Soppe Gundelach advocaten

Artikelen

 • 18-10-2018

  WHO-advieswaarden in de wind geslagen

  [...] Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert guidelines. Hierin doet de WHO met het oog op de menselijke gezondheid aanbevelingen ten aanzien van milieubelasting. Denk aan de WHO Air quality [...]

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Geen bescherming denkbeeldig gebruik

  [...] het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 [...]

  → lees meer
 • 27-09-2018

  Mer-beoordelingsbeslissing kan na ontwerpbestemmingsplan door B&W of raad

  [...] een wijziging van het Besluit mer gelden er vanaf 7 juli 2017 procedureregels voor de ‘vormvrije’ mer-beoordeling. Omdat de wijziging geen overgangsrecht bevatte, is bij veel lopende [...]

  → lees meer
 • 31-07-2018

  Geen voorwaardelijke verplichting maar borging via watervergunning

  [...] je een voorwaardelijke verplichting tot realisatie van een noodzakelijke waterberging in een bestemmingsplan achterwege laten? Die vraag is aan de orde in ABRvS 25 juli 2018, [...]

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk

  [...] de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, [...]

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Toename emissie endotoxinen vanwege pluimveehouderij leidt tot mer-plicht

  [...] het kader van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt getoetst of het opstellen van een milieueffectrapport nodig is. De uitspraak ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2496, laat [...]

  → lees meer
 • 20-07-2018

  Zandwinning onder water telt niet mee bij bepalen mer-(beoordelings)plicht

  [...] onder water telt niet mee bij het bepalen van de mer-(beoordelings)plicht. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1986. De onderdelen C-16.1 en [...]

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Waterschap, let op de procedure voor verzoeken om peilwijziging!

  [...] moeten waakzaam zijn bij de te volgen procedure voor verzoeken om peilwijziging. Dat blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 juli 2018, [...]

  → lees meer
 • 19-06-2018

  Ambtshalve toepassing bijzondere omstandigheden Besluit proceskosten bestuursrecht

  [...] zijn uitspraken het signaleren waard, niet omdat ze overlopen van juridische nieuwswaarde, maar omdat ze een glimlach op je gezicht toveren. Dat is het geval met de uitspraak van een [...]

  → lees meer
 • 16-03-2018

  Afdeling kiest voor taxatiebenadering voor raming gronden bovenwijkse voorziening

  [...] 16 maart 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een voor de grondexploitatiepraktijk een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2018:903). De Afdeling heeft daarin voor het eerst en ten [...]

  → lees meer
 • 26-02-2018

  Wateroverlastnormering en verplichting tot vaststellen projectplan

  [...] De gevolgen van klimaatverandering stellen waterschappen voor interessante uitdagingen voor het te voeren waterbeheer, nu en in de toekomst. De uitspraak van de Afdeling van 21 februari [...]

  → lees meer
 • 05-02-2018

  Verhouding bestemmingsplan en keur – overlappende regelgeving

  [...] De uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:134, is het signaleren waard. Zij gaat onder meer in op de vraag of regels over waterberging in een ruimtelijk plan mogen [...]

  → lees meer
 • 03-01-2018

  Toetsingskader vergunningverlening Waterwet

  [...] Wanneer moet een aanvraag om een watervergunning worden geweigerd voor het dempen van een sloot? Moet die geweigerd worden als die sloot feitelijk in gebruik is door grondschippers en [...]

  → lees meer
 • 02-01-2018

  Geluidhinder van windturbineparken in relatie tot bedrijfswoningen

  [...] recente uitspraak van de Afdeling geeft een mooi voorbeeld van wanneer er sprake is van een bedrijfswoning die behoort bij de inrichting (een windturbinepark). De Afdeling geeft inzicht in de [...]

  → lees meer
 • 27-07-2017

  Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan

  [...] is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente [...]

  → lees meer
 • 17-03-2017

  Referentiekader bij bepaling m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan

  [...] de beantwoording van de vraag of voor een bestemmingsplan een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat op grond van artikel 7.2 lid 1 Wet milieubeheer en het Besluit mer, is het van belang van welk [...]

  → lees meer
 • 10-02-2017

  Boomvalk heeft geen jaarrond beschermd nest meer

  [...] 7 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:288 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich gebogen over een omgevingsvergunning voor een kantoor- en [...]

  → lees meer
 • 01-12-2016

  Opschorting beslistermijn verzoek om bestemmingsplanherziening

  [...] van een verzoek om een bestemmingsplanherziening zal het gemeentebestuur een verzoeker vaak om aanvullende gegevens willen vragen om het verzoek op ruimtelijke aanvaardbaarheid te kunnen [...]

  → lees meer
 • 22-11-2016

  Functionele ontgronding is m.e.r.-plichtige winning van oppervlaktedelfstoffen

  [...] de m.e.r.-praktijk rijst regelmatig de vraag of een functionele ontgronding moet worden gezien als de winning van oppervlaktedelfstoffen als bedoeld categorie C 16.1 of categorie D 16.1 van de [...]

  → lees meer
Auteurs

Soppe Gundelach advocaten is een nichekantoor op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Wij combineren hoge kwaliteit van dienstverlening met to-the-point oplossingen voor onze cliënten. Wij staan voor betrokkenheid en adviseren en denken mee op strategisch niveau.

Neem contact op

Meer van deze partner

Nieuwe naam

Een nieuw jaar, een nieuwe start! Vanaf 1 januari 2019 heeft ons kantoor een nieuwe naam: Soppe Gundelach advocaten.