← Terug naar vorige pagina

Ex­tra vee in de wei? Eerst de ge­vol­gen on­der­zoe­ken!


Als een bestemmingsplan het mogelijk maakt dat veehouderijen meer vee mogen houden, dan moet de gemeente de gevolgen daarvan voor beschermde Natura 2000-gebieden onderzoeken.

Ook de gevolgen van extra beweiding moet zij dan onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat vee altijd op stal moet staan en niet meer de wei in zou mogen. Als uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen acceptabel zijn, dan is uitbreiding van de veestapel mogelijk. De dieren kunnen dan ook in de wei lopen en hoeven niet altijd op stal te staan.

Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (9 oktober 2019). De Afdeling bestuursrechtspraak komt tot dit oordeel in een rechtszaak over een groot bestemmingsplan voor het buitengebied van Halderberge. Onder meer een natuurorganisatie kwam tegen het bestemmingsplan in beroep bij de hoogste bestuursrechter.

Extra vee is ook extra stikstof…

De stikstofuitstoot van veehouderijen kan nadelige gevolgen hebben voor beschermde Natura 2000-gebieden. Als veehouderijen kunnen uitbreiden op grond van een bestemmingsplan, dan kunnen zij meer vee gaan houden, met daardoor mogelijk meer nadelige gevolgen voor deze natuurgebieden. Vee staat niet altijd op stal. Veehouders beweiden hun vee ook, met andere woorden: ze laten de dieren ook in de wei staan. Het beweiden van extra vee kan nadelige gevolgen hebben voor de beschermde natuurgebieden door de stikstofdepositie van de mest die het vee achterlaat op de weilanden.

…en moet daarom worden onderzocht

Als een bestemmingsplan meer vee toestaat dan agrarische bedrijven tot dan toe op grond van het bestemmingsplan mochten houden, dan moet de gemeente eerst de gevolgen van dat extra vee onderzoeken. In de uitspraak van vandaag staat dat bij dat onderzoek ook de gevolgen van het beweiden moeten worden meegenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dus niet dat vee altijd in de stal moet staan en niet meer het weiland in zou mogen. De gemeente is verplicht om onderzoek te doen, zowel voor het geval het extra vee in de stal blijft als voor de situatie waarin de dieren de wei in gaan.

Gevolgen voor dit bestemmingsplan

Het onderzoek dat aan dit bestemmingsplan voor het buitengebied van Halderberge ten grondslag lag, is onvoldoende, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak. Met het onderzoek heeft de gemeente onvoldoende in kaart gebracht wat in dit geval de gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn van het beweiden van extra vee. De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan daarvoor biedt, worden daarom geschrapt.

 • Bestemmingsplan weiden vee, stikstof en passende beoordeling

  Mr. I.M.C. van Leeuwen

  [...] uitspraak van de AbRvS van 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3417, gaat over het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. De AbRvS geeft in het begin van de uitspraak zelf een samenvatting, die [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3417

  Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3417
Datum publicatie 09-10-2019