← Terug naar vorige pagina

Illegale parkeerplaatsen tellen niet bij een vergunningaanvraag


Parkeernormen zijn vaak keihard. Er moet voldaan worden aan deze normen, of er moet goed onderbouwd worden waarom ervan afgeweken kan worden. Het niet voldoen aan deze voorwaarden, hoe goed uw plan verder ook is, leidt vaak tot afwijzing of vernietiging van een vergunning. Maar stel dat door uw bouwplannen een aantal illegale parkeerplaatsen komt te vervallen. Waar moet dan vanuit worden gegaan?

Parkeernormen

Sinds 2014 moeten gemeenten parkeernormen in hun bestemmingsplan opnemen. Deze kunnen direct in het bestemmingsplan worden opgenomen. Zo kan er bijvoorbeeld op bepaalde stukken grond, een aantal parkeerplaatsen aangegeven staan. Maar gemeenten kunnen ook in hun bestemmingsplan verwijzen naar het gemeentebeleid. Hier zijn zij voor het grootste deel vrij in.

De parkeernormen die een gemeente opstelt moeten in ieder geval voldoende duidelijk zijn. Als de gemeente een vergunningaanvraag behandelt, moet er getoetst kunnen worden of aan de parkeernormen voldaan is. Daarnaast wordt er vaak een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet goed onderbouwd worden waarom er met minder parkeerplaatsen kan worden volstaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er al voldoende parkeergelegenheid is.

De normen worden door gemeenten vastgesteld aan de hand van de verwachte parkeerbehoefte. Bij een vergunningaanvraag kan de gemeente eisen dat u extra parkeerplaatsen realiseert, voordat zij een vergunning verleent. Hierbij mag een gemeente enkel rekening te houden met de extra parkeerbehoefte die door uw plannen ontstaan. Met bestaande parkeeroverlast hoeft geen rekening gehouden te worden.

Illegale parkeerplaatsen

Stel dat u een woning wilt bouwen. Bij deze woning legt u in uw bouwplan, conform het bestemmingsplan, voldoende parkeerplaatsen aan. Echter, op het perceel waar u wilt bouwen wordt al jaren lang illegaal geparkeerd. Door het vervallen van deze parkeerplaatsen, is het aannemelijk dat er een hogere parkeerdruk dan voorheen zal ontstaan. In principe betekent dit dat door uw bouwplan een verhoogde parkeerbehoefte ontstaat.

Toen deze situatie zich voordeed bij de Raad van State (in deze uitspraak) vond de rechter niet dat het verdwijnen van illegale parkeerplaatsen mee mocht wegen in de uiteindelijke besluitvorming. De gemeente had weliswaar erkend dat de parkeerbehoefte waarschijnlijk verhoogd zou worden, maar zij had voldoende onderbouwd dat dit te wijten was aan de beëindiging van een illegale situatie. Voor de realisatie van het plan zelf – het bouwen van woningen – was volgens de rechter voldoende rekening gehouden met de toekomstige parkeerbehoefte. Hierdoor was volgens hem voldaan aan de geldende parkeernorm.

Tip voor de praktijk

Het is belangrijk dat u bij bouwplannen ook aan de geldende parkeernormen denkt. Als u hier niet aan voldoet, is er een grote kans dat uw plan afgewezen of in bezwaar vernietigd wordt. Een hogere parkeerdruk betekent niet per definitie dat er geen vergunning verleend zal worden. Er zal echter wel goed onderbouwd moeten worden waarom dit niet voor (meer) overlast zal zorgen. Het vervallen van illegale parkeerplaatsen hoeft weegt in ieder geval niet mee!

Door Maurice Bontenbal

 • Weigering verklaring geen bedenkingen: ro argumenten

  Mr. J.S. Haakmeester

  [...] uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3508, gaat over een geweigerde omgevingsvergunning voor de bouw van 2 woningen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en [...]

  Lees verder
 • Meeliftberoep ex artikel 6:19 Awb

  Mr. M.J. de Buck-Hartman

  [...] Afdeling komt terug op de bij uitspraak van 19 april 2001 aangegeven beperking van het beroep van rechtswege. Deze uitspraak bevat een nieuw inzicht over het zogenaamde “meeliftberoep”. Daarbij [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  Mr. V.A. Textor

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  Mr. V.A. Textor

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2015:3508

  Bij besluit van 26 maart 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee appartementen, het wijzigen van een tuinmuur en het aanleggen van parkeergelegenheid op het perceel [locatie 1] te Leiden.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2015:3508
Datum publicatie 13-04-2018
Niet beschikbaar