Nysingh

Artikelen

 • 12-03-2019

  Van alle markten thuis – procesbelang in het bestuursrecht en aannemelijkheid van schade

  [...] de Zuid-Limburgse VVV bezoeken mensen van heinde en verre de zaterdagmarkt van Eygelshoven vanwege de gezellige sfeer en het uitgebreide aanbod. Niet voor niets werd de markt in 2016 dan ook [...]

  → lees meer
 • 28-02-2019

  Subsidieverlening op afstand vergt extra aandacht voor formele vereisten

  [...] meer overheden willen subsidieverlening op afstand zetten. Bijvoorbeeld bij subsidieverlening in het kader van de energietransitie of in het kader van het sociaal domein. In een zeer helder [...]

  → lees meer
 • 11-02-2019

  Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

  [...] energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het [...]

  → lees meer
 • 01-02-2019

  Van Wob naar Woo

  In april 2016 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel open overheid (Woo) aangenomen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het heeft tot doel om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Er dient een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met informatie plaats te vinden bij de overheid, aldus de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Zo worden overheden en semioverheden onder de Woo verplicht om openbare informatie rechtstreeks toegankelijk te maken. Meer in het algemeen kan gezegd worden dat er met de invoering van de Woo (en het komen te vervallen van de Wob) een kentering plaatsvindt van een passieve openbaarmakingsverplichting voor overheden (middels een zgn. ‘Wob-verzoek’), naar een actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden. De Woo gaat daarmee een stap verder dan de Wob, hetgeen onder andere op uitvoeringsniveau vergaande implicaties heeft.

  → lees meer
 • 25-01-2019

  De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten

  [...] de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de [...]

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Wie draagt extra kosten van gasloos bouwen bij contracten gesloten voor 1 juli 2018?

  Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) is de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 komen te vervallen. Nieuwbouw mag in beginsel niet meer worden aangesloten op het gasnet wanneer ná 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Al bestaande contracten lopen daarmee onder meer het risico op vertraging en extra kosten. Op grond van de wet en de UAV 2012 draagt de opdrachtgever in beginsel het risico van extra kosten als gevolg van wetswijzigingen die plaatsvinden na de prijsaanbieding van de aannemer of na de aanbesteding. Het kan echter ook zijn dat de aannemer dit risico draagt op grond van het contract. De aannemer die – ondanks het risico – de extra kosten van het gasloos bouwen wil verhalen op de opdrachtgever, heeft de mogelijkheid een beroep te doen op artikel 7:753 Burgerlijk Wetboek (BW) of paragraaf 47 UAV 2012.

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

  [...] een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg? Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit [...]

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Gedoogplicht uitvoerbaar bij voorraad, afwijzing schorsingsverzoek

  [...] 21 december 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over een verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht [...]

  → lees meer
 • 26-11-2018

  De Afdeling en de Dienstenrichtlijn: vervolg

  [...] het arrest van het Hof van Justitie EU van 30 januari 2018 heeft het Hof bepaald dat een voorschrift, waarbij niet-volumineuze detailhandel in een geografische zone buiten het stadscentrum (van [...]

  → lees meer
 • 08-11-2018

  Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

  [...] 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad [...]

  → lees meer
 • 12-10-2018

  Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

  [...] Midden-Nederland 14 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre [...]

  → lees meer
 • 10-10-2018

  Hof bevestigt: Nederlandse Staat moet CO2-uitstoot sneller terugdringen

  [...] rechtbank in Den Haag bepaalde in 2015 al dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt als de broeikasgasemissie eind 2020 niet met minimaal 25% heeft gereduceerd. Het gerechtshof in Den Haag [...]

  → lees meer
 • 04-10-2018

  Van stoeptegels en struikelpartijen

  Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo?

  → lees meer
 • 28-09-2018

  Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

  Dit arrest bevat een interessante overweging ten aan zien van de proceskosten. Voorts geeft de Hoge Raad aan welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van het voordeel vanwege onwinbare bodembestanddelen, zie daarvoor de bijdrage 'Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie' elders op dit blog.

  → lees meer
 • 27-09-2018

  Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie

  [...] dit arrest van 21 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1694) geeft de Hoge Raad aan welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van het voordeel vanwege onwinbare [...]

  → lees meer
 • 26-09-2018

  Gedoogplicht ondanks afspraken met Gasunie

  [...] de afspraak met Gasunie dat een ‘afsluiterschema’ zou worden verplaatst naar het kavelpad, is het afsluiterschema opnieuw in het agrarische perceel zelf aangebracht. Omdat vervolgens een [...]

  → lees meer
 • 11-09-2018

  Afdeling benadrukt: ‘machtscriterium’ niet relevant voor overtrederschap

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 22 augustus 2018 een noemenswaardige uitspraak (ABRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2804) gedaan over de toepassing en [...]

  → lees meer
 • 31-08-2018

  Rechtbank: doorzenden persoonsgegevens tussen bestuursorganen in strijd met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

  [...] 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2496) deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak waarin een betrokkene om inzage van zijn persoonsgegevens had verzocht bij de gemeente Deventer. In de [...]

  → lees meer
 • 31-08-2018

  Ontneming van eigendom?

