← Terug naar vorige pagina

Bestemmingsplanprocedure: bedrijf wegbestemd of niet?


Vaak krijg ik de vraag van bedrijven wat de gemeente nu wel of niet mag doen in een nieuw bestemmingsplan. In hoeverre mag de huidige bedrijfsvoering worden ingeperkt? En heeft beroep instellen tegen een bestemmingsplan wel zin? Een uitspraak van de ABRvS (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaat hier op in.

De ABRvS deed op 9 mei 2018 uitspraak over het bestemmingsplan “Almere Centrum Weerwater – Floriade”.  De in het plangebied gevestigde zeilschool voert aan dat het bestemmingsplan haar (huidige bedrijfs)activiteiten rondom het Weerwatereiland in de weg staat.

Deze ondernemer stelt dat het bedrijf in het nieuwe plan niet zonder meer haar bedrijfsvoering kan voortzetten. Uit de uitspraak valt af te lezen, dat deze onmogelijkheid (of beperking) van het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wel goed gemotiveerd moet worden. Op sommige onderdelen slaagt de zeilschool hier niet in.

Zo acht de ABRvS “het aannemelijk dat na het aanleggen van de diverse bruggen binnen het plangebied, de bereikbaarheid van de haven van (de zeilschool) zal verslechteren” en ook: dat daardoor: “onder meer wachttijden ontstaan als boten tegelijk de mast moeten strijken bij de bruggen.” Maar vervolgens heeft de zeilschool niet weersproken dat zeilboten de mast al moeten strijken vanwege andere bruggen in de omgeving. Vervolgens heeft de gemeenteraad “aannemelijk gemaakt dat de zeillessen ook elders in het Weerwater kunnen worden gehouden, waarbij de bruggen geen hindernis vormen.”

De ABRvS trekt dan ook de conclusie dat: “Onder deze omstandigheden (…) de raad zich in redelijkheid op het standpunt (heeft) kunnen stellen dat de nadelen van de aanleg van de bruggen voor (de zeilschool) niet zo bezwarend zijn, dat het plan in zoverre niet zo had mogen worden vastgesteld.”

Maar de zeilschool heeft wel succes op met de volgende beroepsgrond. De zeilschool voert ook aan dat het toekennen van de diverse bestemmingen rondom de jachthaven erop neerkomt dat zij haar bedrijf niet meer kan uitoefenen en dat haar bedrijf daardoor feitelijk is wegbestemd.

Hoewel de gemeente zich nog verweert door te stellen dat de huidige activiteiten die horen bij een jachthaven binnen de bestemming “Floriade Jachthaven” wel degelijk kunnen worden voortgezet voor, tijdens en na de Floriade. Omdat de jachthaven kan blijven functioneren gaat de gemeente niet uit van het uitkopen van de jachthaven. Ook meent de gemeente dat de activiteiten van de zeilschool ofwel elders in de omgeving (kunnen) worden uitgevoerd, ofwel op de huidige eigendommen en de nieuw te huren gronden en delen van het Weerwater.  Dit is echter onvoldoende voor de ABRvS.

De ABRvS overweegt dat de omringende gronden in het bestemmingsplan een bestemming hebben waar de activiteiten die de zeilschool ontplooit in het kader van de jachthaven, zoals de werf en de opslag niet mogelijk zijn. Het bestemmingsplan staat er daarnaast niet aan in de weg dat de stadswijk de jachthaven volledig omsluit. En ondanks het feit dat de gemeente heeft gesteld dat zij de jachthaven wil behouden en niet wenst weg te bestemmen, heeft de gemeente in de stukken en ter zitting niet inzichtelijk gemaakt hoe de gewenste herinrichting mogelijk is en hoe alle activiteiten kunnen worden ingepast. Weliswaar is de inrichting van het terrein de primaire verantwoordelijkheid van de exploitant, maar de raad moet wel inzichtelijk maken dat de vereiste herinrichting mogelijk is. Het standpunt van de raad dat de jachthaven kan blijven functioneren binnen de toegekende planologische mogelijkheden en niet hoeft te worden uitgekocht, berust dan ook op onvoldoende onderzoek en op een ondeugdelijke motivering, zo overweegt de ABRvS.

De gemeente krijgt nu de kans om het bestemmingsplan op dit punt nogmaals (beter) te motiveren.

Wegstemmen van een bestaand bevrijf mag niet zo maar. En heeft het zin om beroep in te stellen tegen een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan indien uw bedrijf (dreigt te worden) wegbestemd? Ja maar zorg er dan wel voor dat ook tijdig een zienswijze wordt ingediend en de beroepsgronden goed gemotiveerd worden. Voor de zeilschool is het maar te hopen dat deze uitspraak niet tot een Pyrrusoverwinning leidt, want dat is met een motiveringsgebrek nooit zeker.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:1588
Datum publicatie 14-05-2018