Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Artikelen

 • 15-11-2018

  Het reguleringskader voor de warmtetransitie

  De schrapping van de gasaansluitplicht vormt een mijlpaal op weg naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening; we nemen afscheid van aardgas als energiebron voor de gebouwde omgeving. Maar we zijn er nog lang niet. We moeten nu over op andere – duurzame – warmtebronnen. Bij de keuze wélke, is het regulatoire kader voor de warmtesector een belangrijke factor. Investeringen in de warmtetransitie zijn – mede – afhankelijk van de ruimte en stabiliteit van dit kader.

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Vergunning voor zonneweide: afdwingbaar?

  [...] gemeente weigert een omgevingsvergunning voor een zonneweide. Kan de ontwikkelaar bij de voorzieningenrechter afdwingen dat de vergunning alsnog (snel) wordt verleend, zodat hij in aanmerking [...]

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Curator na faillissement verantwoordelijk voor uit milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen van vennootschap

  [...] komt voor dat curatoren worden geconfronteerd met een onderneming die op het moment van faillietverklaring niet in overeenstemming blijkt te handelen met milieuwet- en regelgeving en mogelijk [...]

  → lees meer
 • 08-11-2018

  College, vlieg niet uit de bocht! Een evenementenvergunning is niet bedoeld voor een reguliere motorcrossactiviteit

  [...] drijver van een inrichting heeft zich te houden aan de voorschriften van de daarvoor geldende omgevingsvergunning. Een evenementenvergunning kan hier een uitzondering voor bieden. Met zo’n [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Bijna-Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) vanaf 2019 en eind 2020

  Waar het gaat om een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid kunnen we niet om onze gebouwde omgeving heen. Nieuwe overheidsgebouwen (gebouwen in eigendom van en in gebruik bij overheidsinstanties) moeten vanaf 1 januari 2019 bijna energie-neutraal (BENG) worden gebouwd. Overige nieuwbouw moet vanaf uiterlijk 31 december 2020 ’BENG’ zijn. Werk aan de winkel dus voor vergunningaanvragers van nieuwbouwprojecten!

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Wildgroei aan zonneparken: feit of fabel?

  [...] kranten staan er vol mee. “Complete wildgroei aan zonneparken”, “Confetti van windmolens en zonneparken creëert weerstand tegen energietransitie”, “Protest tegen zonneweide” en “Zonneparken [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Wijziging Bouwbesluit 2012: vanaf 2023 verbod op energie-onzuinige kantoren

  Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Met deze wijziging wordt een zogenoemde label C-verplichting voor kantoren ingevoerd. Kantoren die op 1 januari 2023 niet tenminste energielabel C hebben, mogen niet worden gebruikt. Deze verplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

  → lees meer
 • 05-11-2018

  Proefproject elektrisch rijden

  Elektrisch rijden is een potentieel kansrijke maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om hier invulling aan te geven en ervaring mee op te doen heeft de Staat een ‘proeftuinprogramma’ opgezet. In het proeftuinprogramma worden praktijkproeven en demonstratieprojecten met elektrische voertuigen gesubsidieerd, gemonitord en geëvalueerd. Eén van de proeftuinen betrof de inzet van elektrische voertuigen in de stadsdistributie. Door het verlenen van een vrijstelling werd het mogelijk kleine elektrische vrachtauto’s van meer dan 3500 kg tijdelijk met een rijbewijs B te besturen in plaats van een rijbewijs C1.

  → lees meer
 • 02-11-2018

  1,5° Celsius-challenge

  De Bosplaat op Terschelling, 23 juli 2018. Lamsoor in volle bloei, alleen – door de hittegolf – in de verkeerde maand. Klimaatverandering plaatst ons voor een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5° C. Door Nederland wordt ingezet op een verlaging van de Nederlandse CO2-emissies in 2030 (!) met zo’n 49% ten opzichte van 1990. Burgers, overheden en zeker ook bedrijven zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om de benodigde klimaat- en energietransitie te verwezenlijken.

  → lees meer
 • 26-10-2018

  In transitie

  Het strand van Isle of Islay, Schotland, augustus dit jaar. Mooier kan haast niet. Maar hoe lang is het er nog? Als we het VN-Klimaatpanel IPCC mogen geloven, zijn er rigoureuze maatregelen nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C en te voorkomen dat deze erfgoedrijke kust straks permanent onder water staat. Deze doelstelling stelt ons voor een grote duurzaamheidsopgave. Burgers, bedrijven en overheden zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om deze te verwezenlijken. Diverse nieuwe wetten moeten daarbij gaan helpen, zoals de Klimaatwet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Een wetsvoorstel dat recent de kranten haalde betreft de Transitiewet die meer ruimte gaat geven voor een duurzame ontwikkeling van de woningbouw.

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Te snel investeren vormt risico voor beoordelende instellingen in de energiebesparingsbranche

  [...] uit de energiebesparingsbranche die hun investeringen onvoldoende konden terugverdienen door niet-tijdige of onjuiste implementatie van richtlijnen door de Nederlandse Staat. Reden voor [...]

  → lees meer
 • 26-10-2018

  Verkoop van een woning zonder geldig energielabel. Onwenselijk, maar na eigendomsoverdracht niet meer te handhaven

  [...] energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan wat de energieprestatie van een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Aan [...]

  → lees meer
 • 24-10-2018

  Industrietransitie met CCS?

  Nederland staat voor de grote opgave om de ambitieuze klimaatdoelstellingen, waaraan zij zich gecommitteerd heeft, voor 2030 – en vervolgens 2050 – te verwezenlijken. De beoogde broeikasgasemissiereductie is fors. De afvang en opslag van CO2 zou op korte termijn kunnen bijdragen aan de beperking van de CO2 -emissie door de industrie. Het kabinet overweegt hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Nederland beschikt al over een wettelijk kader voor de toepassing van CO2-afvang.

  → lees meer
 • 22-10-2018

  Meer ruimte voor duurzame energie op agrarische rijksgronden?

  Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om het beleid voor agrarische gronden van de Staat opnieuw te bezien. In dat kader onderzoekt hij of een deel van die agrarische gronden ingezet kan worden voor hernieuwbare energieopwekking.

  → lees meer
 • 19-10-2018

  Smart Mobility als onderdeel van toekomstbestendig vervoer

  Toenemende verkeersdruk, meer gemengd verkeer op de weg en de noodzaak tot aanleg, vervanging en renovatie van infrastructuur. Slechts een greep uit de uitdagingen waar de mobiliteitssector nu en in de toekomst voor staat. In dat kader was 4 oktober 2018 een belangrijke dag in mobiliteitland. Minister van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer over haar ‘Smart Mobility’ plannen voor een toekomstbestendig vervoer. Bedrijfsleven, vervoerders en lokale en landelijke overheden gaan daarbij nog beter samenwerken om de beschikbare technologie te ontsluiten die reizen zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk maakt. Daarnaast tekenden diezelfde dag publieke en private partijen de Green Deal Autodelen II.

  → lees meer
 • 18-10-2018

  Handhaving op luchtkwaliteit niet af te dwingen bij bestuursrechter

  [...] in een slechte luchtkwaliteit kan gezondheidsrisico’s opleveren. De Europese Commissie (EC) heeft daarom een Richtlijn luchtkwaliteit opgesteld met grenswaarden voor verschillende schadelijke [...]

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Gefaseerde aanvraag bij onlosmakelijke activiteiten. Een gebrek in de eerste fase heeft niet automatisch gevolgen voor de tweede fase!

  [...] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt voor ‘onlosmakelijke activiteiten’ de mogelijkheid om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen en te verlenen. Zo is [...]

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Stap voor stap richting Klimaatakkoord: Kabinetsreactie op voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord naar parlement

  Op 5 oktober 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de kabinetsreactie op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Afwijken van gedoogpraktijk zonder vastgelegd gedoogbeleid of concretisering in de last onder dwangsom? In strijd met de rechtszekerheid!

  [...] incidenteel verhuren van een woning als vakantiewoning. In de huidige tijd van woningnood niet ongebruikelijk en zelfs veelvoorkomend. Een ontwikkeling die door overheden de laatste tijd maar al [...]

  → lees meer
 • 12-10-2018

  Nieuwe stap Klimaatwet: Advies Afdeling advisering van de Raad van State

  Op 4 oktober 2018 publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State het advies over de nota van wijziging bij het initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet.

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Meer energiebesparing door bedrijven en instellingen met een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

  De drijver van een inrichting (bedrijf of instelling) moet alle energiebesparingsmaatregelen doorvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een concreet voorbeeld is het beperken van het onnodig laten branden van de binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd. Of het voorkomen van energieverbruik door verlichting en ventilatie wanneer de lift niet in gebruik is. Het totale resultaat voor energiebesparing blijft echter achter op het doel zoals dit gesteld is in het Energieakkoord. Het niet naleven van de energiebesparingsverplichting blijkt daar een belangrijke oorzaak van. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt ter bevordering van de naleving van de verplichting daarom een wijziging van het Activiteitenbesluit voor.

  → lees meer
 • 10-10-2018

  De Aanvullingswet Geluid: modernisering van het systeem van geluidregulering

  Geluid speelt bij veel ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving een rol. Waar enerzijds een ongestoorde voortzetting van bedrijvigheid en infrastructuur gewenst is, kunnen vooral geluidgevoelige functies in de nabijheid daarvan, zoals woningen of onderwijsgebouwen, te maken krijgen met (toenemende) geluidhinder. De mate waarin de overheid de omgeving tegen geluidbelastende functies kan beschermen, is afhankelijk van de juridische mogelijkheden die zij daarvoor heeft. Niet voor niets krijgt geluid een centrale plaats in de Omgevingswet. Dat wordt geregeld in de Aanvullingswet. De Aanvullingswet Geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere 3 gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur. In dit blogbericht een tipje van de sluier over de voorgenomen aanpassing van de geluidregels en de betekenis hiervan voor de praktijk, naar aanleiding van de kamerbrief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van Veldhoven.

  → lees meer
 • 05-10-2018

  Afdeling onderstreept belang van duidelijk handhavingsverzoek en motivering afwijzing verzoek

  [...] komt in de handhavingspraktijk nog wel eens voor dat discussie ontstaat over de reikwijdte van het verzoek om handhaving of dat het bestuursorgaan kan volstaan met een mondelinge waarschuwing. [...]

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Proeftuinen aardgasvrije wijken. Belangrijke stap in de klimaat- en energietransitie

  Op 1 oktober is bekend geworden welke gemeenten meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. 32 bestaande wijken in 27 gemeenten zijn geselecteerd als zogenoemde ‘proeftuin’. In totaal is een bedrag van 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze wijken aardgasvrij te maken. Iedere gemeente doet dat op zijn eigen manier, aansluitend bij de mogelijkheden van de betrokken wijk. Door het programma zal ervaring kunnen worden opgedaan met een groot aantal verschillende technieken. Denk aan warmtenetten, geothermie, vol-elektrische woningen, restwarmte van industrie, aquathermie, noem maar op. In het regeerakkoord is afgesproken om voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij op te leveren. Daar waar bij nieuwbouw relatief eenvoudig kan worden gekozen voor een aardgasvrij alternatief, is dat bij bestaande bouw een stuk lastiger. Aan de hand van de proeftuinen moet duidelijk worden welke juridische, financiële en technische belemmeringen gemeenten, bewoners, corporaties, energiemaatschappijen en VVE’s tegenkomen bij het terugdringen van het gasverbruik.