  [...] 10 juli 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:6277) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een geschil tussen een gemeente en de uitbater van een kiosk, die op grond van de gemeente stond. [...]

  → lees meer
 • 30-08-2018

  Graafwerkzaamheden: neem de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces in acht!

  [...] 25 mei 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest (ECLI:NL:HR:2018:772) gewezen over de in acht te nemen zorgplichten ter voorkoming van graafschade. Een grondroerder mag volgens de Hoge Raad [...]

  → lees meer
 • 27-08-2018

  Fosfaatreductieplan 2017 géén vorm van onteigening

  [...] Fosfaatreductieplan 2017 houdt in algemene zin stand, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 21 augustus 2018 (o.a. ECLI:NL:CBB:2018:417) beslist in reactie op de [...]

  → lees meer
 • 27-08-2018

  Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

  Op 20 juli is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen aangeboden 1) aan de Tweede Kamer. De Handleiding is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast hadden ook deskundigen zitting in de werkgroep.

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Herverkaveling en verrekening van kwaliteitsverschillen

  [...] bij een herverkaveling een gelijke oppervlakte wordt toebedeeld, kunnen kwaliteitsverschillen in dat geval worden verrekend via de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR)? Met verwijzing naar de [...]

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Rechtbank: algemeen belang besluit gemeente Hilversum onvoldoende zorgvuldig voorbereid

  [...] de praktijk Overheden dienen bij het nemen van algemeen belang besluiten grondig onderzoek te verrichten en gemotiveerd te onderbouwen waarom een dergelijk besluit vereist is. Zij dienen op [...]

  → lees meer
 • 30-07-2018

  Energie-audit en energiebesparende maatregelen ook voor uw onderneming verplicht?

  Voor u als ondernemer zijn er recent twee wetswijzigingen geweest die voor u van belang kunnen zijn: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  De kruimelgevallenlijst en (wijziging) van een stedelijk ontwikkelingsproject

  [...] college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de vestiging van een Decathlon winkel in een [...]

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Afdeling doet uitspraak over de bestuurlijke waarschuwing

  [...] 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:249) heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de Afdeling een conclusie genomen over het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing. [...]

  → lees meer
 • 21-06-2018

  Regulering detailhandel en de evenredigheidseis

  [...] heeft de Afdeling van de RvS (ECLI:NL:RVS:2018:2062) een belangrijke (tussen-)uitspraak gewezen in de casus Appingedam. Even ter opfrissing. De gemeenteraad van Appingedam heeft een [...]

  → lees meer
 • 13-06-2018

  Geliberaliseerde pacht door 1 + bruikleen van bebouwing door 2 = hoevepacht!

  [...] Hoge Raad heeft geoordeeld (8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:874) dat sprake is van hoevepacht (voor de duur van 12 jaar), ondanks dat het twee overeenkomsten met twee verschillende partijen betreft, [...]

  → lees meer
 • 05-06-2018

  Provincie schadeplichtig wegens doorverkopen overtollige gronden?

  [...] provincie Limburg heeft ten behoeve van de aanleg van een provinciale weg door middel van een grondruil meer gronden verworven dan uiteindelijk nodig bleken te zijn voor de uitvoering van het [...]

  → lees meer
 • 02-05-2018

  Onteigening prematuur vanwege zelfrealisatieplan

  De Kroon heeft bij KB van 28 maart 2018, nr. 2018000574 1) het onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Het onteigeningsverzoek is prematuur. Ten tijde van het verzoekbesluit kon nog geen onteigeningsnoodzaak worden vastgesteld, omdat nog een uitgewerkt zelfrealisatieplan te verwachten viel. Dat de gemeenteraad het verzoekbesluit nadien heeft bekrachtigd, maakt dat in dit geval niet anders.

  → lees meer
 • 24-04-2018

  Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

  [...] twee arresten van eind maart (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:485 en 486) staat centraal de vraag of bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare [...]

  → lees meer
 • 23-04-2018

  De omkeringsregel en asbest gerelateerde ziektes

  [...] een werknemer een ziekte oploopt die verband houdt met zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij door de ziekte lijdt. Daarvoor zal hij echter [...]

  → lees meer
 • 23-04-2018

  Geen werkelijke waarde pachtrecht

  [...] werkelijke waarde pachtrecht Aan een pachtrecht komt geen werkelijke waarde toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied (Kampereiland) is het systeem dat de [...]

  → lees meer
 • 26-03-2018

  Onteigening, inbezitneming, horen

  [...] moest de rechtbank Limburg (8 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2329) oordelen over een gemeentelijk verzoek om een bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Ow. Op basis van zo’n [...]

  → lees meer
 • 15-03-2018

  Afdeling verduidelijkt Wob-jurisprudentie over persoonlijke beleidsopvattingen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

  [...] Afdeling heeft in een tweetal uitspraken van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314 en ECLI:NL:RVS:2018:321) haar jurisprudentie over een tweetal weigeringsgronden van de Wob verduidelijkt. In de [...]

  → lees meer
 • 07-03-2018

  Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

  [...] de vraag of in het kader van een prijsvaststelling op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de vergelijkingsmethode of residuele berekening moet worden toegepast heeft de rechtbank De [...]

