Jurable

Artikelen

 • 14-11-2019

  Wat u moet weten over de Ladder voor duurzame verstedelijking als u een bouwplan heeft

  U heeft als planontwikkelaar een bouwplan waarmee u snel aan de slag wilt. Uw bouwplan bestaat bijvoorbeeld uit het realiseren van nieuwe woningen. Een mooi initiatief met het oog op de huidige schreeuwende woningbehoefte. De locatie die u voor ogen heeft wilt u gaan bebouwen of gebruiken, en dit blijkt niet binnen het bestemmingsplan te passen. Voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen moet doorgaans een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of er moet met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan (buitenplans) worden afgeweken. In de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning moet u mogelijk uw bouwplan ook toetsen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.

  → lees meer
 • 13-11-2019

  Hebben bedrijven per definitie geen belang bij bescherming van Natura 2000-gebieden?

  [...] lijkt er op dat bedrijven volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) geen belang hebben bij bescherming van Natura 2000-gebieden. Zij kunnen dan ook geen beroep [...]

  → lees meer
 • 18-10-2019

  Wanneer is een concurrent een belanghebbende?

  [...] hebt als projectontwikkelaar een mooi ontwikkelplan gemaakt. U wilt deze plannen voorleggen aan de gemeente of er is inmiddels aan u een omgevingsvergunning verleend door de gemeente. Voor u is [...]

  → lees meer
 • 09-09-2019

  Effectieve handhaving in het buitenland!

  Met de aanvang van de maand september eindigt de vakantieperiode van het jaar voor velen weer. Ook mijn vakantie zit er voor dit jaar alweer op. Samen met mijn vriendin ben ik heerlijk een weekje naar het Griekse eiland Corfu geweest om te ontspannen en het eiland te verkennen.

  → lees meer
 • 21-08-2019

  Let op de grondslag voor een vergunning van een mantelzorgwoning!

  [...] veel bestemmingsplannen is tegenwoordig de mogelijkheid opgenomen om een mantelzorgwoning te bouwen. Toch zijn er ook nog genoeg bestemmingsplannen waarin die mogelijkheid niet is opgenomen. Als [...]

  → lees meer
 • 14-08-2019

  Gemeente mag niet handhaven tegen bouwwerk zonder vergunning

  [...] gebeurt regelmatig: u heeft enkele jaren geleden uw woning aangekocht en krijgt plots een brief van de gemeente op de mat. Er wordt een last onder dwangsom opgelegd, omdat u een illegaal [...]

  → lees meer
 • 07-08-2019

  Kruimelvergunning voor afwijkend gebruik van aansluitend terrein

  [...] gebeurt het dat een stukje extra grond aangekocht wordt, en dat die grond bij een woning of bedrijf betrokken wordt. Een goed voorbeeld hiervan is een stukje snippergroen dat wordt [...]

  → lees meer
 • 20-06-2019

  Houd rekening met de rugstreeppad als u een project wilt ontwikkelen!

  Voor rugstreeppad kunt u ook invullen de mus, vleermuis of andere beschermde diersoort.

  → lees meer
 • 05-06-2019

  Gemeenten moeten zich houden aan gedane toezeggingen!

  [...] wordt er een toezegging gedaan door een ambtenaar of wethouder, met name als er sprake was van handhaving van een illegale situatie waarover in het verleden toezeggingen waren gedaan. [...]

  → lees meer
 • 15-05-2019

  Aansprakelijkheid van de gemeente bij vergunning van rechtswege

  [...] hebben eerder geschreven over de vergunning van rechtswege. Die ontstaat als de gemeente niet binnen de termijn van acht weken na de formele vergunningaanvraag een vergunning verleent. De [...]

  → lees meer
 • 08-05-2019

  Gemeente moet handhaven tegen gebruik van bedrijfswoning als burgerwoning

  [...] het buitengebied worden veel bedrijfswoningen niet meer als zodanig gebruikt. Deze woningen hebben de bestemming “Bedrijfswoning”, maar worden bewoond als burgerwoning. Gemeenten zijn vaak heel [...]

