← Terug naar vorige pagina

Stedelijk ontwikkelingsproject: bebouwen groenstrook met 160 woningen


De uitspraak van AbRvS 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055 is geselecteerd vanwege de overwegingen over het stedelijk ontwikkelingsproject. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft een omgevingsvergunning voor bouwen en het afwijken van een bestemmingsplan ex art. 4 lid 11 bijlage II Bor verleend voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden voor sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders. Op het perceel rust de bestemming "Plantsoen, weg, water en sportterrein”. Het project zal leiden tot een functiewijziging van het groengebied, een onbebouwde, geïsoleerde ruimte tussen de bebouwing van Haarlem -Noord. Dit groengebied zal na de bouw van de tijdelijke woningen verdwijnen en met 1.940 m2 aan bebouwing worden bebouwd. Volgens de Afdeling is dit een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel D kolom 1 categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit mer. Derhalve was het college niet bevoegd om een kruimelafwijking te verlenen.

Vervolgens wordt beoordeeld of deze fout met toepassing van artikel 6:22 Awb kan worden gepasseerd. Volgens het college en de stichting zijn belanghebbenden door de verkeerde procedure niet benadeeld. Aan het besluit ligt een ruimtelijke onderbouwing ten grondslag. Omwonenden hebben de mogelijkheid gehad tot inspraak en daarvan is ook gebruik gemaakt. De betrokkenheid van de gemeenteraad blijkt uit de verkoop van de grond en de gemeenteraad op de hoogte is gehouden van de ruimtelijke ontwikkelingen van het perceel. Volgens het college heeft de gemeenteraad bovendien ingestemd met het volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure.

De Afdeling is van mening dat deze fout niet met art.6:22 Awb kan worden gepasseerd. Dat de gemeenteraad betrokken is geweest bij de verkoop van de grond en de locatiekeuze betekent niet dat aannemelijk is dat de gemeenteraad geen bezwaren zou hebben tegen het bouwplan. Vergunninghouder heeft zich beroepen op een eerdere uitspraak, AbRvS 12 juli 2017 ECLI:NL:RVS:2017:1889. Deze is echter niet relevant. In die uitspraak was wél de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast en ontbrak alleen de verklaring van geen bedenkingen. De Afdeling heeft in die zaak uit het verloop van de procedure afgeleid dat de gemeenteraad geen bezwaren zou hebben tegen de verlening van de vergunning. In de onderhavige zaak is én een verkeerde procedure én art. 6.5 Bor geschonden. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat derden een zienswijze zouden hebben ingediend gericht tegen een ontwerpbesluit en of ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

 • Het volgen van de verkeerde voorbereidingsprocedure, een gepasseerd station?

  Mr. M. Brinkman

  [...] was er aan de hand? Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) heeft voor de duur van 10 jaar een omgevingsvergunning verleend voor 160 tijdelijke wooneenheden [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3055

  Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders en vier cultureel maatschappelijke ruimtes voor een periode van 10 jaar op het perceel ten noordwesten van het Delftplein te Haarlem.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3055
Datum publicatie 06-09-2019