  → lees meer
 • 07-03-2018

  (Geen) schadevergoeding na verjaring van gemeentegrond

  [...] het baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 maakt de Hoge Raad de volgende overweging ten overvloede: "Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander [...]

  → lees meer
 • 06-03-2018

  Afdeling geeft concrete invulling aan ‘gevolgen van enige betekenis’ bij windmolens

  [...] een uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:616) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) duidelijk gemaakt wie ‘gevolgen van enige betekenis’ ondervinden [...]

  → lees meer
 • 06-03-2018

  Soortenbescherming: wie is belanghebbende bij de ontheffing op grond van de Ffw en de Wnb?

  [...] Afdeling heeft in een uitspraak van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:168) geoordeeld over de vraag wie belanghebbende is bij de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw). De [...]

  → lees meer
 • 05-03-2018

  Afdeling oordeelt over actieve openbaarmaking besluitenlijsten

  [...] schreven wij over de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP), waarin de toezichthouder aandacht vraagt voor de noodzaak van actieve openbaarmaking van persoonsgegevens door [...]

  → lees meer
 • 27-02-2018

  Verzet buurtbewoners tegen kunstwerk

  [...] uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:238 geeft een goed voorbeeld van de moeilijkheden waarin een overheid verzeild kan raken wanneer zij het verzet van [...]

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Stuitende werking van onderhandelingen?

  [...] zijn uitspraak van 26 januari jl. heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:111) zich uitgelaten over de vraag of een vordering uit onrechtmatige daad was verjaard. In deze bijdrage zullen wij ingaan [...]

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Update aardbevingsdossier Groningen

  [...] de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als [...]

  → lees meer
 • 01-02-2018

  Schadeloosstelling gedoogplicht BP niet naar analogie Onteigeningswet

  [...] Gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari 2018 een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de [...]

  → lees meer
 • 31-01-2018

  Hof van Justitie: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

  [...] Hof van Justitie heeft in het arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) de prejudiciële vragen beantwoord die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) aan het [...]

  → lees meer
 • 30-01-2018

  Is schade uit verboden activiteiten verhaalbaar? Het vervolg!

  [...] 18 april 2017 verscheen een vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (niet gepubliceerd, zaak/rolnummer: 5240663 CV EXPL 16-10337) waarin de vraag centraal stond of schade uit [...]

  → lees meer
 • 29-01-2018

  Directeur omgevingsdienst belanghebbende bij handhavingsbeslissing

  [...] artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering heeft de directeur van de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen, indien [...]

  → lees meer
 • 29-01-2018

  De formulering van het ‘publiekrechtelijk voorbehoud’ ten aanzien van een inspanningsverplichting van de overheid

  [...] komt in de praktijk nogal eens voor dat overheden met marktpartijen overeenkomsten sluiten over een project, waaraan door die overheid vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid [...]

  → lees meer
 • 25-01-2018

  Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

  Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht voor consultatie ter inzage gelegd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een nieuwe regeling. De nieuwe coördinatieregeling is toepasbaar voor het gehele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel bevat voorts nog enkele andere wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bovendien past het wetsvoorstel enkele wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Awb.

  → lees meer
 • 23-01-2018

  Handhavend optreden kan onevenredig zijn

  [...] deze uitspraak (ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat moet worden afgezien van handhavend optreden, omdat het [...]

  → lees meer
 • 11-01-2018

  Geen zelfrealisatie Hedwigepolder

  [...] 5 januari 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:7) bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2016 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. In cassatie [...]

  → lees meer
 • 28-12-2017

  Onteigening gedeelte horecabedrijf. Residuele benadering.

  [...] werd een onbebouwd gedeelte van een kavel waarop een horecabedrijf aanwezig was. Hoe dient de waarde daarvan bepaald te worden? Wanneer hetgeen onteigend wordt niet zelfstandig verhandeld [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Positie juridisch eigenaar na economische eigendomsoverdracht

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Eliminatie tracébesluit [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Geen [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Eliminatie tracébesluit [...]

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Opiumwet. Niet verlengen gedoogverklaring. Nadeelcompensatie?

  [...] dit arrest heeft de Hoge Raad verworpen het cassatieberoep van een aantal houders van Amsterdamse coffeeshops, die vanwege nieuw gemeentelijk beleid hun ondernemingen niet mochten voortzetten. De [...]

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob): documenten van externe derden vallen niet altijd onder intern beraad

  [...] Afdeling is in de uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497 een andere, genuanceerdere, koers gaan varen als het gaat als het gaat om de vraag of documenten die afkomstig zijn van [...]

  → lees meer
 • 14-12-2017

  Gemeente draait op voor kosten projectontwikkelaar ter voorkoming en beperking schade

  [...] dinsdag 28 november 2017 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest, waarin het ging om een claim van een tweetal projectontwikkelaars tegen een gemeente voor kosten ter voorkoming en [...]

