X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (5920 resultaten)

Pagina 1 van 592

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (896) Planschade (584) Handhaving (450) Bezwaar en beroep (201) Nadeelcompensatie (198) Natuurbeschermingswet (195) Dwangsom (164) Geluid (160) Ladder duurzame verstedelijking (150) Belanghebbende (131) Omgevingsvergunning (129) Kruimelafwijking (124) Wob (122) Vergunningvrij bouwen (112) Onteigening (110) Milieu (107) Buitengebied (104) PAS (96) Verjaring (93) Relativiteitsvereiste (89) Evenementen (88) Parkeren (85) M.e.r. (82) Bestuursrecht (82) Schadevergoeding (76) Natura 2000-gebied (76) Gebiedsbescherming (74) Geur (73) Normaal maatschappelijk risico (72) Planvergelijking (70) Afval (70) Activiteitenbesluit (68) APV (66) Exploitatievergunning (66) Dienstenrichtlijn (65) Recreatie (62) Bouwwerk (60) Vertrouwensbeginsel (60) Luchtkwaliteit (57) Flora- en faunawet (56) Asbest (56) Vvgb (54) Detailhandel (54) Leges (53) Voorzienbaarheid (50) Stikstof (50) Schaarse vergunningen (48) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (46) Erfpacht (46) Windenergie (45) Awb (45) Tijdelijke omgevingsvergunning (43) Monumenten (40) Taxatie (40) Bouwbesluit (39) Bodem (38) Intrekken vergunning (38) Soortenbescherming (37) Exploitatieplan (36) Drank- en Horecawet (35) Waterwetgeving (34) Aanvraag (33) Grondzaken (33) Overheidsaansprakelijkheid (33) Deskundigenadvies (32) Provinciale verordening (31) Bouwen (31) Wijzigingsbevoegdheid (31) Bibob (31) Gezondheid (31) Overgangsrecht (30) Bestuursdwang (30) Bestuursorgaan (29) Gedogen (29) Plattelandswoningen (28) Nbw-vergunning (27) Ammoniak (27) Subsidies (27) Welstand (26) Bestuurlijke waarschuwing (25) Zonne-energie (25) Vergunningverlening milieu (25) Afwijken bestemmingsplan (24) Fosfaat (24) RO (22) Last onder dwangsom (22) Invorderingsbeschikking (22) Horeca (22) Calamiteit (22) Voorwaarde omgevingsvergunning (22) Seksinrichtingen (22) Bodemverontreiniging (22) Leegstand (21) Kappen (21) Adviseur (21) Beleidsregels (20) Gebiedsontwikkeling (20) Overtreder (20) Kruimellijst (20) Opiumwet (19) Beheersverordening (19) Bijbehorend bouwwerk (19) Bodembescherming (18) Bestuurlijke boete (18) Evidente privaatrechtelijke belemmering (18) Staatssteun (18) Schaarse vergunning (18) Melding (17) Drugs (17) Proceskostenvergoeding (17) Chw (17) Publicatie (16) EVRM (16) Schade (16) Bijzonder bestuursrecht (16) Vuurwerkbesluit (16) Exceptieve toetsing (15) Bouwverordening (15) Voorwaardelijke verplichting (15) Energiebesparing (15) Onrechtmatig handelen (15) Spuitzone (14) Omgevingsvergunning bouwen (14) Privaatrecht in omgevingsrecht (14) Natuur (14) Begunstigingstermijn (14) Zienswijze (14) Saldering (14) Procedure (14) Arbeidsmigranten (13) Sluiting (13) Woonboten (13) Permanente bewoning (13) Uitwerkingsplan (13) Eliminatiebeginsel (12) Bijzondere wetten (12) Tracébesluit (12) Mest (12) Omgevingsvergunning milieu (12) Kostenverhaal (12) Subsidie (12) Bouwleges (12) Grondexploitatie (11) Reactieve aanwijzing (11) Aanwijzing (11) Short stay (11) Externe veiligheid (11) Milieuzone (11) Goede ruimtelijke ordening (11) Aanbesteding (11) Binnenplanse afwijking (10) Tussenuitspraak (10) Energie (10) Advies (10) Airbnb (10) Archeologie (10) BBT (10) Onlosmakelijk (10) Veehouderij (10) Concurrent (10) Inrichting (10) Bevoegd gezag (10) Legalisatie (10) Last onder bestuursdwang (9) Gelijkheidsbeginsel (9) Verordening ruimte (9) Vergunningverlening (9) Maatwerkvoorschriften (9) Rijksinpassingsplan (9) Anterieure overeenkomst (9) Zorgplicht (9) Coffeeshop (9) Wijzigen vergunning (9) Wet natuur (9) Afwijken omgevingsvergunning (8) Bedrijfswoning (8) Stuiting (8) Terras (8) Huisvestingswet (8) Hennepkwekerij (8) Voorkeursrecht (8) Relativiteit (8) Windpark (8) Ondergeschikte aard (8) Standplaatsvergunning (7) Gemeenteraad (7) Zelfvoorziening (7) Achtererf (7) Overtreding (7) Beginselplicht (7) Burenrecht (7) Cultureel erfgoed (7) Transformatie (7) Waterwet (7) Rechtsbescherming (7) Landelijk gebied (7) Aanleggen (7) Erfafscheiding (7) Concreet zicht op legalisatie (7) Inpassingsplan (6) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (6) Bestemmingsplanprocedure (6) Gemeentewet (6) Herbestemmen (6) Slopen (6) Binnenplanse vrijstelling (6) Milieuvergunning (6) Kraken (6) Voorlopige voorziening (6) Mijnbouwwet (6) Vergunning (6) Procesbelang (6) Bijzondere omstandigheden (6) Bouwplan (6) EHS (6) Aanmaning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Zorgvastgoed (5) Natuurbescherming (5) E-mail (5) Mantelzorg (5) Begrippen (5) Omgevingswet (5) Woonbestemming (5) Wonen en zorg (5) Habitat (5) Goede procesorde (5) Coördinatieregeling Wro (5) Gebouw (5) Hoofdgebouw (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Zonering (5) Gedoogplicht (5) Watervergunning (5) Brandveilig gebruik (5) Wegenwet (5) Uitsterfregeling (5) Horecabedrijf (5) Bouwstop (4) Milieubeleid (4) Klimaat (4) Beperkte milieutoets (4) Inspanningsverplichting (4) Wijzigingsplan (4) Bevi (4) Ingebrekestelling (4) Meststoffenwet (4) Erfdienstbaarheid (4) Water (4) Vuurwerk (4) Ruimtelijke plannen (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Exploitatieovereenkomst (4) Voorbereidingsbesluit (4) Gasloos (4) dwangsom (4) Precario (4) Saneringsplan (4) Passende beoordeling (4) Perceel (4) Grondbeleid (4) Calamiteitenregeling (4) Lozingen (4) Openbaar gebied (4) Onttrekkingsvergunning (4) Proactieve aanwijzing (3) Structuurvisie (3) RO beleid (3) Revisievergunning (3) Belanghebbend (3) Ruimtelijke relevantie (3) Strafrecht (3) Onderzoek (3) Onevenredig (3) Aanvullende gegevens (3) Openbare weg (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Ontruiming (3) Woz (3) PPS (3) Achtererfgebied (3) Zorg en wonen (3) Omgevingsverordening (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Agrarisch (3) Bebouwde kom (3) Staatsteun (3) Openbaarheid (3) Bestaand gebruik (3) Gebrek (3) Licht (3) Huisvestingsverordening (3) Gebruiksvergunning (3) Geheimhouding (3) Dieren (3) Vergistingsinstallaties (3) Uitwerkingsplicht (3) IPPC (3) Vooringenomenheid (3) Grondgebondenheid (3) Gefaseerde vergunning (3) Vogelrichtlijn (3) subsidie (3) handhaving (3) EPC (3) Evenredigheidsbeginsel (3) Boswet (3) Herzieningsverzoek (3) Geluidgrenswaarden (2) bodembescherming (2) Uitweg (2) Belangenafweging (2) Uitrit (2) Grenswaarden (2) Beheerplan (2) Digitaal indienen (2) Ontgronding (2) Warmtewet (2) Plangebied (2) Drank-en-horecawet (2) Verkeer (2) Ver­trou­wens­be­gin­sel (2) Relativiteitsbeginsel (2) Aanhaken (2) Reclame (2) Emissierechten (2) Eliminatie (2) Verkeersbesluit (2) Prostitutie (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Flexibiliteit (2) Voorgevel (2) Duurzaamheid (2) Gebruik (2) Activiteit (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Veranderingsvergunning (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Causaliteitsvereiste (2) Gronduitgifte (2) Leegstand