Mijnbouwwet (6) Milieuvergunning (6) Gemeentewet (6) Vergunning (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Voorlopige voorziening (6) Herbestemmen (6) EHS (6) Aanmaning (6) Slopen (6) Bouwplan (6) Vertrouwenbeginsel (6) Gasloos (6) Inpassingsplan (6) Mantelzorg (5) Zonering (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Wonen en zorg (5) Natuurbescherming (5) E-mail (5) Gebouw (5) Hoofdgebouw (5) Begrippen (5) Goede procesorde (5) Omgevingswet (5) Coördinatieregeling Wro (5) Zorgvastgoed (5) Horecabedrijf (5) Uitsterfregeling (5) Gedoogplicht (5) Watervergunning (5) Brandveilig gebruik (5) Wegenwet (5) Habitat (5) dwangsom (4) Lozingen (4) Ingebrekestelling (4) Achtererfgebied (4) Klimaat (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Inspanningsverplichting (4) Precario (4) Meststoffenwet (4) Perceel (4) Voorbereidingsbesluit (4) Onttrekkingsvergunning (4) Vuurwerk (4) Omgevingsverordening (4) Erfdienstbaarheid (4) Calamiteitenregeling (4) Water (4) Exploitatieovereenkomst (4) Bouwstop (4) Wijzigingsplan (4) Saneringsplan (4) Passende beoordeling (4) Bevi (4) Ruimtelijke plannen (4) Grondbeleid (4) Belanghebbend (4) Milieubeleid (4) Beperkte milieutoets (4) Openbaar gebied (4) Ontruiming (3) Licht (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Ruimtelijke relevantie (3) PPS (3) Openbare weg (3) RO beleid (3) Openbaarheid (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Staatsteun (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Proactieve aanwijzing (3) Revisievergunning (3) Strafrecht (3) Uitwerkingsplicht (3) handhaving (3) Grondgebondenheid (3) Bestaand gebruik (3) Vogelrichtlijn (3) Geheimhouding (3) Gefaseerde vergunning (3) Boswet (3) Herzieningsverzoek (3) Gebruiksvergunning (3) Gebrek (3) Vergistingsinstallaties (3) Dieren (3) Vooringenomenheid (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Belemmeringenwet (3) Uitrit (3) EPC (3) Huisvestingsverordening (3) IPPC (3) Zorg en wonen (3) Aanvullende gegevens (3) subsidie (3) Agrarisch (3) Structuurvisie (3) Bebouwde kom (3) Woz (3) Voorgevel (2) Duurzaamheid (2) Eliminatie (2) Ontgronding (2) Drank-en-horecawet (2) Digitaal indienen (2) Aanhaken (2) Warmtewet (2) Causaliteitsvereiste (2) Emissierechten (2) Burgerparticipatie (2) Burenruzie (2) Relativiteitsbeginsel (2) Beheerplan (2) Bouwperceel (2) Reclame (2) Belangenafweging (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) bodembescherming (2) Bezonning (2) Witwassen (2) Plangebied (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Bestaande rechten (2) Prostitutie (2) Beslissing op bezwaar (2) Beroepsgronden (2) Beroepschrift (2) Woonwagen (2) Activiteit (2) Gebruik (2) Terinzagelegging (2) Legalisering (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Hinderwet (2) Veranderingsvergunning (2) Mitigerende maatregel (2) Termijnoverschrijding (2) Natuurschoonwet (2) Flexibiliteit (2) Grenswaarden (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Huurovereenkomst (2) Milieuzonering (2) Neutrale verandering (2) Stedelijke ontwikkeling (2) Leegstand platteland (2) Nge norm (2) Verkeer (2) Kadastraal perceel (2) Verkeersbesluit (2) Gronduitgifte (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Kennisgeving (2) Uitweg (2) Landschap (2) Mijnbouwschade (2) Geluidgrenswaarden (2) Toezicht (1) Woondoeleinden (1) Verweerschrift (1) Tijdelijke verhuur (1) Tijdelijke bestemming (1) Zendmast (1) Taxatierapport (1) Risicoaanvaarding (1) zorgplicht (1) subsidies (1) Riolering (1) Staatssteunrecht (1) Sanctie (1) Woningwet (1) Wabo (1) Seksinrichting (1) Stofhinder (1) Vervallenverklaring (1) Voorbereidingsprocedure (1) Verklaring van geen bedenking (1) Voorpootrecht (1) Slopen en melding (1) Schadeloosstelling (1) V-stacks (1) wabo (1) Schadebesluit (1) Uitvoeringsbesluit (1) sluiting (1) Vergoeding in natura (1) waterwetgeving (1) windenergie (1) Windhinder (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Sexinrichting (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Wonen (1) Volksgezondheid (1) Kernenergiewet (1) Rijkscoördinatieregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Burgerlijk wetboek (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) Duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) brzo (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Evenementenvergunning (1) Exploitatiekosten (1) exploitatieplan (1) Exploitatieverordening (1) Buitenplanse afwijking (1) Brandveiligheid (1) Fax (1) Bestemmigsplan (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) aanvraag (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Beroepsprocedure (1) Bestemmingplan (1) Brancheringsregeling (1) BOP (1) Bouwvergunning (1) Bouwovergangsrecht (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Bouwerkl (1) bouwbesluit (1) Bodemenergie (1) Bestemmingsplanwijziging (1) bodem (1) bijzondere wetten (1) Bezwaar-en-beroep (1) Betemmingsplan (1) bestuursrecht (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Faunabeheerplan (1) Filiaalbenadering (1) Renovatie (1) ondergeschikte aard (1) Melkveehouderij (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Kwetsbaar object (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) parkeren (1) Permanente bebouwing (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) Pluimvee (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Procesrecht (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Mandeligheid (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Grondgebruik (1) Formele rechtskracht (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Geothermie (1) Gevoelige functie (1) Gewoon onderhoud (1) gezondheid (1) Grondwet (1) Kruimelregeling (1) IMRO-nummer (1) Kruimelgevallen (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) KOMO (1) Aanbestedingswet (1) Inspraakprocedure (1) Infrastructuur (1) Huren (1) Handhvaving (1) Huisvesting (1) Huisrecht (1) Hnadhaving (1) Herziening Woningwet (1) Hersteltermijn (1) Havenbeheersverordening (1) Zwijgrecht (1)