← Terug naar vorige pagina

Afdeling doet uitspraak over de bestuurlijke waarschuwing


Op 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:249) heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de Afdeling een conclusie genomen over het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing. De Afdeling volgt in onderhavige uitspraak van 2 mei 2018 de conclusie van de advocaat-generaal voor zover deze betrekking heeft op het rechtskarakter van een waarschuwing die is gebaseerd op een wettelijk voorschrift (ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449).

De waarschuwing is onder voorwaarden een besluit

Naar het oordeel van de Afdeling is een bestuurlijke waarschuwing een besluit als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de waarschuwing op een wettelijk voorschrift zijn gebaseerd. Voorts moet de waarschuwing een voorwaarde zijn om bij een volgende overtreding een andere sanctie te kunnen opleggen. Zij is dan een ‘essentieel en onlosmakelijk onderdeel’ van een sanctieregime. De waarschuwing heeft daarmee rechtsgevolg en is daarom een besluit.

Gevolgen van een onaantastbare waarschuwing

Als tegen zo’n waarschuwing geen bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, dan krijgt die waarschuwing ‘formele rechtskracht’; in een procedure over een sanctie die op de waarschuwing volgt, zoals bijvoorbeeld een boetebesluit, dan kan het niet meer gaan over de rechtmatigheid van de waarschuwing.

De Afdeling preciseert vervolgens de gevolgen van het in rechte onaantastbaar zijn van zo‘n op de wet gebaseerde waarschuwing. Als het bestaan van een waarschuwing een wettelijke toepassingsvoorwaarde is voor de uitoefening van een andere bevoegdheid, dan kan in bezwaar en beroep tegen het vervolgbesluit het bestaan van de – in rechte onaantastbaar geworden – waarschuwing niet meer aan de orde worden gesteld.


De systematiek van de regelgeving kan volgens de Afdeling wel zodanig zijn dat de aan de waarschuwing ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van een vervolgbesluit. In dat geval kunnen de feiten en omstandigheden die aan de waarschuwing ten grondslag zijn gelegd niet zonder meer als vaststaand worden aangenomen.

Tot besluit

In zijn conclusie van 24 januari 2018 heeft de advocaat-generaal ook een uiteenzetting gegeven over het rechtskarakter van een waarschuwing die is gebaseerd op beleid. In onderhavige kwestie was van een dergelijke waarschuwing geen sprake. Of de Afdeling de conclusie over de bestuurlijke waarschuwing ook op dit punt volgt, zal moeten blijken uit toekomstige rechtspraak.

 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  Raad van State

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • ABRvS: Waarschuwingen voortaan soms besluit

  Mr. T. Sanders

  [...] Afdeling volgt in de uitspraak van vandaag (ABRvS 2 mei 2018, ECI:NL:RVS:2018:1449) de Conclusie van AG Widdershoven ten dele en merkt bepaalde waarschuwingen in het vervolg aan als appellabele [...]

  Lees verder
 • Let op: bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn

  Mr. A.P. Loo

  [...] veel sanctiebesluiten van overheden gaan waarschuwingen vooraf. De rechtspraktijk zat geruime tijd met de vraag of dergelijke waarschuwingen ook besluiten zijn in de zin van de Algemene wet [...]

  Lees verder
 • Een bestuurlijke waarschuwing is onder omstandigheden een besluit

  Mr. A. Tsheichvili

  [...] 24 januari 2018 heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven zich in een conclusie uitgesproken over de vraag of een waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht [...]

  Lees verder
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee (en juridisch mee)

  Mr. M.R. Plug

  [...] de bestuursrechtelijke praktijk worden regelmatig waarschuwingen gegeven voordat het met handhaving belaste bestuursorgaan overgaat tot het opleggen van een handhavingsbesluit of een bestuurlijke [...]

  Lees verder
 • Een waarschuwing op grond van een wettelijk sanctieregime is een besluit; maak zekerheidshalve bezwaar voor 16 mei 2018

  Mr. R. Olivier

  [...] ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449 overweegt de Afdeling in navolging van de advocaat-generaal in zijn conclusie van 24 januari 2018 dat een waarschuwing op grond van een wettelijk [...]

  Lees verder
 • Wanneer is een bestuurlijke waarschuwing een besluit?

  Mr. M.H. Blokvoort

  [...] 2 mei 2018 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord gegeven op de vraag wanneer een bestuurlijke waarschuwing in ieder geval aangemerkt kan worden [...]

  Lees verder
 • Hoogste bestuursrechter: De waarschuwing tot preventieve stillegging is rechtens afdwingbaar

  Mr. J.A. Bekke

  [...] Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor [...]

  Lees verder
 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  Mr. C.M.M. Van Mil

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • Wees gewaarschuwd: waarschuwing bij uitzondering besluit

  Mr. S.A. Gawronski Mr. J.J.R. Lautenbach

  [...] 2 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bevestigd dat een waarschuwing soms een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. Deze vraag speelde in een zaak [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:1449

  Bij brief van 11 mei 2015 heeft de minister na een verzoek van [appellante] geweigerd om een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in te trekken.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:1449
Datum publicatie 12-07-2018