platteland (2) Mitigerende maatregel (2) Bestaande rechten (2) Natuurschoonwet (2) Terinzagelegging (2) Burgerparticipatie (2) Witwassen (2) Burenruzie (2) Kadastraal perceel (2) Neutrale verandering (2) Kennisgeving (2) Bezonning (2) Mijnbouwschade (2) Bouwperceel (2) Landschap (2) Legalisering (2) Termijnoverschrijding (2) Bestrijdingsmiddelen (2) Nge norm (2) Beslissing op bezwaar (2) Beroepschrift (2) Woonwagen (2) Hinderwet (2) Huurovereenkomst (2) Beroepsgronden (2) Volksgezondheid (1) Voorbereidingsprocedure (1) Samenwerkingsovereenkomst (1) Stedelijke ontwikkeling (1) subsidies (1) Tijdelijke bestemming (1) Woondoeleinden (1) Verklaring van geen bedenking (1) Windparken (1) Stofhinder (1) Vervallenverklaring (1) Verweerschrift (1) windenergie (1) Windhinder (1) waterwetgeving (1) Slopen en melding (1) zorgplicht (1) Wonen (1) Schadebesluit (1) Zendmast (1) Schadeloosstelling (1) Uitvoeringsbesluit (1) Woningwet (1) wabo (1) Taxatierapport (1) Sexinrichting (1) V-stacks (1) Staatssteunrecht (1) sluiting (1) Winkeltijdenwet (1) Wabo (1) Voorpootrecht (1) Vergoeding in natura (1) Sanctie (1) Seksinrichting (1) Tijdelijke verhuur (1) Kernenergiewet (1) Risicoaanvaarding (1) Duurzaam (1) Buitenplanse afwijking (1) Burgerlijk wetboek (1) calamiteit (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Dakterrassen (1) Delegatie (1) detailhandel (1) Dienstenrichtijn (1) Dieraantallen (1) Drones (1) duurzaam (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) Brancheringsregeling (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) Energiezuinig (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) evenementen (1) Evenementenvergunning (1) Exploitatiekosten (1) brzo (1) Bouwvergunning (1) Faunabeheerplan (1) Beroepsprocedure (1) Aanbouw (1) Aansprakelijkheid (1) aanvraag (1) Abbb (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) asbestbrand (1) Bedrijvenlijsten (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Belemmeringenwet (1) Bestemmigsplan (1) Bouwovergangsrecht (1) Bestemmingplan (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Betemmingsplan (1) Bezwaar-en-beroep (1) bijzondere wetten (1) bodem (1) Bodemenergie (1) BOP (1) bouwbesluit (1) Bouwerkl (1) Bouwkavels (1) Bouwkeet (1) Exploitatieverordening (1) Fax (1) Riolering (1) ondergeschikte aard (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) milieu (1) Milieuzonering (1) Monument (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsplan (1) Omgevingsverguning bouwen (1) omgevingsvergunning (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Mandeligheid (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) parkeren (1) Permanente bewoning. Gedogen (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Procesrecht (1) Rechtspraak (1) Rechtszekerheidsbeginsel (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Melkveehouderij (1) Kwetsbaar object (1) Filiaalbenadering (1) gezondheid (1) Flexibiliteitsbepalingen (1) Formele rechtskracht (1) Gebiedsverbod (1) gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Geothermie (1) Gevoelige functie (1) Gewoon onderhoud (1) Grondgebruik (1) Kwaliteitsverbetering landschap (1) Grondwet (1) Handhvaving (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Herziening Woningwet (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Infrastructuur (1) Inspraakprocedure (1) Aanbestedingswet (1) KOMO (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Kruimelgevallen (1) Zwijgrecht (1)