Pels Rijcken

Artikelen

 • 11-12-2019

  RES Handreiking 1.1. als handvat voor de regionale energietransitie

  Het Nationaal Programma RES heeft onlangs een handreiking gepubliceerd, aan de hand waarvan de 30 RES-regio’s hun Regionale Energiestrategie kunnen vormgeven en vaststellen. In december 2018 verscheen al een Handreiking 1.0. De nu verschenen 1.1-versie is aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht na het Klimaatakkoord van eind juni 2019. Het document is primair bedoeld voor de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de RES-regio’s, die aan of met een RES werken. Daarnaast is de handreiking er voor degenen die meewerken aan het opstellen van de RES: onder meer volksvertegenwoordigers, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en bedrijven. Wij belichten een aantal belangrijke uitgangspunten uit de omvangrijke handreiking. We gaan hier met name in op de borging van de RES in het beleid voor de fysieke leefomgeving en de in de handreiking opgenomen handvatten voor participatie.

  → lees meer
 • 06-12-2019

  Nieuwe instrumenten voor gemeenten bij de regulering van toeristische verhuur van woonruimte

  De toeristische verhuur van woonruimte heeft een flinke impuls gekregen sinds de opkomst van digitale platforms zoals Airbnb, HouseTrip.com en HomeAway.com. Een goede ontwikkeling voor de toeristische sector, maar minder gunstig voor de krappe woningmarkt en de leefbaarheid in de grote steden. Het voorstel tot een Wet toeristische verhuur van woonruimte biedt gemeenten instrumenten om de negatieve effecten van toeristische verhuur van woonruimte te kunnen voorkomen of beperken. Hiermee beoogt het wetsvoorstel enerzijds het oneigenlijk gebruik van de woningvoorraad tegen te gaan, en anderzijds de woonomgeving te verbeteren in termen van overlastbeperking en sociale cohesie. Met deze nieuwe wet komen de huidige reguleringsmogelijkheden van toeristische verhuur zoals geregeld in artikel 21 van de Huisvestingswet te vervallen.

  → lees meer
 • 06-12-2019

  Geluidsoverlast door evenementen: begrenzing en zorgvuldig onderzoek is nodig!

  [...] kunnen alleen georganiseerd worden als naast een evenementenvergunning op grond van de APV ook is voorzien in een planologische borging. Die planologische borging waarborgt de goede [...]

  → lees meer
 • 06-12-2019

  De discussie over roetveegpieten is geen weigeringsgrond voor een evenementenvergunning

  [...] heeft het land inmiddels alweer verlaten, maar ook hij ontkomt er niet aan een evenementenvergunning aan te vragen voor zijn grootse entree in Nederland. Voor alle activiteiten die [...]

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Geuroverlast door mest verontreinigd met drugsafval: spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal gerechtvaardigd

  [...] is een actueel probleem. De vraag wie bij drugsafvaldumpingen als overtreder kan worden aangemerkt ligt met regelmaat ter beoordeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Wanneer is een verhuurder van een bronbemalingsinstallatie bij onrechtmatige lozing of grondwateronttrekking aan te merken als overtreder?

  [...] bronbemaling moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat verontreinigd opgepompt grondwater in het oppervlaktewater wordt geloosd. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  → lees meer
 • 21-11-2019

  Voor het voeren van energiebeleid is het bestemmingsplan niet bedoeld

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 6 november 2019 dat de gemeente geen regels in het bestemmingsplan op mag nemen voor het voeren van [...]

  → lees meer
 • 20-11-2019

  Nut en noodzaak van de milieueffectrapportage bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES)

  De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft een zeer nuttig advies uitgebracht over een prangende vraag in de praktijk. Moet bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) een milieueffectrapportage uitgevoerd worden? De RES is een belangrijk instrument om de energietransitie in de regio vorm te geven (zie hierover uitgebreider ons eerdere blogbericht). 1) Iedere regio komt in de RES tot concrete keuzes over de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking en de energie-infrastructuur. Het Klimaatakkoord en de Handreiking RES geven geen concrete duiding van de juridische status van dit instrument. Dit riep in de praktijk de vraag op hoe de RES zich verhoudt tot de milieueffectrapportage (m.er.): is de RES m.e.r.-plichtig?

  → lees meer
 • 15-11-2019

  Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

  In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd. De desbetreffende gemeenten hebben een financiële bijdrage van het rijk ontvangen om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Lees hierover ook ons eerdere blogbericht. 1) Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het verduurzamen van bestaande wijken, wordt het aantal proeftuinen nu uitgebreid.

  → lees meer
 • 14-11-2019

  Inzet op CO2-besparing door ook buitenlands afval onder Nederlandse afvalstoffenbelasting te brengen

  Momenteel wordt jaarlijks circa 1,8 miljoen ton buitenlands afval naar Nederland geïmporteerd voor verbranding in Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties. Dit komt neer op ongeveer 25% van de totale hoeveelheid afval die in Nederland wordt verbrand. Het verwerken van dit afval leidt tot CO2-uitstoot in Nederland. Het kabinet is nu voornemens het afval dat is overgebracht uit het buitenland, op dezelfde wijze in de afvalstoffenbelasting te betrekken zoals dat nu al gebeurt voor Nederlands afval. Deze al eerder door het kabinet aangekondigde maatregel zou moeten bijdragen aan een reductie van geïmporteerd afval, met een geschat CO2-effect van maximaal 0,2 Mton.

  → lees meer
 • 14-11-2019

  Aanpassing methodiek energielabels en afbouw salderingsregeling zonnepanelen

  Niet alleen wordt de energieprestatie van gebouwen met het oog op verduurzaming steeds belangrijker, ook zal de energievraag van een gebouw in toenemende mate uit hernieuwbare energie bestaan. Daarbij past volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een aanpassing van het huidige energielabel voor woningen, zodat in de hoogste klasse A meer onderscheid kan worden aangebracht. Nu het energielabel bijvoorbeeld meetelt bij het vaststellen van de maximale huurprijs van een woning heeft deze wijziging enkele veranderingen voor de sociale huursector tot gevolg. Een stijging in het energielabel kan onder meer worden bereikt door het plaatsen van (meer) zonnepanelen op de woning. In dit verband bespreken wij ook het recente wetsvoorstel om de bestaande salderingsregeling voor zonnepanelen om te vormen.

  → lees meer
 • 12-11-2019

  Nationale en internationale waterambities: stand van zaken

  Het klimaat verandert. Op steeds meer plekken in de wereld hebben we te maken met extremer en minder voorspelbaar weer. Daarbij speelt vaak het probleem van teveel of juist te weinig water. Het versterken van de weerbaarheid tegen klimaatverandering en specifiek het thema water, krijgt in Nederland grote aandacht. Daarbij werken we ook in toenemende mate internationaal samen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bespreekt in haar Kamerbrief van 6 november 2019 de laatste stand van zaken met betrekking tot water. Wij updaten u daar waar het gaat om de onderwerpen bescherming tegen overstromingen, klimaatadaptatie en mondiale inspanningen.

  → lees meer
 • 05-11-2019

  Vijftien nieuwe projecten versneld aan Crisis- en herstelwet toegevoegd

  De Crisis- en herstelwet (Chw) viert in maart volgend jaar alweer haar tiende verjaardag. De Chw heeft de afgelopen jaren zijn sporen in het omgevingsrecht wel verdiend en is inmiddels “permanent” geworden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt deze wet experimenteerruimte om initiatieven voor lokale en duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

  → lees meer
 • 01-11-2019

  Perceeleigenaar (mede)verantwoordelijk voor juiste aansluiting op openbare riolering

  [...] is verantwoordelijk voor het omleggen van rioolleidingen, wanneer een bouwvergunningvoorschrift daartoe verplicht? Een uitspraak van de Afdeling van 23 oktober jl. laat zien dat een vergunning [...]

  → lees meer
 • 23-10-2019

  Geen asbestverbod, wel asbestfonds

  Afgelopen juni verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Het verbod op asbesthoudende dakbedekking, waarvan de inwerkingtreding uiteindelijk op 1 januari 2028 was voorzien, vond daarmee geen doorgang. De kosten voor huisbezitters om hun daken te saneren, zouden niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s van asbest.

  → lees meer
 • 21-10-2019

  Noors-Nederlandse resolutie maakt weg vrij voor internationale samenwerking bij CO2-opslag in de zeebodem, CCS.

  Half oktober hebben de verdragspartijen bij het London Protocol een resolutie aangenomen die CO2-opslag onder de zeebodem mogelijk maakt. In het London Protocol, waar 53 landen bij zijn aangesloten, zijn afspraken neergelegd die het dumpen van afval op zee moeten voorkomen. De regels in dit het London Protocol (en artikel 6 in het bijzonder) maakten het onmogelijk om CO2 per leiding of schip over grenzen te transporteren en op te slaan in de zeebodem. Waar in 2006 al een amendement werd aangenomen om CO2-opslag in lege gasvelden voor de eigen kust mogelijk te maken, wordt het nu ook mogelijk grensoverschrijdend CO2-transport toe te staan ten behoeve van de opslag hiervan onder zee. Althans, voor de zes landen die een amendement uit 2009, dat dit mogelijk maakt, hebben geaccepteerd. Dit is niet zonder belang. CCS wordt door de IPCC gezien als één van de ‘climate mitigation technologies’ nodig voor het behalen van de klimaatdoelen uit het Verdrag van Parijs.

  → lees meer
 • 16-10-2019

  Kosten bestuursdwang na asbestbrand vergoed door verzekeraar. Gevolgen voor procesbelang eigenaar?

  [...] 1 juli 1993 geldt een algeheel verbod op het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten. Asbesthoudende daken op stallen, schuren of bedrijfspanden komen [...]

  → lees meer
 • 30-09-2019

  Berekening van de parkeerbehoefte: zorgvuldigheids- en motiveringseisen bij dynamisch verwijzen, dubbelgebruik en parkeren op eigen terrein

  [...] 1 juli 2018 dienen gemeenten in een bestemmingsplanregeling te borgen dat bij de te realiseren ontwikkeling zal worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Gemeenten hebben de [...]

  → lees meer
 • 30-09-2019

  Nee tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk blijft overeind

  [...] Amsterdamse Ja/Ja-sticker voor op brievenbussen mag blijven, zo oordeelde het gerechtshof Amsterdam op 24 september. Nu elk huishouden als gevolg van de sticker zo’n 34 kilo papier per jaar [...]

  → lees meer
 • 26-09-2019

  Elk dak, een zonnedak: zonneladder en verruimde mogelijkheden voor gemeenten

  Het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen is niet alleen een kwestie van maatschappelijke bewustwording en energiebesparing. Het realiseren van duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld zonneparken, heeft ook een grote ruimtelijke weerslag. De effecten laten zich vooral op lokaal niveau zien. Een recente Kamerbrief over de kabinetsaanpak van het klimaatbeleid besteedt aan dit onderwerp de nodige aandacht. Vanuit de bredere ambitie om bij de inpassing van zonne-energie natuur- en landbouwgronden zoveel mogelijk te ontzien, zet het kabinet in op aangescherpt ruimtelijk beleid en het wegnemen van belemmeringen die nu nog bestaan bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.

  → lees meer
 • 24-09-2019

  Het belang van inzicht in het waterbeheer bij het opruimen van scheepswrakken

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen niet bevoegd was om tot opruiming van een tweetal scheepswrakken [...]

  → lees meer
 • 20-09-2019

  Beweegbaar bouwwerk: hoe zit dat met het bouwvlak?

  [...] een uitspraak van 4 september 2019 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) dat twee verrijdbare kassen binnen het bouwvlak worden gebouwd, ondanks dat de kassen [...]

  → lees meer
 • 20-09-2019

  Inkomensschade van zegenvisserijbedrijf door wettelijke beperking van schubvisrechten valt volledig onder normaal maatschappelijk risico

  [...] een groeiende wereldbevolking en welvaart neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen razendsnel toe. Daarbij gaat het niet alleen om water, land voor het verbouwen van voedsel of grondstoffen als [...]

  → lees meer
 • 18-09-2019

  De vaststelling van een evenementenkalender: besluit in de zin van de Awb?

  [...] het aantal evenementen in steden en dorpen een enorme vlucht heeft genomen en er tegenwoordig altijd wel ergens iets georganiseerd wordt, maken gemeenten voor een goede spreiding van evenementen [...]

  → lees meer
 • 16-09-2019

  Verwijzingen naar gemeentelijk parkeerbeleid in bestemmingsplanregels. Verdere preciseringen van de Afdeling bestuursrechtspraak.

  [...] ingang van 1 juli 2018 dienen bestemmingsplannen te beschikken over een planregeling waarin de parkeernomen worden vastgelegd die de aan de desbetreffende voorziene ruimtelijke ontwikkeling zijn [...]

  → lees meer
 • 10-09-2019

  Afdeling bevestigt klare lijn: gedoogbeslissing is (en blijft) geen besluit

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hakte recentelijk een bestuursrechtelijke knoop door ten aanzien van de appellabiliteit van gedoogbeslissingen. Gedoogbeslissingen worden in [...]

  → lees meer
 • 09-09-2019

  De uitwerking van de Dienstenrichtlijn in het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening

  De uitspraak van het Hof van Justitie van 30 januari 2018 in de zaak Appingedam en recente uitspraken van de Afdeling hebben onderstreept dat ook ruimtelijke voorschriften die economische activiteiten reguleren in overeenstemming moeten zijn met de regels van het vrij verkeer, meer specifiek de vrijheid van vestiging en de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. Uit de jurisprudentie die het afgelopen jaar is verschenen, kan inmiddels een duidelijke lijn worden gedestilleerd over de manier waarop de toets aan de Dienstenrichtlijn kan worden ingebed in de nationale omgevingsrechtelijke kaders. In dit blog analyseren wij, aan de hand van deze rechtspraak, de Europese kaders voor het omgevingsrecht. Daarnaast gaan wij in op de praktische consequenties voor decentrale overheden.

  → lees meer
 • 22-08-2019

  Ook bestuurders van rechtspersonen die niet toegestane gedragingen laten voortbestaan zijn aan te merken als overtreders van de Wet milieubeheer

  [...] milieuovertredingen en de daaropvolgende handhaving door het bevoegd gezag, speelt regelmatig de vraag wie als overtreder kan worden aangemerkt. Dit is relevant, omdat een last onder dwangsom [...]

  → lees meer
 • 20-08-2019

  Hoge geluidsbelasting bij evenementen. Daarbij past een deugdelijke belangenafweging en dus voldoende onderzoek

  [...] zijn in ons land niet meer weg te denken en vooral de festivals zijn mateloos populair. Goeie muziek, zonnestralen en biertjes zijn voor de festivalganger geweldig, maar de omgeving [...]

  → lees meer
 • 05-08-2019

  Op naar een circulaire economie! Het Verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen toegelicht

  Het Ministerie van IenW bereidt een verzamelbesluit voor ter implementatie van een aantal bepalingen van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen. De te implementeren regels uit deze kaderrichtlijn beogen de circulaire economie te bevorderen. Met het besluit wordt het gescheiden inzamelen van specifieke stromen huishoudelijk afval geregeld, wordt de registratie- en meldplicht voor bepaalde bedrijven uitgebreid en komt er een meldplicht voor een nieuwe EU-database over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Ook wordt het stortverbod voor gft-afval uitgebreid naar een stortverbod voor bioafval.

  → lees meer
 • 02-08-2019

  Maatregelen op stapel voor de sociale huurmarkt: Conceptwetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

  Er staan diverse maatregelen op stapel die de vastgelopen huurmarkt uit het slop moeten trekken. Vooral het segment onder de zogenaamde ‘liberalisatiegrens’ krijgt daarbij aandacht. Dit segment bestaat uit i) sociale huur: de gereguleerde sector met huurwoningen van corporaties en gereguleerde huurwoningen bij particuliere of commerciële verhuurders en ii) middenhuur, bestaande uit woningen met een huurprijs van maximaal €720,42 tot ongeveer €1.000,00. In dit eerste blog aandacht voor de maatregelen voor de sociale huur, zoals deze zijn neergelegd in het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. Dit wetsvoorstel ligt momenteel ter consultatie voor.

  → lees meer
 • 02-08-2019

  Aanpak woningnood: het bouwen, bestemmen en betaalbaar houden van woningen in het middensegment

  De krapte op de woningmarkt neemt verder toe. Ook de prijzen van koopwoningen en de huren in de vrije sector zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Daardoor is het voor mensen met een middeninkomen zoals ouderen, starters en jonge gezinnen moeilijk om een betaalbare en geschikte woning te vinden. Vooral in de steden. Circa 1,6 miljoen huishoudens behoren tot deze groep. Tot 2030 moeten daarom 74.000 middenhuurwoningen worden bijgebouwd. Bovendien moeten deze woningen betaalbaar zijn en terecht komen bij de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn. Minister Ollongren (BZK) zet daarom in op het verder reguleren van dit deel van de huursector.

