Van der Feltz advocaten

Artikelen

 • 18-10-2019

  PAS-blog: Wie betaalt uw stikstofprobleem?

  Door de zogenaamde PAS-uitspraken van 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen veel bouwprojecten niet doorgaan. Bij de bouw van woningen of de aanleg van een weg komt nu eenmaal stikstof vrij. Indien stikstofdepositie op een nabijgelegen Natura 2000-gebied op voorhand kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld door het gebruik van louter elektrisch materieel, kan de benodigde omgevingsvergunning worden verleend.

  → lees meer
 • 17-10-2019

  Wat is juridische status vergunningencheck en wanneer veranderen kozijnen vergunningvrij is

  [...] bouwen. Toepassing art. 2, aanhef en onder 7, van bijlage II van het Bor, inzake planologisch strijdige gebruiks- en bouwactiviteiten ten aanzien van een kozijn, kozijninvulling of [...]

  → lees meer
 • 15-10-2019

  PAS-blog: Woningbouw stagneert door stikstofcrisis: een dwingende reden van groot openbaar belang voor vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming?

  Tot voor kort werd de woningbouw zelden in verband gebracht met de stikstofcrisis in Natura 2000-gebieden, omdat de bijdrage daarvan aan de stikstofdepositie in Nederland marginaal is. Woning­bouw veroorzaakte in 2018 slechts 0,6 procent van de totale stikstofdepostie in ons land (link).

  → lees meer
 • 08-10-2019

  Illegaal gedumpt drugsafval: overtreding al bij ‘wetenschap’ of pas bij ‘medeplegen’?

  [...] illegale dump van drugsafval is vooral een maatschappelijk probleem. Een probleem dat het college van Nuenen, Gerwen en Nederwetten echter volledig voor rekening wilde laten komen van de [...]

  → lees meer
 • 31-07-2019

  Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo.

  [...] de regel wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend langs elektronische weg als bedoeld in artikel 4.3 lid 1 Bor via Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het formulier als [...]

  → lees meer
 • 31-07-2019

  Wegens krapte op het elektriciteitsnet komt congestiemanagement door netbeheerders (weer) in beeld

  Recent stuurde de Minister van EZK een brief (1) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten. Steeds vaker kan duur­zaam opgewekte elektri­ci­teit niet worden getransporteerd over het elektriciteitsnet. Netbeheerders voorzien op verschillende plek­ken in Nederland een toenemende transportschaarste, ofwel congestie, op het elektriciteits­net.

  → lees meer
 • 15-07-2019

  Internetconsultatie nieuw wettelijk kader voor geothermie

  Tot en met 20 juli 2019 loopt de internetconsultatie 1) voor het langverwachte eigen vergunningstelsel voor aardwarmte (ook wel geothermie). Dit leidt tot een grote verandering van het wettelijk kader. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van het nieuwe vergunningenstelsel.

  → lees meer
 • 11-07-2019

  De Staat neemt voldoende maatregelen tegen luchtvervuiling: Milieudefensie verliest hoger beroep

  [...] 28 juni jl. heeft het kabinet het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Dat het klimaat hoog op de agenda staat, volgt ook uit het gegeven dat de Staat der Nederlanden (“de Staat”) door [...]

  → lees meer
 • 13-06-2019

  De informatieplicht energiebesparing nader uitgelegd: per 1 juli 2019 moet hieraan zijn voldaan

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer (het “Abm”) bevat voor bepaalde inrichtingen de plicht om ener­gie­besparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug ver­die­nen. Naast deze energie­be­­sparingsplicht geldt voor hen, met ingang van dit jaar, ook een informatieplicht energiebesparing.

  → lees meer
 • 07-06-2019

  Wegbeheerder opgelet: vlieg bij uw onderhoud(splicht) aan de openbare weg niet uit de bocht!

  [...] Nederland gaan wij prat op de goede staat van onze infrastructuur. Wereldwijd staat Nederland op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Op Europees niveau komt onze infrastructuur [...]

  → lees meer
 • 23-04-2019

  Planregels uitgelegd: een is niet één maar twee of meer, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak?!

  [...] hoor u denken: juristen zijn bepaald niet de beste wiskundigen. Zelfs een eenvoudige rekensom kost hen heel wat hoofdbrekens. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 10 april 2019 [...]

  → lees meer
 • 17-04-2019

  De bestemming van een 'molenaarswoning' revisited

  [...] en planwetgevers van windparken opgelet. Het bestemmen van een zogenaamde ‘molenaarswoning’ bij een windturbine gaat niet altijd voor de wind, zo blijkt uit de uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 12-04-2019

  Aandachtspunten functiewijziging ex artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor (kruimelgevallenregeling)

  Wanneer het ter plaatse geldende planologische regime bepaald gebruik van gronden of bouwwerken niet toestaat, zal voor de uitvoering van een project in beginsel een omgevingsvergunning nodig zijn (art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Indien er moet worden afgeweken van de regels van een bestemmingsplan of beheersverordening komt onder omstandigheden de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’ in aanmerking als grondslag voor vergunningverlening (art. artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, Wabo j° art. 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) j° art. 4 van bijlage II van het Bor).

  → lees meer
 • 02-04-2019

  Verhulde aanvraag omgevingsvergunning leidt niet tot van rechtswege verleende vergunning

  [...] te bevelen om aanvraag voor omgevingsvergunning via officiële kanalen in te dienen" De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ‘Afdeling’) heeft op 20 maart 2019 [...]

  → lees meer
 • 15-03-2019

  Strekt het asbestdakenverbod zich ook uit over bitumen?

  De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn). Met name in oudere bedrijfspanden is bitumineuze dakbedekking in grote mate toegepast. De eventuele plicht om dergelijke dakbedekking te verwijderen kan dan ook grote (financiële) gevolgen hebben voor de eigenaren van oudere bedrijfspanden. Wij bespreken hierna of het asbestdakenverbod ook voor bitumineuze dakbedekking zal gelden en welke maatregelen eventueel nu al zouden kunnen worden genomen om hier tijdig aan te voldoen, om hiermee handhaving te voorkomen.

