← Terug naar vorige pagina

Uiteindelijke afweging voor de verlening van een vergunning ligt bij het bestuursorgaan


AbRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:54. De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 10 oktober 2016 een zogenaamd paraplubestemmingsplan vastgesteld waarmee aan alle geldende bestemmingsplannen een planregeling wordt toegevoegd. Dit bestemmingsplan voorziet in een uniforme regeling voor de bescherming en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de gemeente Wassenaar.

In de planregels is onder meer bepaald dat bouwen op de voor “Waarde – Cultuurhistorie – karakteristieke of beeldbepalende zaak” aangewezen gronden mogelijk is als de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed dan wel een andere door het bevoegd gezag aangewezen commissie van onafhankelijke deskundigen positief heeft geadviseerd over het bouwvoornemen. In de planregels staat dat voor het verlenen van een vergunning een positief advies voorwaardelijk is.

Volgens de Afdeling is deze planregeling in strijd met het stelsel van de wet omdat hiermee wordt miskend dat het aan B&W Wassenaar is om de uiteindelijke afweging te maken of wel of geen vergunning wordt verleend.

 • Volledig overgeleverd aan de ‘grillen’ van een welstandscommissie?

  Mr. A.P. Loo

  [...] het oordeel of u een omgevingsvergunning krijgt volledig afhankelijk zijn van een vereist positief welstandsadvies? Het antwoord van de Afdeling in een uitspraak van 10 januari 2018 [...]

  Lees verder
 • Verlening omgevingsvergunning kan niet afhankelijk worden gesteld van positief advies onafhankelijke deskundige(n)

  Mr. A-M. Span

  [...] de deskundigheid ter zake van bepaalde onderwerpen – te denken valt aan cultuurhistorie of archeologie – kan in de voorschriften van een bestemmingsplan worden voorgeschreven dat advies [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:54

  Bij besluit van 10 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar Panden, objecten en Archeologisch erfgoed 2016 van de gemeente Wassenaar" vastgesteld.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:54
Datum publicatie 12-01-2018