  → lees meer
 • 11-12-2017

  Private partij en onteigening

  Afgelopen zomer verscheen het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. De meest in het oog springende aanbeveling van de Raad is dat de gemeenteraad de ruimte zou moeten krijgen om een private partij gebruik te laten maken van instrumenten als onteigening en voorkeursrecht. Als voorbeelden van dergelijke initiatiefnemers noemt het rapport woningbouwcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en collectieve opdrachtgevers. Volgens de Rli moeten burgers en bedrijven zelfredzamer worden en onderling (zonder veel overheidsbemoeienis) aan de slag kunnen.

  → lees meer
 • 06-12-2017

  Wanneer is sprake van een aanvraag op grond van artikel 1:3, derde lid, Awb?

  [...] een uitspraak van 15 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3084) heeft de Afdeling – in lijn met eerdere uitspraken van de Afdeling (zie onder meer ECLI:NL:RVS:2017:2246 en ECLI:NL:RVS:2017:2673) – [...]

  → lees meer
 • 06-12-2017

  Wie is aansprakelijk voor de schade?

  [...] de gemeente die met ontheffing van het waterschap riolering aanlegt in een vaarwater, op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk voor schade als de riolering te hoog is aangelegd? Hoe is de [...]

  → lees meer
 • 05-12-2017

  Provincie belanghebbende bij beroep omgevingsvergunning

  [...] de uitspraak van de Raad van State van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 wordt duidelijk dat provincies kunnen procederen tegen omgevingsvergunningen waarbij gemeenten het provinciaal [...]

  → lees meer
 • 01-12-2017

  De Hoge Raad geeft duidelijkheid over (de reikwijdte van) de legessanctie van artikel 3.1, vierde lid Wro

  [...] artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de bestemming van gronden binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het [...]

  → lees meer
 • 30-11-2017

  Pragmatische aanpak: wijzigen van een aanvraag via artikel 4:5 Awb

  [...] een uitspraak van 20 september 2017 oordeelt de Afdeling dat artikel 4:5 Awb onder omstandigheden kan worden toegepast om de bij omgevingsvergunning aangevraagde activiteit te wijzigen (ABRvS 20 [...]

  → lees meer
 • 28-11-2017

  Handhaving openbaarheid, openbaarheid door bestemming

  [...] deze kwestie stonden twee vragen centraal. Wat is precies te verstaan onder het begrip ‘weg’ in de APV? En wanneer is een weg als een openbare weg te beschouwen? Burgemeesters en wethouders van [...]

  → lees meer
 • 23-11-2017

  Schadevergoeding vanwege het onterecht afzien van handhavend optreden: het vereiste van causaal verband

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 22 november 2017 een interessante uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding vanwege het onterecht afzien van [...]

  → lees meer
 • 30-10-2017

  Nihil-aanbod in het minnelijk overleg

  De provincie Drenthe heeft de onteigening verzocht van gronden waarvan zij zelf eigenaar is, maar waarop een tankstation wordt geëxploiteerd op basis van een concessie. Volgens de exploitant doorkruist de onteigening op ongerechtvaardigde wijze de civiele procedure tot beëindiging van de concessie en zou de provincie bovendien geen reële vergoeding hebben geboden door een nihil-aanbod te doen.

  → lees meer
 • 09-10-2017

  Eigendomsverkrijging Piekberging Haarlemmermeerpolder noodzakelijk?

  In de Staatscourant van 28 september 2017 is het Koninklijk Besluit van 19 augustus 2017 (nr. 2017001258) Piekberging Haarlemmermeerpolder gepubliceerd. In dit KB staat onder meer centraal de discussie of voldoende noodzaak bestaat voor eigendomsverkrijging en daarmee om over te gaan tot onteigening.

  → lees meer
 • 02-10-2017

  Onteigening Hedwigepolder moet mogelijk over

  [...] rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van 8 juni 2016 tot onteigening van de gronden in de Hedwigepolder het Koninklijk Besluit, waarin de grond ter onteigening is aangewezen, [...]

  → lees meer
 • 27-09-2017

  Eigenaar-verhuurder recreatiewoning geen overtreder bij ontbreken gebruiksverbod

  [...] Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (Afdeling) heeft op 20 september 2017 een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan over de vraag of de eigenaar-verhuurder van een [...]

  → lees meer
 • 25-09-2017

  De tijdelijke omgevingsvergunning: wanneer vangt de tienjaarstermijn aan?

  [...] de uitspraak van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2212) geeft de Afdeling meer duidelijkheid over de vraag welk moment bepalend is voor de aanvang van de tienjaarstermijn voor een tijdelijke [...]

  → lees meer
 • 11-09-2017

  Terugleveren na vernietiging gedoogplicht?

  [...] Zeeland-West-Brabant 14 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3651 In zijn uitspraak van 24 juni 2013 zette de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2013:431) een streep door een aantal door het waterschap [...]

  → lees meer
 • 11-09-2017

  Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

  [...] Limburg 11 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8580 De provincie Limburg vorderde de onteigening van een aantal percelen ten behoeve van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Op 8 [...]

  → lees meer
 • 08-09-2017

  Vera Textor geïnterviewd over uitspraak luchtkwaliteit

  [...] 7 september jl. deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een uitspraak in het kort geding van Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat. De voorzieningenrechter veroordeelt de [...]

