← Terug naar vorige pagina

Hoogste bestuursrechter: De waarschuwing tot preventieve stillegging is rechtens afdwingbaar


De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor asbestsaneringsbedrijven die een officiële waarschuwing hebben ontvangen. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of een waarschuwing worden geconfronteerd. Asbestsaneringsbedrijven die een officiële waarschuwing hebben ontvangen, kunnen namelijk de intrekking van de waarschuwing afdwingen bij de rechter. Hierdoor kunnen de risico’s van een preventieve stillegging worden beperkt.

De waarschuwing en preventieve stillegging

De preventieve stillegging is geregeld in artikel 28a Arbowet. Voordat de Inspectie SZW de werkzaamheden van een bedrijf kan stilleggen, moet de asbestsaneerder eerst officieel worden gewaarschuwd. Indien de asbestsaneerder daarna nogmaals een (soortgelijke) overtreding begaat, kunnen zijn werkzaamheden worden stilgelegd voor (maximaal) drie maanden.

Verzoek tot intrekking van de waarschuwing

Een officiële waarschuwing blijft vijf jaar van kracht. Gedurende die periode loopt het saneringsbedrijf dus een enorm risico dat zijn bedrijfsvoering wordt stilgelegd als opnieuw een overtreding wordt geconstateerd.

Vaak nog onbekend is dat Inspectie SZW een waarschuwing ook weer kan intrekken. Een bedrijf moet daartoe wel een verzoek indienen. Tot voor kort kon dat verzoek pas worden ingediend nadat 1 jaar was verstreken. Per 1 januari 2018 is de wet echter gewijzigd. Hierdoor kan dit verzoek ook al eerder worden ingediend.

Een dergelijk verzoek heeft kans van slagen, als de saneerder goed onderbouwt waarom de waarschuwing moet worden ingetrokken. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aantonen dat het voldoende maatregelen heeft getroffen om recidive te voorkomen.

Intrekking van de waarschuwing is rechtens afdwingbaar

Als de Inspectie SZW een verzoek tot intrekking van de waarschuwing afwijst, dan kan het saneringsbedrijf naar de rechter te stappen en intrekking van de waarschuwing op die manier afdwingen.

Hoewel de rechtbank in beroep nog oordeelde dat een saneringsbedrijf de intrekking niet kan afdwingen bij de bestuursrechter, oordeelde de Raad van State in hoger beroep het tegenovergestelde. De Raad van State oordeelde op 2 mei 2018 namelijk dat deze waarschuwing wél een appellabel besluit is en vernietigde de uitspraak van de rechtbank. Deze recente uitspraak biedt belangrijke mogelijkheden voor saneringsbedrijven die worden geconfronteerd met een waarschuwing of stillegging. Bedrijven kunnen dan namelijk de intrekking van de waarschuwing afdwingen bij de rechter. Hierdoor kunnen de risico’s van een preventieve stillegging worden beperkt.

Advies

Een preventieve stillegging kan grote (financiële) gevolgen hebben. Voor bedrijven die te maken krijgen met een waarschuwing of een preventieve stillegging, hebben wij de volgende tips:

 1. Verzoek Inspectie SZW om de schriftelijke waarschuwing weer in te trekken. Hierdoor voorkomt u dat de waarschuwing uw bedrijf jarenlang blijft achtervolgen. Onderbouw dit verzoek goed en laat u daarover juridisch adviseren.

 2. Wordt het verzoek afgewezen, laat u dan adviseren over de mogelijkheden om een intrekking juridisch af te dwingen.

 3. Laat een Arboboete altijd toetsen door een juridisch specialist met verstand van asbest. Ook (relatief) lage boetes kunnen immers leiden tot een preventieve stillegging. Matiging van de boete verkleint het risico dat uw bedrijf wordt stilgelegd.

 4. Legt Inspectie SZW uw bedrijf toch (preventief) stil, laat u dan adviseren en bijstaan door een juridisch specialist.

 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  Raad van State

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • ABRvS: Waarschuwingen voortaan soms besluit

  Mr. T. Sanders

  [...] Afdeling volgt in de uitspraak van vandaag (ABRvS 2 mei 2018, ECI:NL:RVS:2018:1449) de Conclusie van AG Widdershoven ten dele en merkt bepaalde waarschuwingen in het vervolg aan als appellabele [...]

  Lees verder
 • Let op: bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn

  Mr. A.P. Loo

  [...] veel sanctiebesluiten van overheden gaan waarschuwingen vooraf. De rechtspraktijk zat geruime tijd met de vraag of dergelijke waarschuwingen ook besluiten zijn in de zin van de Algemene wet [...]

  Lees verder
 • Een bestuurlijke waarschuwing is onder omstandigheden een besluit

  Mr. A. Tsheichvili

  [...] 24 januari 2018 heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven zich in een conclusie uitgesproken over de vraag of een waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht [...]

  Lees verder
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee (en juridisch mee)

  Mr. M.R. Plug

  [...] de bestuursrechtelijke praktijk worden regelmatig waarschuwingen gegeven voordat het met handhaving belaste bestuursorgaan overgaat tot het opleggen van een handhavingsbesluit of een bestuurlijke [...]

  Lees verder
 • Een waarschuwing op grond van een wettelijk sanctieregime is een besluit; maak zekerheidshalve bezwaar voor 16 mei 2018

  Mr. R. Olivier

  [...] ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449 overweegt de Afdeling in navolging van de advocaat-generaal in zijn conclusie van 24 januari 2018 dat een waarschuwing op grond van een wettelijk [...]

  Lees verder
 • Wanneer is een bestuurlijke waarschuwing een besluit?

  Mr. M.H. Blokvoort

  [...] 2 mei 2018 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord gegeven op de vraag wanneer een bestuurlijke waarschuwing in ieder geval aangemerkt kan worden [...]

  Lees verder
 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  Mr. C.M.M. Van Mil

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • Wees gewaarschuwd: waarschuwing bij uitzondering besluit

  Mr. S.A. Gawronski Mr. J.J.R. Lautenbach

  [...] 2 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") bevestigd dat een waarschuwing soms een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. Deze vraag speelde in een zaak [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:1449

  Bij brief van 11 mei 2015 heeft de minister na een verzoek van [appellante] geweigerd om een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in te trekken.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:1449
Datum publicatie 16-05-2018