← Terug naar vorige pagina

Begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ in planregels wijkt af van begrip in bijlage II Bor. Kan dit?


Appellant kan zich niet verenigen met de omschrijving van het begrip "bijbehorend bouwwerk" in de planregels. De definitie komt niet overeen met de definitie van "bijbehorend bouwwerk" in artikel 1, eerste lid, van Bijlage II bij het Bor. In het bestemmingsplan ontbreekt de in het Bor gebruikte zinsnede "een uitbreiding van het hoofdgebouw dan wel", wat volgens appellant ruimte biedt voor onduidelijkheid en tegenstrijdige interpretaties. Ter zitting heeft appellant toegelicht dat de definitie van "bijbehorend bouwwerk" in de planregels verwarring schept over de vraag of een aan- of uitbouw van een zomerhuis onder de bouwregels voor een bijbehorend bouwwerk valt of onder de bouwregels voor een zomerhuis. De Afdeling stelt in de uitspraak van 6 februari jl. (ECLI:NL:RVS:2019:336) vast dat het de raad is toegestaan om in het bestemmingsplan af te wijken van de begripsomschrijving van "bijbehorend bouwwerk" die gebruikt is in het Bor. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1144) staat het de raad vrij om planregels vast te stellen die hij uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. In die uitspraak overweegt de Afdeling dat de regels in het Bor en de regels in een bestemmingsplan naast elkaar kunnen bestaan, waarbij geldt dat de planregels buiten toepassing blijven ten aanzien van bouwwerken waarop artikel 2 van Bijlage II bij het Bor van toepassing is. Dit neemt niet weg dat een begripsomschrijving in een planregel duidelijk moet zijn. Het beroep stelt de vraag aan de orde of duidelijk is onder welke bouwregels in artikel 8 een aan- of uitbouw van het zomerhuis of een daaraan verbonden overkapping valt. De Afdeling is van oordeel dat de planregels in dit opzicht niet duidelijk zijn en acht daarbij het volgende van belang. Onder de definitie van "bijbehorend bouwwerk" valt naar het oordeel van de Afdeling iedere aan- of uitbouw van een zomerhuis of een daaraan verbonden overkapping, ook als die aan- of uitbouw of overkapping even hoog is als het zomerhuis. In de definitie is namelijk niet bepaald dat een bijbehorend bouwwerk qua hoogte en omvang ondergeschikt is aan het zomerhuis. Een aan- of uitbouw van het zomerhuis of een daaraan verbonden overkapping kan evenwel ook worden aangemerkt als onderdeel van een zomerhuis. Hierdoor is onduidelijk of een dergelijke uitbreiding van een zomerhuis onder de bouwregels voor een zomerhuis van artikel 8, leden 8.2.2 en 8.3, valt of onder de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken, zoals opgenomen in artikel 8, lid 8.2.3. Het plan is in zoverre in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:336
Datum publicatie 11-02-2019