  → lees meer
 • 01-08-2019

  Het UPV: producenten verantwoordelijk voor afvalpreventie- en reductie

  In totaal wordt per persoon jaarlijks bijna 6 ton afval geproduceerd. Dat een dergelijke hoeveelheid afval niet gunstig is voor het milieu en de volksgezondheid zal niet verrassen. Afvalpreventie- en reductie is dan ook een van de hoofddoelstellingen in de overgang naar een volledig circulaire economie. Het (concept) Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) moet ervoor zorgen dat producenten bewuster worden van, en meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor het afval dat afkomstig is van hun producten. Dit besluit ligt tot 15 augustus 2019 ter consultatie voor.

  → lees meer
 • 29-07-2019

  Voorstel tot wijziging van de Awb: een algemene bestuursdwangbevoegdheid bij schending van de medewerkingsplicht

  Met het op handen zijnde nieuwe omgevingsrecht en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht, acht minister Dekker (Rechtsbescherming) verschillende moderniseringen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nodig. Op 10 juli jl. diende hij daartoe een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

  → lees meer
 • 26-07-2019

  Voorstel tot wijziging van de Awb: aanpassing bijzondere nadeelcompensatie

  Met het op handen zijnde nieuwe omgevingsrecht en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht, acht minister Dekker (Rechtsbescherming) verschillende moderniseringen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nodig. Op 10 juli jl. diende hij daartoe een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Allereerst introduceert dit voorstel een nieuwe regeling voor de gecoördineerde behandeling van samenhangende besluiten.

  → lees meer
 • 26-07-2019

  Voorstel tot wijziging van de Awb: een nieuwe coördinatieregeling voor het hele omgevingsrecht en daarbuiten

  Met het op handen zijnde nieuwe omgevingsrecht en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht, acht minister Dekker (Rechtsbescherming) verschillende moderniseringen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nodig. Op 10 juli jl. diende hij daartoe een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Allereerst introduceert dit voorstel een nieuwe regeling voor de gecoördineerde behandeling van samenhangende besluiten.

  → lees meer
 • 25-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: de ruimtelijke impact van de ambities verankerd

  Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren zal onze omgeving op de schop moeten. Klimaatverandering en energietransitie eisen onder meer de ruimtelijke inpassing van windturbines, zonneparken, regelstations, natuurontwikkeling en nog veel meer. Ruimte voor dergelijke ontwikkelingen is in Nederland – waar op elke vierkante meter al een bestemming rust – niet vanzelfsprekend. Dat maakt een goede ruimtelijke aanpak met bijbehorende afspraken noodzakelijk. Verankering van de ruimtelijke afspraken vindt plaats via het omgevingsinstrumentarium. Wat vertelt het Klimaatakkoord ons over de impact van de plannen op onze fysieke leefomgeving?

  → lees meer
 • 25-07-2019

  Stikstofdepositie: opnieuw doorstaat ADC-toets de kritiek

  [...] 18 juli 2018 deed de Afdeling uitspraak over het tracébesluit voor de Blankenburgverbinding. Om het project uit de wachtrij van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te krijgen, was een ‘PAS-loze’ [...]

  → lees meer
 • 24-07-2019

  De herziening Energieprestatie van Gebouwen onder de loep

  Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in Europa. Daarmee spelen gebouwen een grote rol in het toekomstige energie- en klimaatbeleid. De tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) 1) heeft als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en brengt voor de lidstaten een aantal verplichtingen met zich mee, die uiterlijk 10 maart 2020 volledig geïmplementeerd moeten zijn. Dit heeft wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 tot gevolg. In dit blog bespreken wij een aantal maatregelen uit EPBD III die met het wijzigingsbesluit geïmplementeerd worden.

  → lees meer
 • 24-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: Circulaire economie en inkoop gaan hand in hand

  De circulaire economie in Nederland is in opkomst en krijgt steeds meer vorm. Logisch dat ook in het Klimaatakkoord de weg naar een volledig circulaire economie in 2050 nader is uitgewerkt. Hoe die weg met de nodige uitdagingen het beste te vervolgen? Hand in hand met inkoop. Een gemiste kans om dat niet te doen; inkoop is, zo onderstreept het Klimaatakkoord, een strategisch instrument waarmee bewust kan worden ingespeeld op duurzaamheid en het hergebruik van producten. Hierna een paar voorbeelden uit het Klimaatakkoord.

  → lees meer
 • 19-07-2019

  Van bewustwording naar nauwkeurigheid: een verbeterd energielabel

  De energieprestatie van de gebouwde omgeving wordt steeds belangrijker. En niet alleen tegen de achtergrond van het Klimaatakkoord. Ook Europese regelgeving stelt andere eisen aan het energielabel dan voorheen. Nu ook woningeigenaren en huurders zich in toenemende mate richten op de energieprestatie van hun woning, bestaat er een groeiende vraag naar een nauwkeurige en betrouwbare methode voor de vaststelling van het energielabel. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is daarom voornemens de huidige systematiek voor het energielabel te verbeteren.

  → lees meer
 • 19-07-2019

  Eerst waarschuwen niet per definitie in strijd met beginselplicht tot handhaving

  [...] handhavingsverzoek kan worden afgewezen indien de handhaving tegen het gemeentelijk handhavingsbeleid in zou gaan. In haar uitspraak van 10 juli 2019 maakt Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  → lees meer
 • 18-07-2019

  Causaal verband en toerekenbaarheid bij de rechtmatige overheidsdaad

  [...] 22 van de Tracéwet bepaalt dat schade die een belanghebbende lijdt ten gevolge van een tracébesluit, voor vergoeding in aanmerking komt. Deze vergoeding is een vorm van nadeelcompensatie. [...]

  → lees meer
 • 18-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: welke plannen staan er op stapel voor de industrie?

  De industrie stoot nog te veel broeikasgassen uit. Om in 2050 te komen tot een toonaangevende industrie met uitstoot van broeikasgassen van nagenoeg nul, maar waar vernieuwende bedrijven en initiatiefnemers nog steeds graag willen produceren en innoveren, zijn complexe systeemveranderingen nodig, die tegelijkertijd concurrentie- en synergievoordelen kunnen opleveren. De CO2-reductieopgave voor de industrie komt neer op circa 59% ten opzichte van 1990. Dat betekent dat de industrie richting 2030 nog 19,4 Mton moet reduceren. De opgave van de industrie is daarmee niet alleen in absolute zin groot, maar ook in vergelijking met de andere sectoren. Hoe gaan we dit realiseren?

  → lees meer
 • 17-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: inzet op duurzame biomassa

  In ons eerdere blog 1) schreven wij al hoe in het ontwerp-Klimaatakkoord is ingezet op het gebruik van duurzame biomassa, en de afspraken die destijds in dat kader zijn gemaakt. Deze gemaakte afspraken zijn in het definitieve Klimaatakkoord overeind gebleven. (Duurzame) biomassa blijft daarmee van onverminderd belang voor de realisering van de klimaat- en energietransitie. Wij lichten toe.

  → lees meer
 • 16-07-2019

  Klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouwsector

  Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Dit maakt klimaatadaptatie – de ruimtelijke maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk te beteugelen – tot een urgente opgave.

  → lees meer
 • 12-07-2019

  Betekenis overmatige hinder houtstook hoeft niet in gemeentelijk beleid

  [...] de zomer zijn intrede heeft gedaan en de temperaturen stijgen komt houtstook binnen weliswaar minder voor, maar steken we voor de sfeer buiten graag de vuurkorf aan. Omwonenden ervaren echter [...]

  → lees meer
 • 12-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: Hoe ziet personenmobiliteit er in de toekomst uit?

  Wij Nederlanders reizen steeds vaker. Voor onze vrije tijd, maar minstens zoveel voor ons werk. Al die verplaatsingen hebben grote invloed op ons leefmilieu. Door niet of minder te reizen en door voor de schoonste vorm van vervoer te kiezen, verduurzamen we ons reisgedrag en verminderen we de CO2-uitstoot die al deze mobiliteitsbewegingen veroorzaken. Het Klimaatakkoord zet in op maatregelen die zich richten op het verminderen van zakelijke kilometers, ontmoedigend parkeerbeleid, fiscale regelingen, Mobility as a Service en aandacht voor de fiets. Hoe schetst het Klimaatakkoord het personenvervoer van de toekomst? Wij praten u bij.

  → lees meer
 • 12-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: de Regionale Energie Strategie

  De regio’s zijn aan zet om van de energie- en warmtetransitie een succes te maken. De Regionale Energie Strategie (RES) is daarvoor hét instrument. De RES verbindt belangrijke stakeholders in de energie- en warmtetransitie: provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze partijen werken samen in het RES-proces. Hoewel het officiële startschot voor het RES-proces naar verwachting in de tweede helft van 2019 zal luiden, zijn veel regio’s al gestart. Dat is maar goed ook. Het definitieve Klimaatakkoord laat namelijk zien dat een concept-RES op 1 juni 2020 moet worden opgeleverd. Een definitief RES 1.0 moet op 1 maart 2021 gereed zijn.

  → lees meer
 • 11-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: Verduurzaming van de utiliteitsbouw vergt ook meer duurzame warmte

  Om de CO2-doelstelling voor 2030 te halen, is een additionele reductieopgave van 1 Mton CO2 nodig in de bestaande utiliteitsbouw. De utiliteitsbouw zal daarvoor verdergaand verduurzaamd moeten worden. Het treffen van vergaande maatregelen om die verduurzaming te bereiken is echter geen gemakkelijke opgave en bovendien is maatwerk vereist. Daarnaast zal een verduurzaming van 1,5 miljoen woningen en vele utiliteitsgebouwen een flinke opschaling van het aanbod van duurzame warmte vergen. Hoe wordt die opschaling in het Klimaatakkoord geborgd?

  → lees meer
 • 10-07-2019

  Klimaatwet en bijbehorend kb gepubliceerd

  De Klimaatwet is op woensdag 10 juli gepubliceerd in Staatsblad 2019, 253, samen met een koninklijk besluit waarmee de inwerkingtreding wordt vastgesteld (Stb. 2019, 254).

  → lees meer
 • 08-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: hoe realiseren we een aardgasvrije gebouwde omgeving?

  Het Klimaatakkoord vertelt ons dat om 3,4 Megaton CO2-uitstoot te reduceren voor 2030, ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten worden. Dit betekent concreet dat het verduurzamingstempo gestaag moet worden opgevoerd tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. Vóór 2030 moeten we bovendien al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Een duurzame transformatie van de bestaande gebouwde omgeving zal stapsgewijs en samen met bewoners en gebouweigenaren moeten gebeuren, aldus het Klimaatakkoord. Met een transitievisie warmte, een wijkgerichte aanpak en met voldoende ruimte voor bewonersinitiatieven. Lees hierover meer in ons derde blog uit de blogreeks definitief Klimaatakkoord.

  → lees meer
 • 05-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: een toekomst zonder gasaansluitingen. Hoe financieren we dit?

  Het Klimaatakkoord is duidelijk: de sectortafel Gebouwde omgeving heeft de opdracht om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving met 3,4 megaton te verlagen. Daarvoor moeten in 2030 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd. In de gebouwde omgeving is het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen daarbij één van de grootste opgaven. Gemeenten moeten de komende jaren plannen maken hoe ze hun wijken gaan aanpakken, waarbij zij in voldoende mate zullen moeten optrekken met de bewoners en gebouweigenaren zelf.

  → lees meer
 • 03-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: hoe zit het met wind en zon?

  Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt om een vermindering aan CO2-emissies door het elektriciteitssysteem: de fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Deze transitie is al volop gaande. Denk aan alle wind- en zonneparken op land, wind op zee en zonnepanelen op daken. Het Klimaatakkoord laat zien dat deze transitie in de versnelling gaat. Dat is nodig om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg van elektrificatie in de andere sectoren (mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie). Hoe gaat de sectortafel Elektriciteit met deze uitdaging om? Het Klimaatakkoord geeft antwoord!

  → lees meer
 • 02-07-2019

  BENG-eisen voor nieuwbouw definitief vastgesteld en al over één jaar algemeen geldend!

  Gebouwen spelen een belangrijke rol in het duurzaamheidsvraagstuk, vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂ emissies. Alle nieuwe gebouwen moeten daarom op korte termijn Bijna Energie-Neutraal (‘BENG’) worden gebouwd.

  → lees meer
 • 02-07-2019

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: wat zijn de doelstellingen?

  Sinds februari 2018 werkten meer dan 100 partijen aan een samenhangend pakket aan voorstellen die ertoe moeten leiden dat Nederlandse broeikasgasemissies de komende jaren aanzienlijk verminderen. De gesprekken hierover vonden plaats aan 5 sectortafels: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Het kabinet gaat ervan uit dat Nederland de klimaatdoelen met de maatregelen uit het definitieve Klimaatakkoord, zoals vrijdag 28 juni jl. gepresenteerd, gaat halen. Over welke doelstellingen spreken we dan en hoe worden deze geborgd? In deze eerste blog over het definitief Klimaatakkoord gaan wij in op deze doelstellingen.

  → lees meer
 • 01-07-2019

  De Nationale Omgevingsvisie (in ontwerp): een duurzame, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving

  Klimaatverandering, de energietransitie, circulaire economie, woningbouw en mobiliteit. Dit zijn slechts een aantal van de aandachtsgebieden waarin Nederland de komende jaren voor urgente opgaven staat. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) legt het Rijk haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Op bovengenoemde en nog veel meer thema’s. Op 20 juni 2019 bood minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het ontwerp van de NOVI aan de Tweede Kamer aan.

  → lees meer
 • 28-06-2019

  Blogreeks Klimaatakkoord: hoe voorwaarts?

  Hoe kan Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990? Over deze vraag onderhandelen meer dan 100 partijen ruim een jaar intensief met elkaar, verenigd aan vijf sectortafels en gecoördineerd door het Klimaatberaad. Geen gemakkelijk en bovendien een omvangrijk karwei. Evenals de doorrekening van de conceptplannen door de planbureaus, afgelopen maart. Vandaag presenteerde minister Wiebes (EZK), minister Ollongren (BZK), minister Schouten (LNV) en staatssecretaris van Veldhoven (IenW) namens het kabinet het langverwachte resultaat van al deze inspanningen: het definitieve Klimaatakkoord. 239 pagina’s aan concrete nationale afspraken, die stuk voor stuk bijdragen aan de noodzakelijke terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

  → lees meer
 • 26-06-2019

  Paarden houden? Bestemmingsplan checken

  [...] een woonomgeving is het niet zonder meer toegestaan om paarden te houden en een paardenbak te gebruiken. Het bestemmingsplan kan daaraan in de weg staan. Op 12 juni 2019 wees de [...]

  → lees meer
 • 26-06-2019

  Consultatie aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

  Op 21 juni 2019 is de minister van Economische Zaken en Klimaat een consultatie begonnen over een wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het vergunningstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte en het bevorderen van de ontwikkeling van aardwarmte aan te passen. Het huidige stelsel, bestaande uit een opsporingsvergunning, een winningsvergunning en een winningsplan, wordt vervangen door een stelsel waarbij eerst een toewijzing zoekgebied wordt aangevraagd, waarmee vervolgens een startvergunning aardwarmte kan worden aangevraagd en na een korte periode van winning een vervolgvergunning aardwarmte. Deze systematiek wordt in een nieuw hoofdstuk 2a ingevoerd in de Mijnbouwwet.

  → lees meer
 • 25-06-2019

  Statiegeld op petflesjes, tenzij producenten en importeurs meer recyclen

  We kennen allemaal de verontrustende beelden: stranden vol met zwerfafval, rivieroevers bezaaid met plastic en dieren met afval in hun buik. Na de ‘Plastic Soup Surfer motie’ en onderzoek naar ervaringen uit het buitenland kwam staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 4 maart 2019 met het ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen.

  → lees meer
 • 24-06-2019

  Mobiliteit in 2040: divers, flexibel, veilig en emissieloos

  Het wordt steeds drukker op de weg. De afgelopen jaren is het aantal files fors toegenomen en ook de komende vier jaar wordt een toename in files van rond de 40% verwacht. De capaciteit van het weggennet en het openbaar vervoer is op dit moment onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland letterlijk vastloopt en om aan de klimaat- en milieudoelstellingen te voldoen, is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voornemens de mobiliteit de komende jaren anders te richten. Daartoe boden minister en staatssecretaris op 7 juni de zogeheten ‘Schets Mobiliteit naar 2040’ aan de Tweede Kamer aan. In deze schets wordt aan de hand van voorspellingen over het vervoer in 2040 richting gegeven aan het te voeren mobiliteitsbeleid. De daarin neergelegde ambities en speerpunten zouden moeten bijdragen aan het realiseren van een ‘veilig, robuust en duurzaam’ mobiliteitssysteem.

  → lees meer
 • 21-06-2019

  Groen licht voor Europese emissienormen vrachtwagens

  Zware bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens en (touring)bussen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale CO2-uitstoot in het wegverkeer. Europa neemt nu maatregelen om deze uitstoot terug te dringen. Na lang onderhandelen keurde de Europese Raad op 13 juni 2019 het voorstel van de Europese Commissie goed.