  → lees meer
 • 06-05-2019

  De procedure bij indiening van een principeverzoek

  U heeft mooie bouwplannen gemaakt, maar deze passen helaas niet binnen het bestemmingsplan. U weet niet of de gemeente bereid is vergunning te verlenen voor uw plan. Om tijd en geld te besparen, besluit u daarom eerst een principeverzoek in te dienen.

  → lees meer
 • 10-04-2019

  Woningonttrekking: waar hebben we het dan over?

  In veel gemeenten is het verboden om zonder benodigde vergunning een woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken. Onttrekking is dan het gebruik van een woning voor een andere functie, zoals kamerverhuur. Bij de vraag of een woning aan de woningvoorraad wordt onttrokken, moet allereerst vaststaan wat een woonruimte is. Als er geen sprake van een woonruimte is, kan die immers ook niet aan de voorraad onttrokken worden.

  → lees meer
 • 14-03-2019

  Waarom de inleidende bepalingen de fundering zijn van het bestemmingsplan

  [...] een andere blog ‘Zo kunt u nagaan wat voor bestemming een pand heeft’ is er uitgelegd waar u een bestemmingsplan kunt vinden. Ook is er toegelicht waarom een bestemmingsplan van belang is. Het is [...]

  → lees meer
 • 07-03-2019

  Let op: Een toezegging van de gemeente blijft niet voor altijd geldig!

  [...] een gemeente een bepaalde toezegging doet, moet je er als burger op kunnen vertrouwen dat een gemeente die toezegging ook nakomt. Dit wordt het vertrouwensbeginsel genoemd. Voor een geslaagd [...]

  → lees meer
 • 20-02-2019

  Hetzelfde perceel, of twee verschillende percelen

  [...] dat u de gelegenheid krijgt om een stukje te kopen van het naburig perceel. Hierop wilt u een bijbehorend bouwwerk bouwen. U weet dat een bijbehorend bouwwerk gebouwd moet worden op hetzelfde [...]

  → lees meer
 • 18-02-2019

  Let op de motivering bij vergunning voor bepaalde tijd!

  [...] aanvragers is het vaak het meest gunstig om een vergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen. Bij sommige vergunningen, zoals een ligplaatsvergunning, kan de gemeente er voor kiezen om een [...]

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Bijzondere woonvormen zijn in opkomst!

  Het realiseren van een nieuwe woning in het buitengebied is vaak bijzonder lastig. Provincies willen het buitengebied over het algemeen namelijk zo veel mogelijk vrij houden van bebouwing. In sommige gevallen is men wel bereid om medewerking te verlenen aan bijzondere woonvormen.

  → lees meer
 • 31-01-2019

  Een nieuwe woning in een bijbehorend bouwwerk

  [...] een pand wordt uitgebreid met behulp van de kruimelregeling, kan de uitbreiding alleen plaatsvinden als die is aan te merken als bijbehorend bouwwerk. Een voorstelbare vraag is of ook een hele [...]

  → lees meer
 • 12-12-2018

  Welstandsadvies mag afwijking van bestemmingsplan niet verbieden

  [...] een eerdere blog schreven wij dat een negatief welstandsadvies bouwmogelijkheden in een bestemmingsplan in principe niet mag beperken. Hoe zit dat als van het bestemmingsplan wordt afgeweken? Kan [...]

  → lees meer
 • 07-12-2018

  Welstandsadvies mag mogelijkheden uit bestemmingsplan niet uitsluiten

  [...] een negatief welstandsadvies kunt u een vergunning in veel gevallen wel vergeten, tenzij u uw plannen kunt aanpassen waardoor alsnog een positief advies gegeven wordt. Het gebeurt in de praktijk [...]

  → lees meer
 • 21-11-2018

  Dien een vergunningaanvraag op de juiste manier in!

  [...] een vergunning wordt aangevraagd waarop de korte procedure van 8 weken van toepassing is, moet de gemeente in principe binnen deze termijn op uw aanvraag reageren. Als zij dit niet doet ontstaat [...]

  → lees meer
 • 14-11-2018

  Kan een vergunning worden aangevraagd als iemand geen eigenaar is?