  → lees meer
 • 27-09-2018

  AMvB’s Omgevingswet: digitalisering in het Omgevingsbesluit

  Op vrijdag 31 augustus 2018 zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De komende tijd verschijnt regelmatig een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit de verschillende AMvB’s. Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel om processen te versnellen en kaders te stellen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. In dit blogbericht lichten wij het Omgevingsbesluit toe ten aanzien van het onderwerp Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Ombouw Crisis- en herstelwet naar ‘Transitiewet Omgevingswet’

  Eenvoudigere procedures om de woningbouwopgave te versnellen én te verduurzamen. Dat beoogt een wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) te bereiken, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 5 september 2018 bij de Tweede Kamer indiende. Met dit voorstel wil de minister de spanningen op delen van de woningmarkt aanpakken en meer ruimte voor duurzame ontwikkeling scheppen. Hiermee wordt nog verder vooruitgelopen op de Omgevingswet dan de huidige Chw al doet.

  → lees meer
 • 11-09-2018

  AMvB’s Omgevingswet: gezondheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Op vrijdag 31 augustus 2018 zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De komende tijd verschijnt regelmatig een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit de verschillende AMvB’s. De aankomende invoering van de Omgevingswet zorgt voor veel beweging in het domein van ruimte en gezondheid. In dit blogbericht geven wij antwoord op de vraag welke plaats gezondheid krijgt binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

  → lees meer
 • 07-09-2018

  Invordering na kick-off feest. Last terecht opgelegd, invordering dwangsom niet

  [...] een last onder dwangsom terecht is opgelegd, betekent dit nog niet dat ook de invordering van deze dwangsom terecht is. Uit het controlerapport bij het invorderingsbesluit moet volgen of de [...]

  → lees meer
 • 04-09-2018

  Wijziging van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten: saneren van verontreiniging onder asbestdak

  Het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten, op dit moment in behandeling bij de Tweede kamer, houdt verband met een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel dat op 2 februari 2017 werd ingediend, moet het mogelijk maken via het Asbestverwijderingsbesluit een verplichting tot actieve verwijdering op te leggen voor asbest(producten) in bouwwerken of objecten, verontreiniging die hier het gevolg van is of afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu terecht zijn gekomen. Op 21 augustus 2018 diende staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel in. Hiermee wil zij onder meer stimuleren dat eigenaren van gebouwen met asbestdaken de verontreiniging van de bodem daaronder vrijwillig verwijderen.

  → lees meer
 • 30-08-2018

  Last onder dwangsom. Bepaal eerst wie overtreder is en bepaal dan pas of deze de overtreding kan beëindigen!

  [...] het bevoegd gezag een last onder dwangsom oplegt, moet het eerst vaststellen wie overtreder is. Pas nadat dit is vastgesteld, komt de vraag aan de orde of diegene bij machte is de [...]

  → lees meer
 • 29-08-2018

  Gasloos bouwen na de wet VET: it’s getting real!

  [...] het college van burgemeesters en wethouders op handen zijnde wet- en regelgeving over gasloos bouwen te betrekken in de uitvoerbaarheidstoets bij een nieuw aan te leggen nieuwbouwwijk? In elk [...]

  → lees meer
 • 24-08-2018

  Bodemenergiesystemen in de ondergrond. Meerdere vergunningen op dezelfde locatie mogelijk?

  [...] open en gesloten bodemenergiesystemen wordt energie uit de bodem gewonnen. Bodemenergiesystemen maken gebruik van de warmte en koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Het [...]

  → lees meer
 • 24-08-2018

  Misslag of voortschrijdend inzicht? Schrappen rijksmonument uit register gaat niet zomaar!

  [...] gebouw dat enkele tientallen jaren geleden wellicht onterecht als rijksmonument is aangewezen. Aanleiding voor het schrappen van dit gebouw uit het rijksmonumentenregister? Nee, aldus de [...]

  → lees meer
 • 21-08-2018

  Belanghebbende bij een aanvraag?

  De aanvrager van een omgevingsvergunning is in beginsel belanghebbende bij die aanvraag, volgens vaste rechtspraak. Dat betekent dat het bestuursorgaan een besluit moet nemen op de aanvraag. Maar hoe zit dat als een aanvraag wordt gedaan voor gronden die de aanvrager niet in eigendom heeft? Neem bijvoorbeeld een huurder van bedrijfsruimte die de bedrijfsruimte wil verbouwen, een houder van het recht van opstal die het daar aanwezige bouwwerk wil veranderen, of zelfs iemand die verzoekt een schuur te mogen bouwen in de tuin van de buren.

  → lees meer
 • 20-08-2018

  Belanghebbende bij een aanvraag?

  [...] aanvrager van een omgevingsvergunning is in beginsel belanghebbende bij die aanvraag, volgens vaste rechtspraak. Dat betekent dat het bestuursorgaan een besluit moet nemen op de aanvraag. Maar [...]

  → lees meer
 • 16-08-2018

  Gemeente mocht bouw van Amsterdams dakterras weigeren uit oogpunt van privacybescherming

  [...] bouw van een dakterras dat inkijk geeft in vertrekken van de buren in strijd met de privacy? Ja, zo bepaalde de Rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 10 augustus 2018. Dat de woning zich in [...]

  → lees meer
 • 15-08-2018

  Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

  [...] het stoken van hout in kachels voor veel mensen de gedachte oproept aan een knus avondje binnens- of buitenshuis, kan dit tegelijkertijd voor veel overlast in de omgeving zorgen. Het blijkt in [...]

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Betrokken bij activiteiten amfetaminelaboratorium? Ook verantwoordelijk voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging!

  [...] de productie van drugs komt chemisch afval vrij, dat met grote regelmaat (in de natuur) wordt gedumpt. Deze dumpingen kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s, milieuschade en hoge kosten voor het [...]

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Uitbreiding terras. Burgemeester mag zich wel buigen over invloed van geluid op kwaliteit woon- en leefsituatie, maar niet over toegelaten geluidniveau

  [...] Bij de vraag of een terras al dan niet uitgebreid mag worden, kijkt het bevoegd gezag met name naar eventuele aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van het terras. [...]

  → lees meer
 • 10-08-2018

  Asbestbrand. Kosten sanering voor rekening eigenaar loods

  [...] milieuverontreiniging of het voorkomen daarvan, vormen regelmatig aanleiding voor spoedeisende bestuursdwang. Zo ook in Amersfoort, waar als gevolg van een brand in meerdere loodsen [...]

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Vergunning evenement niet compleet? Met extra voorschriften gaat het feest toch door!

  [...] naderend evenement en een verzoek om voorlopige voorziening: als een besluit niet goed in elkaar zit dan kan dat het einde van het evenement betekenen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te [...]

  → lees meer
 • 31-07-2018

  Internetconsultatie ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Op 10 juli 2018 is het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd. Tot en met 11 september 2018 kunnen belangstellenden een reactie geven op het ontwerp aanvullingsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting

  → lees meer
 • 27-07-2018

  Afdeling geeft uitleg over kernbegrippen Besluit bodemkwaliteit

  [...] Besluit bodemkwaliteit (Bbk) roept in de praktijk veel vragen op. Op 25 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over [...]

  → lees meer
 • 20-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: afsluiting en vervolg

  Dit is het achtste en laatste deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespraken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht een afsluiting en een schets van het vervolgproces.

  → lees meer
 • 19-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen over burgerparticipatie centraal.

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel.

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Quotum voor short stay? Geen ruimte voor individuele belangenafweging!

  [...] het oog op de aanhoudende woningnood, zeker in de Randstad, is het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad voor de verhuur van short stay appartement geen wenselijke ontwikkeling. [...]

  → lees meer
 • 17-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Industrie

  Dit is het vijfde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Industrie centraal.

  → lees meer
 • 16-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Landbouw en landgebruik

  Dit is het vierde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Landbouw en landgebruik centraal.

  → lees meer
 • 13-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Mobiliteit

  Dit is het derde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Mobiliteit centraal.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Gebouwde omgeving

  Dit is het tweede deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van de sectortafel Gebouwde omgeving centraal.

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord woensdag 11 juli van start!

  Op dinsdag 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd: de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’. Dit nationale Klimaatakkoord heeft één centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Elektriciteit

  Dit is het eerste deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen van sectortafel Elektriciteit centraal. De opgave voor de elektriciteitssector is om in 2030 de CO2-emissies met ten minste 20,2 Mton te verminderen. De sector zal daarnaast moeten voorzien in levering van CO2-vrije elektriciteit aan de andere sectoren. Hoe gaat de sectortafel Elektriciteit met deze uitdagingen om?

  → lees meer
 • 09-07-2018

  Akkoord over de Klimaatwet

  Eind juni 2018 hebben een groot aantal politieke partijen een akkoord weten te bereiken over het wetsvoorstel Klimaatwet. Dit is een belangrijke stap in de realisering van de klimaatdoelstelling uit het Klimaatverdrag van Parijs, waarin is vastgelegd dat de verdragstaten maatregelen nemen om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en indien mogelijk tot 1,5 graden Celsius. De Klimaatwet biedt een kader om een lange termijn emissiereductie te realiseren – 95% in 2050 ten opzichte van 1990 – en is er op gericht de realisering ervan ook zeker te stellen. Door de reductiedoelstelling wettelijk te verankeren wordt bovendien aan het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers langjarige zekerheid geboden, zodat investeringsbeslissingen kunnen worden genomen en waardeverlies van investeringen wordt voorkomen.

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Ontbreken verklaring van geen bedenkingen wordt windpark Oostpolder niet fataal!

  [...] verlenen van een omgevingsvergunning voor een windpark zonder de benodigde verklaring van geen bedenkingen? Dat is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit [...]

  → lees meer
 • 03-07-2018

  Geluid & een goede ruimtelijke ordening: lessen voor de praktijk!

  [...] recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 27 juni 2018 bevestigt dat de beoordeling van de geluidbelasting verder gaat dan een toets [...]

  → lees meer
 • 29-06-2018

  Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie

  Het kan niemand meer zijn ontgaan, Nederland moet aardgasvrij, en snel. Om te beginnen moeten vóór eind 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het aardgas af, de eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar. Dit tempo is nodig om in de periode tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te kunnen verduurzamen. Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving is onderdeel van de Nederlandse plannen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het komende (nationale) Klimaatakkoord, dat ten doel heeft om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, zal als één van de hoofdopgaven hebben dat in 2030 al twee miljoen woningen van het aardgas af zijn. Dat is nog een hele hijs.

  → lees meer
 • 28-06-2018

  Privaatrechtelijke belemmeringen bij de vaststelling van een bestemmingsplan

  [...] belemmeringen kunnen in de weg staan aan de vaststelling en uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Deze belemmeringen moeten dan wel van een evident karakter zijn. In een [...]