  → lees meer
 • 17-06-2019

  Een sprong naar verduurzaming van zee- en binnenvaart met Green Deal

  Duurzaam aanbesteden van infrastructurele werkzaamheden, de aanschaf van schone motoren en de ontwikkeling van een ‘blue shipping zero emission’-label. Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben overheid en maritieme sector op 11 juni jl. het beginpunt gemarkeerd van de langetermijntransitie naar een klimaatneutrale en emissieloze scheepvaart. De vele tientallen acties die in de Green Deal afgesproken zijn moeten leiden tot het halen van de ambitieuze milieudoelstellingen voor de sector, met voldoende oog voor de businesscase van de ondernemer.

  → lees meer
 • 14-06-2019

  Subsidies voor een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland

  Ondergelopen straten, kelders en weilanden. Als we niet oppassen wordt dat in Nederland straks misschien wel vaker realiteit dan we willen. Klimaatverandering heeft onmiskenbaar gevolgen voor onze waterhuishouding. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee, waarbij hevige neerslag en periodes van droogte en hitte elkaar afwisselen. Om de gevolgen daarvan te beteugelen zijn op korte termijn veel ruimtelijke maatregelen nodig, die we aanduiden als klimaatadaptatie. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hoopt deze maatregelen een impuls te geven door gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk middelen beschikbaar te stellen uit het Deltafonds. Daarvoor diende zij op 27 mei 2019 een voorstel in tot aanpassing van de Waterwet.

  → lees meer
 • 14-06-2019

  Meer ruimte voor duurzame energievoorzieningen in het rivierbed

  Minister Ollongren (BZK) stuurde op 12 juni jl. het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) aan Eerste en Tweede Kamer. De regels uit het Barro zijn gericht tot decentrale overheden die ruimtelijke besluiten nemen. De voorgestelde wijziging maakt onder meer de doorwerking van de Beleidsregels grote rivieren mogelijk, waardoor letterlijk en figuurlijk meer ruimte komt voor duurzame energievoorzieningen in het rivierbed.

  → lees meer
 • 07-06-2019

  Stop op nieuwe vergunningen zonneparken van de baan: wel toetsen aan zonneladder

  De Tweede Kamer nam reeds op 2 oktober 2018 de motie Faber aan die voorzag in een zogenoemde ‘zonneladder’ voor zonne-energieprojecten, meer specifiek voor zonneparken. Op 23 mei jl. dienden drie Kamerleden opnieuw een motie in, met als doel voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. Daarop ontstond commotie en op 28 mei jl. nam de Tweede Kamer een gewijzigd voorstel aan, waardoor het voor provincies en gemeenten mogelijk blijft voor nieuwe zonneparken vergunningen af te geven. Wel dienen die aanvragen getoetst te worden aan de nog op te stellen nationale zonneladder of aan een vergelijkbaar lokaal afwegingskader.

  → lees meer
 • 06-06-2019

  Verbod asbestdaken van de baan

  Wanneer losse asbestvezels worden ingeademd, is dat schadelijk voor de gezondheid. Om die reden is het gebruik ervan al sinds juli 1994 niet meer toegestaan. In oude panden en dan voornamelijk in de daken, is echter soms nog asbest aanwezig. De regering kondigde al in 2015 een verbod op deze asbestdaken af en de Tweede Kamer nam in oktober 2018 met ruime meerderheid het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten aan. Deze wet zal in de huidige vorm echter geen doorgang vinden, nu de Eerste Kamer het voorstel op dinsdag 4 juni 2019 verwierp.

  → lees meer
 • 04-06-2019

  Participatie verankerd in nieuwe Klimaatwet

  Participatie is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is niet alleen de kernboodschap van het (ontwerp) Klimaatakkoord. Deze boodschap klinkt ook door in de Klimaatwet, die de Eerste Kamer op 28 mei 2019 heeft aangenomen. Mede op advies van de Raad van State is participatie verankerd in de Klimaatwet. Benieuwd hoe? Lees dan verder!

  → lees meer
 • 31-05-2019

  Hoe de Klimaatwet handen en voeten te geven? Drie mechanismen

  Het is officieel: op dinsdag 28 mei stemde de Eerste Kamer vóór de Klimaatwet. Het voorstel werd met 62 van de 75 stemmen aangenomen. Daarmee wordt nu in de wet vastgelegd dat we de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs moeten halen. Om ervoor te zorgen dat deze doelen ook werkelijkheid worden, bevat de Klimaatwet meerdere mechanismen. Wij bespreken de drie voornaamste: het klimaatplan, de Klimaat- en Energieverkenning en de klimaatnota.

  → lees meer
 • 29-05-2019

  Klimaatwet komt er!

  De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Klimaatwet 1) aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA werd gedragen door acht partijen en leidt nu definitief tot een wettelijke verankering van de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de Overeenkomst van Parijs 2). Een korte samenvatting; een uitgebreider blogbericht volgt!

  → lees meer
 • 22-05-2019

  Welstandscriteria in beschermd stadsgezicht

  [...] in dezelfde kleur als de daken, maatregelen voor energiebesparing die moeten passen bij het karakter van gebouwen en het enkel aanbrengen van veranderingen die ongedaan kunnen worden [...]

  → lees meer
 • 14-05-2019

  Omgevingsvergunning voor zonnepark ongeschonden over de eindstreep? Zorgvuldig onderzoek noodzakelijk!

  [...] energietransitie is in volle gang. Naast de realisatie van windparken, maakt energieopwekking door middel van zonnepanelen een flinke groei door. Deze groei moet doorzetten om te kunnen voorzien [...]

  → lees meer
 • 09-05-2019

  Struikelblok bij handhaving open norm in vergunningvoorschriften: is er wel een overtreding?

  [...] bevoegd gezag moet aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbinden die nodig zijn. Als een voorschrift niet concreet is, is dit lastig te handhaven. In de uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 03-05-2019

  Beoordeling spoedeisendheid bodemsanering: het feitelijke huidige of voorgenomen gebruik telt!

  [...] er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, stelt het bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming tevens vast of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of [...]

  → lees meer
 • 02-05-2019

  (Rijks)monumenten en verduurzaming. Geen onmogelijke combinatie

  Na jarenlange voorbereiding werden afgelopen week 316 zonnepanelen op het dak van de Hermitage Amsterdam in gebruik genomen. Het gebouw van de Hermitage, dat stamt uit 1681, is hiermee het eerste museale rijksmonument in Nederland dat zonnepanelen installeert. Met de grote ambitie de gebouwde omgeving te verduurzamen worden ook monumenten geraakt. Want zeker in het geval van oude gebouwen kunnen we ons voorstellen dat er nog het nodige aan verduurzaming gebeuren moet. In dit blog besteden wij aandacht aan wat hier in het geval van beschermde (rijks)monumenten zoal bij komt kijken, specifiek waar het gaat om het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij staan we eerst stil bij de vraag hoe het ook alweer zat met de monumentenstatus en de omgevingsvergunning die voor wijziging van een monument noodzakelijk is.

  → lees meer
 • 01-05-2019

  Plaatsing dakgoot en afwatering boven naburig perceel: evidente privaatrechtelijke belemmering!

  [...] burenconflicten een rol kunnen spelen bij het verlenen van omgevingsvergunningen is niks nieuws onder de zon. Evenals de vaste rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  → lees meer
 • 01-05-2019

  Berekening geleden inkomensschade bij nadeelcompensatie: hoe ook alweer?

  [...] ondernemer kan onevenredig getroffen worden door een rechtmatige overheidsmaatregel. Bijvoorbeeld in een situatie waar kerstactiviteiten georganiseerd op het water voor veel mensen de nodige [...]

  → lees meer
 • 26-04-2019

  Gaan we weer zo’n droge zomer tegemoet? De Beleidstafel Droogte treft voorbereidingen

  De één na warmste en recordzonnige Pasen was afgelopen weekend een feit. Gaan we weer net zo’n droge zomer tegemoet als in 2018? Met alle gevolgen van dien voor de grondwaterstand, de natuur, de landbouw en de transportketen? Naar aanleiding van de toen geleden (economische) schade én om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een lange droogteperiode, richtte minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel Droogte op. Recentelijk informeerde zij de Kamer over de eerste bevindingen van deze Beleidstafel. Verschillende maatregelen passeren daarin de revue. En voor de financiering ervan trekt de minister €7 miljoen uit.

  → lees meer
 • 17-04-2019

  Bouwwerken aangebracht op Amsterdamse rijksmonumenten. Hoe zit het ook alweer met de handhaving?

  [...] kastelen, molens en grachtenpanden. Rijksmonumenten zijn van algemeen belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Gelukkig staat de Nederlandse [...]

  → lees meer
 • 10-04-2019

  Wat zijn de antwoorden op CO2-uitstoot in de luchtvaartsector?

  Van alle manieren om onszelf voort te bewegen, heeft vliegen de grootste klimaatimpact per kilometer per persoon. Zowel het aantal passagiers als de tonnen luchtvracht zijn in Nederland, evenals in de rest van de wereld, gedurende de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. En daarmee de CO2-uitstoot van de sector. Met de prognose dat de luchtvaartsector ook de komende jaren mondiaal blijft groeien en we tegelijkertijd de uitstoot willen beperken om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen, is een pakket aan maatregelen op verschillende niveaus noodzakelijk. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) informeerde de Kamer daarover in haar brief van 27 maart 2019.

  → lees meer
 • 08-04-2019

  De weg naar een beter betaalbare huurmarkt

  Nederland heeft te maken met schaarste op de woningmarkt. Deze schaarste leidt tot lange wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Uit de ‘Staat van de Woningmarkt’ blijkt dat vooral huurders in de sociale huursector hun verhuiswensen niet kunnen waarmaken. Het onderwerp wonen blijft dan ook een hot topic in de Tweede Kamer en wederom beantwoordde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kamervragen over haar beleid.

  → lees meer
 • 08-04-2019

  Evenement binnen een inrichting: waar moet allemaal rekening mee gehouden worden?

  [...] de bosrijke omgeving van Valkenswaard ligt aan de Victoriedijk het welbekende Eurocircuit. Op het circuit en op het motorcrossterrein wordt sinds een aantal jaren de Dakar Pre-proloog gehouden. [...]

  → lees meer
 • 25-03-2019

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie: passende maatregel voor deze CO2-intensieve methode

  Op 18 mei 2018 besloot de ministerraad dat de elektriciteitsproductie met kolen moet stoppen. Voor de oudste twee kolencentrales – de Hemweg en de Amercentrale – eind 2024 en voor de overige drie centrales in 2030. Recentelijk bepaalde het kabinet dat de Hemwegcentrale in Amsterdam zelfs eind 2019 al dicht gaat en daarmee vijf jaar eerder dan aanvankelijk gepland. Nadat het wetsvoorstel is geconsulteerd heeft nu ook de Raad van State over het voorstel geadviseerd.

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Betere handhaafbaarheid van illegale toeristische verhuur met voorgenomen Wet toeristische woningen

  Wie op vakantie gaat, boekt lang niet altijd meer een hotel. Een bed and breakfast huren via Airbnb is veel meer van deze tijd. Ook het verhuren van woonruimten via dit platform is enorm populair. Hoewel de verhuur van deze toeristische woningen economische kansen met zich meebrengt, zijn ook de ongewenste neveneffecten algemeen bekend. Gemeenten kampen onder meer met overlast of oneigenlijk gebruik van de woonruimten. Als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ligt, gaat de Wet toeristische woningen ervoor zorgen dat de schaduwkant van toeristisch verhuur wordt tegengegaan. Op woensdag 13 maart 2019 gaf zij aan de Tweede Kamer te kennen dat zij voornemens is deze wet in te dienen én besprak zij de manieren waarop ze haar doel wil bereiken. In dit blogbericht praten wij u bij.

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Blogreeks doorrekeningen concept-Klimaatakkoord: in plaats van bonus-malusregeling een CO2-heffing?

  Het ontwerp-Klimaatakkoord telt 600 voorstellen met wat er in Nederland mogelijk is om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Zijn al die maatregelen voldoende om de gestelde klimaatdoelen te halen? Zijn ze specifiek genoeg, juridisch bindend en ook feitelijk uit te voeren? En hoeveel gaat dat ons kosten? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft dit de afgelopen twee maanden uitgezocht. Op 13 maart 2019 presenteerden zij het resultaat aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met een blogreeks informeren wij u de komende dagen over de inhoud daarvan. Vandaag besteden we aandacht aan de industrie en bedrijven.

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Weg met vervuiling op rivieroevers: het Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

  Wikkels, doppen, flesjes en zelfs kleerhangers en stofzuigeronderdelen. De Nederlandse rivieroevers liggen vol met afval. Bij onderzoek door vrijwilligers van het samenwerkingsverband Schone Rivieren zijn op zo’n 200 plekken langs de Maas en Waal in totaal bijna 77.000 stukken afval gevonden. Daarvan bleek 84 % van plastic. En dat is schadelijk. Voor de waterkwaliteit, voor dieren, en uiteindelijk zelfs voor ons voedsel. Met name wanneer plastic afbreekt tot microplastics die met het blote oog niet of nauwelijks zijn te zien. Het recent bij de Tweede Kamer ingediend Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen moet daar een eind aan maken. Dit besluit geeft uitvoering aan het akkoord dat Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in maart vorig jaar sloot met het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere partijen.

  → lees meer
 • 21-03-2019

  Invoeringswet Omgevingswet door de Tweede Kamer. Weer een stapje dichterbij de stelselherziening

  Decentraler, flexibeler, meer ruimte voor maatwerk, oog voor duurzaamheid, een betere afstemming tussen beleidsgebieden en participatie als belangrijke pijler. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 verwachten we een hoop verandering. En nadat de Tweede Kamer op 7 maart jl. na meerdere amendementen instemde met de Invoeringswet Omgevingswet zijn we daar weer een stapje dichterbij. De Invoeringswet zorgt ervoor dat de Omgevingswet waar nodig wordt aangevuld of gewijzigd en regelt daarnaast het benodigde overgangsrecht. Een greep uit wat er zoal in de Invoeringswet staat.

  → lees meer
 • 19-03-2019

  Blogreeks doorrekeningen concept-Klimaatakkoord: onzeker of doelstelling emissiereductie in de gebouwde omgeving wordt behaald

  Het ontwerp-Klimaatakkoord telt zeshonderd voorstellen met wat er in Nederland mogelijk is om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Zijn al die maatregelen voldoende om de gestelde klimaatdoelen te halen? Zijn ze specifiek genoeg, juridisch bindend en uit te voeren? En hoeveel gaat dat ons kosten? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben deze en meer vragen de afgelopen twee maanden uitgeplozen. Op 13 maart 2019 presenteerden zij het resultaat aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met een blogreeks informeren wij u de komende dagen over de inhoud daarvan. Vandaag besteden we aandacht aan de gebouwde omgeving.

  → lees meer
 • 19-03-2019

  Planologische inpassing van zonne-energie en zonneparken. Regels over participatie in het bestemmingsplan

  [...] bestemmingsplan “Leeuwarden – Partiële herziening Plan voor de zon” is een partiële herziening van een groot aantal bestemmingsplannen van de gemeente Leeuwarden. Het bestemmingsplan heeft als [...]

  → lees meer
 • 18-03-2019

  Blogreeks doorrekeningen concept-Klimaatakkoord: minder energieneutraal van A naar B dan gehoopt

  Het ontwerp-Klimaatakkoord telt zeshonderd voorstellen met wat er in Nederland mogelijk is om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Zijn al die maatregelen voldoende om de gestelde klimaatdoelen te halen? Zijn ze specifiek genoeg, juridisch bindend en uit te voeren? En hoeveel gaat dat ons kosten? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben deze en meer vragen de afgelopen twee maanden uitgeplozen. Op 13 maart 2019 presenteerden zij het resultaat aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met een blogreeks informeren wij u de komende dagen over de inhoud daarvan. Vandaag besteden we aandacht aan de mobiliteitssector.

  → lees meer
 • 15-03-2019

  Blogreeks doorrekeningen concept-Klimaatakkoord: in hernieuwbare energie ligt de grootste winst!

  Het ontwerp-Klimaatakkoord telt zeshonderd voorstellen met wat er in Nederland mogelijk is om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Zijn al die maatregelen voldoende om de gestelde klimaatdoelen te halen? Zijn ze specifiek genoeg, juridisch bindend en uit te voeren? En hoeveel gaat dat ons kosten? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben deze en meer vragen de afgelopen twee maanden uitgeplozen. Op 13 maart 2019 presenteerden zij het resultaat aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met een blogreeks informeren wij u de komende dagen over de inhoud daarvan. Vandaag besteden we aandacht aan de eerste kabinetsreactie op de doorrekeningen. Daarna gaan we in op de bevindingen voor hernieuwbare energie in de elektriciteitssector.

  → lees meer
 • 14-03-2019

  Blogreeks doorrekeningen concept-Klimaatakkoord. Wat staat ons te wachten?

  Het ontwerp-Klimaatakkoord telt zeshonderd voorstellen met wat er in Nederland mogelijk is om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Zijn al die maatregelen voldoende om de gestelde klimaatdoelen te halen? Zijn ze specifiek genoeg, juridisch bindend en uit te voeren? En hoeveel gaat dat ons kosten? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben deze en meer vragen de afgelopen twee maanden uitgeplozen. 13 maart 2019 presenteerden zij het resultaat aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met een blogreeks informeren wij u de komende dagen over de inhoud daarvan. Vandaag staan de emissiereductiedoelstellingen centraal.

