← Terug naar vorige pagina

Waterwetvergunning voor lozingen


Op 16 oktober 2019 wees de Raad van State in hoger beroep drie samenhangende uitspraken over o.a. een door het waterschap Limburg verleende vergunning voor lozingen vanaf het bedrijventerrein Chemelot (Sittard-Geleen) op de Maas. Het afvalwater van de chemische bedrijven op dit terrein wordt verwerkt in een gezamenlijke zuiveringsinstallatie, die door het bedrijf Sitech wordt geëxploiteerd. Dit bedrijf loost het gezuiverde afvalwater (het effluent) vervolgens op de Maas. Het geschil tussen partijen, o.a. Sitech en enkele drinkwaterbedrijven, betreft een heel principieel punt, te weten de vraag of de verleende waterwetvergunning betrekking heeft op het gehele effluent met inbegrip van de daarin mogelijk voorkomende onbekende stoffen die inherent zijn aan de in de aanvraag weergegeven bedrijfsprocessen of alleen op de in de aanvraag genoemde stoffen. Dit laatste was de benadering van het bevoegd gezag, het waterschap.

De Raad van State is het met deze benadering eens (zie met name ECLI:NL:RVS:2019:3479, rechtsoverweging 12). De Raad wijst hierbij op het systeem van de Kaderrichtlijn water, waarin niet het afvalkarakter van de te lozen stoffen bepalend is voor de te verlenen toestemming, maar de mogelijke verontreiniging. De op grond van artikel 6.2 van de Waterwet te verlenen vergunning is daarom niet alleen nodig voor de lozing van het effluent als afvalstof, maar ook voor de lozing van de daarin voorkomende verontreinigende of schadelijke stoffen. De stoffen die in het effluent voorkomen, moeten daarom in de aanvraag worden vermeld, zodat het bevoegd gezag de toelaatbaarheid ervan kan beoordelen. De reikwijdte van de vergunning beperkt zich tot deze stoffen.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3479

    Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het dagelijks bestuur aan Sitech een vergunning op grond van de Waterwet (hierna: de watervergunning) verleend.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3479
Datum publicatie 18-10-2019