  → lees meer
 • 21-01-2019

  Actualisering UAV-GC 2005; de UAV-GC 2019 komt eraan

  Na 13 jaar worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) geactualiseerd. Kenmerkend van de UAV-GC – de set algemene voorwaarden als variant op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) als set algemene bouwvoorwaarden voor traditionele (RAW-)bestekken - is dat de combinatie ontwerp (design) en uitvoering (build/construct) bij de opdrachtnemende marktpartij wordt gelegd. De UAV-GC legt bovendien veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij, zodat de opdrachtgever wordt ontzorgd. In ruim 25% van de bouwopdrachten wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC (vgl. Aanbestedingsinstituut). De UAV-GC 2005 wordt beschouwd als een evenwichtig pakket van voorwaarden (Gids Proportionaliteit).

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Planschade en compensatie in natura

  \wie schade lijdt als gevolg van planologische besluitvorming kan ingevolge art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’) een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen. In plaats van een financiële vergoeding te bieden, kan een bestuursorgaan ervoor kiezen de tegemoetkoming “voldoende anderszins” te verzekeren. Hiermee komt de verplichting tot een financiële vergoeding te vervallen.

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Niet (tijdig) indienen van een zienswijze leidt tot niet-ontvankelijkheid

  [...] uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3449 bevestigt nog maar eens dat het ongebruikt laten verstrijken van de termijn om een zienswijze in te dienen ertoe kan leiden [...]

  → lees meer
 • 24-10-2018

  Formele rechtskracht en het samenhangcriterium: De (rest)functie van de civiele rechter

  [...] dit artikel staat de invulling van het in het arrest Kuijpers/Valkenswaard geformuleerde samenhangcriterium centraal: hoe ver reikt de formele rechtskracht van een besluit in geval van daaraan [...]

  → lees meer
 • 16-10-2018

  Wat als een omgevingsvergunning niet alle onlosmakelijke activiteiten omvat?

  [...] deze blog wordt eerst nog eens kort uiteengezet hoe men qua vergunningaanvraag dient om te gaan met ‘onlosmakelijke activiteiten’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). [...]

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Faseringsregeling Wabo: gemeente mag aanvraag tweede fase niet buiten behandeling stellen omdat aanvraag eerste fase onvolledig is

  [...] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) biedt de mogelijkheid om voor een project bestaande uit meerdere vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning in twee fasen te [...]

  → lees meer
 • 05-10-2018

  Het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

  [...] zoals de rechtbank heeft overwogen, de uitbreiding van het terras leidt tot een grotere parkeerbehoefte, waarbij zij vier parkeerplaatsen extra voldoende heeft geacht, terwijl er in de nieuwe [...]

  → lees meer
 • 26-09-2018

  Wetswijziging Crisis- en herstelwet (Chw) naar Transitiewet

  Het faciliteren van duurzame (woningbouw)projecten door middel van snellere besluitvorming: dat beoogt het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat op 5 september 2018 door de regering is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 35013, nrs. 1-3). Door de uitbreiding en verbetering van experimenteermogelijkheden en het versnellen van de procedure voor het aanwijzen van een experiment, moet het gemakkelijker worden om maatschappelijke opgaven, zoals de noodzakelijke woningbouw en energietransitie te realiseren.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Overtreders moeten worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen

  [...] overtreder moet – anders dan voorheen - worden gehoord voorafgaand aan een dwangsominvordering op grond van art. 4:8 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), zo bepaalde de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 06-09-2018

  Bouw van een bijbehorend bouwwerk. Toepassing niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw)

  [...] is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de (her)bouw van een gebouw, ten behoeve van de vestiging van een basisschool. Het project is in strijd met het vigerende bestemmingsplan omdat een [...]

  → lees meer
 • 28-08-2018

  Uitzonderingen op de beginselplicht op handhaving: twee recente uitspraken van de Afdeling over onlosmakelijke samenhang van activiteiten en bestuursrechtelijke

  [...] bestuursorgaan moet handhavend optreden indien sprake is van een overtreding. Hier bestaan wel uitzonderingen op. De jurisprudentie leert echter dat niet eenvoudig van handhaving kan worden [...]

  → lees meer
 • 16-08-2018

  De gevolgen van gasloos bouwen voor een bestemmingsplan

  [...] 15 augustus 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2731) over een (gewijzigd) wijzigingsplan dat het planologisch kader [...]

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (Handhavingsverzoek. Uitleg vergunningsvoorschriften. Kühne & Heitz-arrest)

  [...] zitting is duidelijk geworden dat niet in geschil is dat de modelvliegtuigjes wel eens buiten het modelvliegterrein, binnen de vliegcirkel, op een hoogte van minder dan 20 m vliegen. Volgens het [...]

  → lees meer
 • 27-07-2018

  Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd)

  [...] 24 februari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade veroorzaakt door twee van de windturbines die [...]

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Gasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018: wat is de wetswijziging en wat zijn de implicaties voor lopende nieuwbouwprojecten?

  Sinds 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet, hierna: Wet Vet) van kracht. Bij deze wet is bepaald dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2018 projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten rekening moeten houden met het feit dat nieuw te bouwen bouwwerken niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. Een uitzondering op gasloos bouwen is mogelijk, maar is aan voorwaarden onderhevig. Wat houdt het nieuwe regime van het gasloos bouwen in en in hoeverre moeten lopende projecten worden gewijzigd om aan de wettelijke verplichtingen van de Gaswet te voldoen? Op deze vragen wordt in dit blog antwoord gegeven.

  → lees meer
 • 16-07-2018

  Van toezicht naar punitieve handhaving: wanneer dient de cautie te zijn verleend?

  [...] grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) buigt zich in de uitspraak van 27 juni 2018 over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de [...]

