Royal HaskoningDHV

Artikelen

 • 18-06-2019

  De toekomst van geothermie

  Nederland staat voor een belangrijke opgave. De CO2-emissies dienen volgens het regeerakkoord voor 2030 met 49% te worden gereduceerd en voor 2050 met 95%. Ongeveer 40% van de Nederlandse emissies worden veroorzaakt door het gebruik van warmte. Om de doelstellingen te behalen, moeten alternatieve warmtebronnen worden gezocht. Geothermie is één van de alternatieven.

  → lees meer
 • 13-06-2019

  Experimenteren met elektriciteit en gas!

  Hoezo experimenteren? We worden toch niet voor niets gewaarschuwd om vooral niet zelf te gaan experimenteren met elektriciteit en gas? Toch is onlangs bij de Tweede Kamer de voorhangprocedure voor het ‘ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ begonnen. Gelukkig gaat het hier niet om experimenten met echte elektriciteit of gas, maar met de manier hoe we deze energiebronnen in Nederland gereguleerd hebben.

  → lees meer
 • 13-06-2019

  Circulair bouwen: klaar voor de start?

  De ambities van het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” zijn scherp. 1) Ook voor de bouwsector. Het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in de bouw moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2016. 2) Er ligt dus nogal wat op het bordje van de sector. De markt experimenteert al druk met initiatieven die moeten helpen deze opgave te halen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de tijdelijke rechtbank Amsterdam, het Circl Paviljoen aan de ZuidAs en in de GWW-sector is het eerste circulaire viaduct opgeleverd in Kampen. Maar de techniek alleen is niet genoeg, er zijn ook juridische opgaven te tackelen.

  → lees meer
 • 17-05-2019

  Bouwtoezicht wordt wettelijk geprivatiseerd

  Waar het oud-minister Plasterk op 4 juli 2017 niet lukte de kritiek op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Eerste Kamer weg te nemen, is het minister Ollongren op 14 mei 2019 wel gelukt de Eerste Kamer in te laten stemmen met de wet.

  → lees meer
 • 07-03-2019

  Waterstof: energiebron van de toekomst?

  Dat zou best eens kunnen. In het ontwerp van het Klimaatakkoord (dec. 2018) is waterstof in elk geval een belangrijk thema en de deelnemers aan verschillende sectortafels zien goede mogelijkheden voor waterstof als duurzame energiedrager voor mobiliteit en transport, in de industrie en de energiesector en mogelijk ook in de gebouwde omgeving. Mede daarom verwacht ik dat waterstof een belangrijke rol zal gaan spelen in ons toekomstige nationale energiesysteem.

  → lees meer
 • 14-09-2018

  Een fris biertje

  Er bestaat bier dat wordt gemaakt met gezuiverd afvalwater. Circular water is mijn werkterrein, ik kan er enthousiast over praten en ik ben overtuigd van de grote mogelijkheden. En het is knap gemaakt, dat bier, maar ik hoef het niet. De besmettelijke herkomst van het gebruikte water staat me gewoon tegen.

  → lees meer
 • 05-06-2018

  Rijk en regio starten programma voor verstedelijking en bereikbaarheid in metropoolregio Utrecht

  Vandaag hebben de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, gedeputeerde Dennis Straat en de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het startschot gegeven voor een nieuwe, programmatische aanpak van de opgaven voor wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht. Met de vaststelling van het ‘Programmaplan U Ned’ willen rijk en regio zorgen voor een bereikbare, gezonde groei in deze regio. Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV werkte als Kwartiermaker van de Regio, samen met de Kwartiermaker van het Rijk Michael van de Paverd én een team van Rijk en Regio, aan de ontwikkeling van dit programma.

  → lees meer
 • 06-04-2018

  Omgevingswet voor bedrijven: in gesprek met Avery Dennison over kansen en uitdagingen

  De nieuwe Omgevingswet heeft niet alleen grote gevolgen voor overheden, ook voor bedrijven zijn er aanzienlijke veranderingen. De direct werkende regels voor bouwen en milieu veranderen. Bestemmingsplannen worden trapsgewijs via een Omgevingsvisie omgezet in een Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is flexibeler, maar bevat ook omgevingswaarden die milieueffecten reguleren. Ik ging in gesprek met Wim van ’t Riet, EHS manager bij Avery Dennison in Nederland, over de kansen en uitdagingen voor bedrijven met betrekking tot de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 22-03-2018

  Een Goede Raad voor de Omgevingswet

  Gisteren heb ik gestemd voor de nieuwe gemeenteraad in mijn gemeente Nijmegen. De samenstelling van de nieuwe raad is bekend, met natuurlijk ook een aantal nieuwe gezichten. Deze raad is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mijn stad, in al zijn facetten. In die periode treedt ook de Omgevingswet in werking. Meer dan voorheen wordt van de gemeenteraad verwacht dat ze aan de voorkant de lijnen uitzet. Wat is de ambitie van de nieuwe gemeenteraad, bijvoorbeeld met het oog op de omgevingsvisie en het omgevingsplan?

