Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Rechtmatig verlenen van ontheffing voor meerdaags festival vraagt om inzicht in en afweging over impact geluidsproductie op stiltegebied

1 november 2023

Samenvatting

Samenvatting

In de uitspraak van 13 oktober 2023 (ECLI:NL:RBNNE:2023:4162) oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van ontheffing van de Provinciale Milieuverordening (“PMV”) voor een jaarlijks terugkerend, meerdaags festival dat deels in een stiltegebied plaatsvindt onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de geluidsproductie en de impact daarvan op het stiltegebied.  De rechtbank overweegt dat de wetgever het belangrijk heeft geacht dat in Nederland verschillende gebieden worden aangewezen waar geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. GS hebben daartoe in op art. 1.2 Wet milieubeheer gebaseerde PMV een stiltegebied aangewezen, waarin het ter bescherming van de heersende natuurlijke rust in het gebied verboden is om zonder ontheffing niet-noodzakelijk geluid voort te brengen. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het geluid dat door het festival wordt geproduceerd geen noodzakelijk geluid is, zodat daarvoor een ontheffing is vereist. De rechtbank stelt zich op het standpunt dat een aanzienlijk deel van het stiltegebied gedurende een periode van meerdere dagen aan een hoge geluidsbelasting wordt blootgesteld, zonder dat GS inzicht hebben verschaft in de mate waarin de opbouw en afbouw van het evenement tot een extra geluidsbelasting in het stiltegebied leiden. Het enkele feit dat de extra geluidsbelasting op het gebied van tijdelijke aard is, acht de rechtbank niet doorslaggevend, nu de duur van het evenement van ongeveer 10 dagen binnen deze context niet zonder kan meer worden gekarakteriseerd als kortdurend. GS hebben volgens de rechtbank evenmin gemotiveerd rekening gehouden met de eventuele cumulatie van geluid vanwege de aanwezigheid van een motorcrossterrein in het stiltegebied. De rechtbank oordeelt dat GS weliswaar beleidsruimte hebben bij het verlenen van ontheffing, maar tegen de achtergrond van de bedoeling van de PMV - namelijk het creëren van een gebied waar geluidhinder wordt voorkomen of beperkt – is de aanvaardbaarheid van het evenement in dit geval onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. 

Artikel delen