  → lees meer
 • 26-06-2018

  Omvang geding, besluit in primo of beslissing op bezwaar, toetsing vergunning van rechtswege, bezwaartermijn vergunning van rechtswegen

  [...] door appellant gevraagde omgevingsvergunning voor de verbouw van een monumentaal grachtenpand is op 31 december 2013 geweigerd. Verweerder heeft dit besluit op 25 februari 2014 ingetrokken en [...]

  → lees meer
 • 20-06-2018

  Toezeggingen, vertrouwensbeginsel, gerechtvaardigd vertrouwen, uitlatingen wethouder

  [...] de wethouder, noch de gemeenteambtenaar heeft aan de bewoners toezeggingen gedaan dat de kavelprijzen niet zouden dalen. De bewoners hebben er redelijkerwijs dan ook niet op hebben mogen [...]

  → lees meer
 • 18-06-2018

  Exceptieve toetsing van binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

  [...] bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan is geen besluit dat schaarse rechten toebedeelt. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Dat staat in de conclusie van [...]

  → lees meer
 • 12-06-2018

  Impliciete vrijstelling? Opnemen in het bestemmingsplan!

  [...] 30 mei 2018 heeft de Afdeling twee lezenswaardige uitspraken gewezen over de zogenoemde impliciete vrijstelling in relatie tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2018:1798 [...]

  → lees meer
 • 04-06-2018

  Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9, van bijlage II van het Bor.

  [...] stelt dat het gebruik van een nieuw te bouwen supermarkt in strijd met het vigerende bestemmingsplan kan worden vergund met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9, van bijlage II van [...]

  → lees meer
 • 15-05-2018

  Afdeling oordeelt over tijdelijk vergunning voor zonneakkers op grond van de kruimelgevallenregeling

  [...] de uitspraak van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1112) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) uitleg gegeven aan onderdeel 11 van de kruimelgevallenregeling op [...]

  → lees meer
 • 08-05-2018

  Een waarschuwing op grond van een wettelijk sanctieregime is een besluit; maak zekerheidshalve bezwaar voor 16 mei 2018

  [...] ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449 overweegt de Afdeling in navolging van de advocaat-generaal in zijn conclusie van 24 januari 2018 dat een waarschuwing op grond van een wettelijk [...]

  → lees meer
 • 02-05-2018

  Beperkte functiewijziging en brancheverruiming opnieuw als kruimelgeval vergund

  [...] De Afdeling heeft eerder de omzetting van woonspecifieke detailhandel naar grootschalige detailhandel bij Villa ArenA niet aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Beroep op vertrouwensbeginsel vanwege met de gemeente gesloten overeenkomst slaagt niet.

  [...] op vertrouwensbeginsel vanwege met de gemeente gesloten overeenkomst slaagt niet. Onderscheid tussen procedure bij bestuursrechter en bij de civiele rechter. Geen sprake van toezegging en [...]

  → lees meer
 • 05-04-2018

  Overheidsaansprakelijkheid, inspanningsverplichting, toezeggingen.

  [...] appellanten stellen de gemeente Terneuzen aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van het mogelijk maken van een leisurecentrum. Het hof oordeelt dat slechts [...]

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeente voor slecht wegonderhoud

  [...] Na een dodelijk ongeval op een weg in de gemeente Stichtse Vecht wordt de gemeente strafrechtelijk vervolgd. De gemeente wordt nalatig wegonderhoud tenlastegelegd, alsmede het achterwege laten [...]

  → lees meer
 • 02-03-2018

  Handhavend optreden in verband met milieu-activiteit geen rechtvaardiging om gronden buiten planbegrenzing te laten.

  [...] gemeenteraad van Veendam besluit bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Veendam” de gronden van een agrarisch bedrijf alsnog buiten de planbegrenzing te laten, omdat hij [...]

  → lees meer
 • 19-02-2018

  De formele rechtskracht van een plaatsingsplan werpt haar schaduw achteruit

  [...] een arrest van 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 25 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2017:2938), heeft het Hof Den Haag (anders dan de rechtbank in eerste aanleg) geoordeeld dat de gemeente Den Haag [...]

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Bestuurlijke boetes in stand gehouden wegens woningverhuur aan toeristen zonder benodigde short stay-vergunning

  [...] De gemeente Amsterdam staat toe dat bewoners af en toe hun woning (of woonboot) tijdelijk verhuren. Dit kan onder meer met gebruik van short stay, waarvoor een vergunning vereist is. Deze [...]

  → lees meer
 • 02-02-2018

  Kruimelregeling toch mogelijk bij stedelijk ontwikkelingsproject

  [...] Afdeling heeft bij uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject” in relatie tot de kruimelregeling nader verduidelijkt. Een transformatie en [...]

  → lees meer
 • 25-01-2018

  Burgemeester heeft ten onrechte een geweigerde vergunning voor een parenclub gebaseerd op een negatief Bibob-advies.

  [...] burgemeester van Cuijck heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor een parenclub geweigerd na een onderzoek door het landelijke bureau Bibob (LBB). Volgens de [...]

  → lees meer
 • 22-01-2018

  Wegslepen van een voertuig; waarop te letten?

  Het overbrengen en in bewaring stellen van een op een aangewezen weggedeelte staand voertuig - simpeler gezegd het wegslepen van een voertuig - vindt plaats door middel van de uitoefening van de bestuursdwangbevoegdheid ex artikel 125 van de Gemeentewet. Aan de uitoefening van deze bevoegdheid – in de praktijk gaat het vaak om fout geparkeerde auto’s – stelt de Wegenverkeerswet 1994 eisen.

  → lees meer
 • 10-01-2018

  “Grond voor gebiedsontwikkeling". Het rapport van de Rli beschouwd vanuit de onteigeningspraktijk

  De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (“Rli”) presenteerde in juni 2017 een rapport met de veelbelovende titel: “Grond voor gebiedsontwikkeling, Instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving”. Aanleiding voor het rapport is de in de zomer van 2016 gepresenteerde conceptversie van de Aanvullingswet grondeigendom, die de vernieuwde regelgeving voor het grondbeleid bevat.

