Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De wijzigingsvoorwaarde van zelfstandige ontsluiting

Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland (hierna: ‘het college’) hebben bij besluit van 4 april 2023 een wijzigingsplan vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw mogelijk.

10 juli 2024

Samenvatting

Samenvatting

Het wijzigingsplan is gebaseerd op een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. Deze bevoegdheid maakt het mogelijk om, indien er aan voorwaarden wordt voldaan, de bestemming ‘Bos’ te wijzigen naar ‘Wonen’. Met het bestaan van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de planologische aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming in beginsel als een gegeven beschouwd als er wordt voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden. Daarnaast heeft het college de plicht om te toetsen aan een goede ruimtelijke ordening.

In deze zaak stellen appellanten onder andere dat er niet aan alle wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is namelijk dat het perceel een zelfstandige ontsluiting moet hebben. Deze voorwaarde is als volgt geformuleerd: ‘(…) de inrichting van het gebied aansluit bij de inrichting en het gebruik van de (openbare)ruimte in de directe omgeving, met dien verstande dat het woonperceel zelfstandig ontsloten kon worden.’. Appellanten stellen dat het perceel geen zelfstandige ontsluiting heeft. In het huidige plan wordt het perceel namelijk ontsloten op een bestaand bospad.

Het college stelt dat er aan de voorwaarde van zelfstandige ontsluiting wel is voldaan. De ontsluiting komt uit op het bospad, en het bospad komt op haar beurt uit op een doorgaande weg. Het college stelt dat ook andere omwonenden gebruik maken van het bospad als ontsluitingsweg.

De Afdeling oordeelt dat uit de wijzigingsvoorwaarde volgt dat het voor gebruikers van het woonperceel mogelijk moet zijn om vanaf het woonperceel de openbare weg te bereiken. Op zitting is gebleken dat de ontsluiting naar de openbare weg plaats zal vinden via een bospad, en dat dit bospad geen openbare weg is. Nu er op het bospad ook geen erfdienstbaarheid is gevestigd ten behoeve van het perceel en dit door de eigenaar van het bospad ook niet gewenst is, concludeert de Afdeling dat het woonperceel niet zelfstandig ontsloten kan worden.

De mogelijkheid om door het vorderen van een aanwijzing van een noodweg op grond van artikel 5:57 van het Burgerlijk Wetboek toegang tot de openbare weg te verkrijgen maakt dit niet anders.

De Afdeling concludeert dat er niet wordt voldaan aan de wijzigingsvoorwaarde. Hierdoor was het college niet bevoegd om het wijzigingsplan vast te stellen.

Artikel delen