  → lees meer
 • 25-06-2018

  Dienstenrichtlijn stelt hoge motiveringseisen aan regulering detailhandel

  [...] 20 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Visser Vastgoed B.V./Appingedam. De uitspraak maakt duidelijk dat hoge eisen [...]

  → lees meer
 • 25-06-2018

  Naar een veiliger weggebruik: snorfiets naar rijbaan mét helm op

  Grote drukte op het fietspad kan leiden tot te weinig ruimte voor inhalen, schrikreacties en andere onveilige situaties. Gemeenten en andere wegbeheerders krijgen daarom per 1 juli 2018 de mogelijkheid middels een verkeersbesluit tot het plaatsen van een onderbord bij een verplicht fietspad, snorfietsers van drukke fietspaden te weren en naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, gaat bovendien een helmplicht gelden. De Tweede Kamer stemde met dit beleid eind vorig jaar al in. De op handen zijnde wijzigingen betekenen een aanpassing van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

  → lees meer
 • 19-06-2018

  Afdeling bestuursrechtspraak accepteert ‘schreeuwverbod’ in bestemmingsplan

  [...] een gedragsaanwijzing, inhoudende dat de exploitant van een terras ervoor zorgt dat geschreeuw op dat terras door zijn personeel voorkomen wordt, in een bestemmingsplan worden opgenomen? Op [...]

  → lees meer
 • 18-06-2018

  Ontwerp Tranche 18 Bu Chw: lagere EPC-waarden en verruimde looptijd bij flexibele bestemmingsplannen

  Experimenteren met de Omgevingswet. Dat kan aan de hand van de Crisis- en herstelwet (Chw). Waar regelgeving een drempel is voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan onder meer duurzaamheid, biedt de Chw uitzonderingsmogelijkheden om, vooruitlopend op de Omgevingswet, projecten te realiseren en procedures te verkorten. Op 8 juni jl. presenteerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het ontwerp van de 18e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw). Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat in meer gemeenten een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vastgesteld kan worden dan het Bouwbesluit 2012 op dit moment voorschrijft. Ook wordt voor alle experimenten met het flexibele bestemmingsplan de looptijd verruimd en worden nieuwe gebieden toegevoegd aan het experiment bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Alle forensen op de fiets a.u.b. Een fietsvriendelijke omgeving met de ‘Ambities Fiets’

  Het wordt steeds lastiger om stadscentra met de auto te bereiken. Bovendien staan gemeenten voor een grote duurzaamheidsopgave en is de luchtkwaliteit een bepalende factor voor de kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. Het stimuleren van forensen om uit de auto te komen en op de fiets te stappen, eventueel in combinatie met openbaar vervoer, kan aan deze en meer belangrijke nationale doelen een bijdrage leveren. Daarom roept staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gemeenten en provincies op plannen te maken voor een fietsvriendelijke omgeving. Op 12 juni jl. presenteerde zij daartoe haar ‘Ambities Fiets’.

  → lees meer
 • 13-06-2018

  Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie

  Om te kunnen voldoen aan de emissiereductiedoelstellingen van dit kabinet en los te komen van het gas, moet worden ingezet op de optimale winning van duurzame energie. Nieuwe ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame energievoorziening, zoals bodemenergie, breiden het aantal projecten in de ondergrond verder uit. Om het toekomstig bodemgebruik goed af te stemmen, hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen een samenhangend beleid voor het gebruik van de ondergrond ontwikkeld: de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Met deze structuurvisie is een belangrijke stap gezet om te komen tot een meer optimale winning van bodemenergie.

  → lees meer
 • 06-06-2018

  Nieuw voorstel Europese Commissie maakt korte metten met plastic voor eenmalig gebruik

  De hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën wordt steeds groter. Ongeveer de helft van het vuil dat op de Europese standen aanspoelt bestaat uit plastic geschikt voor eenmalig gebruik. Visnetten zijn daarnaast goed voor 27% van het gevonden afval. Als onderdeel van de EU Plastics Strategy richt de Europese Commissie (de Commissie) haar pijlen daarom nu op de tien meest gevonden kunststofproducten voor eenmalig gebruik, alsook vistuig. Een afzonderlijke richtlijn, die de Commissie op 28 mei jl. voorstelde, moet ervoor zorgen dat onder meer wattenstaafjes, plastic bestek en rietjes binnenkort tot het verleden behoren.

  → lees meer
 • 06-06-2018

  Schaarse publieke rechten en ruimtelijke besluiten. Conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt duidelijkheid

  [...] bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning schaarse publieke rechten verdeeld? Dit is een van de vragen die de afgelopen periode is gerezen in het omgevingsrecht. Over het antwoord op [...]

  → lees meer
 • 01-06-2018

  Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving

  Op 1 juli treedt de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) in werking. Deze wet voorziet met een wijziging van de Gaswet in het verdwijnen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Nieuwe gebouwen krijgen in beginsel geen aardgasaansluiting meer, tenzij er ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ bestaan om toch een gasnet aan te leggen. In zo’n geval kan het college van burgemeesters en wethouders (college van B&W) besluiten een gebied aan te wijzen als een gebied waar de gasaansluitplicht wel geldt. Het ontwerp van de ministeriële regeling die aan deze uitzondering nadere invulling geeft, is op 29 mei jl. gepubliceerd en wordt geconsulteerd tot 11 juni 2018.

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Nieuw rapport Gezondheidsraad: een impuls aan het hoogspanningslijnenbeleid?

  Hoogspanningslijnen produceren een laagfrequent elektromagnetisch veld, uitgedrukt in microtesla (μT). Hoewel de precieze effecten van laagfrequente straling op de lange termijn moeilijk te meten zijn, is dit door jaren heen in relatie gebracht met gezondheidsrisico’s. Met betrekking tot deze risico’s is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerden vanaf 2000 naar aanleiding van deze onderzoeken diverse adviezen. Recentelijk publiceerde de Gezondheidsraad een nieuw rapport over dit onderwerp.

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan de Geschillencommissie Energie ligt

  De transitie naar aardgasloze wijken is in volle gang. Enkele voorlopers gebruiken in hun woning nu al geen gas meer en beëindigen hun aansluit- en transportovereenkomst voor gaslevering. Een positieve ontwikkeling. Eigen beleid van enkele netbeheerders leidt voor de proactieve klant echter tot een onaangename verrassing. Wanneer klanten de gasaansluiting beëindigen dient deze fysiek verwijderd te worden. De hoge kosten die hiermee gepaard gaan komen geheel voor rekening van de klant. Is dit beleid terecht? Nee, zo bepaalde de Geschillencommissie Energie (de commissie) in het geval van een individuele consument.

  → lees meer
 • 28-05-2018

  Nieuw onderzoek aanleiding tot herziening emissiefactoren ammoniak en geur voor veehouderijen

  Ammoniak en geur zijn belangrijke thema’s voor veehouderijen en hun omgeving. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) past de emissiefactoren aan die in dit verband zijn gesteld in de Regeling geurhinder veehouderijen (Rgv) en Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

  → lees meer
 • 28-05-2018

  Nationale woonagenda 2018 als antwoord op de krappe woningmarkt

  Met name in de grote steden neemt de druk op de woningmarkt steeds verder toe. Op veel plekken vinden mensen het moeilijk om een huis te vinden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. De woonopgave gemiddeld jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen ondervindt knelpunten, zoals ruimtegebrek, de behoefte aan nieuwe infrastructuur en de transitie naar aardgasloos wonen. Dit vraagt om een integrale aanpak door alle spelers op de woningmarkt. Samen met negen andere partijen ondertekende minister Ollongren op 23 mei jl. daarom de Nationale woonagenda, met daarin afspraken over de aanpak van het groeiende tekort aan woningen. Drie speerpunten moeten leiden tot een ‘passendere’ woningmarkt: het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen.

  → lees meer
 • 25-05-2018

  Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

  In navolging van de afspraken uit het Regeerakkoord Rutte III, wordt de elektriciteitsproductie met gebruik van kolen in 2030 in het geheel verboden. Voor de twee oudste twee kolencentrales, de Hemweg en de Amercentrale, geldt dat eind 2024 de elektriciteitsproductie met kolen al moeten stoppen. Dat besloot de ministerraad op vrijdag 18 mei jl.

  → lees meer
 • 17-05-2018

  Het EU-actieplan voor een circulaire economie: een nieuwe kijk op afvalverwerking

  De Europese Unie (EU) ondersteunt de ontwikkeling van een circulaire economie. Een economie die erop is gericht producten aan het eind van hun levensduur niet weg te gooien, maar te hergebruiken of te recyclen.

  → lees meer
 • 15-05-2018

  De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden

  [...] Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bevoegd om burgerluchtverkeer boven bepaalde gebieden zoals natuurgebieden tijdelijk of blijvend te beperken of te verbieden op grond van [...]

  → lees meer
 • 14-05-2018

  De onbevoegdheid van het college van B&W om een vvgb-ontwerp op te stellen

  [...] het college van B&W zelf een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen voorbereiden en ter inzage leggen, wanneer de gemeenteraad het bevoegd gezag is om het uiteindelijke besluit [...]

  → lees meer
 • 04-05-2018

  Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren?

  Bodemenergie en geothermie zijn hernieuwbare, duurzame energiebronnen die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de ambitieuze doelstellingen van de regering op het gebied van energie en klimaat. Mede gelet op de noodzaak tot afbouw van de vraag naar aardgas is de verwachting dat het gebruik van deze bronnen in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Het kabinet juicht deze transitie toe. Toch zijn er nog de nodige juridische en praktische belemmeringen die de groei van bodemenergie en geothermie afremmen. Wij belichten een aantal van de wijzigingen toe die kunnen bijdragen aan de voor de energietransitie noodzakelijke groei van deze vormen van warmtewinning.

  → lees meer
 • 03-05-2018

  Zonnepanelen door natrekking eigendom van een ander dan de initiatiefnemer?

  [...] internationale klimaatafspraken gericht op de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen maken een stevige inzet op duurzame energie noodzakelijk. Daarmee bieden de klimaatdoelstellingen [...]

  → lees meer
 • 20-04-2018

  Eerste Kamer akkoord met verdwijnen huidige actualiseringsverplichting bestemmingsplannen

  In ons eerdere blog 1) informeerden wij u al over het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen. Op 17 april jl. nam de Eerste Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk aan. Met deze wet vervalt de verplichting voor gemeenten de huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen iedere tien jaar opnieuw vast te stellen.

  → lees meer
 • 19-04-2018

  Stand van zaken en focuspunten Nationale Omgevingsvisie bekend

  Onderdeel van het stelsel van de nieuwe Omgevingswet is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI wordt een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de lange termijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. In een eerdere fase zijn de vier strategische opgaven voor de fysieke leefomgeving bepaald: een duurzame en concurrerende economie; een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving.

