← Terug naar vorige pagina

Hetzelfde planologische regime: Verrekening voor- en nadelen


Als een planologisch regime niet alleen nadelen maar ook voordelen met zich brengt dan mogen eventuele nadelen met de voordelen verrekend worden. Voordeelsverrekening kan alleen worden toegepast als de voor- en nadelen volgen uit hetzelfde planologische regime. In de uitspraak van de AbRvS van 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:47 staat de vraag centraal of sprake is van hetzelfde planologische regime.
Door het gemeentebestuur van Lochem waren twee omgevingsvergunningen verleend en een bestemmingsplan vastgesteld. Alle binnen een tijdsbestek van 3 maanden. Bij de eerste omgevingsvergunning is toestemming verleend om in afwijking van de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan een museum te bouwen in de kern Gorssel. De tweede omgevingsvergunning gaf toestemming voor de aanleg van een parkeerterrein voor het museum, wederom in afwijking van het bestemmingsplan. Tot slot werd een (nieuw) bestemmingsplan vastgesteld, waarin de nieuwbouw van het museum en het parkeerterrein waren opgenomen. Het gemeentebestuur stelt vast dat de woning van appellant met € 25.000 in waarde daalt door de twee omgevingsvergunningen. Het bestemmingsplan levert echter een waardevermeerdering voor de woning op, omdat het perceel een ruimere woonbestemming heeft gekregen. Dit voordeel bedraagt € 100.000 volgens het gemeentebestuur. Per saldo is sprake van een planologisch voordeel van 
€ 75.000.
Appellant betoogt dat er geen voordeelsverrekening had mogen plaatsvinden. Volgens appellant was er geen sprake van een nauwe verwevenheid tussen de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan, zodat deze niet als één planologisch regime kunnen worden aangemerkt. De Afdeling gaat niet mee met het betoog van appellant. Naar het oordeel van de Afdeling anticipeerden beide omgevingsvergunningen op het nieuwe bestemmingsplan en kwamen de vergunningen tegemoet aan de wens van de ontwikkelaar om het initiatief voortvarend in ontwikkeling te brengen. Het gemeentebestuur mocht de voordeelsverrekening derhalve toepassen.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:47

    Bij besluit van 15 maart 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:47
Datum publicatie 11-01-2019