Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Is een onderzoeksrapport over stikstof een voortoets of een passende beoordeling

De rechtbank concludeert dat de provincie bij twijfel kan aannemen dat het rapport een passende beoordeling is.

20 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Waarom is dit interessant? De kwalificatie van het rapport is van belang voor de vraag of er sprake is van een natuurvergunningplicht. Dat zit zo. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is geregeld dat voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben, eerst een passende beoordeling moet worden gemaakt. Als deze zekerheid geeft dat er geen aantasting plaatsvindt, dan kan de provincie een #natuurvergunning verlenen.

Maar kun je significante gevolgen op voorhand uitsluiten, dan heb je helemaal geen #natuurvergunning nodig. Dit wordt vaak geconcludeerd op basis van een voortoets. De provincie kan dan desgevraagd een positieve weigering geven: een besluit dat geen natuurvergunning nodig is. Maar die geeft minder rechtszekerheid. Daar kan later namelijk anders over gedacht worden.

In de praktijk blijkt dat veel initiatiefnemers daarom toch liever een natuurvergunning hebben dan een positieve weigering. Dat speelde ook in de kwestie van deze uitspraak.

De veehouderij met 69.500 opfokhennen en hanen (een PAS-melder) had een passende beoordeling (PB) op laten stellen waarin een toename (voor de liefhebbers: van 0,22 m/h/j en 0,07 m/h/j) was beoordeeld op een habitattype waarvan de kritische depositiewaarde nog niet was overschreden. Conclusie van de PB: geen probleem. De provincie gaf daarop een natuurvergunning af.

MOB stelde eerst dat de natuurvergunning niet verleend had mogen worden vanwege negatieve gevolgen maar kwam daar later op terug. Toen stelde ze (het tegenovergestelde:) dat de PB eigenlijk een voortoets was en het bedrijf geen natuurvergunning nodig had. En er dus ook geen récht op had. Een natuurvergunning geeft het bedrijf meer rechten en dat vond MOB onwenselijk.

De rechtbank gaat er niet in mee en vindt dat de provincie het rapport als PB mocht aanmerken. Daarvoor wordt gekeken naar de bewoordingen en de insteek van de PB. En dat het hier gaat om een permanente depositie (anders dan bij #Porthos) is ook relevant.