← Terug naar vorige pagina

Wonen en bedrijventerreinen met zware categorie: puzzelen blijft het


In de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1757) ligt het bestemmingsplan Franeker-Industrieterrein West Kiesterzijl ter beoordeling voor. In verband met de aanwezigheid van een burgerwoning, heeft de gemeenteraad de maximale toegelaten milieucategorie op het perceel van appellant verlaagd van 4.2 naar 3.2. Er lijkt wat onduidelijkheid te hebben bestaan over de precieze gevolgen van het plan voor appellant, maar in r.o. 6.3 wordt duidelijk dat de maximaal toegestane categorie van 3.2 (slechts) is toegekend voor toekomstige bedrijfsactiviteiten bij vestiging van een ander bedrijf en dat deze milieucategorie niet voor bedrijfsactiviteiten van appellant geldt. De huidige bedrijfsactiviteiten – ook van een hogere categorie – kunnen dan ook ‘gewoon’ worden voortgezet. Onder verwijzing naar (ook) de verleende milieuvergunning oordeelt de Afdeling dat geen sprake is van een beperking in de exploitatiemogelijkheden voor het bedrijf en dat de planregeling waarbij de huidige bedrijfsvoering door dit bedrijf kan worden voortgezet, in overeenstemming is met goede ruimtelijke ordening. Een oordeel dat wel een beetje knelt: als de gemeenteraad vindt dat er geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de burgerwoning door de aanwezigheid van het bedrijf en er voor kiest beperkingen op te leggen aan het bedrijf (een keuze, het wegbestemmen van de woonfunctie had ook gekund), is een uitkomst waarbij het bedrijf zijn activiteiten ‘gewoon’ kan doorzetten tot in lengte van jaren, een verrassende uitkomst.
 
De uitspraak is ook om een andere reden vermeldenswaardig. Op het bedrijventerrein bevindt zich een aantal woningen die sinds jaar en dag worden gebruikt als burgerwoning. Dat gebruik werd reeds door het overgangsrecht van het voorgaande plan beschermd. De Afdeling herhaalt overweging dat opnieuw onder overgangsrecht brengen in beginsel niet is toegestaan. Indien positief bestemmen niet kan, kan een uitsterfregeling worden opgenomen. Een dergelijke regeling heeft de gemeenteraad in redelijkheid kunnen opnemen. Daarbij is in de regeling opgenomen dat indien gebruik langer dan 1,5 jaar is gestaakt, de overgangsrechtelijke bescherming vervalt. Ook voor een dergelijke termijn heeft de gemeenteraad in redelijkheid kunnen kiezen, aldus de Afdeling. Ondanks dat de wetgever voor gebruik dat onder het (algemene) overgangsrecht valt, een termijn van 1 jaar redelijk heeft geacht (artikel 3.2.2, lid 3, Bro).

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:1757

    Bij besluit van 2 november 2017 heeft de raad van de gemeente Franekeradeel (thans: de raad van de gemeente Waadhoeke) het bestemmingsplan "Franeker - Industrieterrein West Kiesterzijl" vastgesteld.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1757
Datum publicatie 31-05-2019