Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Tijdsverloop ook bij noodbevel van belang

De Afdeling lijkt zich kritischer op te stellen ten aanzien van de vraag of tijdsverloop moet worden betrokken bij besluiten tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Zo oordeelde de Afdeling recent dat tijdsverloop niet alleen een rol speelt bij besluiten op grond van artikel 13b Opiumwet, maar ook dat tijdsverloop bij besluiten tot het uitvaardigen van een noodbevel moet worden betrokken (artikel 175, eerste lid, Gemeentewet). Dat volgt uit een Afdelingsuitspraak van 15 december 2021 over een noodbevel dat de burgemeester van Rotterdam had opgelegd naar aanleiding van een schietpartij bij een woning.

12 januari 2022

Noodbevel naar aanleiding van schietpartij

Het noodbevel in kwestie was elf dagen na een beschieting van de voordeur van een woning opgelegd. Het noodbevel richtte zich tot de bewoner van het pand en strekte ertoe om de woning te verlaten en zich gedurende die periode niet in de buurt van de woning te begeven.

Tijdsverloop

‘Tijdsverloop’ betekent het verloop van tijd tussen bijvoorbeeld het nemen van het besluit en de feitelijke uitvoering daarvan. Of, zoals in dit geval aan de orde, de tijd die verstrijkt tussen het plaatsvinden van het incident en het besluit dat in reactie daarop wordt genomen. Uit de uitspraak volgt dat tijdsverloop een rol kan spelen bij een besluit tot het opleggen van een noodbevel. De burgemeester moet volgens de Afdeling het tijdsverloop van elf dagen tussen het laatste schietincident en het noodbevel in zijn afweging betrekken. Dit mede nu het noodbevel strekt tot een onverwijld ingrijpen. Dat heeft de burgemeester van Rotterdam hier onvoldoende gedaan. Het enkele argument in de beroepsprocedure dat de burgemeester de bestuurlijke rapportage van de politie afwachtte, is daarbij niet voldoende. In dat geval moet de burgemeester opnieuw informatie inwinnen van de politie over de concrete dreiging en het risico, aldus de Afdeling.

Andere interessante punten

Uit de uitspraak volgen nog een aantal andere interessante punten, die wij hierna kort aanstippen:

  1. Deze uitspraak laat – in ons blog over het noodbevel in Veldhoven kunt u hier meer over lezen – opnieuw zien hoe belangrijk de dossieropbouw is die aan een noodbevel ten grondslag ligt. Uit de dossierinformatie moeten voldoende aanwijzingen blijken dat het incident naar aanleiding waarvan het noodbevel wordt opgelegd verband houdt met het pand waarop het noodbevel zich richt. In dit geval waren er onvoldoende aanwijzingen in het dossier te vinden over de relatie tussen het schietincident en de woning.

  2. Hoewel de Afdeling oordeelt dat voor de inzet bevoegdheid van het opleggen van een noodbevel naar aanleiding van een schietincident nog niet vast hoeft te staan wat de achtergrond van het schietincident is, is het voor de vraag of de burgemeester het noodbevel in redelijkheid heeft kunnen opleggen wel van belang dat de burgemeester aan de hand van concrete op de zaak betrekking hebbende informatie over de achtergrond en oorzaak van het schietincident laat informeren.

  3. Het is extra opletten geblazen bij noodbevelen die zich tevens richten op een woning. Hoewel een noodbevel eigenlijk niet bedoeld is om de persoonlijke levenssfeer uit artikel 10, eerste lid, Grondwet te beperken, kan artikel 2 EVRM daar in uitzonderlijke gevallen wel toe verplichten. Dit onder de voorwaarde dat aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt voldaan. Lees hierover ook dit blog.

  4. Hoewel aan een advies van de politie in het kader van de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat zwaarwegend gewicht mag worden toegekend, dient de burgemeester uiteindelijk altijd een eigen, zorgvuldig voorbereide en draagkrachtig gemotiveerde afweging te maken. In dit geval was er aan de hand van de beschikbare gegevens geen link met zware of georganiseerde criminaliteit te leggen. Op basis van de bestuurlijke rapportage was er op dat moment geen concrete informatie beschikbaar die bevestigde dat de beschietingen te relateren zijn aan een conflict dat zich afspeelt op het gebied van drugshandel.

  5. De burgemeester had in dit geval moeten meewegen dat de bewoner zelf aangifte van de beschietingen heeft gedaan en hij zich door de politie heeft laten adviseren en heeft meegedacht over de mogelijke achtergrond van de beschietingen. Nu de burgemeester dat had nagelaten was het besluit onvoldoende gemotiveerd.

Formuleren van een noodbevel: andere blogs en praktische tips

Hieronder vindt u een overzicht met onze andere blogs met praktische tips over het formuleren van een noodbevel:

5 tips voor burgemeesters in de afweging tot een noodbevel

Hoe de noodbevelen in Rotterdam wel de eindstreep haalden

Woning sluiten en toegang ontzeggen met noodbevel aanvaardbaar, ondanks inbreuk op grondrechten

Artikel delen