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Openbaarmaking van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen op de website van de Inspectie SZW is toegestaan.

  [...] Inspectie SZW maakt op basis van haar beleid enkele inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar op haar website. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat art. 8 lid 1 [...]

  → lees meer
 • 20-12-2017

  Het waarborgen van voldoende parkeergelegenheid door het opnemen van parkeernormen in planvoorschriften

  [...] paragraaf 3.4.6 van de plantoelichting staat dat Aviko volledig in de eigen parkeerbehoefte voorziet en dat de ontwikkeling past binnen de ruimtelijke kaders van het parkeerbeleid van de gemeente [...]

  → lees meer
 • 18-12-2017

  Een voorpootrecht, kent u dat? Gemeenten opgelet!

  [...] 16 november 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de toepassing van het voorpootrecht (ECLI:NL:RBOBR:2017:6230). Dit zakelijk recht stamt uit 1491 en is destijds verleend bij [...]

  → lees meer
 • 07-12-2017

  Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase.

  [...] uitgangspunt van de Wabo heeft te gelden dat de wil van de aanvrager leidend is. Zowel in artikel 2.21 Wabo als in de wetgeschiedenis van dit artikel is niet bepaald wanneer de aanvrager een [...]

  → lees meer
 • 07-12-2017

  WhatsApp-berichten zijn te wobben

  [...] en WhatsApp-berichten die staan op zakelijke telefoons van ambtenaren mogen naar het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). [...]

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Legessanctie uit Wro van toepassing op gehele omgevingsvergunning

  [...] 17 november 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat de legessanctie van art. 3.1 lid 4 Wro het heffen van leges verbiedt als een bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Alle activiteiten die uit de [...]

  → lees meer
 • 15-11-2017

  Kruimelgeval of stedelijk ontwikkelingsproject?

  Zowel in de literatuur als in de rechtspraak is het al enige tijd onderwerp van discussie wanneer een ruimtelijk ontwikkelingsproject waarvoor een vergunning is verleend (of wordt beoogd te verlenen) op grond van artikel 4, aanhef en onderdeel 9 en/of onderdeel 11 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht ('Bor'), een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ is als bedoeld in onderdeel D, categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage ('Besluit-mer').

  → lees meer
 • 10-11-2017

  Bestemmingsplan helemaal onderuit door te beperkt cultuurhistorisch onderzoek

  [...] de uitspraak van 8 november 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling), ECLI:NL:RVS:2017:2993 gaat het om de reikwijdte van het cultuurhistorisch onderzoek [...]

  → lees meer
 • 07-11-2017

  Gemeente is bevoegd tot heffen precariobelasting van nutsbedrijf

  [...] is bevoegd tot heffen precariobelasting van nutsbedrijf. Geen rechten kunnen worden ontleend aan in het verleden met rechtsvoorgangers gesloten overeenkomsten. Geen gedoogplicht uit [...]

  → lees meer
 • 01-11-2017

  De toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW bij schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden

  [...] zijn arrest van 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) komt de Hoge Raad terug van zijn eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 6:101 lid 2 BW in geval van [...]

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Uitleg planregels en normaal spraakgebruik

  Vele wegen leiden naar Rome. Een zegswijze die menig jurist zal doen opveren in deze zomerperiode. Dat is mogelijk anders als men zich beseft dat deze zegswijze zich, op het eerste oog, ook laat toepassen op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) over de correcte interpretatie van planregels bij een bestemmingsplan. De Afdeling hanteert op dit punt diverse handreikingen. Deze handreikingen bestaan in beginsel naast elkaar. Een nadere lezing van de rechtspraak leert evenwel dat de Afdeling die handreikingen tot op zekere hoogte systematisch toepast.

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Vertrouwensbeginsel, voorbehoud, beleidswijziging

  [...] Vastgoed BV is in hoger beroep gekomen tegen de afwijzing door eht algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost d.d. 22 september 2014 van zijn aanvraag voor een [...]

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Geslaagd beroep vertrouwensbeginsel, toezegging, belangenafweging, toerekenen toezeggingen

  [...] college van B&W van Overbetuwe heeft een last onder dwangsom opgelegd tot verwijdering van de paardenbak van appellant. Appellant beroept zich op een (schriftelijk bevestigd) gesprekverslag van [...]

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Geslaagd beroep vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel, concrete verwachtingen.

  [...] algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid heeft de aanvraag voor een standplaatsvergroting van appellant afgewezen. Appellant voert succesvol aan dat met het door het [...]

  → lees meer
 • 24-10-2017

  Spoedeisende bestuursdwang op basis van de zorgplicht vanwege gevaar voor explosies en giftige dampen

  [...] In de uitspraak van de Afdeling van 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2830, gaat het om de vraag of het college van burgemeester en wethouders van Gouda (“het college”) terecht heeft besloten [...]

  → lees meer
 • 22-09-2017

  Kwalificeert een vogelverschrikker als een bouwwerk?

  [...] Afdeling heeft in hoger beroep - bij uitspraak van 20 september 2017 ECLI:NL:RVS:2017:2558 – de vraag beantwoord of een zogenoemde “Hawk Eye” vogelverschrikker kwalificeert als een bouwwerk. Het [...]

  → lees meer
 • 19-09-2017

  Verschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking NEN-norm. Tariefstelling.

  [...] belanghebbende is ter zake van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een distributiecentrum met aanvraagnummer [nummer 1] een aanslag leges, aangeduid als “Definitieve aanslag”, met [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  De Afdeling gaat om: het begrip “emissiegegevens” moet ruimer worden uitgelegd

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in een uitspraak van 16 augustus 2017 dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd dan zij voorheen deed. [...]

  → lees meer
 • 22-08-2017

  Nieuwe lijn Afdeling: illegaal gebruik telt niet mee voor de start van de tienjaarstermijn van tijdelijke kruimelvergunning

  [...] In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212 gaat het om de vraag of bij het bepalen van de maximale tijdsduur van een [...]

