← Terug naar vorige pagina

Ladder voor duurzame verstedelijking, geen structurele leegstand


Bij besluit van 29 november 2018 heeft de raad van de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan "Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs" vastgesteld. Het plan voorziet in een nieuwe supermarkt, 3.300 m2 bruto vloeroppervlak overige detailhandel en/of horeca en de mogelijkheid tot leisure.

Appellanten zijn eigenaar van een aantal panden aan de oostzijde van het centrum die worden geëxploiteerd ten behoeve van diverse winkels voor detailhandel. Appellanten vrezen dat het plan zal leiden tot onaanvaardbare leegstand. Volgens appellanten voorziet het plan in strijd met artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in een nieuwe ontwikkeling waaraan geen behoefte is. Zij wijzen op diverse onjuistheden in het rapport dat dient als onderbouwing voor de behoefte aan de in het plan voorziene ontwikkelingen.

Volgens de Afdeling gaat het er bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een behoefte aan detailhandel niet om of daarvoor marktruimte bestaat, maar of de desbetreffende detailhandelsontwikkeling een zodanige leegstand tot gevolg zal hebben dat dit tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie zal leiden. De omstandigheid dat een kwantitatieve behoefte ontbreekt, de omstandigheid dat een ruimtelijke ontwikkeling zal leiden tot een overaanbod in een bepaalde branche en de omstandigheid dat een ruimtelijke ontwikkeling zal leiden tot een marktverschuiving in een bepaalde branche, tot een sluiting van ondernemingen, of tot leegstand betekenen nog niet dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Zie eerder AbRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724.

Volgens de Afdeling is niet aannemelijk gemaakt dat het rapport dat dient als onderbouwing zodanige gebreken of leemten in kennis vertoont dat de raad zich daarop niet mocht baseren. De raad heeft voldoende gemotiveerd dat de uitgangspunten en de berekeningen deugdelijk zijn. AbRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3487.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3487

    Bij besluit van 29 november 2018 heeft de raad van de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan "Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs" vastgesteld. Met het plan wordt voorzien in de uitbreiding en versterking van het centrum van Berkel en Rodenrijs als hoofdwinkelcentrum. Hiertoe voorziet het plan in een nieuwe supermarkt, 3.300 m2 bruto vloeroppervlak overige detailhandel en/of horeca en de mogelijkheid tot leisure. Daarnaast voorziet het plan in maximaal 200 appartementen en bovengrondse en ondergrondse parkeergarages en parkeervoorzieningen op het maaiveld. Deze ontwikkelingen zijn voorzien ten westen van het bestaande centrumgebied van Berkel en Rodenrijs. De locatie wordt doorsneden door de straat Westersingel en grenst aan de westzijde aan de Berkelse Plas en Vinex-wijk Meerpolder.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3487
Datum publicatie 18-10-2019