  [...] krijgen wij de vraag of iemand een vergunning kan aanvragen als hij geen eigenaar is van een pand. Niet in alle gevallen kan bijvoorbeeld een huurder van een pand een vergunning aanvragen [...]

  → lees meer
 • 25-10-2018

  Toepassing oude of nieuwe beleidsregels?

  [...] u een vergunningaanvraag indient bij de gemeente, is de gemeente meestal niet verplicht om ook vergunning te verlenen, tenzij het gaat om een bouwvergunning en aan alle wettelijke [...]

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Aanvrager van een vergunning is niet altijd belanghebbende!

  [...] omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd door een belanghebbende. In de meeste gevallen vormt dit criteria geen enkel probleem. Een vergunningaanvraag wordt over het algemeen namelijk [...]

  → lees meer
 • 04-10-2018

  Uw project hoeft bestaande parkeerproblemen niet te verhelpen

  [...] bij een bouwproject de functie van een pand verandert of uitbreidt, verandert over het algemeen ook de parkeerbehoefte. Deze kan door het project verhoogd, maar ook verlaagd worden. Afhankelijk [...]

  → lees meer
 • 19-09-2018

  Verminderde privacy als kansrijk bezwaar tegen vergunning

  In bezwaarprocedures tegen de verlening van een bouwvergunning wordt vaak aangevoerd dat het bouwwerk zorgt voor een inbreuk op iemands privacy. Als u door een vergunning van de buren verminderde privacy hebt, is dat uiteraard erg vervelend. Toch heeft het niet altijd zin om dit argument aan te voeren. Dat hangt af van de vergunning die verleend is.

  → lees meer
 • 29-08-2018

  Overlijden van de bezwaarmaker beëindigt procedure

  [...] procedures binnen het bestuursrecht geldt dat enkel de bezwaren van belanghebbenden worden behandeld. Kort gezegd moet u direct geraakt worden door het genomen besluit. Maar wat gebeurt er als [...]

  → lees meer
 • 08-08-2018

  Dien op tijd uw bezwaarschrift in!

  Als een vergunning is verleend waarmee u het niet eens bent, of als uw vergunning is afgewezen, kunt u daartegen bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente die de vergunning heeft verleend of afgewezen. Dit moet u echter doen binnen de gestelde tijd.

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Mantelzorgwoning is geen WOZ-object

  De wet waardering onroerende zaak bepaalt dat een samenstel van twee of meer eigendommen die bij dezelfde belastingplichtigen in gebruik zijn en bij elkaar horen als één object worden beschouwd. Dit betekent dat een mantelzorgwoning in het algemeen niet als een apart object voor de WOZ zal worden getaxeerd. Hierdoor hoeft hierover geen (extra) onroerende zaakbelasting worden betaald.

  → lees meer
 • 26-07-2018

  Gemeentelijk beleid over de toepassing van de kruimelregeling

  [...] gemeenten hebben beleid opgesteld voor de toepassing van de kruimelregeling, met name om gewijzigd gebruik van panden toe te staan. Soms wordt dit beleid zo strikt opgesteld, dat [...]

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Geen legessanctie meer als het bestemmingsplan online staat

  Als alles verloopt volgens de huidige planning, zal in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet heeft als doel het omgevingsrecht toegankelijker te maken. Procedures worden vereenvoudigd, en bestemmingsplannen worden vervangen door omgevingsplannen. In de aanloop naar deze nieuwe wet is de zogenaamde legessanctie komen te vervallen.

  → lees meer
 • 13-06-2018

  Krakers: van tuinderswoning naar Chinees restaurant naar ?

  Het lijkt alsof krakers het Westland ontdekt hebben als gebied waar hier en daar wel wat panden leeg staan. De agrarische bedrijfswoning van een cliënt stond al jaren leeg. Juist op het moment dat hij de ramen had afgetimmerd met houten platen werd de woning gekraakt. De aftimmering was juist bedoeld om de woning beter te beveiligen, maar het effect daarvan was kennelijk dat krakers er opmerkzaam op werden gemaakt dat de woning leeg stond. Daarop zagen krakers hun kans schoon en kraakten zij de woning.