  → lees meer
 • 24-01-2018

  10 aandachtspunten bij de implementatie van de Omgevingswet

  Uitstel van de invoering van de Omgevingswet is voor overheden gelukkig geen reden om de implementatie van de Omgevingswet vooruit te schuiven. Een enkele gemeente maakt een pas op de plaats, maar de meeste overheidsorganisaties zetten hun expeditie voort. Elke organisatie heeft daarbij natuurlijk een eigen vertrekpunt, hanteert eigen ambities (of is nog zoekende) en ontdekt de eigen ‘uitdagingen’. Een richting of structuur als houvast voor de ontwikkeling van een eigen robuuste implementatie¬strategie is denk ik erg belangrijk. Daarom heb ik 10 aandachtspunten voor de implementatie van de Omgevingswet ontwikkeld.

  → lees meer
 • 19-01-2018

  Hoe ziet de circulaire economie in Nederland eruit?

  Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek 1) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai, kan daar antwoord op geven! In dit blog geven we u een sneak preview van de stand van zaken van de circulaire economie in Nederland aan de hand van de eerste 1.000 geïdentificeerde circulaire initiatieven. Rond de zomer van 2018 publiceert PBL de eindresultaten.

  → lees meer
 • 18-01-2018

  Nederland Circulair in 2050: niet zonder natuurlijk kapitaal

  Maandag 15 januari zijn de transitie-agenda’s 1) voor het programma Nederland Circulair in 2050 gepresenteerd. Op vijf thema’s zijn plannen gemaakt hoe Nederland volledig circulair zal zijn in 2050. Een immense opgave, te meer omdat nog maar een fractie van alle producten en gebouwen om ons heen gemaakt zijn van gerecyclede of biobased grondstoffen. Wij geven inzicht wat natuurlijk kapitaal aan deze doelstelling kan bijdragen.

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Van berm tot bladzijde

  Terrein beherende organisaties zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies zorgen ervoor dat bermgras gemaaid wordt. Dit bermgras wordt vervolgens afgevoerd als afval. Zonde, want bermgras bevat allerlei waardevolle eiwitten en grasvezels die op deze wijze weggegooid worden! In een circulaire economie staat waardebehoud centraal en dit 'afval' zou gezien moeten worden als een 'grondstof' en in plaats van het 'moeten maaien' zou er een drive moeten zijn om te 'willen oogsten'. Rijkswaterstaat Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) voert deze visie en probeert onder andere door het project 'van Berm tot Bladzijde', waar Royal HaskoningDHV ondersteuning aan biedt, deze transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen.

  → lees meer
 • 16-01-2018

  Joepie de Poepie: wasbare luiers leasen!

  Een kindje plast en poept in de eerste vier levensjaren zo’n 5300 luiers vol. Wasbare luiers zijn op dit moment in Nederland de enige manier om dit afval te reduceren aangezien er nog geen recycling installaties zijn. Wat kan je als gemeente met een visie voor een circulaire, afvalvrije economie doen om inwoners aan de wasbare luiers te krijgen? De gemeente Rheden heeft een uniek idee…

  → lees meer
 • 15-01-2018

  Hoe komen we tot een beleidskader circulaire economie? Case Zuid-Holland

  Hoe geven we handen en voeten aan de circulaire economie? Hoe bepaal je als overheid je positie in het speelveld van ideeën, initiatieven, partijen en belangen? Hoe zorg je voor een goed kader om beleid, instrumenten en kennis effectief in te zetten? Allemaal vragen die in deze spannende beginfase van de circulaire economie gesteld worden. Zo ook door de provincie Zuid-Holland. Lees hier onze bevindingen.

