← Terug naar vorige pagina

Uitleg bestemmingsplan


Er is in deze omgevingsflits al eerder op gewezen, de planregel van een bestemmingsplan dient letterlijk te worden uitgelegd. Die lijn volgt de uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3747.

De zaak draait om de vraag of permanente bewoning van een zomerwoning in Zandvoort in strijd is met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan "Zandvoort Zuid" is in artikel 13.2.1, aanhef en onder a, van de planregels, bepaald dat zelfstandige woningen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd. De woning is daarbuiten gesitueerd. De Afdeling is met de rechtbank van mening dat artikel 13.2.1, aanhef en onder a, van de planregels een bouwregel is. Deze bouwregel regelt waar onder de werking van dit bestemmingsplan een zelfstandige woning mag worden gebouwd. Het gebruik dat na de bouw van een bouwwerk mag worden gemaakt wordt niet met deze bepaling geregeld, maar in de doeleindenomschrijving van artikel 13.1 van de planregels. Aan deze regel mag het gebruik van de woning niet worden getoetst.

Dit geldt ook voor een tweede bepaling uit de planregels. Het college heeft aangevoerd dat permanente bewoning in strijd is met het verbod in artikel 13.5.3, onder a, van de planregels Waarbij het draait om de vraag of het aantal woningen wordt vergroot ten opzichte van het bestaande aantal. In de definitie van het "bestaande aantal" moet worden verstaan: het aantal zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Niet in geschil is dat de woning op het tijdstip van de terinzagelegging van het bestemmingsplan aanwezig was en permanent werd bewoond. Ook deze bepaling heeft niet betrekking op het gebruik van de woning. De letterlijke tekst van de planregels biedt geen aanknopingspunten voor het standpunt van het college.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3747

    Bij besluit van 4 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort geweigerd aan [wederpartij] een omgevingsvergunning te verlenen voor permanente bewoning van de woning aan de [locatie] te Zandvoort. Tussen partijen is niet in geschil dat de woning in ieder geval sinds 1998 gebruikt wordt voor permanente bewoning. [wederpartij], de eigenaar, is voornemens zelf permanent in de woning te gaan wonen en heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Hij stelt zich echter, anders dan het college, op het standpunt dat permanente bewoning niet in strijd is met het bestemmingsplan en dat dus geen omgevingsvergunning nodig is.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3747
Datum publicatie 08-11-2019