← Terug naar vorige pagina

Het gebruiksovergangsrecht bestemmingsplan maakt een gebouw niet tot een hoofdgebouw bijlage II Bor


Op een perceel met een agrarische bestemming staat een bestaande schuur ten behoeve van een kwekerij. Deze schuur is in strijd met de agrarische bestemming maar valt echter onder het gebruiksovergangsrecht. Op dit perceel wordt omgevingsvergunning aangevraagd voor een kapschuur. De gemeente heeft met toepassing artikel 4 onderdeel 1 bijlage II Besluit omgevingsrecht vergunning verleend en dus de kapschuur aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk van de bestaande schuur.

Volgens de rechtbank kan de bestaande schuur niet als hoofdgebouw aangemerkt worden. Dit omdat de schuur niet noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende en toekomstige bestemming.

Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de bestaande schuur voor de kwekerij onder het overgangsrecht van voormeld bestemmingsplan valt. Het feit dat de bestaande schuur voor de kwekerij voor wat betreft het gebruik onder het overgangsrecht valt, brengt naar het oordeel van de rechtbank niet met zich dat er geen sprake is van strijdigheid met de aan het perceel toegekende bestemming. Wel is het zo dat op grond van het bestemmingsplan niet handhavend kan worden opgetreden. Dit laat echter onverlet dat de bestaande schuur voor de kwekerij niet noodzakelijk is voor het realiseren van de aan het perceel toegekende bestemming, zodat die niet kan worden beschouwd als een hoofdgebouw in de zin van bijlage II van het Bor.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RBNNE:2017:4687

    Omgevingsvergunning voor bouwen kapschuur. Afwijking bestemmingsplan op grond van het Bor. De bestaande schuur voor de kwekerij op het perceel valt onder het gebruiksovergangsrecht en is niet noodzakelijk voor de realisering van de geldende bestemming, zodat die schuur geen hoofdgebouw is. Hieruit volgt dat de te bouwen kapschuur niet als bijbehorend bouwwerk kan worden aangemerkt, zodat verweerder niet bevoegd was toepassing te geven aan artikel 4, eerste lid, van bijlage II van het Bor.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RBNNE:2017:4687
Datum publicatie 14-01-2018