← Terug naar vorige pagina

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit


De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.

Waarschuwing in dit geval een besluit

 Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is een bestuurlijke waarschuwing een besluit als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de waarschuwing zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Ook moet de waarschuwing een voorwaarde zijn om bij een volgende overtreding een andere sanctie te kunnen opleggen. Zij is dan een 'essentieel en onlosmakelijk onderdeel' van een sanctieregime. De waarschuwing heeft daarmee rechtsgevolg en is daarom een besluit.

In het geval van het bedrijf uit Hengelo heeft de minister de waarschuwing gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast is de waarschuwing onderdeel van het sanctieregime, omdat die een voorwaarde is om een bevel tot stillegging te kunnen geven bij een volgende overtreding. De Afdeling bestuursrechtspraak komt daarom tot de conclusie dat de waarschuwing aan het Hengelose bedrijf een besluit is in de zin van de Awb.

Vervolgbesluiten

Wat als tegen zo’n waarschuwing geen bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, maar er vervolgens een rechterlijke procedure wordt opgestart tegen een vervolgbesluit zoals een boete of bevel tot stillegging? Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan het dan niet meer gaan over de rechtmatigheid van de waarschuwing zelf. Wel kan het zo zijn dat de feiten en omstandigheden die bij het geven van de waarschuwing een rol speelden, alsnog aan de orde komen bij de beoordeling van vervolgbesluiten.

De Afdeling ziet aanleiding om de gevolgen van het in rechte onaantastbaar zijn van een op de wet gebaseerde waarschuwing te preciseren. Indien, zoals in het voorliggende geval aan de orde is, het bestaan van een waarschuwing een wettelijke toepassingsvoorwaarde is voor de uitoefening van een andere bevoegdheid, kan in bezwaar en beroep tegen het vervolgbesluit het bestaan van de - in rechte onaantastbaar geworden - waarschuwing niet meer aan de orde worden gesteld. De systematiek van de regelgeving kan zodanig zijn dat de aan de waarschuwing ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van een vervolgbesluit (bijvoorbeeld een boetebesluit).

 In die situatie kan niet aan de enkele omstandigheid dat de waarschuwing in rechte onaantastbaar is geworden de gevolgtrekking worden verbonden dat de feiten en omstandigheden die aan de waarschuwing ten grondslag zijn gelegd als vaststaand moeten worden aangenomen (r.o. 6.3).

 Conclusie staatsraad advocaat-generaal

 De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft eerder in deze procedure staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verzocht om een conclusie te nemen. Daarbij heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak iedereen de mogelijkheid geboden te reageren op de vragen die aan de staatsraad advocaat-generaal zijn gesteld, dus ook anderen dan partijen die direct bij deze zaak zijn betrokken. De staatsraad advocaat-generaal heeft bij het nemen van zijn conclusie rekening gehouden met de 25 schriftelijke reacties die hij van 'meedenkers' (de “amici curiae”) heeft ontvangen en heeft vervolgens op 24 januari 2018 een conclusie uitgebracht.

 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  Raad van State

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • ABRvS: Waarschuwingen voortaan soms besluit

  Mr. T. Sanders

  [...] Afdeling volgt in de uitspraak van vandaag (ABRvS 2 mei 2018, ECI:NL:RVS:2018:1449) de Conclusie van AG Widdershoven ten dele en merkt bepaalde waarschuwingen in het vervolg aan als appellabele [...]

  Lees verder
 • Let op: bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn

  Mr. A.P. Loo

  [...] veel sanctiebesluiten van overheden gaan waarschuwingen vooraf. De rechtspraktijk zat geruime tijd met de vraag of dergelijke waarschuwingen ook besluiten zijn in de zin van de Algemene wet [...]

  Lees verder
 • Een bestuurlijke waarschuwing is onder omstandigheden een besluit

  Mr. A. Tsheichvili

  [...] 24 januari 2018 heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven zich in een conclusie uitgesproken over de vraag of een waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht [...]

  Lees verder
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee (en juridisch mee)

  Mr. M.R. Plug

  [...] de bestuursrechtelijke praktijk worden regelmatig waarschuwingen gegeven voordat het met handhaving belaste bestuursorgaan overgaat tot het opleggen van een handhavingsbesluit of een bestuurlijke [...]

  Lees verder
 • Een waarschuwing op grond van een wettelijk sanctieregime is een besluit; maak zekerheidshalve bezwaar voor 16 mei 2018

  Mr. R. Olivier

  [...] ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449 overweegt de Afdeling in navolging van de advocaat-generaal in zijn conclusie van 24 januari 2018 dat een waarschuwing op grond van een wettelijk [...]

  Lees verder
 • Wanneer is een bestuurlijke waarschuwing een besluit?

  Mr. M.H. Blokvoort

  [...] 2 mei 2018 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord gegeven op de vraag wanneer een bestuurlijke waarschuwing in ieder geval aangemerkt kan worden [...]

  Lees verder
 • Hoogste bestuursrechter: De waarschuwing tot preventieve stillegging is rechtens afdwingbaar

  Mr. J.A. Bekke

  [...] Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor [...]

  Lees verder
 • Wees gewaarschuwd: waarschuwing bij uitzondering besluit

  Mr. S.A. Gawronski Mr. J.J.R. Lautenbach

  [...] 2 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bevestigd dat een waarschuwing soms een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. Deze vraag speelde in een zaak [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:1449

  Bij brief van 11 mei 2015 heeft de minister na een verzoek van [appellante] geweigerd om een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in te trekken.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:1449
Datum publicatie 16-05-2018