  → lees meer
 • 23-05-2018

  Een zienswijze indienen als de bestemming niet verandert

  [...] een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan daartegen door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Een eis die aan belanghebbenden gesteld wordt is dat zij door het nieuwe [...]

  → lees meer
 • 18-05-2018

  Gebruik in strijd met het bestemmingsplan niet altijd een grondslag om dwangsommen op te leggen!

  [...] u een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan gebruikt, is de gemeente in principe verplicht om hiertegen te handhaven. Dit wordt de beginselplicht om te handhaven genoemd. Dit is alleen [...]

  → lees meer
 • 02-05-2018

  Een alternatieve locatie aanwijzen als succesvolle bezwaargrond

  [...] komt regelmatig voor dat als bezwaar- of beroepsgrond wordt aangevoerd dat op een andere locatie minder bezwaar zal zijn. Meestal wordt dit argument zonder pardon van tafel geveegd. Toch heeft [...]

  → lees meer
 • 25-04-2018

  Een bedrijfswoning mag niet zomaar worden herbouwd

  Een vergunningaanvraag om een woning te bouwen wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan, ook als het gaat om herbouw van een bestaande woning. Een woning met een woonbestemming mag vrijwel altijd worden herbouwd. Voor een bedrijfswoning is dit echter niet het geval. Er moet dan worden getoetst of (nog steeds) wordt voldaan aan de voorwaarden om een bedrijfswoning te bouwen. Belangrijk is dan dat blijkt dat:

  → lees meer
 • 16-04-2018

  Gemeente aansprakelijk voor schade van een verkeerd principebesluit

  [...] een ambitieus bouwplan is het ten zeerste aan te raden om vóór de vergunningaanvraag een principeverzoek in te dienen. De gemeente neemt dan het principebesluit of men al dan niet aan dit [...]

  → lees meer
 • 13-04-2018

  Illegale parkeerplaatsen tellen niet bij een vergunningaanvraag

  [...] zijn vaak keihard. Er moet voldaan worden aan deze normen, of er moet goed onderbouwd worden waarom ervan afgeweken kan worden. Het niet voldoen aan deze voorwaarden, hoe goed uw plan [...]

  → lees meer
 • 13-04-2018

  Kruimelregeling beperkt toepasbaar op grootschalige projecten

  [...] de lage kosten en de korte procedure is het gebruik van de kruimelregeling om af te wijken van het bestemmingsplan erg handig. Vooral het gebruiken van een pand in strijd met het [...]

  → lees meer
 • 13-04-2018

  Mag de gemeente onderzoeken eisen bij gebruik van de kruimelregeling?

  [...] ruimtelijke ordening Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, moet daarbij een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. In die ruimtelijke onderbouwing is een groot aantal onderzoeken [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Vergunningvrij- en vergunningplichtig bouwen kan worden gecombineerd!

  [...] bestaan twee mogelijkheden om te bouwen, vergunningvrij of door middel van een vergunning. Uit de jurisprudentie blijkt dat u deze mogelijkheden ook kunt combineren. U bouwt dan een deel van uw [...]

  → lees meer
 • 20-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 11: Gebruik van gronden of bouwwerken voor maximaal 10 jaar.

  In sommige gevallen is het nodig om tijdelijk een woning te bouwen. Het is vaak erg lastig om een vergunning te krijgen om een woning te bouwen en vaak moet het bestemmingsplan ervoor worden gewijzigd. Dat is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst.

  → lees meer
 • 15-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 10: bewoning van een recreatiewoning.

  Als u al lange tijd in een recreatiewoning woont, is het vervelend om erachter te komen dat dit niet mag of dat de gemeente de bewoning wil beëindigen. Het wijzigen van de bestemming naar “wonen” is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze blog bespreken we de voorwaarden om een recreatiewoning te mogen bewonen.

  → lees meer
 • 13-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 9: gebruik van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  Als u voornemens bent een bedrijfswoning aan te schaffen, mag u deze in principe enkel bewonen als dit voor de uitvoering van het bijbehorend bedrijf, noodzakelijk is. Het pand enkel voor bewoning gebruiken is meestal in strijd met het bestemmingsplan en het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen kan de kruimelregeling een uitkomst bieden.

