Houthoff

Artikelen

 • 03-01-2019

  Uit de hand gelopen vreugdevuren Scheveningen vanuit publiekrechtelijk perspectief

  De jaarlijkse vreugdevuren op het strand van Scheveningen liepen op nieuwjaarsnacht volledig uit de hand. De vonkenregen die uit de te hoge vuurstapels opwaaide, richtte schade aan, onder andere aan woningen, auto's en het duinlandschap. Vrij snel werd in de media aangenomen dat de gemaakte afspraken tussen de gemeente Den Haag en de zogenoemde 'bouwers' van de vreugdevuren over de hoogte en de omvang van de vuurstapels niet waren nageleefd.

  → lees meer
 • 17-08-2018

  Klimaatakkoord: de wind moet harder gaan waaien – de sectortafel Elektriciteit belicht

  1.1. Op 27 juni 2018 hebben de onderhandelaars van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP, elkaar gevonden in een akkoord over het wetsvoorstel Klimaatwet: het zogeheten Klimaatakkoord

  → lees meer
 • 06-08-2018

  Windpark Fryslân: Raad van State maakt weg vrij voor één van de grootste windparken van Nederland

  Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') uitspraak gedaan in de Windpark Fryslân zaak (ECLI:NL:RVS:2018:2339). Alle bezwaren tegen de aanleg van het windpark zijn ongegrond verklaard. Eén van de grootste windparken van Nederland kan nu worden gerealiseerd.

  → lees meer
 • 29-08-2017

  Openbaarmaking milieu-informatie: Afdeling hanteert ruimere uitleg begrip emissiegegevens

  [...] 16 augustus 2017 heeft de Afdeling ABRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2211. een belangrijke uitspraak gewezen over de openbaarmaking van milieu-informatie. Meer specifiek gaat de uitspraak [...]

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Belanghebbendheid: Afdeling vult criterium 'gevolgen van enige betekenis' in

  [...] een uitspraak van vandaag (23 augustus 2017) helpt de Afdeling de rechtspraktijk weer een handje verder door een nadere invulling te geven aan het criterium 'gevolgen van enige betekenis'. Dit [...]

  → lees meer
 • 11-08-2017

  Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet, een update

  Eén van de centrale thema's in het kader van de nieuwe Omgevingswet is flexibiliteit en – als onderdeel daarvan – bestuurlijke afwegingsruimte. Veelbetekenend in dit verband zijn de debatten over de consultatieversies van de AMvB's in de Tweede en Eerste Kamer eerder dit jaar, waarin uitvoerig over de wenselijkheid en waarborgen van flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte is gediscussieerd.

  → lees meer
 • 12-07-2017

  Cumuleren en differentiëren bij geluid: de Afdeling verduidelijkt

  [...] de uitspraak van 5 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1800) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) de positie en uitvoering van de cumulatietoets bij de beoordeling [...]

  → lees meer
 • 10-07-2017

  De nieuwste versie van het Bal: de belangrijkste wijzigingen voor complexe bedrijven

  Op 30 juni 2017 is het concept van het Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving ('Ontwerp-Bal') gepubliceerd. Hierin zijn de opmerkingen naar aanleiding van de consultatieversie van het Bal, van 1 juli 2016, verwerkt. In dit blogbericht ga ik in op de belangrijkste wijzigingen voor zogenaamde complexe bedrijven in het ontwerp-Bal ten opzichte van de consultatieversie.

  → lees meer
 • 20-06-2017

  Het belanghebbende-begrip: kind naar een nieuw te bouwen schoolgebouw? Ouders zijn eenvoudig "binnen"

  [...] 24 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een op het eerste gezicht opmerkelijke uitspraak gedaan. Een moeder komt op tegen de omgevingsvergunning voor [...]

  → lees meer
 • 09-05-2017

  De correctie Widdershoven: de vereisten voor succes

  [...] 16 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) aanvaard dat een correctie kan plaatsvinden op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste (de zogenoemde [...]