  → lees meer
 • 07-09-2017

  Afdeling verduidelijkt het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’

  [...] de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) heeft de Afdeling voor het eerst geoordeeld dat appellanten bij besluiten over activiteiten in het omgevingsrecht slechts belanghebbende zijn [...]

  → lees meer
 • 04-09-2017

  Breekt het Hof traditie met betrekking tot de goeder trouw bij verkrijgende verjaring van registergoederen?

  [...] verjaringsrecht blijft de gemoederen in beweging brengen. Nadat de Hoge Raad eerder dit jaar een belangrijk hoofdstuk aan dit leerstuk toevoegde – zie het artikel ‘Verjaarde grond weer terug’ [...]

  → lees meer
 • 16-08-2017

  Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de toepassing daarvan (AbRS 19 juli 2017, [...]

  → lees meer
 • 16-08-2017

  Ontwerp onteigeningsbesluit statusloos model?

  In het ontwerp onteigeningsbesluit wordt in beginsel niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan individuele belanghebbenden.

  → lees meer
 • 16-08-2017

  Verleggen kabels onteigening Blankenburgverbinding

  In de Staatscourant van 11 juli 2017 is gepubliceerd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 (nr. 201700975) voor de onteigening ten behoeve van de Blankenburgverbinding.

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Eis van zelfbewoning bij pacht

  [...] heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tweetal arresten gewezen waarin de eis van zelfbewoning van de agrarische woning centraal stond. In beide gevallen vorderde de verpachter [...]

  → lees meer
 • 11-07-2017

  Planschade: waardevermindering door onbestemde angst

  [...] 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1752, ECLI:NL:RVS:2017:1754, ECLI:NL:RVS:2017:1756, ECLI:NL:RVS:2017:1761 De Minister van EZ moest beslissen over een verzoek om vergoeding van planschade in [...]

  → lees meer
 • 10-07-2017

  De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

  Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit instrument om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Naar verwachting zal wederom een verschuiving gaan plaatsvinden in het soort procedures dat hierover gevoerd wordt.

  → lees meer
 • 26-06-2017

  Staat niet aansprakelijk voor toezicht op naleving asbestverbod

  [...] overheid houdt in onze samenleving op allerlei manieren toezicht, onder meer op de naleving van wet- en regelgeving die beoogt de volksgezondheid te beschermen. Van een succesvolle claim op de [...]

  → lees meer
 • 20-06-2017

  Deskundigenkosten niet volledig vergoed bij gedoogplicht

  [...] geval van onteigening heeft de rechthebbende recht op een volledige schadeloosstelling en op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte deskundigenkosten. In de praktijk bestaat [...]

  → lees meer
 • 19-06-2017

  Afdeling herformuleert eisen voor feitenvaststelling bij invorderingsbeschikkingen

  [...] Afdeling heeft in eerdere jurisprudentie eisen geformuleerd ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten. In de uitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 komt de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 12-06-2017

  Kan een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dienen als vergunningvoorschrift?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich op 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333 uitgelaten over de vraag of de inhoud van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) [...]

  → lees meer
 • 30-05-2017

  (On)mogelijkheden van erfdienstbaarheden

  [...] ons land komt het veel voor dat panden voorzieningen delen met naastgelegen percelen of panden, bijvoorbeeld een gezamenlijke inrit of gezamenlijke nutsvoorzieningen. Om de onderlinge rechten en [...]

  → lees meer
 • 29-05-2017

  Afdeling geeft duidelijkheid over artikel 5 lid 6 van bijlage II Bor

  [...] een uitspraak van 3 mei 2017 heeft de Afdeling duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing is. In de [...]

  → lees meer
 • 08-05-2017

  Esthetisch gebrek aan bouwwerk: herstel of geld?

  [...] opdrachtgever die een bouwwerk tot stand laat brengen heeft het recht om herstel te vorderen van gebreken die het werk vertoont na de oplevering (art. 7:759 lid 2 BW). Dit recht bestaat echter [...]

  → lees meer
 • 12-04-2017

  Ruimte voor bevoegdhedenovereenkomst of onaanvaardbare doorkruising?

  [...] 24 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:483) zette de Hoge Raad op een rij welke speelruimte een overheid heeft om over de uitoefening van de haar toekomende bevoegdheden met een bedrijf of een burger een [...]

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Gedoogplicht: VarioHippique, part II

  [...] Afdeling heeft in de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:752) opnieuw geoordeeld over de vraag of de belangen van VarioHippique onteigening vorderden. VarioHippique is beheerder van een [...]

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Onderhandelen over gedoogplicht

  [...] eigenaar van landgoed Kasteel Keppel verzet zich tegen de oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) ten behoeve van een hoogspanningsverbinding. Hij voert [...]

  → lees meer
 • 23-03-2017

  Schokkend vonnis voor de NAM

  [...] Noord-Nederland heeft zich in 2015 (ECLI:NL:RBNNE: 2015:4185) en 2016 (ECLI:NL: RBNNE:2016:4402) al uitgelaten over aansprakelijkheid van de NAM en staatsonderneming Energie Beheer [...]

  → lees meer
 • 17-03-2017

  Stuiten van de verjaring van de bevoegdheid tot invordering door middel van een tweede aanmaning

  [...] de aan deze uitspraak (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667) voorafgaande kwestie heeft het college van burgemeester en wethouders appellant, onder oplegging van een dwangsom van € [...]