  → lees meer
 • 04-08-2017

  Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Een invorderingsbeschikking stuit de verjaring niet.

  [...] ABRvS overweegt dat het niet reageren op een verzoek om uitstel van betaling niet betekent dat ook daadwerkelijk uitstel van betaling is verleend en de verjaringstermijn is gestuit. Daarbij neemt [...]

  → lees meer
 • 31-07-2017

  Slagschaduw, geluid en de WOZ-waarde bij planschade door windparken

  [...] Mede door het Energieakkoord worden in Nederland steeds meer windturbines gebouwd. Nederland is echter een vol land. Er zijn dus maar weinig plekken waar windturbines gebouwd kunnen worden [...]

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend.

  [...] omgevingsvergunning Rotterdam. ‘Zaagtandentarief’ niet onverbindend. Gemeente is op grond van nieuwe vrijheid vrij in de bepaling van de heffingsmaat-staf. Tariefklassen mogen zijn gerelateerd [...]

  → lees meer
 • 17-07-2017

  Het Besluit Activiteiten Leefomgeving: Eenvoudig Beter!

  In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) dat op 1 juli jl. aan de Afdeling Advisering van de Raad van State is voorgelegd zijn de resultaten verwerkt van de consultatie en van diverse toetsen, onder meer die op administratieve en bestuurlijke lasten door het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL), op milieueffecten door het RIVM en op gevolgen voor de rechtspraak door de Raad voor de rechtspraak. In hoofdstukken 18 (toetsen) en 19 (consultatie) worden de resultaten besproken. De toetsingsresultaten betreffen de vier AMvB’s onder de Omgevingswet. In deze blog wordt ingegaan op de strekking van deze toetsingsresultaten. Wij sluiten af met enkele kritische notities.

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Formele rechtskracht te omzeilen via de burgerlijke rechter?

  [...] burgerlijke rechter biedt rechtsbescherming als een toezegging van een bestuursorgaan niet wordt nagekomen. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover een belangwekkend arrest na verwijzing [...]

  → lees meer
 • 03-07-2017

  Mag het een onsje meer zijn? Leges omgevingsvergunning

  [...] u koopt een pond kaas bij de kaasboer. De kaas kost € 10 per pond. De kaasboer snijdt een stuk kaas af en vraagt u “mag het een onsje meer zijn?”. U gaat daarmee akkoord en verneemt vervolgens [...]

  → lees meer
 • 28-06-2017

  Aansprakelijkheid windparkenexploitanten voor onrechtmatige hinder door windparken

  [...] het klimaatakkoord van Parijs zijn vrijwel alle landen van de wereld ervan overtuigd dat duurzame energie de toekomst is. Ook de uitslag van de verkiezingen van maart 2017 kan worden gezien als [...]

  → lees meer
 • 26-06-2017

  Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk; doorzendplicht en dwangsom wegens niet-tijdig beslissen.

  [...] fax ingediend bezwaarschrift is ontvankelijk ondanks dat bestuursorgaan indiening langs elektronische weg niet had opengesteld. Doorzendplicht (art. 6:15 Awb). Dwangsom wegens niet-tijdig [...]

  → lees meer
 • 07-06-2017

  De Nederlandse Staat is niet aansprakelijk voor algemeen toezichtsfalen op naleven van het asbestverbod

  Dit is de eerste zaak waarin een asbestslachtoffer de Staat aansprakelijk heeft gesteld, niet als werkgever of in verband met een van de tegemoetkomingsregelingen, maar in verband met algemeen toezichtsfalen.

  → lees meer
 • 01-06-2017

  Ratificatie van de UN Minamata Convention on Mercury

  Een stap dichterbij een kwikvrije toekomst! Op 18 mei jongstleden heeft de Nederlandse Staat tezamen met zes andere EU-lidstaten de UN Minamata Convention on Mercury geratificeerd. Met het aldus bereiken van de grens van het vereiste aantal van 50 ratificaties treedt het verdrag - 90 dagen na ratificatie - in werking. Het Verdrag van Minamata (het “Verdrag”) is het eerste wereldwijde verdrag met betrekking tot milieu en volksgezondheid sinds tien jaar.

  → lees meer
 • 29-05-2017

  Hoogte leges omgevingsvergunning mocht worden berekend op basis van normbedragen; overschrijding redelijke termijn

  [...] aanslag leges omgevingsvergunning. Het legesbedrag wordt berekend op basis van door gemeente vastgestelde normbedragen (eenheidsprijzen). Belanghebbende maakt aanzienlijk lagere bouwsom niet [...]

  → lees meer
 • 18-05-2017

  Bij de toepassing van het overgangsrecht uit artikel 67a Nbw 1998 kan de aanvraag op de voet van artikel 4:5 Awb worden aangevuld, mits geen sprake is van een zogenoemde lege of vrijwel inhoudsloze aanvraag. N. Bouayad

  [...] het oordeel van de Afdeling heeft het college met juistheid aanleiding gezien [appellante] de gelegenheid te bieden haar aanvraag aan te vullen. In dit geval heeft het college echter niet in [...]

  → lees meer
 • 15-05-2017

  Omgevingsvergunning op verkeerde gronden geweigerd

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft bij uitspraak in hoger beroep van 10 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1226) geoordeeld dat op verkeerde gronden een [...]

  → lees meer
 • 10-05-2017

  Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last

  [...] Afdeling oordeelt dat ten tijde van de handhavingsbeslissing van het college van B&W er (wel) een concreet zicht op legalisatie bestond via de verlening van de omgevingsvergunning bouwen voor de [...]

  → lees meer
 • 08-05-2017

  Afdeling maakt einde aan onduidelijkheid: De kruimelregeling is niet van toepassing bij kolom 1 activiteiten als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit m.e.r

  [...] Afdeling heeft bij uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1192) definitief uitsluitsel gegeven over de vraag wanneer artikel 5, onderdeel 6 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht [...]