  → lees meer
 • 13-04-2018

  Schone mobiliteit door eenduidigheid in milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

  De transitie naar schone mobiliteit is onontbeerlijk voor ons streven naar schonere lucht. Momenteel vinden de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord plaats. Daarbij worden aan de mobiliteitstafel de CO2-reductiedoelstellingen voor de mobiliteitssector nader ingevuld. Het Regeerakkoord benadrukte in dit verband al een tweetal instrumenten voor gemeenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren: het harmoniseren van milieuzones en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Op 5 april jl. informeerde staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van deze maatregelen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling

  Twee belangrijke ontwikkelingen zorgden er 3 april jl. voor dat de toekomst van (nieuwe en bestaande) woningen zonder gasaansluiting een heel stuk dichterbij is gekomen.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Meer bevoegdheden voor lokale overheden waar het gaat om hoogspanningstracés

  Wonen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Risicovol voor de gezondheid? Hoewel niet wetenschappelijk aangetoond, is er naar aanleiding van de onrust die bij bewonersgroepen bestaat over de mogelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling rijksbeleid geformuleerd. In het kader van dit beleid lag het ontwerpbesluit Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen tot eind november 2017 ter consultatie. Op dinsdag 3 april jl. stuurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Eerste en Tweede Kamer.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Compensatie in natura bij directe planschade

  [...] 4 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gewezen over compensatie in natura bij directe planschade. In dit geval bestaat de compensatie [...]

  → lees meer
 • 30-03-2018

  Taxatiebenadering bij kosten bovenwijkse voorziening in exploitatieplan

  [...] 16 maart 2018 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan die van belang is bij de vaststelling van exploitatieplannen. De Afdeling oordeelt dat de kosten die een gemeente heeft gemaakt voor de [...]

  → lees meer
 • 30-03-2018

  Wijziging van de Woningwet: het aantal sociale huurwoningen op peil

  In de blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht benadrukten Jelmer Procee en Laura van der Meulen al dat gemeenten voor een flinke opgave staan bij de bestrijding van woningnood.

  → lees meer
 • 29-03-2018

  Geluidgrenswaarden en de noodzaak van akoestische rapporten in vergunningzaken

  [...] 16 maart j.l. heeft de Afdeling een interessante uitspraak (ABRvS 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:969) gedaan. De Afdeling gaat in op de rol van geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit en [...]

  → lees meer
 • 29-03-2018

  Rechterlijke bevoegdheid beslissen op beroep tegen handhavingsbesluit

  [...] 16 maart jl. heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2018:905). De uitspraak gaat in op de absolute competentie van rechters met betrekking tot het beslissen op beroep [...]

  → lees meer
 • 27-03-2018

  Drie nieuwe windparken in de Noordzee

  Het Kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor het realiseren van nieuwe windparken. Eén gebied ten noorden van Schiermonnikoog, één gebied bij Petten en één bij IJmuiden. Het realiseren van nieuwe windparken binnen deze gebieden is nodig ter uitvoering van het Regeerakkoord.

  → lees meer
 • 26-03-2018

  Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

  In de blogreeks Inzicht Omgevingsrecht, schreven Liesbeth Schippers en Aart Jan van der Ven al over de steeds belangrijker wordende rol van participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in grote projecten met een publiek belang.

  → lees meer
 • 22-03-2018

  Tranche 17 van de Crisis- en Herstelwet: voor zes gemeenten meer ruimte om energiezuinig te bouwen

  De wetswijziging op de Crisis- en Herstelwet (Chw) die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op dinsdag 19 maart 2018 naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, introduceert drie nieuwe innovatieve duurzame experimenten. Eén daarvan, opgenomen in onderdeel C van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw), maakt het voor een zestal gemeenten mogelijk om strengere energie-eisen te stellen aan nieuwbouw.

  → lees meer
 • 21-03-2018

  Planning Omgevingswet: what’s next?

  Op 1 januari 2021 een robuust en vernieuwend stelsel met een breed draagvlak. Het vertrouwen dat deze doelstelling gaat slagen, dat is er. Zo schreef Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ollongren op 8 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin bespreekt zij onder meer de opbouw en planning van de invoering van de Omgevingswet, de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten en de stand van zaken van de nationale omgevingsvisie (NOVI). De geschetste aanpak is volgens de Minister het juiste recept voor succes. Te meer doordat alle producten in samenspraak met de uitvoeringspraktijk worden ontwikkeld en zorgvuldig worden getoetst aan de doelstellingen van de stelselherziening en op (onder meer) uitvoerbaarheid, werkbaarheid en consistentie.

  → lees meer
 • 20-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: de ParticipatieCheck√

  Participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgt in grote projecten met een publiek belang een steeds belangrijkere rol. Tijdens “Inzicht in Omgevingsrecht” hebben Liesbeth Schippers en Aart Jan van der Ven een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het juridisch belang van een goed participatietraject. Aan de hand van de ParticipatieCheck√ is interactief besproken welke participatie-onderdelen in de vele (en verschillende!) projecten in ons land nuttig en noodzakelijk zijn.

  → lees meer
 • 19-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Actualiteiten energieprojecten. Time is ticking!

  Nog even en dan is het 2020. Het jaar waarin de eerste resultaten moeten zijn bereikt in het kader van de energietransitie. Met deze stip aan de horizon is een eindsprint nodig bij de realisatie van veel energieprojecten. Die eindsprint moet niet alleen snel, maar ook goed gebeuren. Robin Aerts en Lianne Banhoorn stonden tijdens hun workshop op Inzicht stil bij een aantal juridische hordes die volgen uit recente rechtspraak en regelgeving over energieprojecten. In dit blogbericht worden drie onderwerpen besproken die tijdens de workshop aan bod zijn gekomen.

  → lees meer
 • 16-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Het stedelijk ontwikkelingsproject, wat en hoe in de praktijk?

  Het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject” zorgt in de praktijk nog altijd voor veel verwarring. Tijdens “Inzicht in Omgevingsrecht” hebben Roelof Reinders en Julian Kramer in een workshop bruikbare handvatten gegeven die in de praktijk houvast kunnen bieden.

  → lees meer
 • 15-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Exceptieve toetsing

  Op 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie uitgebracht over exceptieve toetsing in het kader van een bestemmingsplanprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Deze conclusie laat zien dat het onderwerp exceptieve toetsing ook in het omgevingsrecht van groot belang is. Een presentatie over dit onderwerp tijdens “Inzicht in omgevingsrecht” kon dan ook niet ontbreken. Tjalling Reijnders en Myrthe Nielen hebben de aanwezigen bijgepraat.

  → lees meer
 • 14-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Omgevingsrechtelijke besluiten en privaatrechtelijke contracten. Gaat dat samen?

  Regelmatig maken bestuursorganen privaatrechtelijke afspraken met derden omtrent omgevingsrechtelijke aangelegenheden. Tijdens Inzicht in Omgevingsrecht editie 2018 hebben Willem Braams en Katrien Winterink stilgestaan bij de vraag of omgevingsrechtelijke besluiten en privaatrechtelijke contracten wel samen gaan. Onderwerpen die in dat verband zijn uitgelicht zijn de doorkruisingsleer en de bevoegdhedenovereenkomst, gevolgd door enkele do’s en don’ts.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Tips en tricks bij de bestrijding van woningnood

  Woningnood, we kunnen er niet meer om heen dat er veel gemeenten voor een flinke opgave staan. Bij die opgave zijn verschillende oplossingen denkbaar, zo kan er gezocht worden naar binnenstedelijke oplossingen in de vorm van nieuwbouw of transformatie of – iets wat niet meer onvermijdelijk lijkt – kan er gebouwd worden in het groen. Tijdens de 4e editie van Inzicht in Omgevingsrecht hebben Jelmer Procee en Laura van der Meulen enkele tips en tricks gepresenteerd bij binnenstedelijke oplossingen om woningnood te bestrijden.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Kabinet zet urgentie van klimaatadaptatie kracht bij

  Op 23 februari jl. bereikte het Kabinet de eerste mijlpaal in de nationale klimaataanpak. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schetste in een brief aan de Tweede Kamer het proces om te komen tot een nieuw Klimaatakkoord, de opvolger van het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Het Regeerakkoord is daarvoor uitgangspunt. In de brief herhaalt Wiebes dan ook de belangrijkste intenties die daarin m.b.t. het klimaat zijn opgenomen, zoals een nationale emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 en het in samenwerking met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen ijveren naar een reductiedoel van 55% aan broeikasgasuitstoot in 2030. Op 9 maart jl. werd bovendien bekend dat het Kabinet vooruitlopend op dit Klimaatakkoord 300 miljoen euro vrijmaakt voor CO2-reductie, te investeren in projecten als het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en geothermie.

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Nieuwe doelen en maatregelen in de strijd tegen de plasticsoep

  Grondstoffen efficiënt inzetten, hergebruiken en voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt, draagt bij aan een leefbare aarde.

  → lees meer
 • 12-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Van het gas af! Inzet op bodemenergie

  Het Klimaatverdrag van Parijs en de gebeurtenissen in Groningen dwingen de overheid om vaart te maken bij het loskomen van het gas. Met de voorziene afschaffing van de gasaansluitplicht zet het kabinet een duidelijke stap. De energietransitie valt of staat echter bij het succes van de alternatieven. Tijdens de workshop is ingegaan op één van deze alternatieven: de winning van bodemenergie

  → lees meer
 • 09-03-2018

  Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Mobiliteit als drager van de Omgevingsvisie

  Tijdens de 4e editie van Inzicht in Omgevingsrecht hebben Wim Korver (Goudappel Groep) en Daniëlle Roelands-Fransen de stelling geponeerd dat mobiliteit(sbeleid) het middel is voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daarmee vormt mobiliteit een goede basis voor de Omgevingsvisie.

  → lees meer
 • 05-03-2018

  Wijziging Wet windenergie op zee: energietransitie ook in de toekomst optimaal gefaciliteerd!

  Het regeerakkoord bevat de opgave om in 2030 een extra reductie van 4 megaton CO2-uitstoot te realiseren met windenergie op zee. Dit betekent dat het aantal windparken op zee de aankomende jaren aanzienlijk zal groeien.

  → lees meer
 • 26-02-2018

  Het wetsvoorstel Plantgezondheidswet als antwoord op globale veranderingen

  Plantgezondheid is van wezenlijk belang voor de duurzaamheid, biodiversiteit, ecosystemen en voor de economische positie van land-, tuin- en bosbouw. De met dit doel in het leven geroepen Europese regelgeving bleek in de loop der jaren steeds minder toereikend. Om gewassen optimaal te kunnen beschermen, bleek behoefte aan een beter controlesysteem voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en een effectiever functionerend sanctiestelsel.

  → lees meer
 • 23-02-2018

  Verduurzaming energievoorziening? Oog voor de veiligheid van groen gas!

  In de periode waarin Nederland in het kader van de Energietransitie toewerkt naar de ambitieuze opgave om volledig ‘van het gas af’ te komen, is het gebruik van groen gas een van de manieren om bij te dragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Er zal naar verwachting dan ook steeds meer groen gas op ons gasnet worden ingevoerd waardoor het gebruik ervan logischerwijs toeneemt. Onder meer met als doel om groen gas voor de gebruiker net zo veilig te laten zijn als aardgas, is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voornemens de Regeling gaskwaliteit, die zijn grondslag vindt in de Gaswet, op een drietal punten te wijzigen. Bovendien consulteert het Ministerie u daarbij. Middels dit blogbericht verschaffen wij u inzicht in de hoofdlijnen van de beoogde aanpassingen in de regeling.