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Verjaarde grond weer terug?

  [...] heeft de Hoge Raad (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309) een arrest gewezen op het gebied van het zogenaamde ‘snippergroen. Het arrest is belangrijk voor zaken waarin verjaring en het [...]

  → lees meer
 • 10-03-2017

  Staatssteunrecht en het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

  [...] Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘Raad’) oordeelt in deze uitspraak (CRvB 21 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:607) dat de beroepsgrond van appellant – dat sprake is van onrechtmatige staatssteun [...]

  → lees meer
 • 08-03-2017

  Gedoogplicht en aanvaard risico

  [...] Raad van State heeft in de uitspraak van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:524) een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet naar aanleiding van een opgelegde gedoogplicht [...]

  → lees meer
 • 21-02-2017

  Bij digitaal procederen blijft het procesrecht onverkort van kracht

  [...] het de bedoeling was om vanaf 1 april 2017 in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland civiele zaken langs digitale weg af te handelen, is op 15 februari jl. bekend geworden dat het [...]

  → lees meer
 • 21-02-2017

  Leidinggevende moet altijd aanwezig zijn in slijterij; Afdeling past correctie Widdershoven toe

  [...] SlijtersUnie heeft aan burgemeesters van de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Someren verzocht om handhavend op te treden tegen een aantal supermarkten waarin een slijterij is gevestigd. [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Betaling van verbeurde dwangsom door derde werkt bevrijdend

  [...] uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 (ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15) ziet op verbeurde dwangsommen die zijn voldaan door een derde. De vraag staat centraal of betaling [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Last onder dwangsom: heroverweging ex nunc/ex tunc en moment verbeurte dwangsom

  [...] deze zaak (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3388) zijn de antwoorden op twee vragen van belang: 1. Dient bij de heroverweging in bezwaar rekening te worden gehouden met na het opleggen [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Wanprestatie bij planologisch faciliteren

  [...] 18 november 2016 heeft de Hoge Raad op grond van artikel 81 lid 1 RO het door een gemeente ingestelde cassatieberoep verworpen (HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2632). Die uitspraak op [...]

  → lees meer
 • 10-02-2017

  Voornemen tot energieneutraal beheren kantoorgebouw niet relevant bij vaststelling bestemmingsplan

  [...] 14 september 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de wens van een bedrijf om energieneutraal te ondernemen in relatie tot de vaststelling van een [...]

  → lees meer
 • 07-02-2017

  Plankostenscan treedt 1 april 2017 in werking

  De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 is op maandag 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. 1) Deze plankostenscan zal op 1 april 2017 in werking treden.

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  → lees meer
 • 31-01-2017

  ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’

  In Magna Charta Bouwrecht magazine is een persoonlijk interview met Vera Textor geplaatst. Daarnaast is er een artikel opgenomen van Vera over ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’. Zij schetst de voorgestelde wijzigingen en zet de belangrijkste gevolgen daarvan voor de praktijk op een rij. In de conclusie stelt zij de vraag aan de orde, in hoeverre de voorgestelde wijziging van de Ladder noodzakelijk is om knelpunten weg te nemen.

  → lees meer
 • 23-01-2017

  Aanvullingswet grondeigendom wordt aangepast na internetconsultatie

  In reactie op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet heeft de minister bij brief van 20 januari 2017 1) aan de Tweede Kamer aangekondigd de voorgestelde onteigeningsprocedure toch aan te passen. In het nieuwe wetsvoorstel zal niet langer sprake zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst:

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Voorwaardelijke pachtontbinding Hedwigepolder

  [...] Cloedt wil zelf zorgdragen voor de ontpoldering van zijn gronden in de Hertogin Hedwigepolder en verzet zich daarom met een beroep op zelfrealisatie tegen onteigening. Tegen die achtergrond heeft [...]

  → lees meer
 • 28-12-2016

  Taxatie planschade Vergelijkingsmethode niet verplicht. Aanvaardbare marges ten opzichte van WOZ-taxaties

  [...] eigenaar van een woning vraagt om vergoeding van planschade vanwege een nieuw bestemmingsplan dat het realiseren van een woonwijk op een dicht bij de woning gelegen voorheen agrarisch gebied, [...]

  → lees meer
 • 21-12-2016

  Afdeling stapt af van ne bis-beoordelingskader bij herhaalde aanvragen

  [...] 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131 | CRVB 20 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4872 In deze uitspraak hanteert de Afdeling een nieuwe lijn ten aanzien van besluiten op grond van artikel [...]

  → lees meer
 • 20-12-2016

  Geen rangorde bij toepassing van binnenplanse afwijkingsregeling of buitenplanse kruimelgevallenregeling

  [...] het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het algemeen bestuur) is een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van [...]

  → lees meer
 • 20-12-2016

  Het zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning bouwen

  [...] het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woning. In beroep heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien [...]

  → lees meer
 • 28-11-2016

  Verzoeken om opheffing geheimhouding: wie is belanghebbende en wat is de verhouding tot de Wob

  [...] deze uitspraak heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding verruimd. Ook heeft de Afdeling duidelijk gemaakt hoe een dergelijk verzoek zich [...]