  → lees meer
 • 04-05-2017

  Ook tweede dwangbevel stuit verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen

  [...] een tweede dwangbevel stuit de verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling van 19 april 2017. Hoe zat het ook alweer? Bestuursrechtelijke [...]

  → lees meer
 • 04-05-2017

  De Q-Koorts: lessen voor de toekomst

  De Q-koorts stond recent weer volop in de belangstelling. Na de heftige uitbraken in de periode 2007-2011, waarvan duizenden mensen ziek werden en waaraan waarschijnlijk 74 mensen zijn overleden, werd de ziekte dankzij verplichte en geregistreerde vaccinatie van geiten en schapen vrijwel geheel onder controle gebracht. Waren er in 2009 liefst 2354 Q-koortspatiënten, in 2016 waren het er nog maar 12. De gehanteerde aanpak lijkt dus goed te werken. De afwikkeling van de ziekte bij patiënten en nabestaanden verloopt daarentegen een stuk moeizamer, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag en een rapport van de Nationale ombudsman.

  → lees meer
 • 01-05-2017

  Wederom streep door watervergunning voor waterkrachtcentrale Borgharen

  [...] jaren wordt er gesteggeld over de bouw van een waterkrachtcentrale bij de stuw van Borgharen in de Maas. De vergunning voor een grootschalige centrale voor het opwekken van energie is eerder [...]

  → lees meer
 • 01-05-2017

  Afschaffing precariobelasting op nutswerken ondanks lange aanloop toch nog prematuur

  Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in afschaffing van de heffing van precariobelasting ter zake van netwerken van nutsbedrijven die zich bevinden op, boven of onder de voor de openbare dienst bestemde grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. De wet bevat een overgangsperiode van vijf jaar voor decentrale overheden die op 10 februari 2016 al precariobelasting hieven. Zij kunnen nog tot 1 januari 2022 blijven heffen. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2017 in werking treedt.

  → lees meer
 • 27-04-2017

  Eigendomsverkrijging door bezitter te kwader trouw

  [...] het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) blijkt dat het voor verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader trouw voldoende is dat wordt voldaan aan de door de [...]

  → lees meer
 • 25-04-2017

  Oplegging last onder dwangsom strekkende tot sloop wegens bouwen zonder omgevingsvergunning

  [...] in bezwaar. Geen sprake meer van een overtreding. Niet onderkend door het college. Besluit op bezwaar berust niet op een deugdelijke motivering. (Hollands Kroon) Naar het oordeel van [...]

  → lees meer
 • 21-04-2017

  De buurweg versus de openbare weg

  In twee arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 april 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1540 en ECLI:NL:GHSHE:2017:1542) komt de rechtsfiguur van de ‘buurweg’ aan de orde. Een mooi aanknopingspunt om het ontstaan en vergaan van dit uit het oud-BW afkomstige rechtsfiguur nog eens kort uiteen te zetten.

  → lees meer
 • 21-04-2017

  Geschil over vermeende toezeggingen van twee gemeentes.

  [...] over vermeende toezeggingen van twee gemeentes. Gemeentes zijn inspanningsverplichting nagekomen. Geen toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen. Toetsing aan vertrouwensbeginsel. [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Op weg naar een volwassen bewijsrecht bij bestuurlijke boetes?

  [...] dan het civiele en het strafrecht kent het bestuursrecht geen systematisch en uitgekristalliseerd bewijsrecht. Dat kan tot discussie leiden over de vraag welke partij een standpunt moet [...]

  → lees meer
 • 06-04-2017

  Wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen tot nader order uitgesteld

  Op 30 maart jl. is besloten om het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen tot nader order controversieel te verklaren. Dit houdt in dat dit wetsvoorstel pas wordt behandeld zodra er een nieuw kabinet is. Om de leges veilig te stellen zullen gemeenten voorlopig nog hun bestemmingsplannen die bijna ouder zijn dan 10 jaar moeten actualiseren. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn te besluiten tot het vaststellen van een beheersverordening.

  → lees meer
 • 01-04-2017

  Aansprakelijkheid windparkexploitanten voor onrechtmatige hinder door windparken

  Na het klimaatakkoord van Parijs zijn vrijwel alle landen van de wereld ervan overtuigd dat duurzame energie de toekomst is. Ook de uitslag van de verkiezingen van maart 2017 kan worden gezien als een aanwijzing dat steeds meer mensen voor verduurzaming van de energievoorzieningen zijn.

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Onduidelijke formulering vergunningaanvraag leidt tot overtreding

  [...] is belangrijk om aanvragen voor vergunningen zorgvuldig te formuleren. De formulering kan later namelijk beslissend zijn voor de vraag of sprake is van een overtreding of niet. Een uitspraak van [...]

  → lees meer
 • 17-03-2017

  Hoogte bouwleges leidt niet tot willekeurige of onredelijke belastingheffing

  [...] de bepaling van de hoogte van de legesaanslag ter zake van de aanvraag van een omgevingsvergunning is de heffingsambtenaar uitgegaan van de tarieven die gelden voor een in de Tarieventabel [...]

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Nieuwe wetgeving bouw- en vastgoedsector leidt niet tot snellere realisatie van projecten

  De crisis is echt voorbij. Dat zien de drie partners van het Haagse advocatenkantoor Van der Feltz aan het soort werk dat ze dagelijks voor de bouw- en vastgoedsector doen. Marc Houweling, Willem Bosma en Willem van der Werf krijgen veel verzoeken voor het opstellen van ontwikkelovereenkomsten en veel vragen over nieuwe wetten zoals de Omgevingswet. Maar al die nieuwe wetten hebben eigenlijk niet gezorgd voor sneller bouwen. Wel voor meer werk voor juristen.

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Gemeenteraad weigert een bestemmingsplan vast te stellen voor woningen in Herpen

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag, op 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:615, uitspraak gedaan over de weigering van de gemeenteraad van Oss om het bestemmingsplan [...]

