Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Rapport hoe pakken we de huisvesting voor ouderen samen aan

Aedes 25 november 2020

Rapporten

Rapporten

De vraag naar passende woonvormen voor ouderen is urgent, door vergrijzing, zorg aan huis en veranderende woonbehoeften. Een goed en passend aanbod vraagt om samenwerking tussen diverse partijen. Aedes presenteert vandaag in een interactief rapport handvatten voor een gezamenlijke aanpak.

Adviesbureau Companen onderzocht in opdracht van Aedes wie er aan de lat staan om de woningvoorraad en woonomgeving geschikt te maken voor ouderen die langer thuis wonen en tegelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. Het rapport gaat in op de rol die elk van de samenwerkende partijen hierin kan spelen, gebaseerd op onder meer literatuuronderzoek en gesprekken met corporaties en ketenpartners. De tabellen in het rapport zijn aanklikbaar voor nadere uitleg. Corporaties bieden met de publicatie  hun ketenpartners een uitgestoken hand om samen op te trekken bij ouderenhuisvesting. Het kan dienen als vertrekpunt in lokale gesprekken over de aanpak van deze gezamenlijke opgave. Twee belangrijke aanbevelingen zijn:

1. Formuleer visie op wonen en zorg
Een goed en passend aanbod van wonen met zorg vraagt om samenwerking tussen gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en ontwikkelaars. Belangrijk is om te starten met het formuleren van een gezamenlijke visie op wonen en zorg, en deze visie uit te werken tot concrete doelen. Uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg blijkt dat nog maar één op de drie gemeenten zo’n woonzorgvisie heeft. Veranker de doelen in prestatieafspraken om ervoor te zorgen dat het niet blijft bij goede intenties.

2. Benut kerncompetenties ketenpartners
Vervolgens is het noodzakelijk dat iedere samenwerkingspartner zijn eigen kerncompetenties en verantwoordelijkheden inzet. De gemeente neemt de regie om te komen tot een visie en afspraken. Betrek daarbij ook partijen die niet vanzelfsprekend met elkaar om tafel zitten, zoals zorgverzekeraars en ontwikkelaars. Gemeenten, corporaties en zorgpartijen samen kunnen een helder beeld schetsen van de huisvestingsopgave en afspraken maken over de eisen aan woningen en beschikbare grond. Corporaties huisvesten mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Daar hoort ook ouderenhuisvesting bij. De gemeente is de regisseur en financier voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor en goede zorginfrastructuur en de welzijnsaanbieder voor de activiteiten rond ontmoeting en dagbesteding. Tot slot is de bundeling van zorgfinanciering en langjarige zorginkoop de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor. Met een duidelijke taakverdeling kunnen de partners vlot aan de slag met het uitvoeringsprogramma.

Vaart maken
De opgave voor ouderenhuisvesting is serieus op de kaart gezet door het programma Langer Thuis en de inspanningen van de Taskforce Wonen en Zorg, waar Aedes lid van is. Tegelijkertijd moet er nog een hoop gebeuren. Aedes roept op om vaart te zetten achter de bouw van passende woonvormen, met aandacht voor wonen, samenleven en gezondheid.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.