  → lees meer
 • 14-12-2017

  Instorting brengt systeemfout aan het licht

  Het onderzoek naar de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport heeft een fout aan het licht gebracht die in veel meer gebouwen voorkomt. Alle aandacht ging eerst uit naar deze gebouwen, maar nu de rook een beetje begint op te trekken moeten we ook verder kijken. Hoe heeft het zo vreselijk mis kunnen gaan? Deze fout is gepasseerd bij zo veel gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers. Een systeem waarin het mogelijk is dat dit gebeurt, schiet structureel tekort en moet worden verbeterd.

  → lees meer
 • 16-10-2017

  Van woningbouwcrisis naar woningnood?

  The times they are a changin’. Hoera, de crisis op de woningmarkt is definitief voorbij?! De prijzen van koopwoningen zijn sterk gestegen en liggen op veel plaatsen alweer op het niveau van voor de crisis. Het is inmiddels alweer een tijdje een gegeven dat dankzij de aantrekkende economie de woningverkopen zijn toegenomen. Tijd voor een feestje zou je denken, maar niets is minder waar; er is intussen alweer een woningtekort ontstaan.

  → lees meer
 • 14-09-2017

  Kansen te over voor een gezonder leefklimaat

  De rechter heeft gesproken: de Nederlandse staat moet er voor zorgen dat er zo snel mogelijk aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voldaan gaat worden. Deze uitspraak kan een breekijzer zijn om de Nederlandse lucht substantieel schoner te maken en ons leefklimaat gezonder. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat niet alleen gekeken wordt naar het halen van wettelijke normen.

  → lees meer
 • 28-07-2017

  Activiteitenbesluit uitdaging voor bedrijven

  Onlangs verscheen in Milieumagazine een artikel over de gevolgen van het Aktiviteitenbesluit en de nieuwe Omgevingswet voor het bedrijfsleven.

  → lees meer
 • 30-05-2017

  Brand? Laat ouderen in seniorencomplex niet stikken!

  Er is iets raars aan de hand in ons land. Steeds meer ouderen kunnen niet meer terecht in een verzorgingstehuis. Het gevolg is dat ze zich massaal vestigen in seniorencomplexen, gebouwen met de status ‘gewone bewoning’. Het wettelijk veiligheidsniveau dat hierbij hoort, gaat uit van vitale, zelfredzame en bewuste bewoners. Bewoners die bij brand razendsnel kunnen vluchten. Diverse branden met soms dodelijke afloop hebben inmiddels bewezen, dat ouderen dit niet kunnen. Dit kan en moet anders!

  → lees meer
 • 03-05-2017

  Brandgevaar: laat de kwetsbaren niet stikken!

  Nederland telt steeds meer zelfstandig wonende ouderen. De groeiendevergrijzing staat haaks op het krimpende aanbod van verzorgings- enverpleeghuizen. Het gevolg is dat ouderen zich massaal vestigen insenioren- complexen, gebouwen met de status ‘gewone bewoning’. Het wettelijk veiligheidsniveau dat hierbij hoort, gaat uit van vitale,zelfstandige en zelfredzame bewoners. Bewoners die bewust zijn vande risico’s en zichzelf bij brand razendsnel in veiligheid kunnen brengen.Voor veel ouderen een onmogelijke opgave. Vasthouden aan te soepelewetgeving en uw kwetsbare bewoners bij brand laten stikken, is geenoplossing. Dit whitepaper is bedoeld om uw visie hierop aan te scherpen.

  → lees meer
 • 20-04-2017

  Ook zin in de Omgevingswet?

  De Omgevingswet komt er aan. Overheden bereiden zich inmiddels serieus voor op de komst van de wet. Wat mij opvalt, is dat de grondhouding ten opzichte van de Omgevingswet positief is. Natuurlijk zijn er veel vragen, we weten immers nog niet alles. En natuurlijk ziet men risico’s. Is het allemaal haalbaar? En zijn we wel op tijd klaar? Maar ik proef vooral, om het wat populair te zeggen, dat men er wel ‘zin’ in heeft. Historisch gezien is dat geen gegeven bij de invoering van een nieuwe wet. In de bijeenkomsten die ik vanuit het het Strategie en Management Consultancy team in het kader van de diverse impactanalyses heb georganiseerd, zie ik veel betrokkenheid, grote nieuwsgierigheid, veel uitwisseling en een onderzoekende houding. Waarin zit hem die positieve grondhouding? En, belangrijker nog, hoe houden we die de komende jaren vast?

  → lees meer
 • 18-09-2015

  Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen

  Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in werking getreden. Deze wijziging van de Revi wijst bepaalde mijnbouwwerken aan waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) van toepassing is. Ook wordt met deze wijziging een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi ingevoerd.

