Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Ladder voor duurzame verstedelijking

Het college van de gemeente Oost-Gelre heeft aan Marku Bouw een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagmogelijkheid van materialen en om te parkeren rondom het perceel van het bouwbedrijf. Dit is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en de ter plaatse geldende bestemming “Wonen”. Het college besloot om van het bestemmingsplan af te wijken. Omwonenden zijn het niet eens met dit besluit. Volgens hen is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, omdat er geen bebouwing aanwezig is en er geen bebouwingsmogelijkheden zijn.

2 augustus 2022

In beginsel is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling wanneer de omgevingsvergunning in vergelijking met het bestemmingsplan, een functiewijziging bewerkstelligt en nieuw planologisch ruimtebeslag mogelijk maakt.

Volgens de rechtbank is er wel sprake van een stedelijke ontwikkeling, maar is deze niet nieuw. De rechtbank overweegt dat “de functiewijziging van een woonbestemming naar een beperkt bedrijfsmatig gebruik voor opslag en parkeren is, gezien de ruimtelijke uitstraling, niet van zodanige aard en omvang dat sprake zou zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling”. Verder ligt het perceel in een overgangsgebied van woonwijk naar bedrijventerrein.

De Afdeling is van mening dat gezien de aard en de omvang wel degelijk sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De langdurige opslag van materialen op een terrein van meer dan 500 m² omvat iets heel anders dan het bewonen van een woning, ook al verandert er weinig aan de ruimtelijke uitstraling. Echter, volgens de Afdeling leidt de ladder voor duurzame verstedelijking in dit geval niet tot vernietiging van de verleende omgevingsvergunning. In dit geval wordt grote waarde gehecht aan de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning. Hieruit blijkt dat het opslagterrein voorziet in een behoefte. Verder ligt het perceel in een inbreidingslocatie en behoort daarom tot het bestaand stedelijk gebied. Nu omwonenden verder geen argumenten hebben ingebracht tegen de behoefte en de locatie van de ontwikkeling, laat de Afdeling de verleende omgevingsvergunning in stand.