  → lees meer
 • 21-02-2018

  Parkeren als vast onderdeel van ruimtelijke planvorming[1]

  Parkeren vormt een vast onderdeel van ieder ruimtelijk besluit. Dat geldt zeker sinds 29 november 2014. Bestemmingsplannen die worden vastgesteld na die datum moeten op juiste wijze de parkeernormen borgen in de planregels. Uitsluitend opnemen dat ‘voldoende parkeergelegenheid beschikbaar moet zijn’ is onvoldoende, blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit artikel wordt ingegaan op deze verplichting die volgt uit de Reparatiewet BZK. Daarnaast wordt stilgestaan bij tal van aspecten die komen kijken bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een beoogde ontwikkeling in het kader van vergunningverlening: wel of niet salderen, het juiste maatgevende moment bepalen, parkeernormen vs. parkeerkencijfers, ontheffing van de parkeernormen en storting in het parkeerfonds.[2]

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen aan

  Afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen als voorloper op de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer nam het hiertoe strekkende wetsvoorstel op 1 februari jl. als hamerstuk aan.

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Aandachtspunten bij procederen rond herstelbesluiten

  [...] 7 februari 2018 heeft de Afdeling een interessante uitspraak (ABRvS 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:419) gedaan in een zaak waarin appellanten in beroep zijn gegaan tegen een herstelbesluit van [...]

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Eerste uitspraak Afdeling over verkeersbesluit voor een laadpaal

  [...] lijkt wel het nieuwe NIMBY: iedereen is voor elektrisch rijden, maar niemand wil een laadpaal voor de deur. Verkeersbesluiten die parkeerplaatsen aanwijzen voor het opladen van elektrische [...]

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Verwijzing naar beleid onvoldoende grondslag bij weigering om omgevingsvergunning te verlenen

  [...] weigering van een omgevingsvergunning mag niet alleen gestoeld worden op een enkele algemene verwijzing naar restrictief beleid. Dat is de belangrijke les die volgt uit een uitspraak van de [...]

  → lees meer
 • 05-02-2018

  Koerswijziging belanghebbendebegrip bij Wnb-ontheffing

  [...] 24 januari 2018 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de invulling van het belanghebbendebegrip in het kader van een Ffw-ontheffing. In de uitspraak wijzigt de Afdeling haar [...]

  → lees meer
 • 31-01-2018

  Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land: een overzicht van de stand van zaken

  In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts met als titel ‘Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land. Last but not least!’. Het artikel geeft een overzicht van de wijze waarop slagschaduw, lichthinder en radarverstoring van windturbines gereguleerd zijn.

  → lees meer
 • 10-01-2018

  Rechter gaat mee met standpunt Staat in zaak luchtkwaliteit

  [...] de Haagse rechtbank toegeeft dat de Staat nu en zelfs in 2020 nog niet op alle plekken in Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden en daarmee de luchtkwaliteitsregels schendt, [...]

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Conclusie staatsraad-generaal over exceptieve toetsing: nieuwe vuistregels en geen 'willekeursluis' meer

  [...] B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), vroeg op 14 juli 2017 een conclusie aan staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb?

  [...] 20 december 2017 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wet [...]

  → lees meer
 • 04-12-2017

  Gedeputeerde staten toch belanghebbende bij omgevingsvergunning

  [...] college van gedeputeerde staten is toch belanghebbende bij de verlening van een omgevingsvergunning. De goede ruimtelijke ordening van de provincie is in het geding. Dit heeft de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 21-11-2017

  De legessanctie: ook van toepassing op de buitenplanse afwijking

  [...] het niet voldoen aan de, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, tienjaarlijks actualiseringsplicht van het bestemmingsplan geldt de legessanctie eveneens voor de aanvraag om een [...]

  → lees meer
 • 06-11-2017

  Incidenteel hoger beroep, hoe zit dat ook alweer?

  [...] Afdeling heeft een incidenteel hoger beroep aangemerkt als principaal hogerberoepschrift omdat het beroep hetzelfde doel nastreeft als het beroep van appellant. Daarmee is het incidenteel hoger [...]

  → lees meer
 • 24-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten

  Het Regeerakkoord van Rutte III is gepresenteerd. Uit het akkoord blijkt dat het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland belangrijker wordt dan ooit. Niet alleen voor het Rijk en de waterschappen, maar ook voor provincies en gemeenten.

  → lees meer
 • 23-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Emissiereductiedoelstelling voor 2030, neergelegd in een Klimaatwet

  In het Regeerakkoord Rutte III is een emissiereductiedoelstelling voor 2030 opgenomen van 49%. Lees in deze blog hoe de doelstelling gerealiseerd zou moeten worden.

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: duurzame landbouw!

  Het kabinet heeft de ambitie om Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Duurzaamheid en (verbetering van) dierenwelzijn spelen daarbij een grote rol, zodat tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende natuur- en milieunormen. Die normen zien bijvoorbeeld op de hoeveelheid uitstoot van stikstof en fijnstof in de landbouw. In dit verband zijn duurzame veehouderijen onmisbaar.

  → lees meer
 • 19-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur – openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

  Het Regeerakkoord van Rutte III beoogt een slim en duurzaam vervoersysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Om deze doelstelling te realiseren worden verschillende maatregelen gepresenteerd: investeren in het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van die maatregelen.

  → lees meer
 • 18-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: Minder kolen, meer zon en wind – vertrouwen in de toekomst!

  Het Regeerakkoord van Rutte III is gepresenteerd. Het akkoord toont een ambitieus klimaatbeleid, waarbij de energietransitie in een hogere versnelling wordt gebracht.

  → lees meer
 • 12-10-2017

  Kruimel of geen kruimel? (IV)

  [...] transformatie van leegstaande kantoren naar woningen en het herontwikkelen van voormalige industrielocaties. De zogenoemde ‘kruimelregeling’ wordt steeds vaker gebruikt om deze ontwikkelingen in [...]

  → lees meer
 • 20-09-2017

  Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?

  In nummer 7 van het Tijdschrift Milieu & Recht van dit jaar is een artikel verschenen van Hans Besselink en Edward Brans met als titel: “Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?” In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of door habitat banking kan worden voldaan aan de mitigatie- en compensatieverplichtingen uit artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitatrichtlijn.

  → lees meer
 • 05-09-2017

  Het belanghebbende-begrip: wat zijn gevolgen van enige betekenis?

  [...] haar uitspraak van 23 augustus 2017 geeft de Afdeling invulling aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vraag wie belanghebbende is bij [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  Toetsing aan een bestemmingsplan? Beoogd gebruik van het bouwwerk is bepalend!

  [...] de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan moet niet alleen worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming van het perceel kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  Provincie Noord-Holland mocht vergunningen voor de bouw van windturbines in Amsterdams havengebied weigeren

  [...] staten hoefden geen vergunning te verlenen voor de bouw van 23 windturbines in het havengebied van Amsterdam. Dit blijkt uit een vijftal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  Nadeelcompensatie vanwege last onder bestuursdwang?

  [...] de uitspraak van 30 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2017:2300) heeft de Afdeling geoordeeld dat schade als gevolg van het slopen van een deel van een winkelcentrum naar aanleiding van een last onder [...]

  → lees meer
 • 03-08-2017

  New York Pizza is geen restaurant… Over het bestemmingsplan en de horeca

  [...] York Pizza is fastfood. Geen restaurant. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 2 augustus jl. beslist. De uitspraak wijst ons er weer eens duidelijk op hoe een [...]

  → lees meer
 • 01-08-2017

  Verrekenen bij planschade enkel bij daadwerkelijk planologisch voordeel

  [...] Afdeling heeft op 19 juli jl. geoordeeld dat het voordeel dat voortvloeit uit een schadeoorzaak enkel met het nadeel mag worden verrekend als er daadwerkelijk sprake is van een voordeel. Wat was [...]

  → lees meer
 • 17-07-2017

  Tiny houses, big movement?!

  Bijna je hele hebben en houden achterlaten, en verhuizen naar een tiny house. Een beweging die in Amerika al enige tijd bestaat. In de VS zijn er zo’n 10.000 tiny houses te vinden, maar ook steeds meer Nederlanders willen in zo’n tiny house wonen. Het is niet alleen goed voor de portemonnee en het klimaat, maar het past ook geheel binnen de trend van minimalisme waar mensen steeds vaker naar op zoek zijn.

  → lees meer
 • 12-07-2017

  Het Omgevingsbesluit: what’s new?

  Er is weer een belangrijke stap gezet richting het inwerking treden van de Omgevingswet (volgens planning in 2019). De ministerraad heeft ingestemd met de vier ontwerp AMvB’s behorende bij de Omgevingswet. Op 30 juni 2017 zijn de vier AMvB’s, de Invoeringswet Omgevingswet 1) en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden.

  → lees meer
 • 04-07-2017

  Hittestress: hoe heet is het onder uw voeten?

  Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking worden steden steeds warmer. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een digitale kaart samengesteld die het hitte-eiland effect inzichtelijk maakt.

  → lees meer
 • 04-07-2017

  Overgangsrecht voor kerninstrumenten van Omgevingswet

  Dit is het achtste en laatste deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet centraal.

  → lees meer
 • 30-06-2017

  Parkeernormen in bestemmingsplannen: het aftellen is begonnen!

  Op 1 juli 2018 is het zover: vanaf dat moment moeten alle bestemmingsplannen voorzien in parkeernormen. Na die datum vormt de Bouwverordening niet langer toetsingskader voor de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Dat betekent dat er nu nog een jaar de tijd is om alle bestemmingsplannen te herzien en een planregel over parkeren op te nemen. Als dat niet of niet goed gebeurt, dan kan dat niet alleen leiden tot vernietiging van de planregel, maar dan kan een bouwaanvraag ook niet worden geweigerd als op het vlak van parkeren een knelpunt zit. Wat betekent het aftellen naar 1 juli 2018 voor de praktijk?

  → lees meer
 • 29-06-2017

  Helder overzicht jurisprudentie Ladder: de nieuwe Ladder start met een schone lei!

  [...] de inwerkingtreding van de Ladder voor duurzame verstedelijking (de Ladder) op 1 oktober 2012 zijn er vele, vele uitspraken gedaan over dit motiveringsvereiste voor decentrale overheden. Het [...]

  → lees meer
 • 27-06-2017

  Overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet: de tijd tikt!

  Dit is het zevende deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet centraal.

  → lees meer
 • 22-06-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: onteigening en gedoogplichten

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In de voorgaande delen hebben wij de inhoud van het projectbesluit en de totstandkoming daarvan besproken. Hier stopt het echter niet; het projectbesluit moet ook worden uitgevoerd. Daarom bespreken wij in dit vijfde deel de wijze waarop grondverwerving en gedoogplichten terugkomen in de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 20-06-2017

  Rechtsbescherming onder de Omgevingswet: de Invoeringswet Omgevingswet biedt duidelijkheid

  Dit is het zesde deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat de rechtsbescherming centraal.