  → lees meer
 • 08-03-2019

  Negentiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet: impuls aan duurzaamheid!

  Het ontwerp van de negentiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) is bekend. Met deze wijziging worden weer experimenten als bedoeld in artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet (Chw) aan het BuChw toegevoegd. Daarmee worden mogelijkheden gecreëerd om van wettelijke bepalingen af te wijken. Dit keer in het belang van duurzaamheid. Zo gaat het in deze tranche om een experiment over de milieuprestatie van gebouwen, het efficiënter inzamelen van afval en het realiseren van windparken in de nabijheid van logistieke bedrijven.

  → lees meer
 • 06-03-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verbreding van SDE+ naar SDE++ subsidie

  Dit is het vijfde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de verbreding van de SDE+-subsidieregeling naar SDE++ centraal.

  → lees meer
 • 04-03-2019

  Amendement Invoeringswet Omgevingswet: participatie te vrijblijvend?

  Eén van de voornaamste pijlers van de Omgevingswet is participatie. Het in een vroeg stadium betrekken van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden bij plannen voor de fysieke leefomgeving zorgt niet alleen voor meer kennis, expertise en creativiteit, maar vergroot ook het draagvlak en leidt tot minder bezwaar- en beroepsprocedures. De Omgevingswet onderkent dat participatie maatwerk is.

  → lees meer
 • 01-03-2019

  Gemeente mag kosten opruimen drugsafval niet verhalen op eigenaren weiland

  [...] 2014 neemt het aantal dumpingen van drugsafval in Nederland gestaag toe. Dit is het gevolg van een stijgende productie van het aantal synthetische drugs in combinatie met het verbod op [...]

  → lees meer
 • 01-03-2019

  Op naar een circulaire plasticketen: Plastic Pact NL ondertekend door 75 partijen

  Op 20 februari 2019 bood staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer het Plastic Pact NL aan. Met dit een dag later ondertekende akkoord, zijn door in totaal 75 partijen afspraken bekrachtigd om de plasticketen versneld te sluiten. Het ‘Pact’ richt zich expliciet tot de ‘fast moving consumer goods’ – de plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik – en heeft daarnaast ook betrekking op de consumptiegoederen van complementaire sectoren, zoals meubels, elektronica, kleding en speelgoed. De ondertekenende partijen zijn bedrijven die plastic produceren, toonaangevende bedrijven die plastic toepassen, overige belangstellende organisaties en het ministerie van IenW. Met dit Pact wordt een volgende stap gezet richting een circulaire plasticketen.

  → lees meer
 • 28-02-2019

  De spanningen op de huurmarkt: kabinet neemt maatregelen

  De komende jaren is er in Nederland behoefte aan een fors aantal nieuwe woningen. Die woningbehoefte schuurt met het huidige tempo van de bouwproductie: de benodigde productie wordt nog niet overal gehaald. Bovendien blijkt de betaalbaarheid van huurwoningen in het middensegment nog regelmatig onvoldoende.

  → lees meer
 • 22-02-2019

  De van rechtswege verleende vergunning in de Wabo: een procedureel lesje

  [...] is sprake van de zogenaamde lex silencio positivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning? Een vergunning van rechtswege is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend [...]

  → lees meer
 • 21-02-2019

  Binnen de perken houden van kamerverhuur? Motiveer op basis van de juiste gegevens en blijf bij de tekst van de beheersverordening!

  [...] door feestjes, rondslingerende fietsen en gebrekkig onderhoud aan panden. In bepaalde buurten en straten is overlast door het grote aantal studentenwoningen een veelvoorkomend [...]

  → lees meer
 • 15-02-2019

  Verbod op asbestdaken: verduidelijking van het wetsvoorstel door Memorie van Antwoord

  Asbest is vanaf 1945 tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties vanwege de slijtvaste, isolerende en brandwerende eigenschappen van het materiaal. Nadat duidelijk werd dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid is sinds 1 juli 1993 het gebruik ervan in Nederland niet meer toegestaan. Echter is soms in oude panden, voornamelijk in de daken, nog wel asbest aanwezig. Door aantasting van de daken door weer en wind (verwering) kunnen schadelijke asbestvezels vrijkomen. Met het oog hierop heeft de Tweede Kamer op 16 oktober 2018 het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten aangenomen. Hiermee wordt beoogd het potentiële gevaar van asbest zo klein mogelijk te houden.

  → lees meer
 • 14-02-2019

  Introductie nieuw sanctiestelsel voor onjuiste energielabels

  Wat niet wordt verbruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Met het op handen zijnde Klimaatakkoord en de verwachte toename van de vraag naar energie de komende decennia, is energiebesparing misschien wel de eerste belangrijke stap naar verduurzaming. Een energielabel op een apparaat laat in één oogopslag de energiezuinigheid daarvan zien. Al sinds 1992 bestaan verplichtingen over het vermelden van energielabels op producten zoals witgoed. De wetgever heeft recent een concept wetsvoorstel ter consultatie neergelegd waarin onder meer de mogelijkheid is opgenomen om een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete op te leggen indien een fabrikant, importeur of detailhandelaar zich niet aan deze verplichtingen houdt. De wetgever wil hiermee de effectiviteit van de handhaving vergroten. In dit blog gaan we in op de wetgeving met betrekking tot energielabels en de contouren van het concept wetsvoorstel.

  → lees meer
 • 13-02-2019

  De weg naar een volledig circulaire economie in 2050

  Het beleid van de overheid is al langere tijd gericht op het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen.

  → lees meer
 • 12-02-2019

  ‘BENG’ door middel van warmtepompen. Van het gas los, maar wat te doen met geluidsoverlast?

  De verplichting voor nieuwbouw om Bijna-Energie-Neutraal (BENG) te zijn komt steeds dichterbij. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt deze verplichting zelfs al. Overige nieuwbouw moet vanaf uiterlijk 31 december 2020 ’BENG’ zijn.

  → lees meer
 • 05-02-2019

  Lucht: isolatiemateriaal in de zin van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis?

  [...] is hot. Hoe beter woningen geïsoleerd zijn, hoe minder warmte verloren gaat via vloer, vensters, dak en buitenmuren. Zeker met het op handen zijnde Klimaatakkoord en de verwachte toename [...]

  → lees meer
 • 29-01-2019

  Kamerverhuur in eigen pand? Niet zonder meer verboden als het bestemmingsplan het begrip ‘wonen’ niet nader definieert

  [...] het vroeger vaak financiële noodzaak was om kostgangers in huis te nemen, is het voor mensen met veel woonruimte of een leeg nest tegenwoordig vooral een leuk zakcentje. Maar hoe verhoudt zich [...]

  → lees meer
 • 28-01-2019

  PBL berekende haalbaarheid Nederlandse klimaatdoelen uit Energieakkoord

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht op 25 januari 2019 een kortetermijnraming uit waarmee het instituut de haalbaarheid van drie belangrijke klimaat-en energiedoelen voor 2020 doorrekende. Het gaat om de vermindering van CO2 -uitstoot, het aandeel hernieuwbare opwek van energie en energiebesparing.

  → lees meer
 • 28-01-2019

  Gedoogbeslissing géén besluit in de zin van de Awb. Onder omstandigheden wél aanvechtbaar bij de bestuursrechter

  [...] september 2018 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) de staatsraad-advocaat generaal Widdershoven gevraagd een conclusie te nemen in een zaak [...]

  → lees meer
 • 28-01-2019

  Houtrook en houtkachels: geen verbod, wel aan banden

  Knus en huiselijk de kachel of haard aan als het kouder wordt. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit een openhaard of houtkachel. Waar het stoken van hout voor veel mensen gelijk staat aan gezelligheid is hinder door houtrook − bijvoorbeeld in de vorm van geur en gezondheidsschade − een steeds groter wordend probleem. Fijnstof afkomstig van houtverbranding is immers niet meer of minder schadelijk dan fijnstof afkomstig van bijvoorbeeld het verkeer.

  → lees meer
 • 25-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: klimaatvriendelijkere veehouderij en gedragsverandering eetgewoonten

  Dit is het veertiende deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de emissiereductie in de veehouderij en gedragsverandering in ons voedingspatroon centraal.

  → lees meer
 • 23-01-2019

  De Regionale Energie Strategie: definitieve regio’s vastgesteld

  Zoals eerder al door ons geblogd: 1) de Regionale Energie Strategie (RES) is voor gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijk instrument om de ruimtelijke inpassing van energiedoelen te regelen. Zij vertalen met de RES, in samenspraak met netbeheerders en andere partners, hun gestelde ambities én de afspraken uit het Klimaatakkoord naar projecten en locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd. Die concretisering vindt plaats per regio. Op 21 januari 2019 werd de definitieve lijst van 30 regio’s bekend.

  → lees meer
 • 22-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: sector Landbouw en landgebruik

  Dit is het dertiende deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staan de ambities met betrekking tot landbouw en landgebruik centraal.

  → lees meer
 • 21-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: vol gas vooruit richting zero-emissie wagenparken en OV-bussen! Hoe? Met duurzaam inkopen

  Dit is het twaalfde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat duurzaam inkopen centraal.

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: ruimtelijke impact verankerd in het omgevingsinstrumentarium

  Dit is het tiende deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de ruimtelijke impact van de ambities en het daarvoor ingezette omgevingsinstrumentarium centraal.

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: wat voor emissiereductiedoelstellingen gaan er gelden voor 2020, 2030 en 2050?

  Dit is het elfde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. Deze blog gaat over de vraag wat met de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord is beoogd. Over wat de omvang is van de emissiereductie die met deze maatregelen zou moeten worden bereikt, wanneer dat het geval zou moeten zijn en hoe zeker gesteld wordt dat deze doelen worden gehaald.

  → lees meer
 • 16-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: de Regionale Energie Strategie

  Dit is het achtste deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat het belangrijke nieuwe instrument de Regionale Energie Strategie centraal.

  → lees meer
 • 14-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

  Dit is het negende deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw centraal.

  → lees meer
 • 10-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: de cruciale rol van warmtenetten

  Dit is het zevende deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staan warmtenetten in een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving centraal.

  → lees meer
 • 09-01-2019

  Evenementen en het omgevingsrecht: een terugblik en de do’s en dont’s voor 2019

  Evenementen stuiten niet zelden op verzet van de omgeving vanwege bijvoorbeeld de vrees voor geluidsoverlast, of van rechtspersonen die bijvoorbeeld opkomen voor natuurbelangen. Ook in 2018 is er weer een stroom aan uitspraken verschenen over evenementen. En meer dan eens werden daarin vergunningen voor evenementen vernietigd omdat het bevoegd gezag iets over het hoofd had gezien. In dit bericht signaleren we een aantal belangrijke lessen uit de jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast geven we met het oog op het naderende evenementenseizoen do’s en dont’s.

  → lees meer
 • 09-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming personenmobiliteit

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de verduurzaming van personenmobiliteit centraal.

  → lees meer
 • 08-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verbreding van SDE+ naar SDE++ subsidie

  Dit is het vijfde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de verbreding van de SDE+-subsidieregeling naar SDE++ centraal.

  → lees meer
 • 07-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: burgerparticipatie

  Dit is het vierde deel van onze blogreeks over het ontwerp Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat burgerparticipatie centraal.

  → lees meer
 • 04-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: afspraken elektrisch vervoer

  Dit is het derde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staan de aan de Mobiliteitstafel gemaakte afspraken over elektrisch vervoer centraal.

  → lees meer
 • 03-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: CO2-minimumprijs voor elektriciteitsproductie

  Dit is het tweede deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat de CO2-minimumprijs voor de productie van elektriciteit centraal.

  → lees meer
 • 02-01-2019

  Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming van bestaande biomassastromen

  Dit is het eerste deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat het onderwerp duurzame biomassa centraal.

  → lees meer
 • 02-01-2019

  Beslissen op verzoek tot opheffing last onder dwangsom: geen verplichte inwilliging, maar let op de motivering!

  [...] bestuursorgaan kan een last onder dwangsom voor onbepaalde tijd opleggen. Het is goed voor te stellen dat dit in sommige gevallen erg bezwarend is voor degene(n) waartegen de last zich richt. De [...]

  → lees meer
 • 27-12-2018

  Provinciale Rekenkamers doen aanbevelingen aan provincies voor invulling rol energietransitie

  Bij de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is een belangrijke rol weggelegd voor provincies. Niet alleen hebben provincies een taak waar het gaat om de opschaling van hernieuwbare energieopwekking door middel van onder meer wind op land, ook vormen ze de schakel tussen het Rijk, netbeheerders, waterschappen, gemeenten, burgers en vastgoedeigenaren. Voor het slagen van de energietransitie is het dus van belang dat provincies een sterke invulling geven aan hun (regie)rol! Met het oog hierop hebben de provinciale Rekenkamers vergelijkend onderzoek gedaan naar de inzet van de provincies in het kader van deze transitie. Deze maand verscheen het eindrapport.

  → lees meer
 • 26-12-2018

  Ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden aan kabinet: blogreeks van start!

  Op vrijdag 21 december 2018 heeft het kabinet het ontwerp-Klimaatakkoord 1) aangeboden gekregen. De voorstellen waarover meer dan honderd partijen de afgelopen maanden aan de diverse sectortafels druk hebben onderhandeld. En dat alles met één groot doel: klimaatverandering tegengaan door de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met bijna de helft (49%) ten opzichte van 1990. Dit akkoord moet de opmaat zijn naar 95% minder uitstoot in 2050. In dat jaar moet ook alle opgewekte energie duurzaam moet zijn.

  → lees meer
 • 21-12-2018

  De Afdeling doet uitspraak: De Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels doorstaat de toets aan de Dienstenrichtlijn!

  [...] 19 december jl. heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de zaak omtrent de aanpak van toeristenwinkels door de gemeente Amsterdam. De Afdeling overweegt dat de Amsterdamse aanpak van [...]

  → lees meer
 • 21-12-2018

  Klimaatwet door de Tweede Kamer

  Eén dag voor de publicatie van het Klimaatakkoord heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Klimaatwet aangenomen. Dat is gebeurd met een ruime meerderheid; 112 stemmen voor en 27 tegen. Een belangrijke stap bij het verder vormgeven en invullen van het Nederlands klimaatbeleid voor de periode tot 2030 en daarna.

  → lees meer
 • 20-12-2018

  Schaarse rechten & het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde: de Afdeling doet uitspraak!

  [...] 19 december 2018 heeft de Afdeling de knoop doorgehakt: Windpark Zeewolde mag er komen. Groot struikelblok in deze zaak was het vraagstuk omtrent de verdeling van schaarse publieke rechten. In [...]

  → lees meer
 • 19-12-2018

  Stap voor stap richting Klimaatwet: Kabinetsreactie op voorstel positief

  De regering voert een ambitieus klimaatbeleid: een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 49% in 2030 – in Europees verband inmiddels aangescherpt naar 55%. Uiteindelijk moeten we naar een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Deze ambitie moet gerealiseerd worden door een Klimaatwet en een Klimaatakkoord. Over het Klimaatakkoord wordt nog druk onderhandeld aan de verschillende sectortafels.

  → lees meer
 • 18-12-2018

  Belanghebbendheid en relativiteit bij evenementen

  [...] stuiten niet zelden op verzet van omwonenden. Zo ook bij het jaarlijks terugkerende dance-festival ‘Amsterdam Open Air’ in het Gaasperpark te Amsterdam. Een omwonende stelt overlast te [...]

  → lees meer
 • 17-12-2018

  Wijziging van de aanvraag: hoe zit het met de voorbereidingsprocedure?

  [...] komt regelmatig voor dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning hangende een procedure gewijzigd wordt. Bijvoorbeeld na een vernietiging van de eerder verleende omgevingsvergunning door de [...]

  → lees meer
 • 14-12-2018

  Met innovatieve projecten RWS naar duurzame transities

  De inkoopkracht van de overheid kan een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de energietransitie en de overgang naar de circulaire economie. Daarbij is het adagium: wie inkoopt, bepaalt.

  → lees meer
 • 11-12-2018

  Waterstof; het complementaire en flexibele energiesysteem van de toekomst?

  Waterstof wordt genoemd als belangrijk instrument in de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Hoewel waterstof als energiebron en energiedrager al langer een rol speelt in de Nederlandse industrie, staat de grootschalige toepassing ervan nog in de kinderschoenen. Dat er veel aandacht is voor een mogelijke (hoofd)rol van waterstof in de energietransitie, komt onder meer tot uitdrukking in de onderhandelingen naar het Klimaatakkoord, de ambities van het kabinet en verschillende initiatieven op nationaal en internationaal niveau. Welke mogelijkheden biedt waterstof ons en wat gebeurt er zoal op dit gebied?

  → lees meer
 • 10-12-2018

  Stukje bij beetje bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wat wordt er gedaan?

