Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanwezigheid asbest: onderzoeks- versus mededelingsplicht

Hermon heeft in 2016, na twee jaar onderhandelen, het Hollandia-gebouw in Vlaardingen van de gemeente Vlaardingen gekocht. Ten tijde van de aankoop was Hermon op de hoogte van een rapport asbestinventarisatie type A uit 2014. In de koopovereenkomst is opgenomen dat Hermon binnen 3 maanden onderzoek zal doen naar de aanwezigheid van asbest, de uitkomsten daarvan zal delen met de gemeente en dat Hermon gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien op basis van het onderzoek onverwachte kosten van 30.000 euro of hoger gemaakt moeten worden.

10 januari 2020

samenvatting

Daaropvolgend heeft Hermon eerst een aanvullend asbestinventarisatie type A en vervolgens type B laten uitvoeren. Hieruit vloeide asbestsaneringskosten voort van bijna 200.000 euro ter zake van asbestbeplating die achter vaste plafonds en wanden is toegepast. Hermon dagvaardt de gemeente en vordert (o.a.) deze kosten te vergoeden wegens schending van de op de gemeente rustende mededelingsplicht.

Volgens Hermon wist de gemeente tijdens de onderhandelingen dat in 1976 asbesthoudende Picalplaten in het gebouw waren verwerkt, hetgeen niet met Hermon is gedeeld. De rechtbank overweegt dat de gemeente haar mededelingsplicht heeft geschonden door dit niet te melden, maar komt tot de conclusie dat de onderzoeksplicht van Hermon zwaarder weegt. Uit de asbestinventarisatieonderzoeken type A, zowel die van 2014 als die van 2017, blijkt immers duidelijk dat op vier plaatsen in het Hollandia-gebouw de aanwezigheid van asbest wordt vermoed en dat voor zekerheid daarover (destructief) aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De rechtbank oordeelt dat onder die omstandigheden op Hermon, zeker als professionele partij, een plicht tot nader onderzoek rustte, althans dat zij zich niet kan beroepen op het schenden van de mededelingsplicht door de gemeente op het moment dat zij zelf haar onderzoeksplicht schendt. De vorderingen van Hermon worden door de rechtbank afgewezen.

Artikel delen