← Terug naar vorige pagina

Besluit tot toepassing coördinatieregeling exceptief getoetst


Artikel 3.30 van de Wro bepaalt dat de gemeenteraad de besluitvorming over een bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning en andere besluiten kan coördineren. Die coördinatie, nader geregeld in de artikelen 3.31 en 3.32, komt er dan op neer dat het voorbereiden en het nemen van de benodigde besluiten en de rechtsbescherming ertegen steeds ‘in één keer’ gebeurt. De beslissing om deze coördinatieregeling toe te passen kan per geval of per categorie van gevallen worden genomen als, aldus artikel 3.30, ‘de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid (dit) wenselijk maakt’.

De beslissing van de gemeenteraad om de coördinatieregeling toe te passen is op grond van artikel 8:5 van de Awb uitgesloten van beroep. Toch voerden appellanten die opkwamen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor een bouwproject op Terschelling aan dat de gemeenteraad de coördinatieregeling niet had mogen toepassen. Dit omdat bij het project niet sprake zou zijn van de verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk beleid. Naar aanleiding van deze beroepsgrond overweegt de Raad van State in zijn uitspraak van 10 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1140) dat de plaatsing van het coördinatiebesluit op de negatieve lijst niet in de weg staat aan de mogelijkheid van een exceptieve toetsing, waarna de Raad het besluit inhoudelijk toetst en constateert dat het project wel degelijk een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid verwezenlijkt. De plaatsing op de negatieve lijst staat dus niet in de weg aan toetsing van het coördinatiebesluit. Of het overigens veel zin heeft om beroepsgronden in te brengen tegen het coördinatiebesluit valt te betwijfelen. Het is moeilijk te bedenken bij welke ruimtelijke projecten geen sprake is van verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:1140

    Bij besluit van 20 juli 2017 (hierna: het coördinatiebesluit) heeft de raad de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van de herinrichting van het voormalig B&Y terrein aan het Groene Strand te West-Terschelling.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1140
Datum publicatie 12-04-2019