  De relatie tussen klimaatverandering en weersextremen is onmiskenbaar en manifesteert zich sneller dan voorspeld. Het afgelopen voorjaar en de zomer hebben laten zien dat extreem weer maatschappelijke gevolgen heeft. Om verschijnselen als hittestress, wateroverlast en droogte te beperken, is het van belang onze omgeving ‘klimaatadaptief’ te maken. Oplossingen als groenstroken bovenop daken, wegfunderingen die water bergen en tiny forests zullen daarom steeds vaker zichtbaar zijn in ons straatbeeld. Wat gebeurt er momenteel zoal op dit gebied?

  → lees meer
 • 07-12-2018

  Zestiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

  Op 28 november is de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet gepubliceerd in het Staatsblad. Met ingang van 29 november 2018 wordt hiermee door de facilitering van verschillende duurzame energieprojecten, een verdere impuls gegeven aan de realisering van de energietransitie.

  → lees meer
 • 03-12-2018

  Circulaire economie, here we come! Verduidelijking van het begrip ‘afvalstof’

  Nederland heeft zich ambitieuze doelen gesteld waar het gaat om het bereiken van een ‘circulaire economie’: een economisch systeem waarin materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer worden (her-)gebruikt, op een manier die verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid. Hierbij wordt niet alleen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen, ook worden reststromen die voorheen als afval werden gezien steeds vaker als grondstof toegepast. Om in de praktijk te bepalen met welke regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer rekening moet worden gehouden bij hergebruik, is er een beter op de circulaire economie toegesneden en samenhangend begrippenkader voor afval ontwikkeld.

  → lees meer
 • 30-11-2018

  Proefproject elektrisch rijden heeft toekomst

  In de afgelopen jaren heeft de overheid groen licht gegeven voor (de voorbereiding van) een aantal proefprojecten met elektrische voertuigen. Eén van deze experimenten is de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor het rijden met volledig elektrische bestelauto’s. Op 15 november 2018 heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten weten dat de intentie is dat dit experiment een structureel vervolg krijgt.

  → lees meer
 • 30-11-2018

  De Staat van de Woningmarkt 2018: aanpak woningnood

  Nederland kampt met een groeiende woningnood. Onlangs publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rapport ‘De Staat van de Woningmarkt 2018’. 1) Daaruit volgt dat de huizenprijzen blijven stijgen en dat het aantal transacties op de woningmarkt is afgenomen. Ondanks de toevoeging van ruim 70.000 woningen in 2017 blijft de behoefte aan toevoegingen aan de woningvoorraad onverkort bestaan. Dat terwijl er voldoende plancapaciteit beschikbaar blijkt te zijn. Wat is er dan nodig om tot een vergroting van de woningvoorraad te komen? Verder blijkt uit de Staat van de Woningmarkt 2018 dat ook de toegang tot de huurmarkt steeds lastiger wordt. Huurprijzen blijven stijgen en er zijn onvoldoende huurwoningen in het middensegment. Voor dat probleem is onlangs het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen middenhuur’ ingediend. In dit blogbericht praten wij u bij over beide ontwikkelingen.

  → lees meer
 • 30-11-2018

  Welstandstoets bij omgevingsvergunning, hoe zit dat?

  [...] komt regelmatig voor dat een gemeentelijke welstandscommissie een negatief advies geeft over een omgevingsvergunning omdat het bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand zou zijn. De [...]

  → lees meer
 • 28-11-2018

  College zegt nee tegen PCB

  [...] (polychloorbifenylen) zijn schadelijke stoffen die vanwege hun specifieke eigenschappen lange tijd toegepast werden in bepaalde soorten olie en plastic, bouwmaterialen en isolatievloeistof [...]

  → lees meer
 • 26-11-2018

  Meer evenementen dan tijd en ruimte: maak bij de keuze criteria voldoende duidelijk!

  [...] feesten, wijnfestivals, carnavals, museumnachten en kermissen: er worden oneindig veel evenementen georganiseerd door heel Nederland. Voor mensen die graag evenementen bezoeken is dat leuk, [...]

  → lees meer
 • 26-11-2018

  Vervolgstappen naar slimme en duurzame mobiliteit!

  De klimaatdoelstellingen vragen om een forse CO2-reductie en daarmee innovaties voor personen- en goederenvervoer. Door meer samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer willen Nederland en Noordrijn-Westfalen (Duitsland) naast een betere bereikbaarheid dan ook het terugdringen van schadelijke CO2-uitstoot bereiken.

  → lees meer
 • 22-11-2018

  Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

  Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 300 miljoen euro vrijgemaakt voor CO2-reductie, te investeren in projecten als het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en geothermie.

  → lees meer
 • 21-11-2018

  Private en multi-stakeholder initiatieven en klimaatverandering: goed idee maar nog weinig effectief

  Klimaatverandering is bij uitstek een niet territoriaal begrensd probleem. Individuele bedrijven (maar ook landen) hebben een beperkt aandeel in de totale uitstoot en de acties van individuele bedrijven of overheden hebben op zichzelf genomen weinig effect. Daarmee is overigens niet gezegd dat de ambitie om klimaatmaatregelen te nemen bij private actoren niet aanwezig is. Om effectieve stappen te nemen voor het tegengaan van klimaatverandering lijkt wereldwijde samenwerking tussen verschillende actoren daarom aangewezen. De reeds bestaande initiatieven in dat kader lijken echter nog in beperkte mate effectief te zijn.

  → lees meer
 • 20-11-2018

  Waterkrachtcentrales en vissterfte. Een breed toetsingskader

  [...] waterkrachtcentrale (WKC) wekt op duurzame wijze elektriciteit op, door gebruik te maken van stromend of neerstortend water. De turbines die door de waterkracht in beweging worden gebracht [...]

  → lees meer
 • 19-11-2018

  Het beleidskader vrachtwagenheffing: rekeningrijden voor vrachtwagenchauffeurs in zicht

  Over de vraag of kilometerheffing – met andere woorden ‘rekeningrijden’ – moet worden ingevoerd, zijn de meningen in Nederland al jaren sterk verdeeld. Kentekenhouders van motorrijtuigen en/of -voertuigen per afgelegde kilometer een bedrag laten betalen, zou hen vaker van de weg afhouden en bovendien de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Terwijl het Regeerakkoord nog expliciet vermeldt dat een systeem van rekeningrijden voor personenauto’s geen realiteit wordt, is dit anders voor vrachtwagens. Op 9 november 2018 publiceerde minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dan ook het beleidskader ‘Vrachtwagenheffing’.

  → lees meer
 • 15-11-2018

  Het reguleringskader voor de warmtetransitie

  De schrapping van de gasaansluitplicht vormt een mijlpaal op weg naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening; we nemen afscheid van aardgas als energiebron voor de gebouwde omgeving. Maar we zijn er nog lang niet. We moeten nu over op andere – duurzame – warmtebronnen. Bij de keuze wélke, is het regulatoire kader voor de warmtesector een belangrijke factor. Investeringen in de warmtetransitie zijn – mede – afhankelijk van de ruimte en stabiliteit van dit kader.

  → lees meer
 • 12-11-2018

  De klok tikt voor eigenaren van verouderde kantoorpanden

  Gebouwen dragen voor 40% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. Logisch dat de regering inzet op verduurzaming van kantoorpanden. Voor de eigenaren van deze gebouwen, vaak vastgoedbeleggers, betekent dit alle hens aan dek, want volgens de huidige plannen moeten kantoorpanden groter dan 100m2 voor 2023 minimaal energielabel C hebben. De verwachting is dat de eisen vanaf 2030 verder zullen worden verhoogd naar energielabel A. En dat terwijl, volgens schattingen uit 2016, ruim de helft van alle kantoorruimte in Nederland energielabel D of lager heeft.

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Vergunning voor zonneweide: afdwingbaar?

  [...] gemeente weigert een omgevingsvergunning voor een zonneweide. Kan de ontwikkelaar bij de voorzieningenrechter afdwingen dat de vergunning alsnog (snel) wordt verleend, zodat hij in aanmerking [...]

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Curator na faillissement verantwoordelijk voor uit milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen van vennootschap

  [...] komt voor dat curatoren worden geconfronteerd met een onderneming die op het moment van faillietverklaring niet in overeenstemming blijkt te handelen met milieuwet- en regelgeving en mogelijk [...]

  → lees meer
 • 08-11-2018

  College, vlieg niet uit de bocht! Een evenementenvergunning is niet bedoeld voor een reguliere motorcrossactiviteit

  [...] drijver van een inrichting heeft zich te houden aan de voorschriften van de daarvoor geldende omgevingsvergunning. Een evenementenvergunning kan hier een uitzondering voor bieden. Met zo’n [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Bijna-Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) vanaf 2019 en eind 2020

  Waar het gaat om een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid kunnen we niet om onze gebouwde omgeving heen. Nieuwe overheidsgebouwen (gebouwen in eigendom van en in gebruik bij overheidsinstanties) moeten vanaf 1 januari 2019 bijna energie-neutraal (BENG) worden gebouwd. Overige nieuwbouw moet vanaf uiterlijk 31 december 2020 ’BENG’ zijn. Werk aan de winkel dus voor vergunningaanvragers van nieuwbouwprojecten!

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Wildgroei aan zonneparken: feit of fabel?

  [...] kranten staan er vol mee. “Complete wildgroei aan zonneparken”, “Confetti van windmolens en zonneparken creëert weerstand tegen energietransitie”, “Protest tegen zonneweide” en “Zonneparken [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Wijziging Bouwbesluit 2012: vanaf 2023 verbod op energie-onzuinige kantoren

  Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Met deze wijziging wordt een zogenoemde label C-verplichting voor kantoren ingevoerd. Kantoren die op 1 januari 2023 niet tenminste energielabel C hebben, mogen niet worden gebruikt. Deze verplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

  → lees meer
 • 05-11-2018

  Proefproject elektrisch rijden

  Elektrisch rijden is een potentieel kansrijke maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om hier invulling aan te geven en ervaring mee op te doen heeft de Staat een ‘proeftuinprogramma’ opgezet. In het proeftuinprogramma worden praktijkproeven en demonstratieprojecten met elektrische voertuigen gesubsidieerd, gemonitord en geëvalueerd. Eén van de proeftuinen betrof de inzet van elektrische voertuigen in de stadsdistributie. Door het verlenen van een vrijstelling werd het mogelijk kleine elektrische vrachtauto’s van meer dan 3500 kg tijdelijk met een rijbewijs B te besturen in plaats van een rijbewijs C1.

  → lees meer
 • 02-11-2018

  1,5° Celsius-challenge

  De Bosplaat op Terschelling, 23 juli 2018. Lamsoor in volle bloei, alleen – door de hittegolf – in de verkeerde maand. Klimaatverandering plaatst ons voor een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5° C. Door Nederland wordt ingezet op een verlaging van de Nederlandse CO2-emissies in 2030 (!) met zo’n 49% ten opzichte van 1990. Burgers, overheden en zeker ook bedrijven zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om de benodigde klimaat- en energietransitie te verwezenlijken.

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Verkoop van een woning zonder geldig energielabel. Onwenselijk, maar na eigendomsoverdracht niet meer te handhaven

  [...] energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan wat de energieprestatie van een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Aan [...]

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Te snel investeren vormt risico voor beoordelende instellingen in de energiebesparingsbranche

  [...] uit de energiebesparingsbranche die hun investeringen onvoldoende konden terugverdienen door niet-tijdige of onjuiste implementatie van richtlijnen door de Nederlandse Staat. Reden voor [...]

  → lees meer
 • 26-10-2018

  In transitie

  Het strand van Isle of Islay, Schotland, augustus dit jaar. Mooier kan haast niet. Maar hoe lang is het er nog? Als we het VN-Klimaatpanel IPCC mogen geloven, zijn er rigoureuze maatregelen nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C en te voorkomen dat deze erfgoedrijke kust straks permanent onder water staat. Deze doelstelling stelt ons voor een grote duurzaamheidsopgave. Burgers, bedrijven en overheden zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om deze te verwezenlijken. Diverse nieuwe wetten moeten daarbij gaan helpen, zoals de Klimaatwet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Een wetsvoorstel dat recent de kranten haalde betreft de Transitiewet die meer ruimte gaat geven voor een duurzame ontwikkeling van de woningbouw.

  → lees meer
 • 24-10-2018

  Industrietransitie met CCS?

  Nederland staat voor de grote opgave om de ambitieuze klimaatdoelstellingen, waaraan zij zich gecommitteerd heeft, voor 2030 – en vervolgens 2050 – te verwezenlijken. De beoogde broeikasgasemissiereductie is fors. De afvang en opslag van CO2 zou op korte termijn kunnen bijdragen aan de beperking van de CO2 -emissie door de industrie. Het kabinet overweegt hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Nederland beschikt al over een wettelijk kader voor de toepassing van CO2-afvang.

  → lees meer
 • 22-10-2018

  Meer ruimte voor duurzame energie op agrarische rijksgronden?

  Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om het beleid voor agrarische gronden van de Staat opnieuw te bezien. In dat kader onderzoekt hij of een deel van die agrarische gronden ingezet kan worden voor hernieuwbare energieopwekking.

  → lees meer
 • 19-10-2018

  Smart Mobility als onderdeel van toekomstbestendig vervoer

  Toenemende verkeersdruk, meer gemengd verkeer op de weg en de noodzaak tot aanleg, vervanging en renovatie van infrastructuur. Slechts een greep uit de uitdagingen waar de mobiliteitssector nu en in de toekomst voor staat. In dat kader was 4 oktober 2018 een belangrijke dag in mobiliteitland. Minister van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer over haar ‘Smart Mobility’ plannen voor een toekomstbestendig vervoer. Bedrijfsleven, vervoerders en lokale en landelijke overheden gaan daarbij nog beter samenwerken om de beschikbare technologie te ontsluiten die reizen zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk maakt. Daarnaast tekenden diezelfde dag publieke en private partijen de Green Deal Autodelen II.

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Afwijken van gedoogpraktijk zonder vastgelegd gedoogbeleid of concretisering in de last onder dwangsom? In strijd met de rechtszekerheid!

  [...] incidenteel verhuren van een woning als vakantiewoning. In de huidige tijd van woningnood niet ongebruikelijk en zelfs veelvoorkomend. Een ontwikkeling die door overheden de laatste tijd maar al [...]

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Stap voor stap richting Klimaatakkoord: Kabinetsreactie op voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord naar parlement

  Op 5 oktober 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de kabinetsreactie op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Gefaseerde aanvraag bij onlosmakelijke activiteiten. Een gebrek in de eerste fase heeft niet automatisch gevolgen voor de tweede fase!

  [...] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt voor ‘onlosmakelijke activiteiten’ de mogelijkheid om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen en te verlenen. Zo is [...]

  → lees meer
 • 12-10-2018

  Nieuwe stap Klimaatwet: Advies Afdeling advisering van de Raad van State

  Op 4 oktober 2018 publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State het advies over de nota van wijziging bij het initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet.

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Meer energiebesparing door bedrijven en instellingen met een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

  De drijver van een inrichting (bedrijf of instelling) moet alle energiebesparingsmaatregelen doorvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een concreet voorbeeld is het beperken van het onnodig laten branden van de binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd. Of het voorkomen van energieverbruik door verlichting en ventilatie wanneer de lift niet in gebruik is. Het totale resultaat voor energiebesparing blijft echter achter op het doel zoals dit gesteld is in het Energieakkoord. Het niet naleven van de energiebesparingsverplichting blijkt daar een belangrijke oorzaak van. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt ter bevordering van de naleving van de verplichting daarom een wijziging van het Activiteitenbesluit voor.

  → lees meer
 • 10-10-2018

  De Aanvullingswet Geluid: modernisering van het systeem van geluidregulering

  Geluid speelt bij veel ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving een rol. Waar enerzijds een ongestoorde voortzetting van bedrijvigheid en infrastructuur gewenst is, kunnen vooral geluidgevoelige functies in de nabijheid daarvan, zoals woningen of onderwijsgebouwen, te maken krijgen met (toenemende) geluidhinder. De mate waarin de overheid de omgeving tegen geluidbelastende functies kan beschermen, is afhankelijk van de juridische mogelijkheden die zij daarvoor heeft. Niet voor niets krijgt geluid een centrale plaats in de Omgevingswet. Dat wordt geregeld in de Aanvullingswet. De Aanvullingswet Geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere 3 gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur. In dit blogbericht een tipje van de sluier over de voorgenomen aanpassing van de geluidregels en de betekenis hiervan voor de praktijk, naar aanleiding van de kamerbrief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van Veldhoven.

  → lees meer
 • 05-10-2018

  Afdeling onderstreept belang van duidelijk handhavingsverzoek en motivering afwijzing verzoek

  [...] komt in de handhavingspraktijk nog wel eens voor dat discussie ontstaat over de reikwijdte van het verzoek om handhaving of dat het bestuursorgaan kan volstaan met een mondelinge waarschuwing. [...]

