← Terug naar vorige pagina

Gewijzigd mer niet opnieuw ter visie, gevolgen voor Unesco werelderfgoed


De uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019 , ECLI:NL:RVS:2019:3734 ziet op het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan "Sluisbuurt". Het plan voorziet in de nieuwe woonwijk Sluisbuurt die onderdeel uitmaakt van het Zeeburgereiland. Het plan maakt maximaal 5.640 woningen en daarnaast diverse werkfuncties, waaronder een hogeschool, mogelijk.
 
Allereerst is interessant de overweging van de Afdeling dat de Wm niet verplicht dat op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan het advies van de Commissie over het MER beschikbaar is en verwijst daarvoor naar haar uitspraak van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616. Verder overweegt de Afdeling dat gelegenheid is gegeven om zienswijzen over het MER naar voren te brengen. De Wm geeft, anders dan hiervoor weergegeven, geen verplichting tot een nadere zienswijzeprocedure naar aanleiding van een aangepast MER.
 
In de wijk worden gebouwen tot 125 meter hoogte gerealiseerd. De vraag is hoe deze zich verhouden tot de omliggende gebieden die deels als beschermd stads- en dorpsgezicht en UNESCO werelderfgoed zijn aangewezen. De omvang van de aanwijzing van Amsterdam Noord als beschermd stads- en dorpsgezicht komt aan de orde.  De Afdeling wijst op  haar uitspraak van 3 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN9209, waarin is bepaald dat de reikwijdte van een aanwijzing tot beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht niet zover gaat dat de daarbij behorende beschermende voorschriften van toepassing zijn op wat niet in het aangewezen gebied ligt. Bij de belangenafweging heeft de raad onderkend dat de "skyline" vanuit de beschermde stads- en dorpsgezichten wel duidelijk zichtbaar is. De raad heeft toegelicht dat de beschermde stads- en dorpsgezichten zelf niet worden aangetast en ook de beleving van de beschermde stads- en dorpsgezichten vanuit het IJ met de realisering van de Sluisbuurt niet zal wijzigen. De raad erkent dat de hoogbouw in de Sluisbuurt wel de ervaring van openheid in het landschap van Waterland zal beïnvloeden, maar dat dit, gelet op het belang dat het plan dient, aanvaardbaar is.
 
Datzelfde oordeel geeft de Afdeling ook over de gevolgen voor het UNESCO-werelderfgoed. De wijk ligt niet in het aangewezen gebied, noch in de 2 km bufferzone daaromheen. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat volgens het Amsterdamse hoogbouwbeleid de hoogbouw geen relevant effect mag hebben op het UNESCO-werelderfgoed. Volgens de raad is zichtbaarheid van de hoogbouw vanuit het UNESCO-werelderfgoed zodanig gering dat het aanvaardbaar is. De voorziene woontorens zijn in het algemeen niet zichtbaar vanuit het gebied van het UNESCO-werelderfgoed en daar waar dat wel het geval is, staan deze niet storend in of nabij de middenas van de grachten. De Afdeling deelt deze mening. Daarbij betrekt de Afdeling dat de raad rekening heeft gehouden met het verzoek van UNESCO om een "Heritage Impact Assessment" op te stellen, waarin wordt onderzocht in hoeverre de hoogbouw de "outstanding universal value" van de Amsterdamse binnenstad aantast, verder de bevindingen van ICOMOS te betrekken bij de verdere planvorming en haar te informeren op welke wijze dit is gebeurd. De raad heeft niet ICOMOS maar de RCE geïnformeerd. De RCE voert het werelderfgoedbeleid in Nederland uit, rechtstreeks contact met UNESCO is volgens de raad niet vereist. Gelet hierop en  het feit in de Wro noch in enig ander wettelijk voorschrift een bepaling is opgenomen valt waaruit volgt dat het gemeentebestuur in een geval als hier aan de orde een eventueel eindoordeel van UNESCO had moeten afwachten, is de Afdeling van het oordeel dat de raad kon overgaan tot vaststelling van het plan.

 • Nieu­we Am­ster­dam­se woon­wijk Sluis­buurt kan er ko­men

  Raad van State

  [...] nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam, kan er komen. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3734

  Bij besluit van 28 november 2018 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Sluisbuurt" vastgesteld en voorts besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan voorziet in de nieuwe woonwijk Sluisbuurt die onderdeel uitmaakt van het Zeeburgereiland. Het plan maakt maximaal 5.640 woningen en daarnaast diverse werkfuncties, waaronder een hogeschool, mogelijk. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordwest- en noordzijde door het Binnen-IJ en het Buiten-IJ, aan de zuidzijde door de Piet Heintunnel en de IJburglaan en aan de oostzijde door de Zuiderzeeweg.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3734
Datum publicatie 08-11-2019