  → lees meer
 • 08-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 8: niet-ingrijpende herinrichting van een openbaar gebied

  Stel dat u bij uw bedrijf een aantal parkeerplaatsen wilt realiseren, maar dat dit niet in het bestemmingsplan past. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze blog wordt de niet-ingrijpende herinrichting van een openbaar gebied behandeld.

  → lees meer
 • 07-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 6: een warmtekrachtkoppeling bij een glastuinbouwbedrijf

  Als u een glastuinbouwbedrijf heeft, is waarschijnlijk weleens het idee in u opgekomen om een warmtekrachtkoppeling te plaatsen. Helaas is het opwekken van energie voor andere bedrijven in het bestemmingsplan uitgesloten, waardoor een warmtekrachtkoppeling geen optie meer is.

  → lees meer
 • 07-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling Deel 7: duurzame energie opwekken door middel van meststoffen.

  In de vorige blog ging ik in op de warmtekrachtkoppeling bij glastuinbouwbedrijven. Ook bij andere agrarische bedrijven is het interessant om duurzaam energie op te wekken. Bijvoorbeeld door middel van een biogasinstallatie. Als deze niet binnen het bestemmingsplan past, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze zevende blog gaan we in op het opwekken van duurzame energie door middel van meststoffen.

  → lees meer
 • 05-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 5: een antenne-installatie.

  Als u als radioamateur thuis uw hobby uit wilt voeren, mag u waarschijnlijk geen antenne in de achtertuin plaatsen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is voor uw hobby waarschijnlijk een te dure investering. De kruimelregeling zou in dit geval wel uitkomst kunnen bieden. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deel 5 behandelen we antenne-installaties.

  → lees meer
 • 04-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 4: niet op de grond gelegen aanbouw.

  Kleine dakkapellen passen vaak wel binnen het bestemmingsplan. Grotere dakkapellen zijn vaak lastiger te realiseren, omdat deze niet binnen het bestemmingsplan passen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst.

  → lees meer
 • 01-02-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 3: bouwwerk geen gebouw zijnde.

  Stel dat u een carport bij uw huis wilt bouwen, maar dat deze niet in het bestemmingsplan past. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. Deze derde blog gaat over bouwwerken die geen gebouw zijn.

  → lees meer
 • 31-01-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 2: de infrastructurele of openbare voorziening

  Stel dat uw bedrijf een transformatorhuisje wilt plaatsen. Deze past helaas niet in het bestemmingsplan, maar hij moet toch geplaatst worden. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. Deze tweede blog gaat over de infrastructurele of openbare voorziening.

  → lees meer
 • 31-01-2018

  De toepassing van de kruimelregeling. Deel 1: bijbehorende bouwwerken.

  Stel dat u een aanbouw wilt bouwen, maar dat deze niet in het bestemmingsplan past. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar?

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Een verkeerde vergunningaanvraag; wat kan ik doen?

  [...] dat u bouwplannen heeft, maar dat u per ongeluk voor de verkeerde activiteit een vergunning aanvraagt. Het is erg vervelend om dan opnieuw de gehele vergunningprocedure te moeten doorlopen. De [...]

  → lees meer
 • 27-10-2017

  Hoe voorkom ik dat een bestemmingsplan zonder mijn toestemming wordt gewijzigd?

  De gemeente dient alle bekendmakingen van nieuwe vergunningen e.d. te publiceren in een gemeenteblad of huis-aan huisblad. Helaas worden deze niet altijd netjes bezorgd. Hierdoor komt het nog wel eens voor dat een vergunning wordt verleend of een bestemmingsplan wordt gewijzigd, terwijl de omwonenden het hier niet mee eens zijn.