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Proeftuinen aardgasvrije wijken. Belangrijke stap in de klimaat- en energietransitie

  Op 1 oktober is bekend geworden welke gemeenten meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. 32 bestaande wijken in 27 gemeenten zijn geselecteerd als zogenoemde ‘proeftuin’. In totaal is een bedrag van 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze wijken aardgasvrij te maken. Iedere gemeente doet dat op zijn eigen manier, aansluitend bij de mogelijkheden van de betrokken wijk. Door het programma zal ervaring kunnen worden opgedaan met een groot aantal verschillende technieken. Denk aan warmtenetten, geothermie, vol-elektrische woningen, restwarmte van industrie, aquathermie, noem maar op. In het regeerakkoord is afgesproken om voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij op te leveren. Daar waar bij nieuwbouw relatief eenvoudig kan worden gekozen voor een aardgasvrij alternatief, is dat bij bestaande bouw een stuk lastiger. Aan de hand van de proeftuinen moet duidelijk worden welke juridische, financiële en technische belemmeringen gemeenten, bewoners, corporaties, energiemaatschappijen en VVE’s tegenkomen bij het terugdringen van het gasverbruik.

  → lees meer
 • 27-09-2018

  AMvB’s Omgevingswet: digitalisering in het Omgevingsbesluit

  Op vrijdag 31 augustus 2018 zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De komende tijd verschijnt regelmatig een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit de verschillende AMvB’s. Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel om processen te versnellen en kaders te stellen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. In dit blogbericht lichten wij het Omgevingsbesluit toe ten aanzien van het onderwerp Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Ombouw Crisis- en herstelwet naar ‘Transitiewet Omgevingswet’

  Eenvoudigere procedures om de woningbouwopgave te versnellen én te verduurzamen. Dat beoogt een wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) te bereiken, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 5 september 2018 bij de Tweede Kamer indiende. Met dit voorstel wil de minister de spanningen op delen van de woningmarkt aanpakken en meer ruimte voor duurzame ontwikkeling scheppen. Hiermee wordt nog verder vooruitgelopen op de Omgevingswet dan de huidige Chw al doet.

  → lees meer
 • 11-09-2018

  AMvB’s Omgevingswet: gezondheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Op vrijdag 31 augustus 2018 zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De komende tijd verschijnt regelmatig een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit de verschillende AMvB’s. De aankomende invoering van de Omgevingswet zorgt voor veel beweging in het domein van ruimte en gezondheid. In dit blogbericht geven wij antwoord op de vraag welke plaats gezondheid krijgt binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

  → lees meer
 • 07-09-2018

  Invordering na kick-off feest. Last terecht opgelegd, invordering dwangsom niet

  [...] een last onder dwangsom terecht is opgelegd, betekent dit nog niet dat ook de invordering van deze dwangsom terecht is. Uit het controlerapport bij het invorderingsbesluit moet volgen of de [...]

  → lees meer
 • 04-09-2018

  Wijziging van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten: saneren van verontreiniging onder asbestdak

  Het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten, op dit moment in behandeling bij de Tweede kamer, houdt verband met een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel dat op 2 februari 2017 werd ingediend, moet het mogelijk maken via het Asbestverwijderingsbesluit een verplichting tot actieve verwijdering op te leggen voor asbest(producten) in bouwwerken of objecten, verontreiniging die hier het gevolg van is of afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu terecht zijn gekomen. Op 21 augustus 2018 diende staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel in. Hiermee wil zij onder meer stimuleren dat eigenaren van gebouwen met asbestdaken de verontreiniging van de bodem daaronder vrijwillig verwijderen.

  → lees meer
 • 30-08-2018

  Last onder dwangsom. Bepaal eerst wie overtreder is en bepaal dan pas of deze de overtreding kan beëindigen!

  [...] het bevoegd gezag een last onder dwangsom oplegt, moet het eerst vaststellen wie overtreder is. Pas nadat dit is vastgesteld, komt de vraag aan de orde of diegene bij machte is de [...]

  → lees meer
 • 29-08-2018

  Gasloos bouwen na de wet VET: it’s getting real!

  [...] het college van burgemeesters en wethouders op handen zijnde wet- en regelgeving over gasloos bouwen te betrekken in de uitvoerbaarheidstoets bij een nieuw aan te leggen nieuwbouwwijk? In elk [...]

  → lees meer
 • 24-08-2018

  Bodemenergiesystemen in de ondergrond. Meerdere vergunningen op dezelfde locatie mogelijk?

  [...] open en gesloten bodemenergiesystemen wordt energie uit de bodem gewonnen. Bodemenergiesystemen maken gebruik van de warmte en koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Het [...]

  → lees meer
 • 24-08-2018

  Misslag of voortschrijdend inzicht? Schrappen rijksmonument uit register gaat niet zomaar!

  [...] gebouw dat enkele tientallen jaren geleden wellicht onterecht als rijksmonument is aangewezen. Aanleiding voor het schrappen van dit gebouw uit het rijksmonumentenregister? Nee, aldus de [...]

  → lees meer
 • 16-08-2018

  Gemeente mocht bouw van Amsterdams dakterras weigeren uit oogpunt van privacybescherming

  [...] bouw van een dakterras dat inkijk geeft in vertrekken van de buren in strijd met de privacy? Ja, zo bepaalde de Rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 10 augustus 2018. Dat de woning zich in [...]

  → lees meer
 • 15-08-2018

  Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

  [...] het stoken van hout in kachels voor veel mensen de gedachte oproept aan een knus avondje binnens- of buitenshuis, kan dit tegelijkertijd voor veel overlast in de omgeving zorgen. Het blijkt in [...]

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Uitbreiding terras. Burgemeester mag zich wel buigen over invloed van geluid op kwaliteit woon- en leefsituatie, maar niet over toegelaten geluidniveau

  [...] Bij de vraag of een terras al dan niet uitgebreid mag worden, kijkt het bevoegd gezag met name naar eventuele aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van het terras. [...]

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Betrokken bij activiteiten amfetaminelaboratorium? Ook verantwoordelijk voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging!

  [...] de productie van drugs komt chemisch afval vrij, dat met grote regelmaat (in de natuur) wordt gedumpt. Deze dumpingen kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s, milieuschade en hoge kosten voor het [...]

  → lees meer
 • 10-08-2018

  Asbestbrand. Kosten sanering voor rekening eigenaar loods

  [...] milieuverontreiniging of het voorkomen daarvan, vormen regelmatig aanleiding voor spoedeisende bestuursdwang. Zo ook in Amersfoort, waar als gevolg van een brand in meerdere loodsen [...]

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Vergunning evenement niet compleet? Met extra voorschriften gaat het feest toch door!

  [...] naderend evenement en een verzoek om voorlopige voorziening: als een besluit niet goed in elkaar zit dan kan dat het einde van het evenement betekenen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te [...]

  → lees meer
 • 27-07-2018

  Afdeling geeft uitleg over kernbegrippen Besluit bodemkwaliteit

  [...] Besluit bodemkwaliteit (Bbk) roept in de praktijk veel vragen op. Op 25 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over [...]

  → lees meer
 • 20-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: afsluiting en vervolg

  Dit is het achtste en laatste deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespraken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht een afsluiting en een schets van het vervolgproces.

  → lees meer
 • 19-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen over burgerparticipatie centraal.

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Quotum voor short stay? Geen ruimte voor individuele belangenafweging!

  [...] het oog op de aanhoudende woningnood, zeker in de Randstad, is het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad voor de verhuur van short stay appartement geen wenselijke ontwikkeling. [...]

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel.

  → lees meer
 • 17-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Industrie

  Dit is het vijfde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Industrie centraal.

  → lees meer
 • 16-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Landbouw en landgebruik

  Dit is het vierde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Landbouw en landgebruik centraal.

  → lees meer
 • 13-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Mobiliteit

  Dit is het derde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Mobiliteit centraal.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Gebouwde omgeving

  Dit is het tweede deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Gebouwde omgeving centraal.

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Elektriciteit

  Dit is het eerste deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van sectortafel Elektriciteit centraal. De opgave voor de elektriciteitssector is om in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 Mton te verminderen. De sector zal daarnaast moeten voorzien in levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren. Hoe gaat de sectortafel Elektriciteit met deze uitdagingen om?

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord woensdag 11 juli van start!

  Op dinsdag 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd: de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’. Dit nationale Klimaatakkoord heeft één centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.

  → lees meer
 • 09-07-2018

  Akkoord over de Klimaatwet

  Eind juni 2018 hebben een groot aantal politieke partijen een akkoord weten te bereiken over het wetsvoorstel Klimaatwet. Dit is een belangrijke stap in de realisering van de klimaatdoelstelling uit het Klimaatverdrag van Parijs, waarin is vastgelegd dat de verdragstaten maatregelen nemen om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en indien mogelijk tot 1,5 graden Celsius. De Klimaatwet biedt een kader om een lange termijn emissiereductie te realiseren – 95% in 2050 ten opzichte van 1990 – en is er op gericht de realisering ervan ook zeker te stellen. Door de reductiedoelstelling wettelijk te verankeren wordt bovendien aan het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers langjarige zekerheid geboden, zodat investeringsbeslissingen kunnen worden genomen en waardeverlies van investeringen wordt voorkomen.

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Ontbreken verklaring van geen bedenkingen wordt windpark Oostpolder niet fataal!

  [...] verlenen van een omgevingsvergunning voor een windpark zonder de benodigde verklaring van geen bedenkingen? Dat is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit [...]

  → lees meer
 • 03-07-2018

  Geluid & een goede ruimtelijke ordening: lessen voor de praktijk!

  [...] recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 27 juni 2018 bevestigt dat de beoordeling van de geluidbelasting verder gaat dan een toets [...]

  → lees meer
 • 29-06-2018

  Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie

  Het kan niemand meer zijn ontgaan, Nederland moet aardgasvrij, en snel. Om te beginnen moeten vóór eind 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het aardgas af, de eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar. Dit tempo is nodig om in de periode tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te kunnen verduurzamen. Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving is onderdeel van de Nederlandse plannen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het komende (nationale) Klimaatakkoord, dat ten doel heeft om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, zal als één van de hoofdopgaven hebben dat in 2030 al twee miljoen woningen van het aardgas af zijn. Dat is nog een hele hijs.

  → lees meer
 • 28-06-2018

  Privaatrechtelijke belemmeringen bij de vaststelling van een bestemmingsplan

  [...] belemmeringen kunnen in de weg staan aan de vaststelling en uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Deze belemmeringen moeten dan wel van een evident karakter zijn. In een [...]

  → lees meer
 • 25-06-2018

  Dienstenrichtlijn stelt hoge motiveringseisen aan regulering detailhandel

  [...] 20 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Visser Vastgoed B.V./Appingedam. De uitspraak maakt duidelijk dat hoge eisen [...]

  → lees meer
 • 25-06-2018

  Naar een veiliger weggebruik: snorfiets naar rijbaan mét helm op

  Grote drukte op het fietspad kan leiden tot te weinig ruimte voor inhalen, schrikreacties en andere onveilige situaties. Gemeenten en andere wegbeheerders krijgen daarom per 1 juli 2018 de mogelijkheid middels een verkeersbesluit tot het plaatsen van een onderbord bij een verplicht fietspad, snorfietsers van drukke fietspaden te weren en naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, gaat bovendien een helmplicht gelden. De Tweede Kamer stemde met dit beleid eind vorig jaar al in. De op handen zijnde wijzigingen betekenen een aanpassing van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

  → lees meer
 • 19-06-2018

  Afdeling bestuursrechtspraak accepteert ‘schreeuwverbod’ in bestemmingsplan

  [...] een gedragsaanwijzing, inhoudende dat de exploitant van een terras ervoor zorgt dat geschreeuw op dat terras door zijn personeel voorkomen wordt, in een bestemmingsplan worden opgenomen? Op [...]

  → lees meer
 • 18-06-2018

  Ontwerp Tranche 18 Bu Chw: lagere EPC-waarden en verruimde looptijd bij flexibele bestemmingsplannen

  Experimenteren met de Omgevingswet. Dat kan aan de hand van de Crisis- en herstelwet (Chw). Waar regelgeving een drempel is voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan onder meer duurzaamheid, biedt de Chw uitzonderingsmogelijkheden om, vooruitlopend op de Omgevingswet, projecten te realiseren en procedures te verkorten. Op 8 juni jl. presenteerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het ontwerp van de 18e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw). Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat in meer gemeenten een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vastgesteld kan worden dan het Bouwbesluit 2012 op dit moment voorschrijft. Ook wordt voor alle experimenten met het flexibele bestemmingsplan de looptijd verruimd en worden nieuwe gebieden toegevoegd aan het experiment bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Alle forensen op de fiets a.u.b. Een fietsvriendelijke omgeving met de ‘Ambities Fiets’

  Het wordt steeds lastiger om stadscentra met de auto te bereiken. Bovendien staan gemeenten voor een grote duurzaamheidsopgave en is de luchtkwaliteit een bepalende factor voor de kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. Het stimuleren van forensen om uit de auto te komen en op de fiets te stappen, eventueel in combinatie met openbaar vervoer, kan aan deze en meer belangrijke nationale doelen een bijdrage leveren. Daarom roept staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gemeenten en provincies op plannen te maken voor een fietsvriendelijke omgeving. Op 12 juni jl. presenteerde zij daartoe haar ‘Ambities Fiets’.

  → lees meer
 • 13-06-2018

  Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie

  Om te kunnen voldoen aan de emissiereductiedoelstellingen van dit kabinet en los te komen van het gas, moet worden ingezet op de optimale winning van duurzame energie. Nieuwe ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame energievoorziening, zoals bodemenergie, breiden het aantal projecten in de ondergrond verder uit. Om het toekomstig bodemgebruik goed af te stemmen, hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen een samenhangend beleid voor het gebruik van de ondergrond ontwikkeld: de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Met deze structuurvisie is een belangrijke stap gezet om te komen tot een meer optimale winning van bodemenergie.

  → lees meer
 • 06-06-2018

  Nieuw voorstel Europese Commissie maakt korte metten met plastic voor eenmalig gebruik

  De hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën wordt steeds groter. Ongeveer de helft van het vuil dat op de Europese standen aanspoelt bestaat uit plastic geschikt voor eenmalig gebruik. Visnetten zijn daarnaast goed voor 27% van het gevonden afval. Als onderdeel van de EU Plastics Strategy richt de Europese Commissie (de Commissie) haar pijlen daarom nu op de tien meest gevonden kunststofproducten voor eenmalig gebruik, alsook vistuig. Een afzonderlijke richtlijn, die de Commissie op 28 mei jl. voorstelde, moet ervoor zorgen dat onder meer wattenstaafjes, plastic bestek en rietjes binnenkort tot het verleden behoren.

  → lees meer
 • 01-06-2018

  Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving

  Op 1 juli treedt de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) in werking. Deze wet voorziet met een wijziging van de Gaswet in het verdwijnen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Nieuwe gebouwen krijgen in beginsel geen aardgasaansluiting meer, tenzij er ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ bestaan om toch een gasnet aan te leggen. In zo’n geval kan het college van burgemeesters en wethouders (college van B&W) besluiten een gebied aan te wijzen als een gebied waar de gasaansluitplicht wel geldt. Het ontwerp van de ministeriële regeling die aan deze uitzondering nadere invulling geeft, is op 29 mei jl. gepubliceerd en wordt geconsulteerd tot 11 juni 2018.

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan de Geschillencommissie Energie ligt

  De transitie naar aardgasloze wijken is in volle gang. Enkele voorlopers gebruiken in hun woning nu al geen gas meer en beëindigen hun aansluit- en transportovereenkomst voor gaslevering. Een positieve ontwikkeling. Eigen beleid van enkele netbeheerders leidt voor de proactieve klant echter tot een onaangename verrassing. Wanneer klanten de gasaansluiting beëindigen dient deze fysiek verwijderd te worden. De hoge kosten die hiermee gepaard gaan komen geheel voor rekening van de klant. Is dit beleid terecht? Nee, zo bepaalde de Geschillencommissie Energie (de commissie) in het geval van een individuele consument.

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Nieuw rapport Gezondheidsraad: een impuls aan het hoogspanningslijnenbeleid?

  Hoogspanningslijnen produceren een laagfrequent elektromagnetisch veld, uitgedrukt in microtesla (μT). Hoewel de precieze effecten van laagfrequente straling op de lange termijn moeilijk te meten zijn, is dit door jaren heen in relatie gebracht met gezondheidsrisico’s. Met betrekking tot deze risico’s is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerden vanaf 2000 naar aanleiding van deze onderzoeken diverse adviezen. Recentelijk publiceerde de Gezondheidsraad een nieuw rapport over dit onderwerp.

  → lees meer
 • 28-05-2018

  Nationale woonagenda 2018 als antwoord op de krappe woningmarkt

  Met name in de grote steden neemt de druk op de woningmarkt steeds verder toe. Op veel plekken vinden mensen het moeilijk om een huis te vinden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. De woonopgave gemiddeld jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen ondervindt knelpunten, zoals ruimtegebrek, de behoefte aan nieuwe infrastructuur en de transitie naar aardgasloos wonen. Dit vraagt om een integrale aanpak door alle spelers op de woningmarkt. Samen met negen andere partijen ondertekende minister Ollongren op 23 mei jl. daarom de Nationale woonagenda, met daarin afspraken over de aanpak van het groeiende tekort aan woningen. Drie speerpunten moeten leiden tot een ‘passendere’ woningmarkt: het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen.