  → lees meer
 • 06-03-2017

  Succesvol verzoek om schadevergoeding wegens verlies van grond

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft bij uitspraak in hoger beroep van 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:524 het verzoek om schadevergoeding op grond van artikel [...]

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Ondanks rechtmatige vergunningverlening, geen proefboringen bij Schiermonnikoog

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht de vergunningverlening aan ENGIE voor het uitvoeren van proefboringen naar aardgas nabij Schiermonnikoog rechtmatig. Dat blijkt uit de [...]

  → lees meer
 • 09-02-2017

  Afdeling oordeelt dat milieuzone in Utrecht conform de wet is vastgesteld

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft bij uitspraak in hoger beroep van 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:300 bepaald dat het college van B&W van Utrecht een [...]

  → lees meer
 • 06-02-2017

  Eindelijk meer duidelijkheid en uniformiteit bij gemeentelijke kosten voor bouwplannen:

  Regeling plankosten exploitatieplan treedt per 1 april 2017 in werking.

  → lees meer
 • 06-02-2017

  Contracteren met de overheid: een no go?

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:109 komt de problematiek van contracteren met de overheid aan bod. [...]

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Een omgevingsvergunning voor een c-activiteit wordt niet automatisch en met terugwerkende kracht ongeldig na vernietiging van het daaraan ten grondslag liggende bestemmingsplan

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft bij uitspraak in hoger beroep van 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:247, de sinds 1999 geldende Tegelen jurisprudentie [...]

  → lees meer
 • 19-01-2017

  Wob-verzoek naar documenten waarop geheimhouding rust

  [...] verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geldt voortaan ook als verzoek om opheffing van een op die documenten rustende geheimhoudingsplicht in [...]

  → lees meer
 • 19-01-2017

  Aantal overtreders in kostenverhaalbeschikking uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang

  [...] deze zaak gaat het om de vraag of in een kostenverhaalbeschikking het aantal overtreders mag worden uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang. De last onder bestuursdwang was [...]

  → lees meer
 • 18-01-2017

  Wet verbod pelsdierhouderij niet in strijd met artikel 1 EP EVRM

  [...] eerste aanleg oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de Wvp een onrechtmatige inbreuk op de eigendommen van de pelsdierhouders maakte, omdat niet was voldaan aan de fair-balance toets van art. 1 EP. [...]

  → lees meer
 • 17-01-2017

  Toepassing hoor- en wederhoor bij raadpleging derde door deskundigen

  [...] de rechtbank de onteigening van drie percelen grasland had uitgesproken, hebben deskundigen een advies uitgebracht over de aan de onteigende te betalen schadeloosstelling. Na het advies hebben [...]

  → lees meer
 • 16-01-2017

  Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn in werking getreden

  Per 1 januari 2017 is de "Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding" in werking getreden.

  → lees meer
 • 16-01-2017

  Wet open overheid volgens impactanalyse niet uitvoerbaar

  De Wet open overheid (Woo) is op 19 april 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Uit het rapport "Quick scan impact Wet open overheid" blijkt dat het huidige wetsvoorstel op het niveau van de centrale overheid niet uitvoerbaar is.

  → lees meer
 • 16-01-2017

  Ontwerp Invoeringswet Omgevingswet ligt ter consultatie

  In de periode van 5 januari jl. tot 3 februari a.s. ligt het ontwerp voor de Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie (zie Overheid.nl). Te zijner tijd komt er nog een Invoeringsbesluit om de regels van de Invoeringswet op een lager niveau uit te werken. De Invoeringswet (ruim 130 pagina’s) bevat behalve een regeling van de manier waarop de Omgevingswet (Stb. 2016, 34) in werking treedt aanvullingen op en verbeteringen van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 13-12-2016

  Het Besluit activiteiten leefomgeving

  De kern van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)1 wordt gevormd door rijksregels, dat wil zeggen: algemeen verbindende voorschriften voor activiteiten. De regels van het Bal zien met name op veiligheid, gezondheid, luchtkwaliteit, bodem, de kwaliteit van watersystemen, doelmatig gebruik van energie en doelmatig beheer van afvalstoffen en afvalwater2. Het Bal geeft voorts aan welke ruimte er is om van die regels af te wijken en wanneer naast of in plaats van algemene regels een vergunning nodig is. Het is daarmee de opvolger van (met name) het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ik zal in deze bijdrage vooral ingaan op de systematiek van het Bal en de rol van het Bal in het omgevingsrecht.3 Definities heb ik opgenomen in voetnoten. De nota’s van toelichting van de vier besluiten onder de Omgevingswet bevatten vergelijkbare tamelijk uitvoerige verhandelingen over motieven en beginselen zoals “decentraal, tenzij”, “de voordelen van de stelselwijziging” etc. Ik laat die buiten beschouwing en leg de nadruk op aspecten van het Bal.

  → lees meer
 • 10-11-2016

  Groen licht voor tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

  [...] project 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2753, [...]

  → lees meer
 • 19-10-2016

  Onteigenen volgens de Omgevingswet: fundamentele kritiek op een fundamentele herziening

  Als het aan het kabinet ligt, zal de Omgevingswet – die zowel de Tweede Kamer als de Senaat zonder enig probleem is gepasseerd2 – ook de huidige Onteigeningswet opslokken. Mogelijk gebaseerd op de vrees vanuit het verleden – het kabinet Den Uyl/Van Agt liep immers stuk op een voorgenomen wijziging van de Onteigeningswet – is ervoor gekozen de nieuwe onteigeningsregels samen met enige andere min of meer verwante onderwerpen onder de naam ‘Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet’ een separaat wetgevingstraject te laten doorlopen.

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Een contractueel voorkeursrecht is geen evidente privaatrechtelijke belemmering

  [...] nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die planologisch moeten worden ingepast is de aanwezigheid van zakelijke rechten voor de bestuursrechter in beginsel niet bepalend. De burgerlijke rechter is [...]