  → lees meer
 • 16-11-2016

  Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?

  [...] de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand en [...]

  → lees meer
 • 16-11-2016

  Procederen in een vreemde taal

  [...] procedures doet zich regelmatig de vraag voor of bewijsstukken in een vreemde taal vertaald moeten worden. De Hoge Raad heeft zich daarover dit jaar uitgelaten in zijn arrest van 15 januari en [...]

  → lees meer
 • 15-11-2016

  Aanvaard risico: kennisneming huis-aan-huisblad

  [...] van Amsterdam wezen een verzoek om vergoeding van planschade af wegens aanvaard risico. Het verzoek had betrekking op een aantal panden aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De rechtbank [...]

  → lees meer
 • 21-09-2016

  Reactie op Aanvullingswet grondeigendom

  Op 1 juli 2016 is het wetsontwerp Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. Zoals eerder al op dit blog 1) was aangekondigd, heeft ook Nysingh van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

  → lees meer
 • 21-09-2016

  Planschade onder de Omgevingswet

  De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in haar brief van 19 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185) de contouren geschetst van de wijzigingen die de regering voornemens is in te voeren rond het planschaderecht bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze wijzigingen zien er globaal als volgt uit:

  → lees meer
 • 16-09-2016

  Reactie Aanvullingswet grondeigendom

  Op 1 juli 2016 is het wetsontwerp Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. Zoals eerder al op dit blog 1)was aangekondigd, heeft ook Nysingh van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

  → lees meer
 • 14-09-2016

  Wijzigingswet Wob in het Staatsblad: einde van het misbruik in zicht?

  Op 23 augustus 2016 is de wijzigingswet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2016, 301). De wet zal op 1 oktober 2016 in werking treden en voorziet in aanpassingen die misbruik van de Wob moeten voorkomen. De afgelopen jaren kregen overheden namelijk in toenemende mate te maken met Wob-verzoeken die niet gericht waren op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van een dwangsom. Indien bestuursorganen niet tijdig op het Wob-verzoek beslissen, verbeuren bestuursorganen op grond van afdeling 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht automatisch een dwangsom die kan oplopen tot 1260 euro.

  → lees meer
 • 12-07-2016

  Wetsvoorstel Afschaffing precarioheffing op kabels en leidingen

  Minister Plasterk heeft op 27 juni 2016 een wetsvoorstel aan de Kamer gestuurd om de heffingsbevoegdheid van precario door gemeenten, provincies en waterschappen te beperken ten aanzien van nutswerken. Met name gemeenten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om precario te heffen voor het netwerk dat nutsbedrijven binnen de betreffende gemeente exploiteren. De afschaffing van de precarioheffing voor werken van openbaar nut staat al langer ter discussie: zo werd een eerder wetsvoorstel na een kritisch rapport van de Raad van State in 2010 niet ingediend.

  → lees meer
 • 11-07-2016

  Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

  Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet” gepubliceerd 1) en opengesteld voor consultatie.

  → lees meer
 • 22-06-2016

  Tijdelijke verhuur woonruimte: interessant voor zorgvastgoed?

  Per 1 juli 2016 treedt de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking. Deze nieuwe wet biedt verhuurders de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de reguliere huurbescherming geldt. Het betekent bijvoorbeeld dat leegstaande verpleeg- en verzorgingshuizen aanzienlijk minder risicovol als woonruimte kunnen worden verhuurd. Of het ook een oplossing betekent voor gescheiden wonen en zorg, is echter zeer de vraag.

  → lees meer
 • 04-09-2015

  Concurrenten en het relativiteitsvereiste: Afdeling vraagt conclusie over correctie op relativiteitsvereiste

  In een beroepszaak tegen een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan in Zwolle dat een nieuwe bouwmarkt mogelijk maakt, beroept de concurrent zich erop dat de nieuwe bouwmarkt niet voldoet aan het externe veiligheidsbeleid van de gemeenteraad. Kan de concurrent zich beroepen op deze normen uit het gemeentelijk beleid of staat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb daaraan in de weg?

  → lees meer
 • 06-07-2015

  Pas op: inwerkingtreding PAS per 1 juli 2015

  Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (‘de PAS’) in werking getreden. Dit houdt een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in ( Stb. 2014, 226). Tevens zijn het Besluit grenswaarden PAS, en de Regeling PAS in werking getreden op 1 juli 2015 (Stb. 2015, 227, resp. 2015, 16 320). Het vastgestelde programma aanpak stikstof is op 29 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2015, 18411).

  → lees meer
 • 06-07-2015

  Omgevingswet aangenomen: gemeentelijke omgevingsvisie nu ook verplicht

  Iets meer dan een jaar nadat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het wetsvoorstel op 1 juli jl. aangenomen. Het wetsvoorstel wordt verder behandeld in de Eerste Kamer.

  → lees meer
 • 07-04-2015

  Verhuurder strafbaar bij hennepteelt?

  Op 1 maart 2015 is een nieuw artikel 11a Opiumwet in werking getreden. Kort gezegd, bepaalt dit artikel dat het voorbereiden of mogelijk maken van hennepteelt strafbaar is. De maximum straf bedraagt een gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van € 81.000,=.