  → lees meer
 • 12-08-2015

  Enkele aspecten Exploitatieplan onder de loep

  [...] doet de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak over (onderdelen van een) vastgesteld exploitatieplan. Dikwijls worden in deze uitspraken de eerder door de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 21-07-2015

  Europees Gerecht: geen staatssteun in project Leidschendam Centrum

  [...] u het nog? Op 23 januari 2013 oordeelde de Europese Commissie dat de gemeente Leidschendam aan Bouwfonds Ontwikkeling BV/Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV staatssteun had verleend. Alle [...]

  → lees meer
 • 12-06-2015

  Planning (Wetsvoorstel) Wind op Zee

  Het wetsvoorstel Wet windenergie op zee is recent aangenomen door de Tweede Kamer en ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. De minister van Economische Zaken streeft ernaar deze wet in werking te laten treden op 1 juli 2015.

  → lees meer
 • 12-06-2015

  Concept wetsvoorstel Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn (Wihm)

  Begin van dit jaar konden reacties worden ingediend op het conceptwetsvoorstel voor de Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn. Dit wetsvoorstel komt voort uit de herziening van de Europese richtlijn voor milieueffectrapportage (2011/92/EU) in april 2014. De herziene richtlijn (2014/52/EU) moet uiterlijk op 16 mei 2017 in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. In dit artikel zetten we de hoofdpunten van het wetsvoorstel voor u op een rij.

  → lees meer
 • 14-04-2015

  De beschikbaarstelling van een besluit op basis van de Wet openbaarheid van bestuur: bekendmaking als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht?

  [...] vergunningverlenende bevoegd gezag kan in sommige situaties kort voor het verlenen van de definitieve beschikking door gewijzigde rechtspraak gedwongen worden haar oordeel te herzien. Op 18 [...]

  → lees meer
 • 14-04-2015

  Update Crisis- en herstelwet

  Op 18 maart 2015 is de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: negende tranche) in werking getreden. De negende tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Besluit) en er worden nieuwe projecten aan bijlage I en II van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) toegevoegd.

  → lees meer
 • 05-03-2015

  De overschrijding van de redelijke termijn en het toekennen van immateriële schadevergoeding

  [...] een vergunningaanvraag niet altijd tijdig wordt behandeld blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 februari 2015 (nr. 201404349/1/A1). Het [...]

  → lees meer
 • 27-01-2015

  Bestuurlijke handhaving – concreet zicht op legalisering

  In de (gemeentelijke) handhavingspraktijk zal met enige regelmaat de vraag worden gesteld in welke situaties handhavend moet worden opgetreden. Anders gezegd: wanneer geeft een overtreding aanleiding om een last onder bestuursdwang of dwangsom toe te passen. Dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, blijkt uit de wekelijks gepubliceerde uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over dit vraagstuk. In deze bijdrage zal ik drie uitspraken bespreken die de Afdeling op 14 januari jl. heeft gewezen.

  → lees meer
 • 27-01-2015

  Programma Aanpak Stikstof 2015 - 2012: gevolgen voor vergunningverlening bij bedrijven

  Sinds 10 januari 2015 is het Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015 – 2021 digitaal te raadplegen. Met dit programma geven alle betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau uitvoering aan de wettelijke opdracht om een Programma Aanpak Stikstof vast te stellen. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd - via het creëren van ontwikkelingsruimte - economische ontwikkelingen mogelijk blijven.

  → lees meer
 • 26-01-2015

  De nieuwe Omgevingswet en duurzaamheid

  Duurzaamheid wordt steeds gewoner. In Nederland neemt een toenemend aantal burgers en bedrijven maatregelen om negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mens en het leefmilieu te beperken. Toch is de relatie tussen duurzaamheid en het recht geen vanzelfsprekende, want in Nederland wordt duurzaamheid nog steeds vooral gezien als een taak die mensen zichzelf vrijwillig opleggen.

  → lees meer
 • 13-01-2015

  Ontwerpwet Windenergie op Zee bij de Tweede Kamer

  Het wetsvoorstel Wet windenergie op zee ligt bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de realisatie van windparken op zee te bevorderen en de kosten hiervan omlaag te brengen.

  → lees meer
 • 12-01-2015

  Juridische Handreiking Energie en Grondstoffen

  Waterschappen zien naast hun wettelijke zuiveringstaak steeds meer mogelijkheden om vanuit het oogpunt van duurzaamheid te komen tot het terugwinnen van energie en grondstoffen uit stedelijk afvalwater. Hoewel de innovatieve technieken vaak voorhanden zijn, staat onduidelijkheid over de wettelijke/juridische mogelijkheden aan een voortvarende uitvoering van de initiatieven in de weg.