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Het hoofdstuk handhaving onder de Invoeringswet Omgevingswet

  Dit is het vijfde deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat de handhaving centraal.

  → lees meer
 • 12-06-2017

  Vergunning vrijwaart niet van aansprakelijkheid

  Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft op 1 juni 2017 uitspraak gedaan in een procedure die gaat over de toepassing van de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (Richtlijn 2004/35/EG) (Titel 17.2 Wet milieubeheer).

  → lees meer
 • 09-06-2017

  Kruimel of geen kruimel, de koek is nog lang niet op (III)

  [...] kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) roept in praktijk veel vragen op. Eerder 1) schreven wij op dit blog al over de reikwijdte van deze regeling. Op 24 mei jl. heeft de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 08-06-2017

  Kruimel of geen kruimel, de koek is nog lang niet op (III)

  De kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) roept in praktijk veel vragen op. Eerder 1) schreven wij op dit blog al over de reikwijdte van deze regeling. Op 24 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan over de betekenis van de begrippen ‘bouwdelen van ondergeschikte aard’ (artikel 4, onder 4, van Bijlage II bij het Bor) en ‘bouwvolume’ (artikel 4, onder 9, van Bijlage II bij het Bor). Deze uitspraak 2) geeft aanleiding om langer stil te staan bij de kruimelregeling.

  → lees meer
 • 06-06-2017

  De Invoeringswet Omgevingswet en het voorbereidingsbesluit: wat wijzigt er?

  Dit is het vierde deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat het voorbereidingsbesluit centraal.

  → lees meer
 • 30-05-2017

  De opheffing van een omweg: de introductie van de omgevingsplanactiviteit in de Invoeringswet

  Dit is het derde deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat het Omgevingsplan centraal. Onder de eerder aangenomen Omgevingswet (Ow) was het slechts mogelijk om via de ‘omweg’ van een verbodsbepaling in het omgevingsplan een activiteit vergunningplichtig te maken. Deze systematiek werd onduidelijk en verwarrend geacht. De Invoeringswet Omgevingswet (IOw) heft deze omweg op door een expliciet ‘binnenplans’ vergunningstelsel in het leven te roepen.

  → lees meer
 • 23-05-2017

  De Invoeringswet Omgevingswet – vergunningplicht bouwactiviteit op de schop!

  Er wordt veel gebouwd in Nederland. In een aantal gevallen kan dat vergunningvrij. Voor verreweg de meeste bouwwerken is een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ noodzakelijk. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat in zo’n geval getoetst moet worden aan onder meer het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke Bouwverordening, het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. De wetgever had dit bekende stelsel nagenoeg één op één overgenomen in de Omgevingswet (Ow). Met de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) wordt dit stelsel losgelaten.

  → lees meer
 • 17-05-2017

  Asbestbrand Westland: (Spoedeisende) bestuursdwang en kostenverhaal

  [...] 10 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over de toepassing van (spoedeisende) bestuursdwang en kostenverhaal bij [...]

  → lees meer
 • 16-05-2017

  Invoeringswet Omgevingswet en digitalisering: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

  Dit is het eerste deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat de digitalisering centraal

  → lees meer
 • 15-05-2017

  Blogreeks Invoeringswet Omgevingswet dinsdag 16 mei van start!

  De Omgevingswet treedt volgens de huidige planning in 2019 in werking. Dat moment komt met de Invoeringswet Omgevingswet (hierna: IOw) weer een belangrijke stap dichterbij. De IOw regelt niet alleen het overgangsrecht en het intrekken en wijzigen van andere wetten. Ook inhoudelijk voorziet de IOw in een aantal belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 15-05-2017

  De projectprocedure voor waterbeheerders

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit vierde deel bespreken we de nieuwe projectprocedure, waarmee het projectbesluit tot stand komt.

  → lees meer
 • 12-05-2017

  De nieuwe Ladder: it giet oan!

  Op 21 april jl. is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) vastgesteld. Vandaag, 12 mei, is het dan zover: de minister van IenM heeft de nieuwe Ladder bekendgemaakt. Uit de bekendmaking volgt dat de nieuwe Ladder op 1 juli a.s. in werking treedt. Wat gaat er allemaal veranderen?

  → lees meer
 • 09-05-2017

  Afdeling herformuleert eisen over feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten

  [...] 3 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over de eisen ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten [...]

  → lees meer
 • 04-05-2017

  Kruimel of geen kruimel, the story continues!

  [...] reikwijdte van de kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht is al enige tijd onderwerp van discussie. De discussie spitst zich toe op de in artikel 5, zesde lid, Bijlage II, Bor opgenomen [...]

  → lees meer
 • 01-05-2017

  De grenzen van de beheersverordening bij vergunningverlening

  [...] een omgevingsvergunning kan worden vernietigd omdat de beheersverordening op onderdelen onverbindend wordt verklaard, leert de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 14 april jl. Deze [...]

  → lees meer
 • 27-04-2017

  Aanmaning mogelijk voordat de termijn uit de invorderingsbeschikking is verstreken

  [...] in een invorderingsbeschikking gestelde betaaltermijn doet geen nieuwe termijn lopen waarbinnen de schuldenaar kan betalen zonder in verzuim te zijn, aldus de uitspraak van 19 april jl. van de [...]

  → lees meer
 • 14-04-2017

  Conclusie A-G biedt duidelijkheid over het bewijsrecht in boetezaken

  [...] 12 april jl. bracht staatsraad advocaat-generaal Keus een conclusie uit over bewijsvergaring in boetezaken. De conclusie biedt verheldering over het bewijsrecht in boetezaken, door onder meer in [...]

  → lees meer
 • 07-04-2017

  Kostenverhaal bij ongedaanmaking gevolgen brand

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 29 maart 2017 een interessante uitspraak gewezen over kostenverhaal in het kader van spoedeisende bestuursdwang [...]

  → lees meer
 • 28-03-2017

  Gedoogplicht op grond van de Bp opleggen? Kijk ook naar bijzondere omstandigheden!

  [...] uitspraak van 22 maart jl. heeft de Afdeling bepaald dat de belangen van appellante geen onteigening rechtvaardigen, zodat de minister een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet [...]

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Projectbesluit: de verhouding van het projectbesluit met de andere instrumenten en toestemmingen van de Omgevingswet

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit vierde deel van onze blogreeks bespreken wij de verhouding tussen het projectbesluit en de overige in de Omgevingswet opgenomen instrumenten en toestemmingen. Juist op dit vlak verandert er veel!

  → lees meer
 • 24-03-2017

  Klimaatwet biedt zicht op emissiedoelen voor 2030 en 2050

  Het gewijzigde wetvoorstel Klimaatwet is 30 januari ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel biedt een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse broeikasgasemissie in de periode tot 2050.

  → lees meer
 • 22-03-2017

  Externe veiligheid: hoe zit het straks onder de Omgevingswet?

  De opslag van vuurwerk, het vervoer van gevaarlijke stoffen over een spoorlijn, de aanwezigheid van een vliegveld met opstijgende en dalende vliegtuigen en ook het snel groeiende aantal windturbineparken: allerlei activiteiten die risico’s met zich brengen. In een klein land als Nederland moeten dit soort activiteiten goed worden afgestemd op andere, kwetsbare functies om zo de risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dat is waar externe veiligheid over gaat. Het huidige kader is redelijk uitgekristalliseerd, maar het volgende kader staat alweer voor de deur: de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 2019. Wat betekent dat voor externe veiligheid? In dit blogbericht gaan wij hier nader op in.

  → lees meer
 • 17-03-2017

  De Ladder en het bepalen van de regio: wat maakt het bestemmingsplan mogelijk?

  [...] eerste trede van de Ladder betreft de beoordeling of de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. De praktijk loopt met enige regelmaat aan tegen vragen op dit [...]

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Nieuwe of geen nieuwe stedelijke ontwikkeling: that’s the question!

  [...] begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling bepaalt of de Ladder voor duurzame ontwikkeling wel of niet op een project van toepassing is. En het scheelt nogal als niet aan de Ladder hoeft te worden [...]

  → lees meer
 • 13-03-2017

  Groen licht voor dynamische verwijzing beleidsregels parkeren

  [...] koppelen van beleidsregels aan een bestemmingsplan en het hanteren van die beleidsregels bij de afweging van belangen is gewoon toegestaan, zo blijkt uit een heldere uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 03-03-2017

  De Afdeling over gedoogplicht versus onteigening en de schade door gedoogplichten

  [...] 1 maart jl. heeft de Afdeling geoordeeld dat het verlies van 2,89% eigendom geen onteigening vordert, zodat het Waterschap een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet mocht [...]

  → lees meer
 • 03-03-2017

  Toepassing ne bis in idem-beginsel bij bestuurlijke boete

  [...] 26 januari jl. heeft de rechtbank Oost-Brabant (hierna: rechtbank) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van het ne bis in idem-beginsel bij de oplegging van bestuurlijke boetes en [...]

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: een inleiding

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit derde deel van onze blogreeks bespreken wij wat het projectbesluit is, voor welke projecten het kan worden gebruikt en wat de inhoudsvereisten zijn die aan het projectbesluit worden gesteld.

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Het projectbesluit van de waterbeheerder: een inleiding

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeheerders van ons land. Door middel van een reeks blogberichten laten wij u kennismaken met het in de Omgevingswet geïntroduceerde projectbesluit, dat het projectplan van artikel 5.4 Waterwet zal vervangen. In dit derde deel van onze blogreeks bespreken wij wat het projectbesluit is, voor welke projecten het kan worden gebruikt en wat de inhoudsvereisten zijn die aan het projectbesluit worden gesteld.

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Basis voor Nationale Omgevingsvisie is gelegd

  Op 17 februari jl. heeft minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” aan de Tweede Kamer toegezonden. De startnota is de opmaat naar de Nationale Omgevingsvisie en vormt daarmee de eerste stap naar een integrale visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Het toepassingsbereik van de Ladder: een moskee is een stedelijke ontwikkeling!

  [...] een uitspraak van 15 februari jl. verduidelijkt de Afdeling het toepassingsbereik van de Ladder. Deze uitspraak is gewezen in een hoger beroepsprocedure over het realiseren van een moskee. Het [...]

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

  In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet introduceert voor de waterbeheerders een nieuw instrument: het projectbesluit. Voor hoogwaterbeschermingsprojecten biedt het projectbesluit zowel kansen als verplichtingen. Niet alleen vanaf 2019, maar ook nu al! Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit en de bijbehorende procedure.

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

  In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet introduceert voor de waterbeheerders een nieuw instrument: het projectbesluit. Voor hoogwaterbeschermingsprojecten biedt het projectbesluit zowel kansen als verplichtingen. Niet alleen vanaf 2019, maar ook nu al! Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit en de bijbehorende procedure.