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Kennisgeving besluiten uitsluitend via de website is mogelijk

  [...] Afdeling heeft in haar uitspraak van 7 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2421) geoordeeld dat ingeval een provinciale verordening de kennisgeving van besluiten uitsluitend langs elektronische weg [...]

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Legesverordening Rotterdam onverbindend verklaard

  [...] Hof Den Haag heeft onlangs het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 15 september 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:6754) bevestigd en de legesverordening van de gemeente Rotterdam uit 2013 onverbindend [...]

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Weigering om te gedogen is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb

  [...] uitspraak van 31 augustus 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:2376) geoordeeld dat de schriftelijke weigering om te gedogen behoudens bijzondere [...]

  → lees meer
 • 17-08-2016

  Weigering een bestemmingsplan vast te stellen

  [...] gemeenteraad (hierna: de raad) is bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen en dus ook bevoegd een bestemmingsplan niet vast te stellen. De raad heeft een zekere beleidsvrijheid bij het al dan [...]

  → lees meer
 • 09-08-2016

  Hoe ver gaat de BBT-toets bij een veranderingsvergunning?

  [...] Op 20 juli jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de vraag of bij de beoordeling van een aanvraag voor een veranderingsvergunning de onderdelen [...]

  → lees meer
 • 08-08-2016

  Toepassingsbereik uitzondering op verbod om zonder vergunning aanlegwerkzaamheden te mogen verrichten

  [...] redelijke uitleg van de planregel waarin staat dat het verbod om aanlegwerkzaamheden zonder vergunning te verrichten niet van toepassing is op werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering [...]

  → lees meer
 • 08-08-2016

  Onteigenen met de Omgevingswet

  Op 20 april 2016 vond op initiatief van de Kamerleden Geurts en Ronnes (CDA) in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over ‘Onteigening in relatie tot de Omgevingswet’. Aanleiding voor dit rondetafelgesprek vormde de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 november 20151, waarin zij haar gedachten over de integratie van het grondbeleid in de Omgevingswet – via een binnenkort in concept te presenteren Aanvullingswet Grondeigendom - heeft uiteengezet.

  → lees meer
 • 18-07-2016

  Te laat beslissen ook onrechtmatig jegens benadeelde die geen Awb-belanghebbende is?

  [...] jurisprudentie is dat de overschrijding van de beslistermijn als zodanig niet leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, die meebrengen dat [...]

  → lees meer
 • 27-06-2016

  Eén ingebrekestelling leidt tot één dwangsom

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1675) bepaald dat slechts één dwangsom is verbeurd indien één ingebrekestelling is gestuurd. Appellant sub 2 heeft het college [...]

  → lees meer
 • 27-06-2016

  Economische eigendom niet verkregen voorafgaand aan sloop gebouw: geen overdrachtsbelasting verschuldigd

  [...] Hoge Raad beslist in zijn arrest van 17 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1202) dat de projectontwikkelaar die een slooppand kocht en pas later, na de sloop van dat pand, geleverd kreeg, geen [...]

  → lees meer
 • 08-06-2016

  Peildatum 1 oktober 2010 bij handhaving wegens gebruik illegale bebouwing

  [...] onder dwangsom tot sloop van een zonder vergunning gebouwd bouwwerk. De betreffende bouwwerken waren reeds aanwezig op het moment dat de aangeschreven partij het perceel in 2004 kocht. Van een [...]

  → lees meer
 • 06-06-2016

  Een scheur(tje) in het fietspad kan reeds een gebrekkig opstal opleveren

  [...] c.q. wegbeheerders opgelet! Een alledaags fietsongeval kan reeds leiden tot de aanname van risicoaansprakelijkheid bij bewijsbaar gebrekkig onderhoud aan de weg Een tienjarig meisje rijdt [...]

  → lees meer
 • 23-05-2016

  Geen nadeelcompensatie bij plaatsing ORAC's

  [...] Afdeling oordeelt in haar uitspraak van 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1205) dat een omwonende als gevolg van plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) geen recht heeft op [...]

  → lees meer
 • 17-05-2016

  Binnengeluidwaarde van 43 dB niet strijdig met art. 8 EVRM

  [...] Afdeling verklaart in haar uitspraak van 26 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1127) het beroep tegen een afgewezen verzoek tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen ongegrond. De [...]

  → lees meer
 • 17-05-2016

  Uitbreiding Windpark Wieringermeer kan uit de startblokken

  [...] beroepen (ECLI:NL:RVS:2016:1228) betreffen het rijksinpassingsplan dat voorziet in herstructurering van bestaande windturbines in de Wieringermeerpolder. 75 bestaande turbines (solitair en in [...]

  → lees meer
 • 06-05-2016

  Eisen aanmaning en stuitende werking

  [...] bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart op grond van artikel 5:35 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) na één jaar. Artikel 4:106 Awb bepaalt dat de verjaring onder andere [...]

  → lees meer
 • 14-10-2014

  Beginselplicht tot handhaving geldt ook voor overtredingen met een lage prioriteit

  De Afdeling bepaalde al eerder dat prioriteitstelling is toegestaan in het kader van een doelmatige handhaving en dat prioritering mag inhouden dat bij bepaalde lichte overtredingen alleen naar aanleiding van een klacht of en verzoek een belanghebbende wordt beoordeeld of handhavend moet worden opgetreden. Dat beleid mag echter niet inhouden dat nooit wordt opgetreden tegen overtredingen met een lage prioriteit. Wanneer bij zulke overtredingen door een belanghebbende wordt verzocht om handhaving, mag daarvan niet worden afgezien onder verwijzing naar de prioriteitstelling in het beleid.

  → lees meer
Auteurs
Van der Feltz advocaten biedt hoge kwaliteit in juridische dienstverlening. Er wordt geadviseerd en geprocedeerd over zaken op het terrein van het bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht, met speciale aandacht voor het snijvlak van die rechtsgebieden. Mede daarom treden de gespecialiseerde en ervaren advocaten vaak op in kwesties waarbij een of meer overheden zijn betrokken.

Neem contact op