← Terug naar vorige pagina

Kruimelregeling beperkt toepasbaar op grootschalige projecten


Vanwege de lage kosten en de korte procedure is het gebruik van de kruimelregeling om af te wijken van het bestemmingsplan erg handig. Vooral het gebruiken van een pand in strijd met het bestemmingsplan komt in de praktijk veel voor. Hoewel de mogelijkheden binnen de bebouwde kom oneindig lijken, zijn er toch een aantal beperkingen. Zo mag het afwijken geen “stedelijk ontwikkelingsproject” betreffen. Wanneer daarvan sprake is wordt in deze blog besproken.

Stedelijk ontwikkelingsproject

De mogelijkheden om een pand te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan zijn binnen de bebouwde kom bijna onbeperkt. De enige beperking die gesteld wordt, is dat de afwijking geen activiteit mag zijn die is die genoemd is in de kolommen C en D van het Besluit mer. Een van de genoemde activiteiten in deze lijst is het stedelijk ontwikkelingsproject.

Zoals het woord al doet vermoeden, betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten afwijkingen op grotere schaal. Lange tijd was echter onduidelijk wanneer er sprake zou zijn van een dergelijk project. Recent kwam daarover eindelijk duidelijkheid in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraak

In de zaak werd op grote schaal een winkelcentrum omgezet. Van woongerelateerde detailhandel werd afgeweken naar grootschalige detailhandel. De vraag voor de rechter was of er in dit geval sprake was van een stedelijk ontwikkelingsproject.

De rechter oordeelde dat bij de bepaling of iets al dan niet aan te merken is als stedelijk ontwikkelingsproject, naar alle concrete omstandigheden van het geval zal moeten worden gekeken. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken moeten worden naar de aard en omvang van de wijzigingen.

De wijziging in deze zaak betrof een gedeeltelijke afwijking van de bestemming. In plaats van slechts woongerelateerde detailhandel, werd afgeweken naar grootschalige detailhandel. De bestemming blijft hier dus detailhandel. Ook wordt het bebouwd oppervlak niet vergroot, en is het winkelcentrum gelegen in een stedelijk gebied. Gelet op alle omstandigheden was de rechter hier van oordeel dat geen sprake was van een stedelijk ontwikkelingsproject.

Conclusie

Voor projecten om op grote schaal van de bestemming af te wijken, is de kruimelregeling slechts beperkt toepasbaar. Of er al dan niet sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, moet worden bepaald aan de hand van alle omstandigheden. Met de recente uitspraak kan in ieder geval een beeld worden gevormd van de projecten die hieronder vallen.

 • Duidelijkheid over stedelijk ontwikkelingsproject

  Mr. R. Evens

  [...] is er sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject? Die vraag houdt de rechtspraktijk al even bezig. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 31 januari 2018 geoordeeld dat het antwoord op [...]

  Lees verder
 • Uitleg omvang begrip stedelijk ontwikkelingsproject

  Mr. J.S. Haakmeester

  [...] waarin een tipje van de sluier wordt opgelicht over de omvang van het begrip “ stedelijke ontwikkelingsproject” uit het Besluit mer zijn schaars, maar de uitspraak van de AbRvS van 31 [...]

  Lees verder
 • Kruimelregeling toch mogelijk bij stedelijk ontwikkelingsproject

  Mr. M.J. de Buck-Hartman

  [...] Afdeling heeft bij uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject” in relatie tot de kruimelregeling nader verduidelijkt. Een transformatie en [...]

  Lees verder
 • Meer duidelijkheid over stedelijk ontwikkelingsproject

  Mr. R. van Nooijen

  [...] een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het afwijken van het bestemmingsplan moet doorgaans de zogeheten uitgebreide voorbereidingsprocedure worden doorlopen. In de praktijk wordt echter veel [...]

  Lees verder
 • Uitleg stedelijk ontwikkelingsproject in Besluit m.e.r.

  Mr. F. Damen

  [...] sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage, kan voor dat project geen omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik worden verleend op [...]

  Lees verder
 • Functiewijziging waarbij bebouwd oppervlakte niet wordt vergroot, is geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

  Mr. A.R. Klijn Mr. P.J. van der Woerd

  [...] Raad van State heeft op 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) geoordeeld dat de transformatie van Villa Arena, waarbij woongerelateerde detailhandel wordt omgezet naar grootschalige detailhandel [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:348

  Bij besluit van 2 februari 2015 heeft het algemeen bestuur aan VvE Complex Villa ArenA een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan "ArenAPoort West" ten behoeve van een functiewijziging van Villa ArenA op het perceel De Entree 1 te Amsterdam.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:348
Datum publicatie 13-04-2018