← Terug naar vorige pagina

Al nieuwe stikstofberekeningen voorhanden: terug naar ontwerpfase en rechtsopvolging onder bijzondere titel


In de uitspraak van de AbRvS van 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3469 wordt een art. 19 Nbw 98 (oud) vergunning voor de wijziging van een geiten- en paardenhouderij vernietigd. De vergunning kon niet worden verleend vanwege de verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. De belanghebbende had tijdens de beroepsprocedure nog wel nieuwe berekeningen, die andere resultaten bevatten, overgelegd, die zijn verricht met het rekenprogramma AAgroStacks. Over deze berekeningen had het college evenwel nog geen standpunt kunnen innemen: evenmin liggen deze aan de besluitvorming ten grondslag. De nieuwe berekeningen zouden wél bij een nieuw te nemen besluit kunnen worden betrokken. Met verwijzing naar de PAS-uitspraak dient het college hiervoor wel eerst een ontwerp-besluit ter inzage te leggen, aldus de Afdeling.

In deze zaak komt ook de vraag naar voren of een koper in de plaats kan treden van de rechten van een appellant en of deze zich in de beroepsprocedure kon stellen. Dat kan, in die gevallen waarin de rechtsbescherming, zonder de overname van de rechtsbescherming als gevolg van de rechtsopvolging geheel verloren gaat (zie 20 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY8514).

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3469

    Bij besluit van 14 december 2016, kenmerk Z-NB-VA-2016-0881, heeft het college aan [belanghebbende] krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) vergunning verleend voor de wijziging van een geiten- en paardenhouderij aan de [locatie 1] te Leersum.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3469
Datum publicatie 18-10-2019