  → lees meer
 • 10-02-2017

  Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016

  In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is – voor de zevende keer alweer – de Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen. Martijn Scheltema, Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Lisette Baljon, Karin Haan en Saskia Bouwman bespreken de belangrijkste uitspraken van 2016 met betrekking tot het onteigeningsprocesrecht en de schadeloosstelling. Ook wordt ingegaan op de in voorbereiding zijnde Aanvullingswet grondeigendom in de nieuwe Omgevingswet.

  → lees meer
 • 09-02-2017

  De Afdeling verduidelijkt de Tegelenjurisprudentie

  [...] 1999 geldt de zogenoemde Tegelenjurisprudentie: een uitzondering op de hoofdregel dat de vernietiging van een besluit ook zorgt voor de vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit [...]

  → lees meer
 • 07-02-2017

  Wetsontwerp Klimaatwet: opzet en inhoud

  Op 30 januari 2017 is het gewijzigde wetvoorstel Klimaatwet ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetvoorstel is gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 15 december 2016. Hieronder wordt ingegaan op de opzet en inhoud van het onlangs ingediende wetsvoorstel.

  → lees meer
 • 06-02-2017

  Geen wettelijke rente over te hoog schadeloosstellingsvoorschot

  [...] arrest van 27 januari jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat geen wettelijke rente mag worden gerekend over het verschil tussen het aan de onteigende toegekende voorschot en de uiteindelijk lager [...]

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Nu al afschaffing actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen!

  Op 26 januari jl. is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wil de actualiseringsplicht uit de Wet ruimtelijke ordening schrappen, vooruitlopend op de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Rust de saneringsplicht ook op de verhuurder van een terrein waar een ander bedrijfsactiviteiten verricht?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 1 februari 2017 uitspraak gedaan over een beschikking ernst en spoed waarin is aangegeven wie de betreffende verontreiniging [...]

  → lees meer
 • 01-02-2017

  Minister: geen onteigening onder de Omgevingswet zonder tussenkomst bestuursrechter

  In haar kamerbrief van 20 januari jl. 1) informeert de minister van IenM de Tweede Kamer over haar voornemen om de nieuwe onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken zal zijn.

  → lees meer
 • 12-01-2017

  Belanghebbenden bij een hogere waardenbesluit

  [...] Afdeling gaat in de uitspraak van 28 december 2016 in op het belanghebbende-begrip en het relativiteitsvereiste bij het hogere waardenbesluit. Het is duidelijk dat de eigenaar van een woning die [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Bestuurs- en privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden

  In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid (O&A) is onlangs een artikel verschenen van Edward Brans en Katrien Winterink. In het artikel wordt een overzicht geboden van de jurisprudentie met betrekking tot privaat- en bestuursrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden en wordt nagegaan of het privaatrecht, dat tot op heden in het kader van verhaal van asbestverwijderingskosten zelden succesvol is, niet toch wat onverwachte mogelijkheden biedt.

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Schaderegeling in het wetsvoorstel Invoering Omgevingswet

  Op 5 januari jl. is het wetsvoorstel Invoering Omgevingswet gepubliceerd ter consultatie. Onderdeel van het wetsvoorstel is de aanvulling van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet, het hoofdstuk waarin de schadebepalingen worden opgenomen. In dit blogbericht worden de hoofdlijnen geschetst van deze bepalingen.

  → lees meer
 • 05-01-2017

  Afdeling verduidelijkt materiele eisen projectplan ten aanzien van schade

  [...] de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk door of in opdracht van de beheerder moet op grond van artikel 5.4 Waterwet een projectplan worden opgesteld. De aanleg of wijziging van [...]

  → lees meer
 • 28-12-2016

  Eerste succesvolle correctie op het relativiteitsvereiste

  [...] heeft de Afdeling voor het eerst een correctie toegepast op het zogenoemde relativiteitsvereiste. Hierdoor kan SlijtersUnie een succesvol beroep doen op een bepaling uit de Drank- en [...]

  → lees meer
 • 23-12-2016

  Asbestbrand. Ook kostenverhaal bij onbekendheid met asbest in afgebrand tuinhuisje

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 21 december 2016 een interessante uitspraak gewezen over kostenverhaal bij asbestbranden, ook in het geval de eigenaar van het afgebrande gebouw er [...]

  → lees meer
 • 22-12-2016

  Verwijdering van fout geparkeerde fiets loopt spaak op spoedeisendheid

  [...] aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag over het Haagse fietsparkeerverbod, gaven wij in het blogbericht van 18 oktober jl. aan dat alertheid is geboden wanneer u uw fiets [...]

  → lees meer
 • 15-12-2016

  Vuurwerkvacuüm mag in Hilversum!

  [...] een reeks uitspraken deed de Afdeling op woensdag 14 december jl. einduitspraak over het omstreden vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum. De Afdeling oordeelde dat het college van [...]

  → lees meer
 • 14-12-2016

  Kruimel of geen kruimel, that’s the question. Voorzieningenrechter AbRvS geeft voorlopig oordeel.

  [...] reikwijdte van de kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht is al enige tijd onderwerp van discussie. Hamvraag is of de in artikel 5, zesde lid, Bijlage II, Bor opgenomen [...]

  → lees meer
 • 09-12-2016

  IJ-hallen geen gevaar openbare orde: beperkte capaciteit pont ten onrechte meegenomen bij evenementenvergunning

  [...] het organiseren van evenementen is een evenementenvergunning op grond van de APV vereist. Zo ook voor een grote, maandelijks terugkerende vlooienmarkt in de IJ-hallen in Amsterdam-Noord. De [...]

  → lees meer
 • 06-12-2016

  Tussenuitspraak Afdeling over planschade en windturbines

  [...] van planschade vanwege windturbines is bepaald niet eenvoudig. Deze uitspraak is daar een bijzonder goed voorbeeld van. Door alle argumenten ter onderbouwing van het besluit haalt de [...]

  → lees meer
 • 02-12-2016

  Schadeclaims wateroverlast afgewezen door waterschappen

  De schadeclaims naar aanleiding van de extreme regenval in mei en juni zijn door de waterschappen Aa en Maas, Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei afgewezen. De waterschappen konden naar hun mening niets doen om deze schade te voorkomen.

  → lees meer
 • 30-11-2016

  AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

  18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 29-11-2016

  Gedeelde smart is halve smart? De Afdeling over nadeelcompensatie en samenwerkende bestuursorganen

  [...] 16 november 2016 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over een verzoek tot nadeelcompensatie door werkzaamheden die in het kader van een samenwerking tussen verschillende [...]

  → lees meer
 • 23-11-2016

  Afdeling verlaat ne bis-beoordelingskader

  [...] heeft de Afdeling het zogenoemde ne bis-beoordelingskader losgelaten, in navolging van de al eerder ingezette lijn in de jurisprudentie voor vreemdelingenrecht. Wat was er aan de hand? Een [...]

  → lees meer
 • 10-11-2016

  Hoge Raad: gemeente niet aansprakelijk voor schade na val over elektriciteitskabels

  [...] Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 7 oktober 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2283) geoordeeld dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de schade die een inwoner heeft geleden doordat zij struikelde [...]

  → lees meer
 • 09-11-2016

  De bodem in de Omgevingswet: het einde of het begin van een tijdperk?

  In het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht is onlangs een artikel verschenen van Willem Th. Braams. In dit artikel wordt ingegaan op de recent verschenen Concept-Aanvullingswet Bodem.

  → lees meer
 • 04-11-2016

  Behoud cultuurhistorisch erfgoed: een dwingende reden van groot openbaar belang

  [...] woensdag 26 oktober 2016 deed de Afdeling bestuursrechtsspraak (ABRvS) een interessante uitspraak over een ontheffing op basis van de Flora en Faunawet (Ffw) voor het Fort Uitermeer. De Afdeling [...]

  → lees meer
 • 04-11-2016

  Nieuwe omgevingswet: hoe zit het met vertrouwen?

  Liesbeth Schippers werkt in veel omgevingsplannen al met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Maar hoe zit het met het vertrouwen van marktpartijen, burgers, bedrijven en overheden? In een column in VNG magazine schetst zij het speelveld.

  → lees meer
 • 02-11-2016

  Eerste Kamer stemt in met nieuwe waterveiligheidsnormen: 1 januari 2017 in werking!

  De Eerste Kamer heeft op 1 november jl. ingestemd met de wet tot wijziging van de Waterwet die voorziet in een nieuwe normering voor primaire waterkeringen. De wijzigingswet (en daarmee de nieuwe normering) treedt op 1 januari 2017 in werking. Wat houdt de nieuwe normering precies in?

  → lees meer
 • 02-11-2016

  Verdelen schaarse vergunningen: een lot in de loterij?

  [...] alle vergunningen worden onbeperkt verstrekt. In sommige gevallen is het wenselijk dat voor een activiteit, zoals speelautomaathallen, slechts een beperkt aantal vergunningen beschikbaar is, de [...]

  → lees meer
 • 24-10-2016

  Afdeling bevestigt uitgangspunt concernniveau bij toepassing drempel normaal maatschappelijk risico

  [...] 12 oktober 2016 heeft de Afdeling nogmaals benadrukt dat voor de toepassing van een drempel in het kader van een verzoek om nadeelcompensatie de omzet of de brutowinst op concernniveau het [...]

  → lees meer
 • 19-10-2016

  Vergeet je ontwerp-vvgb niet ter inzage te leggen!

  [...] is belangrijk om het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen bij de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober jl. De [...]

  → lees meer
 • 18-10-2016

  Voorwaarden voor instemming met evaluatieverslag bodemsanering

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 21 september 2016 uitspraak gedaan over de vraag of er al dan niet ten onrechte is ingestemd met een evaluatieverslag van de [...]

  → lees meer
 • 18-10-2016

  Da’s pech, fiets weg: de reikwijdte van het gemeentelijk fietsparkeerverbod

  [...] 10 oktober heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gewezen over de grenzen aan de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. Deze uitspraak is weliswaar in lijn met de [...]

  → lees meer
 • 14-10-2016

  De nieuwe Ladder: weer een trede verder!

  Al eerder verscheen een bericht op dit blog 1) over het aanpassen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Na sluiting van de internetconsultatie van het conceptwijzigingsvoorstel, was de Tweede Kamer aan zet. Op 15 september jl. zijn diverse vragen aan de minister van IenM voorgelegd. In de brief van 7 oktober jl. beantwoordt de minister deze vragen. Daarmee is weer een stap gezet naar introductie van de nieuwe Ladder. In dit blogbericht behandelen wij uit het verslag van het schriftelijk overleg de belangrijkste onderwerpen voor de praktijk.

  → lees meer
 • 13-10-2016

  Het begrip “gebruiksruimte” uit de Omgevingswet

  Het concept gebruiksruimte speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Dit blogbericht probeert enige verheldering te bieden bij dit nog relatief onbesproken, maar centrale begrip uit de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 07-10-2016

  Aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig? De cirkel is rond.

  [...] is de afgelopen 14 maanden veel te doen geweest rond de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor hoogspanningsleidingen. Eerder signaleerden wij de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant en [...]

