← Terug naar vorige pagina

Bestemmingsplan weiden vee, stikstof en passende beoordeling


De uitspraak van de AbRvS van 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3417, gaat over het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. De AbRvS geeft in het begin van de uitspraak zelf een samenvatting, die wij niet beter hadden kunnen maken. Om die reden is de samenvatting van de AbRvS hierna weergegeven.

Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. Een van de appellanten vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee. De Afdeling heeft in eerdere rechtspraak vastgesteld dat het weiden van vee door een melkveehouderij onlosmakelijk samenhangt met de oprichting, uitbreiding of exploitatie van de stallen waarin het vee wordt gehouden. In deze uitspraak overweegt de Afdeling voorts dat de gevolgen van een met de nieuwvestiging of uitbreiding van een veehouderij gepaard gaande toename van het weiden van vee ook bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat in die nieuwvestiging of uitbreiding voorziet, passend moeten worden beoordeeld in de zin van de Wet natuurbescherming. Het gaat daarbij om een toename van beweiden in vergelijking met de feitelijk, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan (de zogenoemde referentiesituatie).

In dit geval oordeelt de Afdeling dat in de gemaakte passende beoordelingen onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de toename van beweiden. Dat had wel gemoeten nu het plan ook voorziet in de vestiging van nieuwe, dan wel in de uitbreiding van bestaande melkveehouderijen die hun vee (mogen) weiden.

Deze uitspraak betekent dat in geval een bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling van melkveehouderijen, die ook een toename van het te houden vee ten opzichte van de feitelijke, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan kan inhouden, en significante gevolgen van dat plan voor Natura 2000-gebieden niet zijn uitgesloten, de voor een dergelijk plan op te stellen passende beoordeling ook moet zien op het beweiden. Voor alle duidelijkheid: deze uitspraak betekent niet dat vee in stallen moet worden gehouden maar dat het beweiden van vee in voorkomend geval onderdeel moet zijn van het te verrichten onderzoek naar de gevolgen van een bestemmingsplan voor Natura 2000-gebieden.

 • Ex­tra vee in de wei? Eerst de ge­vol­gen on­der­zoe­ken!

  Raad van State

  [...] een bestemmingsplan het mogelijk maakt dat veehouderijen meer vee mogen houden, dan moet de gemeente de gevolgen daarvan voor beschermde Natura 2000-gebieden onderzoeken. Ook de gevolgen van [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3417

  Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3417
Datum publicatie 11-10-2019