  → lees meer
 • 25-05-2018

  Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

  In navolging van de afspraken uit het Regeerakkoord Rutte III, wordt de elektriciteitsproductie met gebruik van kolen in 2030 in het geheel verboden. Voor de twee oudste twee kolencentrales, de Hemweg en de Amercentrale, geldt dat eind 2024 de elektriciteitsproductie met kolen al moeten stoppen. Dat besloot de ministerraad op vrijdag 18 mei jl.

  → lees meer
 • 17-05-2018

  Het EU-actieplan voor een circulaire economie: een nieuwe kijk op afvalverwerking

  De Europese Unie (EU) ondersteunt de ontwikkeling van een circulaire economie. Een economie die erop is gericht producten aan het eind van hun levensduur niet weg te gooien, maar te hergebruiken of te recyclen.

  → lees meer
 • 14-05-2018

  De onbevoegdheid van het college van B&W om een vvgb-ontwerp op te stellen

  [...] het college van B&W zelf een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen voorbereiden en ter inzage leggen, wanneer de gemeenteraad het bevoegd gezag is om het uiteindelijke besluit [...]

  → lees meer
 • 04-05-2018

  Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren?

  Bodemenergie en geothermie zijn hernieuwbare, duurzame energiebronnen die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de ambitieuze doelstellingen van de regering op het gebied van energie en klimaat. Mede gelet op de noodzaak tot afbouw van de vraag naar aardgas is de verwachting dat het gebruik van deze bronnen in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Het kabinet juicht deze transitie toe. Toch zijn er nog de nodige juridische en praktische belemmeringen die de groei van bodemenergie en geothermie afremmen. Wij belichten een aantal van de wijzigingen toe die kunnen bijdragen aan de voor de energietransitie noodzakelijke groei van deze vormen van warmtewinning.

  → lees meer
 • 03-05-2018

  Zonnepanelen door natrekking eigendom van een ander dan de initiatiefnemer?

  [...] internationale klimaatafspraken gericht op de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen maken een stevige inzet op duurzame energie noodzakelijk. Daarmee bieden de klimaatdoelstellingen [...]

  → lees meer
 • 20-04-2018

  Eerste Kamer akkoord met verdwijnen huidige actualiseringsverplichting bestemmingsplannen

  In ons eerdere blog 1) informeerden wij u al over het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen. Op 17 april jl. nam de Eerste Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk aan. Met deze wet vervalt de verplichting voor gemeenten de huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen iedere tien jaar opnieuw vast te stellen.

  → lees meer
 • 19-04-2018

  Stand van zaken en focuspunten Nationale Omgevingsvisie bekend

  Onderdeel van het stelsel van de nieuwe Omgevingswet is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI wordt een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de lange termijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. In een eerdere fase zijn de vier strategische opgaven voor de fysieke leefomgeving bepaald: een duurzame en concurrerende economie; een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving.

  → lees meer
 • 13-04-2018

  Schone mobiliteit door eenduidigheid in milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

  De transitie naar schone mobiliteit is onontbeerlijk voor ons streven naar schonere lucht. Momenteel vinden de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord plaats. Daarbij worden aan de mobiliteitstafel de CO2-reductiedoelstellingen voor de mobiliteitssector nader ingevuld. Het Regeerakkoord benadrukte in dit verband al een tweetal instrumenten voor gemeenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren: het harmoniseren van milieuzones en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Op 5 april jl. informeerde staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van deze maatregelen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling

  Twee belangrijke ontwikkelingen zorgden er 3 april jl. voor dat de toekomst van (nieuwe en bestaande) woningen zonder gasaansluiting een heel stuk dichterbij is gekomen.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Compensatie in natura bij directe planschade

  [...] 4 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gewezen over compensatie in natura bij directe planschade. In dit geval bestaat de compensatie [...]

  → lees meer
 • 30-03-2018

  Wijziging van de Woningwet: het aantal sociale huurwoningen op peil

  In de blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht benadrukten Jelmer Procee en Laura van der Meulen al dat gemeenten voor een flinke opgave staan bij de bestrijding van woningnood.

  → lees meer
 • 30-03-2018

  Taxatiebenadering bij kosten bovenwijkse voorziening in exploitatieplan

  [...] 16 maart 2018 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan die van belang is bij de vaststelling van exploitatieplannen. De Afdeling oordeelt dat de kosten die een gemeente heeft gemaakt voor de [...]

  → lees meer
 • 29-03-2018

  Rechterlijke bevoegdheid beslissen op beroep tegen handhavingsbesluit

  [...] 16 maart jl. heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2018:905). De uitspraak gaat in op de absolute competentie van rechters met betrekking tot het beslissen op beroep [...]

  → lees meer
 • 26-03-2018

  Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

  In de blogreeks Inzicht Omgevingsrecht, schreven Liesbeth Schippers en Aart Jan van der Ven al over de steeds belangrijker wordende rol van participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in grote projecten met een publiek belang.

  → lees meer
 • 22-03-2018

  Tranche 17 van de Crisis- en Herstelwet: voor zes gemeenten meer ruimte om energiezuinig te bouwen

  De wetswijziging op de Crisis- en Herstelwet (Chw) die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op dinsdag 19 maart 2018 naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, introduceert drie nieuwe innovatieve duurzame experimenten. Eén daarvan, opgenomen in onderdeel C van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw), maakt het voor een zestal gemeenten mogelijk om strengere energie-eisen te stellen aan nieuwbouw.

  → lees meer
 • 21-03-2018

  Planning Omgevingswet: what’s next?

  Op 1 januari 2021 een robuust en vernieuwend stelsel met een breed draagvlak. Het vertrouwen dat deze doelstelling gaat slagen, dat is er. Zo schreef Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ollongren op 8 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin bespreekt zij onder meer de opbouw en planning van de invoering van de Omgevingswet, de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten en de stand van zaken van de nationale omgevingsvisie (NOVI). De geschetste aanpak is volgens de Minister het juiste recept voor succes. Te meer doordat alle producten in samenspraak met de uitvoeringspraktijk worden ontwikkeld en zorgvuldig worden getoetst aan de doelstellingen van de stelselherziening en op (onder meer) uitvoerbaarheid, werkbaarheid en consistentie.

  → lees meer
 • 20-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: de ParticipatieCheck√

  Participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgt in grote projecten met een publiek belang een steeds belangrijkere rol. Tijdens “Inzicht in Omgevingsrecht” hebben Liesbeth Schippers en Aart Jan van der Ven een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het juridisch belang van een goed participatietraject. Aan de hand van de ParticipatieCheck√ is interactief besproken welke participatie-onderdelen in de vele (en verschillende!) projecten in ons land nuttig en noodzakelijk zijn.

  → lees meer
 • 16-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Het stedelijk ontwikkelingsproject, wat en hoe in de praktijk?

  Het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject” zorgt in de praktijk nog altijd voor veel verwarring. Tijdens “Inzicht in Omgevingsrecht” hebben Roelof Reinders en Julian Kramer in een workshop bruikbare handvatten gegeven die in de praktijk houvast kunnen bieden.

  → lees meer
 • 15-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Exceptieve toetsing

  Op 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie uitgebracht over exceptieve toetsing in het kader van een bestemmingsplanprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Deze conclusie laat zien dat het onderwerp exceptieve toetsing ook in het omgevingsrecht van groot belang is. Een presentatie over dit onderwerp tijdens “Inzicht in omgevingsrecht” kon dan ook niet ontbreken. Tjalling Reijnders en Myrthe Nielen hebben de aanwezigen bijgepraat.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Nieuwe doelen en maatregelen in de strijd tegen de plasticsoep

  Grondstoffen efficiënt inzetten, hergebruiken en voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt, draagt bij aan een leefbare aarde.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Kabinet zet urgentie van klimaatadaptatie kracht bij

  Op 23 februari jl. bereikte het Kabinet de eerste mijlpaal in de nationale klimaataanpak. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schetste in een brief aan de Tweede Kamer het proces om te komen tot een nieuw Klimaatakkoord, de opvolger van het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Het Regeerakkoord is daarvoor uitgangspunt. In de brief herhaalt Wiebes dan ook de belangrijkste intenties die daarin m.b.t. het klimaat zijn opgenomen, zoals een nationale emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 en het in samenwerking met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen ijveren naar een reductiedoel van 55% aan broeikasgasuitstoot in 2030. Op 9 maart jl. werd bovendien bekend dat het Kabinet vooruitlopend op dit Klimaatakkoord 300 miljoen euro vrijmaakt voor CO2-reductie, te investeren in projecten als het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en geothermie.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Tips en tricks bij de bestrijding van woningnood

  Woningnood, we kunnen er niet meer om heen dat er veel gemeenten voor een flinke opgave staan. Bij die opgave zijn verschillende oplossingen denkbaar, zo kan er gezocht worden naar binnenstedelijke oplossingen in de vorm van nieuwbouw of transformatie of – iets wat niet meer onvermijdelijk lijkt – kan er gebouwd worden in het groen. Tijdens de 4e editie van Inzicht in Omgevingsrecht hebben Jelmer Procee en Laura van der Meulen enkele tips en tricks gepresenteerd bij binnenstedelijke oplossingen om woningnood te bestrijden.

  → lees meer
 • 12-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Van het gas af! Inzet op bodemenergie

  Het Klimaatverdrag van Parijs en de gebeurtenissen in Groningen dwingen de overheid om vaart te maken bij het loskomen van het gas. Met de voorziene afschaffing van de gasaansluitplicht zet het kabinet een duidelijke stap. De energietransitie valt of staat echter bij het succes van de alternatieven. Tijdens de workshop is ingegaan op één van deze alternatieven: de winning van bodemenergie

  → lees meer
 • 09-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Mobiliteit als drager van de Omgevingsvisie

  Tijdens de 4e editie van Inzicht in Omgevingsrecht hebben Wim Korver (Goudappel Groep) en Daniëlle Roelands-Fransen de stelling geponeerd dat mobiliteit(sbeleid) het middel is voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daarmee vormt mobiliteit een goede basis voor de Omgevingsvisie.

  → lees meer
 • 26-02-2018

  Het wetsvoorstel Plantgezondheidswet als antwoord op globale veranderingen

  Plantgezondheid is van wezenlijk belang voor de duurzaamheid, biodiversiteit, ecosystemen en voor de economische positie van land-, tuin- en bosbouw. De met dit doel in het leven geroepen Europese regelgeving bleek in de loop der jaren steeds minder toereikend. Om gewassen optimaal te kunnen beschermen, bleek behoefte aan een beter controlesysteem voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en een effectiever functionerend sanctiestelsel.

  → lees meer
 • 23-02-2018

  Verduurzaming energievoorziening? Oog voor de veiligheid van groen gas!

  In de periode waarin Nederland in het kader van de Energietransitie toewerkt naar de ambitieuze opgave om volledig ‘van het gas af’ te komen, is het gebruik van groen gas een van de manieren om bij te dragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Er zal naar verwachting dan ook steeds meer groen gas op ons gasnet worden ingevoerd waardoor het gebruik ervan logischerwijs toeneemt. Onder meer met als doel om groen gas voor de gebruiker net zo veilig te laten zijn als aardgas, is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voornemens de Regeling gaskwaliteit, die zijn grondslag vindt in de Gaswet, op een drietal punten te wijzigen. Bovendien consulteert het Ministerie u daarbij. Middels dit blogbericht verschaffen wij u inzicht in de hoofdlijnen van de beoogde aanpassingen in de regeling.

  → lees meer
 • 21-02-2018

  Parkeren als vast onderdeel van ruimtelijke planvorming[1]

  Parkeren vormt een vast onderdeel van ieder ruimtelijk besluit. Dat geldt zeker sinds 29 november 2014. Bestemmingsplannen die worden vastgesteld na die datum moeten op juiste wijze de parkeernormen borgen in de planregels. Uitsluitend opnemen dat ‘voldoende parkeergelegenheid beschikbaar moet zijn’ is onvoldoende, blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit artikel wordt ingegaan op deze verplichting die volgt uit de Reparatiewet BZK. Daarnaast wordt stilgestaan bij tal van aspecten die komen kijken bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een beoogde ontwikkeling in het kader van vergunningverlening: wel of niet salderen, het juiste maatgevende moment bepalen, parkeernormen vs. parkeerkencijfers, ontheffing van de parkeernormen en storting in het parkeerfonds.[2]

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Aandachtspunten bij procederen rond herstelbesluiten

  [...] 7 februari 2018 heeft de Afdeling een interessante uitspraak (ABRvS 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:419) gedaan in een zaak waarin appellanten in beroep zijn gegaan tegen een herstelbesluit van [...]

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen aan

  Afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen als voorloper op de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer nam het hiertoe strekkende wetsvoorstel op 1 februari jl. als hamerstuk aan.

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Eerste uitspraak Afdeling over verkeersbesluit voor een laadpaal

  [...] lijkt wel het nieuwe NIMBY: iedereen is voor elektrisch rijden, maar niemand wil een laadpaal voor de deur. Verkeersbesluiten die parkeerplaatsen aanwijzen voor het opladen van elektrische [...]

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Verwijzing naar beleid onvoldoende grondslag bij weigering om omgevingsvergunning te verlenen

  [...] weigering van een omgevingsvergunning mag niet alleen gestoeld worden op een enkele algemene verwijzing naar restrictief beleid. Dat is de belangrijke les die volgt uit een uitspraak van de [...]

  → lees meer
 • 13-02-2018

  Eenmalig vakantieverhuur is woningonttrekking

  [...] Raad van State heeft op 7 februari 2018 geoordeeld dat Amsterdam in 2013 terecht vier boetes heeft opgelegd aan bedrijven die woningen als vakantieverblijf verhuurde aan toeristen. In totaal [...]

  → lees meer
 • 05-02-2018

  Koerswijziging belanghebbendebegrip bij Wnb-ontheffing

  [...] 24 januari 2018 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de invulling van het belanghebbendebegrip in het kader van een Ffw-ontheffing. In de uitspraak wijzigt de Afdeling haar [...]

  → lees meer
 • 10-01-2018

  Rechter gaat mee met standpunt Staat in zaak luchtkwaliteit

  [...] de Haagse rechtbank toegeeft dat de Staat nu en zelfs in 2020 nog niet op alle plekken in Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden en daarmee de luchtkwaliteitsregels schendt, [...]

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Onteigening van de Hedwigepolder definitief!

  [...] Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de eigenaar van de Hedwigepolder tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant verworpen. Aan het beroep op zelfrealisatie van de [...]

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Conclusie staatsraad-generaal over exceptieve toetsing: nieuwe vuistregels en geen 'willekeursluis' meer

  [...] B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), vroeg op 14 juli 2017 een conclusie aan staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb?

  [...] 20 december 2017 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wet [...]

  → lees meer
 • 21-11-2017

  De legessanctie: ook van toepassing op de buitenplanse afwijking

  [...] het niet voldoen aan de, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, tienjaarlijks actualiseringsplicht van het bestemmingsplan geldt de legessanctie eveneens voor de aanvraag om een [...]

  → lees meer
 • 24-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten

  Het Regeerakkoord van Rutte III is gepresenteerd. Uit het akkoord blijkt dat het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland belangrijker wordt dan ooit. Niet alleen voor het Rijk en de waterschappen, maar ook voor provincies en gemeenten.

  → lees meer
 • 23-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Emissiereductiedoelstelling voor 2030, neergelegd in een Klimaatwet

  In het Regeerakkoord Rutte III is een emissiereductiedoelstelling voor 2030 opgenomen van 49%. Lees in deze blog hoe de doelstelling gerealiseerd zou moeten worden.

  → lees meer
 • 19-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur – openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

  Het Regeerakkoord van Rutte III beoogt een slim en duurzaam vervoersysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Om deze doelstelling te realiseren worden verschillende maatregelen gepresenteerd: investeren in het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van die maatregelen.

  → lees meer
 • 20-09-2017

  Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?

  In nummer 7 van het Tijdschrift Milieu & Recht van dit jaar is een artikel verschenen van Hans Besselink en Edward Brans met als titel: “Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?” In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of door habitat banking kan worden voldaan aan de mitigatie- en compensatieverplichtingen uit artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitatrichtlijn.

  → lees meer
 • 05-09-2017

  Het belanghebbende-begrip: wat zijn gevolgen van enige betekenis?

  [...] haar uitspraak van 23 augustus 2017 geeft de Afdeling invulling aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vraag wie belanghebbende is bij [...]

  → lees meer
 • 03-08-2017

  New York Pizza is geen restaurant… Over het bestemmingsplan en de horeca

  [...] York Pizza is fastfood. Geen restaurant. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 2 augustus jl. beslist. De uitspraak wijst ons er weer eens duidelijk op hoe een [...]

  → lees meer
 • 17-07-2017

  Tiny houses, big movement?!

  Bijna je hele hebben en houden achterlaten, en verhuizen naar een tiny house. Een beweging die in Amerika al enige tijd bestaat. In de VS zijn er zo’n 10.000 tiny houses te vinden, maar ook steeds meer Nederlanders willen in zo’n tiny house wonen. Het is niet alleen goed voor de portemonnee en het klimaat, maar het past ook geheel binnen de trend van minimalisme waar mensen steeds vaker naar op zoek zijn.

  → lees meer
 • 30-06-2017

  Parkeernormen in bestemmingsplannen: het aftellen is begonnen!