  → lees meer
 • 20-09-2016

  Wijziging Besluit omgevingsrecht: aanleg bovengrondse elektriciteitsleiding straks vergunningvrij

  Bij brief van 12 september 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voorgelegd aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In dit ontwerpbesluit wordt een bovengrondse elektriciteitsleiding aangewezen als een vergunningvrij bouwwerk.

  → lees meer
 • 02-09-2016

  Ongedefinieerde begrippen in het bestemmingsplan: Van Dale geeft antwoord

  [...] moet omgegaan worden met ongedefinieerde begrippen in een bestemmingsplan? Wat is in dit verband het belang van de Van Dale? Op deze vragen geeft de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord in de [...]

  → lees meer
 • 01-09-2016

  Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG)

  In deze bijdrage wordt ingegaan op het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn Milieuaansprakelijkheid.

  → lees meer
 • 31-08-2016

  Wob-formulier mag geen verplichting zijn

  [...] een uitspraak van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2273) heeft de Afdeling geoordeeld dat een bestuursorgaan een Wob-verzoeker niet mag verplichten een Wob-verzoek uitsluitend per formulier in [...]

  → lees meer
 • 31-08-2016

  Betekenis erfdienstbaarheid blijkt uit kennelijke bedoeling

  [...] uitspraak van 4 mei 2016 heeft de Rechtbank Zeeland West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:0916:2880) geoordeeld dat een erfdienstbaarheid, die de vestiging van horeca-gelegenheden op het lijdend erf [...]

  → lees meer
 • 31-08-2016

  Toewijzing van broeikasgasemissierechten blijft in stand

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle beroepen tegen het (gewijzigd) toewijzen van broeikasgasemissierechten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag [...]

  → lees meer
 • 31-08-2016

  Planschadevergoeding voor aantasting woongenot in verband met nabije hoogspanningsleiding

  [...] eenuitspraak van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2255) oordeelt de Afdelingdat appellant rechtheeft op eenplanschadevergoeding van EUR 11.345,00 met wettelijkerente in verband met de [...]

  → lees meer
 • 18-08-2016

  Wijziging milieuvoorschriften verplicht?

  [...] moeten er precies (strengere) voorschriften worden verbonden aan een bestaande omgevingsvergunning ‘milieu’, en wanneer niet? Op deze vraag geeft de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord in [...]

  → lees meer
 • 02-08-2016

  Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen

  Op welke wijze kan de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid beperken voor schoonmaakkosten en wat is de verhouding tot publiekrechtelijke verplichtingen die dwingen tot het ongedaan maken van verontreiniging?

  → lees meer
 • 02-08-2016

  Parkeerbalans en maximale plancapaciteit. De een kan niet zonder de ander!

  [...] het kader van nieuwe ruimtelijke plannen kan aan de hand van een parkeerbalans worden vastgesteld in hoeveel nieuwe parkeerplaatsen moet worden voorzien. Aandachtspunt hierbij is dat wordt [...]

  → lees meer
 • 01-08-2016

  Asbestbranden, Wat is het juridisch kader?

  Er is bijzonder veel jurisprudentie over de vraag wie opdraait voor de kosten van asbestverwijdering. In de jurisprudentie zijn twee uitgangspunten te ontdekken. De eerste ziet op de verantwoordelijkheid van de exploitant of eigenaar van het pand dat is afgebrand. De tweede op de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen.

  → lees meer
 • 01-08-2016

  Chemie-Pack, Lessons learned juridische afhandeling

  Milieuhandhaving in crisissituaties is complex. Overheden moeten binnen zeer korte tijd allerlei besluiten nemen gericht op het beperken van de gevolgen van de ontstane situatie voor het milieu. Die besluiten moeten uitvoerbaar zijn, juridisch stand houden en kostenverhaal mogelijk maken. Daarnaast moeten claims van derden worden afgehouden. In het Chemie-Pack-dossier is met dit alles veel ervaring opgedaan.

  → lees meer
 • 29-07-2016

  Staat een asbesthoudende puinverharding het normaal gebruik van een bedrijfsterrein in de weg?

  [...] Gerechtshof Amsterdam heeft zijn arrest van 12 juli 2016 geoordeeld dat de noodzaak van het treffen van maatregelen in de vorm van afdekken van een puinverharding met een te hoge [...]

  → lees meer
 • 26-07-2016

  De ladder voor duurzame verstedelijking, een trede terug?

  In De Gemeentestem is een artikel verschenen van Robin Aerts en Laura van der Meulen met als titel: “De ladder voor duurzame verstedelijking, een trede terug?” In het artikel gaan Robin en Laura in op de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan op het gebied van de Ladder en op de aanstaande wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro.

  → lees meer
 • 25-07-2016

  Besluit VTH naar Tweede Kamer

  Op 11 juli jl. heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Besluit VTH) aangeboden aan de Tweede Kamer.

  → lees meer
 • 14-07-2016

  “Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee”

  In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (nr. 2/3 juni 2016) is een artikel verschenen van Edward Brans en Moniek Heerings met als titel: Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee. Aanpassing van EU-regelgeving in vervolg op het incident met de Deepwater Horizon. In het artikel bespreken zij welke gevolgen het Deepwater Horizon-incident van 2010 heeft gehad voor de EU-regelgeving die ziet op milieuaansprakelijkheid en belichten zij overgebleven hiaten in het Europese milieuaansprakelijkheidsrecht.

  → lees meer
 • 13-07-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (II) – de onteigeningsbeschikking

  Op 1 juli jl. is de internetconsultatie van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom aangevangen. Dit wetsvoorstel regelt het gemeentelijk voorkeursrecht, onteigening en een nieuw instrument stedelijke kavelruil. Op 12 juli jl. is reeds een blog geplaatst over het gemeentelijke voorkeursrecht. Dit blogbericht gaat over de wijziging van de administratieve onteigeningsprocedure, waarmee de onteigeningsbeschikking wordt ge(her)ïntroduceerd.

  → lees meer
 • 13-07-2016

  AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit activiteiten leefomgeving

  Op 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt inhoudelijk ingegaan op het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: het Bal). Dit besluit bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving.

  → lees meer
 • 12-07-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (I) – Voorkeursrecht

  Op 1 juli jl. is de internetconsultatie 1) van het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangevangen. Dit wetsvoorstel regelt het gemeentelijk voorkeursrecht, onteigening en een nieuw instrument stedelijke kavelruil. Dit blogbericht gaat over de belangrijkste voorgenomen wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bij de integratie in de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 12-07-2016

  AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Op 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) op hoofdlijnen beschreven. Dit besluit maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht, dat bestaat uit de Omgevingswet en de vier daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB’s). Samen bieden ze het juridische kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

  → lees meer
 • 11-07-2016

  AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Op 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit blogbericht wordt het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) op hoofdlijnen beschreven. Dit blog biedt inzicht in de vraag voor wie en wanneer het besluit van belang is en welke voorheen geldende besluiten het vervangt.

  → lees meer
 • 05-07-2016

  De Erfgoedwet is per 1 juli 2016 in werking getreden

  Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet 1) in werking getreden. De wet maakt grotendeels een eind aan de sectorale versnippering van de erfgoedwetgeving. De Monumentenwet 1988, de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, de Wet tot behoud van cultuurbezit, de Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen zijn nu geïntegreerd in de Erfgoedwet. Door de integratie van deze wetten in één wet zijn de verschillende procedures en beschermingsregimes geharmoniseerd.

  → lees meer
 • 18-05-2016

  Parkeren in het omgevingsrecht, van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt

  In de Gemeentestem is een artikel verschenen van onder andere Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen met als titel: ‘”Parkeren in het omgevingsrecht. Van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt”. Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng. In dit artikel worden handvatten geboden om de besluitvorming met betrekking tot parkeren ‘Raad van State-proof’ te laten zijn. Als gevolg van recente wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie heeft het onderwerp ‘parkeren’ zich ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van het planologisch proces.

  → lees meer
 • 25-04-2016

  Hoe krijg ik mijn parkeeronderbouwing ‘Raad van State proof’?

  In Parkeer24 is een artikel verschenen van Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen met de titel: ‘Hoe krijg ik mijn onderbouwing Raad van State proof’? Het parkeervraagstuk door de bril van een jurist en een verkeerskundige.’ Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng.

  → lees meer
 • 21-04-2016

  ‘Faillissement en milieu. Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming?’

  In de Gemeentestem is een artikel verschenen van Edward Brans en Jorrit van der Weide met als titel: ‘Faillissement en milieu. Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming?’.

  → lees meer
 • 20-04-2016

  Reactie Minister EZ op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’

  De vaste commissie voor Economische Zaken heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken verzocht om een reactie te geven op het rapport

  → lees meer
 • 15-04-2016

  Overzichtsartikel geluid van windturbines

  In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines! ’.

  → lees meer
 • 14-04-2016

  De Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) is in werking getreden!

  Vandaag is de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH)) in werking getreden. Daarmee is paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd.

  → lees meer
 • 14-04-2016

  De Wet VTH is in werking getreden!

  Vandaag is de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH)) in werking getreden. Daarmee is paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd.

  → lees meer
 • 23-03-2016

  Wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard

  De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 het wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (ook wel bekend als de Wet Stroom) dat op 22 december 2015 door de eerste Kamer werd verworpen.

  → lees meer
 • 08-10-2015

  Wijzigingen Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten

  Op 1 oktober 2015 is het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten gepubliceerd (Stb 2015, 337). Met het wijzigingsbesluit wordt de vierde tranche van het Activiteitenbesluit ingevoerd.

  → lees meer
 • 19-08-2015

  Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

  Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke (ministeriële) Regeling in werking getreden, die voorziet in de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiermee wordt een stap gezet naar het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Deze relatief onbekende regeling kan voor bedrijven een grote impact hebben. De Tijdelijke Regeling brengt zelfs verplichtingen met zich mee, die vóór 5 december 2015 uitgevoerd moeten zijn. Aanleiding genoeg om in dit blogbericht stil te staan bij de werking van deze

  → lees meer
Auteurs
Pels Rijcken behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. Met ruim 300 betrokken advocaten, notarissen en professionals lossen zij al meer dan 45 jaar grote actuele vraagstukken op die niet alleen juridisch ingewikkeld zijn, maar ook complex vanwege hun maatschappelijke impact. Met de landsadvocaat in huis behoort de Nederlandse Staat tot hun cliënten, net als tal van provincies, gemeenten, toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen. Het omgaan met politieke gevoeligheden en verschillende belangen zit hen daarom in de genen. De sectie Ruimte & Milieu bestaat uit een team van 20 advocaten die gespecialiseerd zijn in het Omgevingsrecht. Zij zijn dagelijks bezig met de juridische consequenties van keuzes in het ruimtegebruik. Daarbij staan ze naast de cliënt om samen met hen tot de beste oplossing te komen.

Neem contact op

Meer van deze partner

Dossiers Flora en fauna, Parkeren en Windenergie

Pels Rijcken houdt voor u de dossiers Flora en Fauna, Parkeren en Windenergie volledig up-to-date. Experts op de betreffende gebieden vullen de dossiers iedere maand aan met nieuwe content, zodat u alle handvatten heeft om met het onderwerp aan de slag te gaan.

→ Lees meer