X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3511 resultaten)

Pagina 1 van 352

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (574) Planschade (252) Handhaving (212) Nadeelcompensatie (179) Natuurbeschermingswet (161) Bezwaar en beroep (129) Ladder duurzame verstedelijking (117) Dwangsom (102) Wob (97) Onteigening (85) Verjaring (84) Belanghebbende (82) Geluid (81) Vergunningvrij bouwen (76) Relativiteitsvereiste (71) Kruimelafwijking (69) Omgevingsvergunning (68) Evenementen (66) Normaal maatschappelijk risico (64) Milieu (63) Parkeren (55) Recreatie (53) PAS (52) Exploitatievergunning (51) Bestuursrecht (51) Natura 2000-gebied (50) APV (50) Schadevergoeding (48) Flora- en faunawet (46) Awb (45) Geur (43) Leges (42) Bouwwerk (37) Voorzienbaarheid (36) Vvgb (35) Luchtkwaliteit (35) Erfpacht (35) Schaarse vergunningen (35) Stikstof (34) M.e.r. (34) Activiteitenbesluit (34) Dienstenrichtlijn (30) Asbest (30) Detailhandel (30) Bouwen (29) Deskundigenadvies (29) Vertrouwensbeginsel (28) Drank- en Horecawet (28) Bouwbesluit (27) Monumenten (26) Plattelandswoningen (26) Afval (26) Waterwetgeving (26) Tijdelijke omgevingsvergunning (25) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (25) Wijzigingsbevoegdheid (24) Exploitatieplan (23) Subsidies (23) Windenergie (22) Overgangsrecht (22) Seksinrichtingen (22) Intrekken vergunning (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Provinciale verordening (22) Bestuursdwang (21) Bodem (20) Overheidsaansprakelijkheid (19) Bibob (19) RO (19) Bodemverontreiniging (19) Bestuursorgaan (18) Grondzaken (17) Horeca (17) Schaarse vergunning (17) Kruimellijst (17) Ammoniak (16) Staatssteun (16) Melding (16) Publicatie (15) Invorderingsbeschikking (15) Beleidsregels (15) Bijbehorend bouwwerk (14) Welstand (14) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Calamiteit (13) Opiumwet (13) Beheersverordening (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Aanvraag (12) Eliminatiebeginsel (12) Onrechtmatig handelen (12) Gebiedsontwikkeling (12) Gezondheid (12) Kappen (12) Gedogen (12) Permanente bewoning (12) Last onder dwangsom (12) Spuitzone (12) Voorwaardelijke verplichting (11) Uitwerkingsplan (11) Vuurwerkbesluit (11) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Chw (11) Schade (11) Bestuurlijke boete (11) Zienswijze (10) Leegstand (10) Mest (10) Tussenuitspraak (10) Woonboten (10) Soortenbescherming (10) Bodembescherming (10) Vergunningverlening milieu (10) Overtreder (10) Bouwleges (9) Legalisatie (9) Verordening ruimte (9) Short stay (9) EVRM (9) Onlosmakelijk (9) Exceptieve toetsing (9) Reactieve aanwijzing (9) Milieuzone (8) Maatwerkvoorschriften (8) Bouwverordening (8) Stuiting (8) Fosfaat (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Saldering (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Coffeeshop (8) Bestuurlijke waarschuwing (8) Tracébesluit (7) Begunstigingstermijn (7) Concurrent (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Relativiteit (7) Bedrijfswoning (7) Rijksinpassingsplan (7) Aanwijzing (7) Achtererf (7) Waterwet (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Buitengebied (7) Nbw-vergunning (7) Gemeenteraad (7) Natuur (7) Anterieure overeenkomst (7) BBT (7) Energiebesparing (7) Afwijken omgevingsvergunning (6) Archeologie (6) Landelijk gebied (6) Aanleggen (6) Vertrouwenbeginsel (6) Veehouderij (6) Bijzondere wetten (6) Milieuvergunning (6) Zelfvoorziening (6) EHS (6) Drugs (6) Windpark (6) Binnenplanse afwijking (6) Ondergeschikte aard (6) Erfafscheiding (6) Cultureel erfgoed (6) Grondexploitatie (5) Watervergunning (5) Horecabedrijf (5) Natuurbescherming (5) Airbnb (5) Vaststellingsovereenkomst (5) Aanmaning (5) Externe veiligheid (5) Procesbelang (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Mijnbouwwet (5) Gedoogplicht (5) Arbeidsmigranten (5) Woonbestemming (5) Wonen en zorg (5) Procedure (4) Mantelzorg (4) Hoofdgebouw (4) Herbestemmen (4) Huisvestingswet (4) Slopen (4) Precario (4) Ingebrekestelling (4) Sluiting (4) Inspanningsverplichting (4) Passende beoordeling (4) Onttrekkingsvergunning (4) Kostenverhaal (4) Saneringsplan (4) Openbaar gebied (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Ruimtelijke plannen (4) Aanbesteding (4) Hennepkwekerij (4) Erfdienstbaarheid (4) Beginselplicht (4) Zonering (4) Zonne-energie (4) Gemeentewet (4) Goede procesorde (4) Bevoegd gezag (4) Vergunningverlening (4) Voorlopige voorziening (4) Wijzigen vergunning (4) Zorgvastgoed (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Gebiedsbescherming (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Calamiteitenregeling (4) Wegenwet (4) Exploitatieovereenkomst (4) Bijzondere omstandigheden (4) Meststoffenwet (3) EPC (3) Bevi (3) Perceel (3) Milieubeleid (3) E-mail (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Boswet (3) Omgevingsverordening (3) Wijzigingsplan (3) Staatsteun (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Structuurvisie (3) Burenrecht (3) Dieren (3) Omgevingswet (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Proactieve aanwijzing (3) Concreet zicht op legalisatie (3) Woz (3) Herzieningsverzoek (3) Habitat (3) Vergistingsinstallaties (3) Uitwerkingsplicht (3) Huisvestingsverordening (3) Ruimtelijke relevantie (3) Inrichting (3) Geheimhouding (3) Begrippen (3) Gebruiksvergunning (3) Zorg en wonen (3) Beperkte milieutoets (3) Proceskostenvergoeding (3) Reclame (2) Beroepschrift (2) Aanvullende gegevens (2) Causaliteitsvereiste (2) Prostitutie (2) Onevenredig (2) Bestaand gebruik (2) Burenruzie (2) Achtererfgebied (2) Brandveilig gebruik (2) Ontruiming (2) Bouwstop (2) Bouwplan (2) Relativiteitsbeginsel (2) Witwassen (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Bouwperceel (2) Agrarisch (2) Planvergelijking (2) Beroepsgronden (2) Plangebied (2) Revisievergunning (2) Woonwagen (2) Beheerplan (2) Rechtsbescherming (2) Beslissing op bezwaar (2) Coördinatieregeling Wro (2) Terinzagelegging (2) Last onder bestuursdwang (2) Mijnbouwschade (2) Voorkeursrecht (2) Vooringenomenheid (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Lozingen (2) Licht (2) Legalisering (2) Vogelrichtlijn (2) Flexibiliteit (2) Gebouw (2) Emissierechten (2) Gebrek (2) Kraken (2) Gedeeltelijk weigeren (2) Kennisgeving (2) Kadastraal perceel (2) Uitweg (2) Huurovereenkomst (2) Grondgebondenheid (2) Vergunning (2) Hinderwet (2) Energie (2) Voorgevel (2) Mitigerende maatregel (2) Nge norm (2) Drank-en-horecawet (2) Terras (2) Duurzaamheid (2) dwangsom (2) Neutrale verandering (2) Eliminatie (2) Natuurschoonwet (2) Termijnoverschrijding (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Zorgplicht (1) Subsidie (1) Uitrit (1) zorgplicht (1) Verkeer (1) sluiting (1) waterwetgeving (1) Wet natuur (1) Slopen en melding (1) Vergoeding in natura (1) Verklaring van geen bedenking (1) Uitsterfregeling (1) Veranderingsvergunning (1) Uitvoeringsbesluit (1) Tijdelijke bestemming (1) Zendmast (1) Taxatierapport (1) Windhinder (1) windenergie (1) Staatssteunrecht (1) Voorpootrecht (1) Transformatie (1) Tijdelijke verhuur (1) Winkeltijdenwet (1) Voorbereidingsprocedure (1) Windparken (1) Voorbereidingsbesluit (1) Stofhinder (1) Strafrecht (1) Volksgezondheid (1) V-stacks (1) Verweerschrift (1) Warmtewet (1) Vervallenverklaring (1) Verkeersbesluit (1) Kruimelgevallen (1) Sexinrichting (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Buitenplanse afwijking (1) Burgerparticipatie (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Delegatie (1) Digitaal indienen (1) Drones (1) ECLI:NL:RBAMS:2018:294 (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) Bouwkavels (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) ECLI:NL:RVS:2018:489 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) Exploitatiekosten (1) Exploitatieverordening (1) Fax (1) Bouwkeet (1) Bouwerkl (1) Formele rechtskracht (1) belanghebbende (1) Adviseur (1) afval (1) airbnb (1) AirBnB (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Belangenafweging (1) Belanghebbend (1) Beleid (1) bouwbesluit (1) Beroepsprocedure (1) Bestaande rechten (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Bezonning (1) Bezwaar-en-beroep (1) Binnenplanse vrijstelling (1) BOP (1) Filiaalbenadering (1) gebouw (1) Schadeloosstelling (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) natuurschoonwet (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Onderzoek (1) Ontgronding (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Schadebesluit (1) Monument (1) mest (1) Gebruiksmelding (1) Gronduitgifte (1) Gebruiksverbod (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Geluidgrenswaarden (1) Gemeentegrond (1) Gemeentewet. APV (1) Gewoon onderhoud (1) Grondbeleid (1) Grondgebruik (1) Grondwet (1) Melkveehouderij (1) handhaving (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Inpassingsplan (1) Kernenergiewet (1) KOMO (1) Kruimelafwijking M.e.r. (1) Zwijgrecht (1)