  Op 1 juli 2018 is het zover: vanaf dat moment moeten alle bestemmingsplannen voorzien in parkeernormen. Na die datum vormt de Bouwverordening niet langer toetsingskader voor de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Dat betekent dat er nu nog een jaar de tijd is om alle bestemmingsplannen te herzien en een planregel over parkeren op te nemen. Als dat niet of niet goed gebeurt, dan kan dat niet alleen leiden tot vernietiging van de planregel, maar dan kan een bouwaanvraag ook niet worden geweigerd als op het vlak van parkeren een knelpunt zit. Wat betekent het aftellen naar 1 juli 2018 voor de praktijk?

  → lees meer
 • 22-06-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: onteigening en gedoogplichten

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In de voorgaande delen hebben wij de inhoud van het projectbesluit en de totstandkoming daarvan besproken. Hier stopt het echter niet; het projectbesluit moet ook worden uitgevoerd. Daarom bespreken wij in dit vijfde deel de wijze waarop grondverwerving en gedoogplichten terugkomen in de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 12-06-2017

  Vergunning vrijwaart niet van aansprakelijkheid

  Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft op 1 juni 2017 uitspraak gedaan in een procedure die gaat over de toepassing van de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (Richtlijn 2004/35/EG) (Titel 17.2 Wet milieubeheer).

  → lees meer
 • 09-06-2017

  Kruimel of geen kruimel, de koek is nog lang niet op (III)

  [...] kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) roept in praktijk veel vragen op. Eerder 1) schreven wij op dit blog al over de reikwijdte van deze regeling. Op 24 mei jl. heeft de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 08-06-2017

  Kruimel of geen kruimel, de koek is nog lang niet op (III)

  De kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) roept in praktijk veel vragen op. Eerder 1) schreven wij op dit blog al over de reikwijdte van deze regeling. Op 24 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan over de betekenis van de begrippen ‘bouwdelen van ondergeschikte aard’ (artikel 4, onder 4, van Bijlage II bij het Bor) en ‘bouwvolume’ (artikel 4, onder 9, van Bijlage II bij het Bor). Deze uitspraak 2) geeft aanleiding om langer stil te staan bij de kruimelregeling.

  → lees meer
 • 17-05-2017

  Asbestbrand Westland: (Spoedeisende) bestuursdwang en kostenverhaal

  [...] 10 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over de toepassing van (spoedeisende) bestuursdwang en kostenverhaal bij [...]

  → lees meer
 • 16-05-2017

  Invoeringswet Omgevingswet en digitalisering: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

  Dit is het eerste deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat de digitalisering centraal

  → lees meer
 • 15-05-2017

  Blogreeks Invoeringswet Omgevingswet dinsdag 16 mei van start!

  De Omgevingswet treedt volgens de huidige planning in 2019 in werking. Dat moment komt met de Invoeringswet Omgevingswet (hierna: IOw) weer een belangrijke stap dichterbij. De IOw regelt niet alleen het overgangsrecht en het intrekken en wijzigen van andere wetten. Ook inhoudelijk voorziet de IOw in een aantal belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 15-05-2017

  De projectprocedure voor waterbeheerders

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit vierde deel bespreken we de nieuwe projectprocedure, waarmee het projectbesluit tot stand komt.

  → lees meer
 • 12-05-2017

  De nieuwe Ladder: it giet oan!

  Op 21 april jl. is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) vastgesteld. Vandaag, 12 mei, is het dan zover: de minister van IenM heeft de nieuwe Ladder bekendgemaakt. Uit de bekendmaking volgt dat de nieuwe Ladder op 1 juli a.s. in werking treedt. Wat gaat er allemaal veranderen?

  → lees meer
 • 09-05-2017

  Afdeling herformuleert eisen over feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten

  [...] 3 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over de eisen ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten [...]

  → lees meer
 • 01-05-2017

  De grenzen van de beheersverordening bij vergunningverlening

  [...] een omgevingsvergunning kan worden vernietigd omdat de beheersverordening op onderdelen onverbindend wordt verklaard, leert de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 14 april jl. Deze [...]

  → lees meer
 • 27-04-2017

  Aanmaning mogelijk voordat de termijn uit de invorderingsbeschikking is verstreken

  [...] in een invorderingsbeschikking gestelde betaaltermijn doet geen nieuwe termijn lopen waarbinnen de schuldenaar kan betalen zonder in verzuim te zijn, aldus de uitspraak van 19 april jl. van de [...]

  → lees meer
 • 14-04-2017

  Conclusie A-G biedt duidelijkheid over het bewijsrecht in boetezaken

  [...] 12 april jl. bracht staatsraad advocaat-generaal Keus een conclusie uit over bewijsvergaring in boetezaken. De conclusie biedt verheldering over het bewijsrecht in boetezaken, door onder meer in [...]

  → lees meer
 • 07-04-2017

  Kostenverhaal bij ongedaanmaking gevolgen brand

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 29 maart 2017 een interessante uitspraak gewezen over kostenverhaal in het kader van spoedeisende bestuursdwang [...]

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Projectbesluit: de verhouding van het projectbesluit met de andere instrumenten en toestemmingen van de Omgevingswet

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit vierde deel van onze blogreeks bespreken wij de verhouding tussen het projectbesluit en de overige in de Omgevingswet opgenomen instrumenten en toestemmingen. Juist op dit vlak verandert er veel!

  → lees meer
 • 24-03-2017

  Klimaatwet biedt zicht op emissiedoelen voor 2030 en 2050

  Het gewijzigde wetvoorstel Klimaatwet is 30 januari ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel biedt een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse broeikasgasemissie in de periode tot 2050.

  → lees meer
 • 22-03-2017

  Externe veiligheid: hoe zit het straks onder de Omgevingswet?

  De opslag van vuurwerk, het vervoer van gevaarlijke stoffen over een spoorlijn, de aanwezigheid van een vliegveld met opstijgende en dalende vliegtuigen en ook het snel groeiende aantal windturbineparken: allerlei activiteiten die risico’s met zich brengen. In een klein land als Nederland moeten dit soort activiteiten goed worden afgestemd op andere, kwetsbare functies om zo de risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dat is waar externe veiligheid over gaat. Het huidige kader is redelijk uitgekristalliseerd, maar het volgende kader staat alweer voor de deur: de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 2019. Wat betekent dat voor externe veiligheid? In dit blogbericht gaan wij hier nader op in.

  → lees meer
 • 17-03-2017

  De Ladder en het bepalen van de regio: wat maakt het bestemmingsplan mogelijk?

  [...] eerste trede van de Ladder betreft de beoordeling of de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. De praktijk loopt met enige regelmaat aan tegen vragen op dit [...]

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Nieuwe of geen nieuwe stedelijke ontwikkeling: that’s the question!

  [...] begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling bepaalt of de Ladder voor duurzame ontwikkeling wel of niet op een project van toepassing is. En het scheelt nogal als niet aan de Ladder hoeft te worden [...]

  → lees meer
 • 13-03-2017

  Groen licht voor dynamische verwijzing beleidsregels parkeren

  [...] koppelen van beleidsregels aan een bestemmingsplan en het hanteren van die beleidsregels bij de afweging van belangen is gewoon toegestaan, zo blijkt uit een heldere uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: een inleiding

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit derde deel van onze blogreeks bespreken wij wat het projectbesluit is, voor welke projecten het kan worden gebruikt en wat de inhoudsvereisten zijn die aan het projectbesluit worden gesteld.

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: een inleiding

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit derde deel van onze blogreeks bespreken wij wat het projectbesluit is, voor welke projecten het kan worden gebruikt en wat de inhoudsvereisten zijn die aan het projectbesluit worden gesteld.

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Basis voor Nationale Omgevingsvisie is gelegd

  Op 17 februari jl. heeft minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” aan de Tweede Kamer toegezonden. De startnota is de opmaat naar de Nationale Omgevingsvisie en vormt daarmee de eerste stap naar een integrale visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

  In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet introduceert voor de waterbeheerders een nieuw instrument: het projectbesluit. Voor hoogwaterbeschermingsprojecten biedt het projectbesluit zowel kansen als verplichtingen. Niet alleen vanaf 2019, maar ook nu al! Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit en de bijbehorende procedure.

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

  In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet introduceert voor de waterbeheerders een nieuw instrument: het projectbesluit. Voor hoogwaterbeschermingsprojecten biedt het projectbesluit zowel kansen als verplichtingen. Niet alleen vanaf 2019, maar ook nu al! Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit en de bijbehorende procedure.

  → lees meer
 • 10-02-2017

  Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016

  In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is – voor de zevende keer alweer – de Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen. Martijn Scheltema, Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Lisette Baljon, Karin Haan en Saskia Bouwman bespreken de belangrijkste uitspraken van 2016 met betrekking tot het onteigeningsprocesrecht en de schadeloosstelling. Ook wordt ingegaan op de in voorbereiding zijnde Aanvullingswet grondeigendom in de nieuwe Omgevingswet.

  → lees meer
 • 07-02-2017

  Wetsontwerp Klimaatwet: opzet en inhoud

  Op 30 januari 2017 is het gewijzigde wetvoorstel Klimaatwet ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetvoorstel is gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 15 december 2016. Hieronder wordt ingegaan op de opzet en inhoud van het onlangs ingediende wetsvoorstel.

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Nu al afschaffing actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen!

  Op 26 januari jl. is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wil de actualiseringsplicht uit de Wet ruimtelijke ordening schrappen, vooruitlopend op de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 01-02-2017

  Minister: geen onteigening onder de Omgevingswet zonder tussenkomst bestuursrechter

  In haar kamerbrief van 20 januari jl. 1) informeert de minister van IenM de Tweede Kamer over haar voornemen om de nieuwe onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken zal zijn.

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Schaderegeling in het wetsvoorstel Invoering Omgevingswet

  Op 5 januari jl. is het wetsvoorstel Invoering Omgevingswet gepubliceerd ter consultatie. Onderdeel van het wetsvoorstel is de aanvulling van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet, het hoofdstuk waarin de schadebepalingen worden opgenomen. In dit blogbericht worden de hoofdlijnen geschetst van deze bepalingen.

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Bestuurs- en privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden

  In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid (O&A) is onlangs een artikel verschenen van Edward Brans en Katrien Winterink. In het artikel wordt een overzicht geboden van de jurisprudentie met betrekking tot privaat- en bestuursrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden en wordt nagegaan of het privaatrecht, dat tot op heden in het kader van verhaal van asbestverwijderingskosten zelden succesvol is, niet toch wat onverwachte mogelijkheden biedt.

  → lees meer
 • 02-12-2016

  Schadeclaims wateroverlast afgewezen door waterschappen

  De schadeclaims naar aanleiding van de extreme regenval in mei en juni zijn door de waterschappen Aa en Maas, Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei afgewezen. De waterschappen konden naar hun mening niets doen om deze schade te voorkomen.

  → lees meer
 • 30-11-2016

  AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

  18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 04-11-2016

  Nieuwe omgevingswet: hoe zit het met vertrouwen?

  Liesbeth Schippers werkt in veel omgevingsplannen al met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Maar hoe zit het met het vertrouwen van marktpartijen, burgers, bedrijven en overheden? In een column in VNG magazine schetst zij het speelveld.

  → lees meer
 • 02-11-2016

  Eerste Kamer stemt in met nieuwe waterveiligheidsnormen: 1 januari 2017 in werking!

  De Eerste Kamer heeft op 1 november jl. ingestemd met de wet tot wijziging van de Waterwet die voorziet in een nieuwe normering voor primaire waterkeringen. De wijzigingswet (en daarmee de nieuwe normering) treedt op 1 januari 2017 in werking. Wat houdt de nieuwe normering precies in?

  → lees meer
 • 13-10-2016

  Het begrip “gebruiksruimte” uit de Omgevingswet

  Het concept gebruiksruimte speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Dit blogbericht probeert enige verheldering te bieden bij dit nog relatief onbesproken, maar centrale begrip uit de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 01-09-2016

  Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG)

  In deze bijdrage wordt ingegaan op het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn Milieuaansprakelijkheid.

  → lees meer
 • 02-08-2016

  Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen

  Op welke wijze kan de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid beperken voor schoonmaakkosten en wat is de verhouding tot publiekrechtelijke verplichtingen die dwingen tot het ongedaan maken van verontreiniging?

  → lees meer
 • 01-08-2016

  Asbestbranden, Wat is het juridisch kader?

  Er is bijzonder veel jurisprudentie over de vraag wie opdraait voor de kosten van asbestverwijdering. In de jurisprudentie zijn twee uitgangspunten te ontdekken. De eerste ziet op de verantwoordelijkheid van de exploitant of eigenaar van het pand dat is afgebrand. De tweede op de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen.

  → lees meer
 • 01-08-2016

  Chemie-Pack, Lessons learned juridische afhandeling

  Milieuhandhaving in crisissituaties is complex. Overheden moeten binnen zeer korte tijd allerlei besluiten nemen gericht op het beperken van de gevolgen van de ontstane situatie voor het milieu. Die besluiten moeten uitvoerbaar zijn, juridisch stand houden en kostenverhaal mogelijk maken. Daarnaast moeten claims van derden worden afgehouden. In het Chemie-Pack-dossier is met dit alles veel ervaring opgedaan.

  → lees meer
 • 25-07-2016

  Besluit VTH naar Tweede Kamer

  Op 11 juli jl. heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Besluit VTH) aangeboden aan de Tweede Kamer.

  → lees meer
 • 14-07-2016

  “Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee”

  In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (nr. 2/3 juni 2016) is een artikel verschenen van Edward Brans en Moniek Heerings met als titel: Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee. Aanpassing van EU-regelgeving in vervolg op het incident met de Deepwater Horizon. In het artikel bespreken zij welke gevolgen het Deepwater Horizon-incident van 2010 heeft gehad voor de EU-regelgeving die ziet op milieuaansprakelijkheid en belichten zij overgebleven hiaten in het Europese milieuaansprakelijkheidsrecht.

  → lees meer
 • 13-07-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (II) – de onteigeningsbeschikking

  Op 1 juli jl. is de internetconsultatie van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom aangevangen. Dit wetsvoorstel regelt het gemeentelijk voorkeursrecht, onteigening en een nieuw instrument stedelijke kavelruil. Op 12 juli jl. is reeds een blog geplaatst over het gemeentelijke voorkeursrecht. Dit blogbericht gaat over de wijziging van de administratieve onteigeningsprocedure, waarmee de onteigeningsbeschikking wordt ge(her)ïntroduceerd.

  → lees meer
 • 21-04-2016

  ‘Faillissement en milieu. Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming?’

  In de Gemeentestem is een artikel verschenen van Edward Brans en Jorrit van der Weide met als titel: ‘Faillissement en milieu. Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming?’.

  → lees meer
 • 14-04-2016

  De Wet VTH is in werking getreden!

  Vandaag is de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH)) in werking getreden. Daarmee is paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd.

  → lees meer
 • 14-04-2016

  De Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) is in werking getreden!

  Vandaag is de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH)) in werking getreden. Daarmee is paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd.

  → lees meer
 • 08-10-2015

  Wijzigingen Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten

  Op 1 oktober 2015 is het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten gepubliceerd (Stb 2015, 337). Met het wijzigingsbesluit wordt de vierde tranche van het Activiteitenbesluit ingevoerd.

  → lees meer
 • 19-08-2015

  Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

  Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke (ministeriële) Regeling in werking getreden, die voorziet in de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiermee wordt een stap gezet naar het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Deze relatief onbekende regeling kan voor bedrijven een grote impact hebben. De Tijdelijke Regeling brengt zelfs verplichtingen met zich mee, die vóór 5 december 2015 uitgevoerd moeten zijn. Aanleiding genoeg om in dit blogbericht stil te staan bij de werking van deze

  → lees meer
Auteurs

Bij Pels Rijcken delen 290 kantoorgenoten samen één ambitie: elke dag op topniveau presteren. Wij stimuleren elkaar het beste uit onszelf te halen en wij stellen het belang van de cliënt altijd centraal. Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur en notariaat. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe (soms tegengestelde) belangen. Dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. Dat je soms moet omgaan met uiteenlopende wensen van meerdere stakeholders. Wij weten dat context telt. En dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt.

De sectie Ruimte & Milieu bestaat uit een team van 20 omgevingsrecht-advocaten die dag in dag uit bezig zijn met de juridische consequenties van ruimtelijke en milieutechnische keuzes. Wij beheersen alle elementen van het omgevingsrecht tot in de finesses, bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) gebiedsontwikkeling, energie en klimaat en milieuhandhaving. Wij bieden onze cliënten, waaronder de Nederlandse Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, hoogheemraadschappen en (grote) ondernemingen to-the-point juridische analyses en praktische, snelle oplossingen.

Neem contact op

Meer van deze partner

Dossiers Water, Parkeren en mobiliteit en Windenergie

Pels Rijcken houdt voor u de dossiers Water, Parkeren en mobiliteit en Windenergie volledig up-to-date. Experts op de betreffende gebieden vullen de dossiers iedere maand aan met nieuwe content, zodat u alle handvatten heeft om met het onderwerp aan de slag te gaan.

→ Lees meer