  → lees meer
 • 15-05-2017

  Sneller naar een omgevingsvergunning door middel van de kruimelregeling

  De kruimelregeling is een regeling om een afwijking van het bestemmingsplan te krijgen. De kruimelregeling is toepasbaar als het bestemmingsplan een bepaald bouwwerk of gebruik niet toestaat, en dat bouwwerk of afwijkende gebruik voorkomt in de lijst van de kruimelregeling. In dat geval kan met behulp van de kruimelregeling een vergunning worden verleend voor een afwijking van het bestemmingsplan. De belangrijkste kruimelgevallen zijn de wijziging van het gebruik van een pand, de uitbreiding van een bestaand gebouw, en de nieuwbouw van bijgebouwen. Aangezien die mogelijkheden ook kunnen worden gecombineerd, kunnen goede nieuwe mogelijkheden ontstaan om af te wijken van het bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 13-11-2016

  Verkoop van een bedrijfswoning als woning is niet altijd een tekortkoming

  [...] verkoop van een bedrijfswoning als woning levert geen tekortkoming op als de koper erop bedacht had moeten zijn dat het om een bedrijfswoning gaat. Dit kan het geval zijn als het tezamen met een [...]

  → lees meer
 • 18-09-2015

  Vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen

  Het is alweer enige tijd gelegen dat wij hebben geschreven over de mantelzorgwoning. Toch worden er door u nog steeds veel vragen gesteld over de regels hiervoor. In de komende periode zullen wij een serie blogs over dit onderwerp schrijven. In deze blog zullen wij nader ingaan op de mogelijkheden om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren.

  → lees meer
 • 05-02-2015

  Vervolg op “Binnenkort een mantelzorgwoning in je tuin?”

  Halverwege vorig jaar schreef ik over de nieuwe mogelijkheid om een mantelzorgwoning te bouwen in je tuin. Onder voorwaarden is dit vergunningvrij mogelijk.

  → lees meer
 • 29-01-2015

  Zo kunt u nagaan wat voor bestemming een pand heeft

  Als u een bedrijfspand gaat kopen, is het belangrijk om te weten wat de bestemming van het pand is. Hiermee voorkomt u dat u een pand aankoopt, en het bestemmingsplan vervolgens niet de gewenste bedrijfsactiviteiten toestaat. Hetzelfde geldt als u een woning koopt en wilt weten of het de woonbestemming heeft. Ook als u gaat bouwen is vaak van belang wat het bestemmingsplan toestaat.

  → lees meer
 • 17-10-2014

  Mogelijkheden om snel de bestemming te wijzigen

  Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan is lang en kostbaar, tenzij de kruimelregeling van toepassing is. De kruimelregeling noemt allerlei bouwprojecten, waarvoor met een verkorte procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

  → lees meer
 • 05-06-2014

  Binnenkort een mantelzorgwoning in uw tuin?

  Vroeger was het heel normaal om familie die zorg nodig had in huis te nemen. Het lijkt erop dat deze gewoonte weer terugkomt. In onze verzorgingsstaat wordt meer en meer een beroep gedaan op familie om ouders en andere hulpbehoevenden ‘’zelf’’ te verzorgen. Wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn lang en er is niet altijd plek. Per 1 november 2014 is het mogelijk geworden, door het wijzigen van het Besluit omgevingsrecht, om een kleinere woning bij je woning te bouwen, zodat je een hulpbehoevend familielid kunt verzorgen, zonder dat u hier een vergunning voor nodig hebt! Dankzij de nieuwe regeling is de mogelijkheid ontstaan om een hulpbehoevend familielid te huisvesten in een zelfstandige woonruimte, waardoor bijvoorbeeld kinderen mantelzorg kunnen verlenen aan hun ouders.

  → lees meer
Auteurs

Jurable helpt planontwikkelaars en pandeigenaren om hun bouwprojecten voor elkaar te krijgen. Als specialisten in omgevingsrecht delen zij hun kennis online en maken ze complexe regels begrijpelijk. Zo zorgen zij ervoor dat bouwplannen juridisch goed onderbouwd zijn en belangen goed worden afgewogen in het overleg met gemeente en derden. En als procederen nodig is dan doen ze dat. Jurable is een initiatief van Advocatenkantoor Zwinkels.

Neem contact op

Meer van deze partner

Wat kan Bestemmingsplanbezwaar voor u betekenen?

→ Lees meer

Is uw verbouwplan in strijd met het bestemmingsplan?

→ Lees meer