  → lees meer
 • 18-11-2014

  Gedogen in de nieuwe Omgevingswet

  Het omgevingsrecht zal in 2018 ingrijpend worden gewijzigd met de (gefaseerde) inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow). In hoofdstuk 10 van het wetsvoorstel worden de wettelijke gedoogplichten geregeld. In dit artikel zal ik kort toelichten hoe de huidige wettelijke regeling van de gedoogplichten zich verhoudt tot het voorgestelde wettelijke kader in de Ow.

  → lees meer
 • 11-11-2014

  Het projectbesluit in de nieuwe Omgevingswet

  Het projectbesluit in de nieuwe Omgevingswet is een instrument voor het Rijk, provincies en waterschappen voor het toestaan van vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Voor deze overheden biedt het een slagvaardig middel om ingewikkelde projecten tot stand te kunnen (laten) brengen.

  → lees meer
 • 03-11-2014

  De Omgevingswet en de milieueffectrapportage

  In het wetsvoorstel voor de Omgevingswet zijn de regels over milieueffectrapportage (m.e.r.) opgenomen in paragraaf 16.4. Uit die bepalingen blijkt dat de m.e.r. ook in het nieuwe stelsel het centrale instrument blijft waarmee de milieugevolgen van plannen en projecten via een eenduidige procedure in beeld moeten worden gebracht.

  → lees meer
 • 28-10-2014

  Het Omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en over de activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor deze fysieke leefomgeving. Doel is de duurzame ontwikkeling van en het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

  → lees meer
 • 27-10-2014

  Financiële bepalingen in de Omgevingswet

  In de Omgevingswet zijn financiële bepalingen opgenomen waarmee overheden kosten kunnen verhalen. De mogelijkheden voor overheden om kosten te verhalen worden versterkt. Uitgangspunt is dat waar mogelijk overeenkomsten gesloten zullen worden over kostenverhaal. De Omgevingswet biedt op verschillende onderdelen een wettelijke regeling voor het geval dat een overeenkomst niet gesloten kan worden.

  → lees meer
 • 12-10-2014

  Bestuursrechtelijke handhaving in de nieuwe Omgevingswet

  Begin 2018 zal de Omgevingswet (vermoedelijk) het licht zien. In hoofdstuk 18 van deze wet wordt de regelgeving omtrent de bestuurlijke handhaving geregeld en worden de handhavingstaken aan de verantwoordelijke bestuursorganen toebedeeld, toezichthoudende personen aangewezen en staan de handhavings- en toezichtsbevoegdheden beschreven.

  → lees meer
 • 26-09-2014

  Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet

  Veel wetten binnen het huidige omgevingsrecht kennen al algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bouwregels uit het Bouwbesluit of aan milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het initiatief voor deze activiteiten ligt meestal bij burgers en bedrijven, maar soms ook bij overheden zelf (bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, de bouw van een zuiveringstechnisch werk of het realiseren van een gemeentelijke jachthaven). Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel van de Omgevingswet vormt een uniforme ‘kapstok’ voor algemene regels die door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kunnen worden gesteld.

  → lees meer
 • 23-09-2014

  De omgevingsvergunning nieuwe stijl

  Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 zijn we langzaam gewend geraakt aan de integrale omgevingsvergunning en aan nieuwe terminologie en procedures, zoals fasering, aanhaking of onlosmakelijke samenhang. Wanneer in 2018 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, krijgen we te maken met een omgevingsvergunning nieuwe stijl en zullen we vertrouwd moeten raken met de nieuwe spelregels. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Omgevingswet zoals die op 17 juni 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend, wordt ingegaan op het instrument omgevingsvergunning. Dit artikel bevat een samenvatting van enkele opvallende zaken.

  → lees meer
Auteurs
Royal HaskoningDHV Legal Consultancy is onderdeel van Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Royal HaskoningDHV Legal Consultancy is een professionele en enthousiaste groep nationaal en internationaal opererende juridische topexperts voor complexe (gebieds)ontwikkelingsprojecten in de breedste zin van het woord. Wij denken in mogelijkheden en bieden zowel privaat- als publiekrechtelijke oplossingen, vaak in nauwe samenwerking met collega's in andere disciplines (technisch, financieel, procesmatig, inhoudelijk).

Neem contact op