  → lees meer
 • 25-11-2014

  Compensatie in natura door vaststelling compenserend bestemmingsplan.

  De gemeente besluit schade gedeeltelijk in natura te compenseren door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dat nieuwe bestemmingsplan wordt echter vernietigd voordat de Afdeling omtrent de planschade oordeelt. In het besluit tot toekenning van de planschade was overwogen dat schade alsnog in geld zou worden vergoed wanneer het nieuwe bestemmingsplan zou worden vernietigd “op een grond die niet reparabel is”.

  → lees meer
 • 07-11-2014

  Misbruik Wob

  Bovenstaande uitspraak betreft een voorbeeld van verzoek dat op grond van de Wob is ingediend waarvan de rechtbank kort samengevat oordeelde dat het verzoek niet is gericht op het verkrijgen van informatie, maar enkel de inning van dwangsommen en een proceskostenveroordeling als doel heeft.

  → lees meer
 • 09-10-2014

  Wijzigingen Bor en aanverwante AMVB’s per 1 november 2014

  ‘Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november’, zo kondigde het Ministerie van I&M de publicatie van het ‘Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’ in het Staatsblad aan (Stb. 2014, 333).

  → lees meer
 • 08-10-2014

  Geen procesbelang bij besluit om niet over te gaan tot invordering van verbeurde dwangsommen als de overtreding is beëindigd

  Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) heeft naar aanleiding van een verzoek van eisers om handhavend op te treden bij besluit van 25 september 2012 aan de derde-partij een last onder dwangsom opgelegd. Bij brief van 31 januari 2013 hebben eisers aan verweerder verzocht om ten aanzien van de derde-partij een invorderingsbesluit te nemen, omdat niet aan het dwangsombesluit van 25 september 2012 is voldaan.

  → lees meer
 • 12-09-2014

  Wet aanpak woonoverlast

  De burgemeester krijgt er een bevoegdheid bij. Tenminste, als het wetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ wordt aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd om woonoverlast tegen te gaan.

  → lees meer
 • 14-07-2014

  Vernieuwde checklist verzoek Titel IV onteigening en overige stukken administratieve onteigeningsprocedure Kroon

  De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat zit niet stil: na de notitie van begin dit jaar zijn recent vernieuwde versies uitgebracht van de checklist bij een onteigeningsverzoek op basis van Titel IV onteigeningswet en van de bijbehorende invuldocumenten.

  → lees meer
 • 14-07-2014

  Strengere eis Kroon ten aanzien van urgentie?

  Recentelijk zijn vernieuwde versies uitgebracht van de checklist bij een onteigeningsverzoek op basis van Titel IV onteigeningswet en van de bijbehorende invuldocumenten. Uit de toelichting van de Kroon daarop lijkt afgeleid te moeten worden dat de Kroon thans strengere eisen stelt met betrekking tot het criterium dat onteigening urgent moet zijn.

  → lees meer
 • 11-07-2014

  Gevolgen PAS voor bestemmingsplannen

  Met de PAS verandert er in formele zin niets ten opzichte van de huidige situatie voor de plantoets bij bestemmingsplannen. Daarmee beoogt de Staatssecretaris de zorgen bij mede-overheden over de gevolgen van de PAS voor bestemmingsplannen weg te nemen. Dat blijkt uit een brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014.

  → lees meer
 • 20-06-2014

  Normaal maatschappelijk ondernemersrisico en de nieuwe Beleidsregeling nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 16 juni jl. de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 gepubliceerd (Staatscourant 2014 nr. 16584). De beleidsregel zal hierna worden aangeduid als BNIM. Zij vervangt de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staatscourant 1999, nr. 172).

  → lees meer
 • 29-04-2014

  Invoering PAS stap weer stapje dichterbij

  Op 25 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet dat voorziet in verbeteringen met betrekking tot de invoering van de programmatische aanpak voor de stikstofdepositie (‘PAS’). Daarmee is de invoering van de PAS weer een stapje dichterbij.

  → lees meer
 • 10-04-2014

  Uitzondering ex-nunc toetsing in bezwaar

  Bij de heroverweging in bezwaar geldt als uitgangspunt dat rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals die zich op dat moment voordoen en dat het recht moet worden toegepast zoals het op dat moment geldt, ook als de belanghebbende door de toepassing van dat nieuw recht in een ongunstigere positie komt te verkeren. Slechts in bijzondere gevallen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. De uitspraak van de Afdeling van 19 februari 2014 heeft betrekking op zo’n bijzonder geval.

  → lees meer
Auteurs
Bij Nysingh werken ruim 90 advocaten en notarissen voor klanten binnen en buiten de regio. Onze juristen zijn ieder expert op hun eigen gebied en zijn als geen ander in staat de complexiteit van de huidige regelgeving te doorgronden. En omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken onze specialisten hecht samen. Die intensieve samenwerking biedt ons een brede blik op mogelijke oplossingen. Met gebundelde expertise en een branchegerichte focus adviseren wij onder andere sectoren als de Overheid, de Zorg, Food & Agri en Onderwijs.

Neem contact op