  → lees meer
 • 11-04-2017

  (Nog) geen verruiming gasopslag Norg: zorgvuldigheid geboden

  [...] 1.1.Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 22 maart 2017 blijkt dat het de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (nog) niet [...]

  → lees meer
 • 19-03-2017

  Faillissement fabriek - curator opgepast voor preventieve handhaving!

  [...] 10 februari 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland (de rechtbank) een interessante uitspraak gedaan over het opleggen van zes preventieve lasten onder bestuursdwang aan de curator kort na het [...]

  → lees meer
 • 13-03-2017

  Herrie in Schiedam

  [...] in Schiedam De Afdeling buigt zich over het hoger beroep van appellant die in zijn woning lijdt onder geluidshinder door rammelende winkelwagens van een naastgelegen supermarkt. De door het [...]

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Handhaving bestemmingsplan: formulering planregels staat centraal

  [...] de uitspraak van 22 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:502) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over een 30 meter hoge berg teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) [...]

  → lees meer
 • 03-03-2017

  Verbranding teerhoudend asfaltgranulaat: géén broeikasgasinstallatie → géén CO2-emissievergunning

  [...] circulaire economie staat volop in de belangstelling. Doel van de circulaire economie is om producten en materialen zo veel mogelijk te hergebruiken en grondstoffen hun waarde te laten behouden. [...]

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Omgevingswet: complexe bedrijven en financiële zekerheid

  Ingegeven door situaties als bij Chemie-Pack en Thermphos, waarin uiteindelijk de overheid tientallen miljoenen aan opruimingskosten moet betalen, bestaat bij de wetgever de wens om bedrijven hiervoor meer verantwoordelijk te maken en daarmee soortgelijke situaties te voorkomen. De wetgever (her)introduceert 1) in de Omgevingswet daarom de bevoegdheid, en in sommige gevallen de verplichting, voor bevoegde gezagen om aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (mba) een verplichting tot het stellen van financiële zekerheid te verbinden (art. 13.5 Omgevingswet). Ik richt mij hier op de bevoegdheid zoals deze wordt geïntroduceerd voor mba van IPPC-installaties in de chemische industrie en van Seveso-inrichtingen (art. 13. 5 Omgevingswet jo. art. 7.1 sub concept Omgevingsbesluit), beide door de wetgever aangemerkt als zogenaamd complex bedrijf; een kwalificatie die in de regelgeving in de kern wordt gebruikt voor bedrijven met zware en/of bovenregionale milieu- en veiligheidseffecten. In de recent gepubliceerde consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet zijn de bepalingen over financiële zekerheid nog iets aangepast, maar deze hebben nauwelijks invloed op de kern van de verplichting, zoals die hierna wordt geschetst.

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Schiermonnikoog: de Afdeling staat opsporingsactiviteiten in kwetsbaar natuurgebied toe

  [...] de uitspraak van 15 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:397) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat de proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog mogen [...]

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Een Brexit en het EU milieurecht: gevolgen voor NL bedrijven

  Op 23 juni gaan de Britten naar de stembus. In een referendum zullen zij zich uitspreken over een eventuele Brexit uit de Europese Unie (“EU”). In deze bijdrage ga ik in op de gevolgen van een eventuele Brexit voor de toepassing van het EU milieurecht in het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en voor bedrijven in Nederland. Bedrijven in Nederland zullen in het VK mogelijk nieuwe contracten moeten afsluiten en onderworpen worden aan met meer formaliteiten omklede procedures. Daarnaast bestaat het risico dat het gelijke speelveld tussen bedrijven wordt aangetast.

  → lees meer
 • 08-06-2016

  Rechtbank geeft De Cloedt gelijk, maar laat de Hedwigepolder toch onteigenen

  [...] rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft vandaag vonnis gewezen in de onteigeningszaak over de Hedwigepolder. De rechtbank geeft eigenaar Géry De Cloedt op ongekend veel procedurele en inhoudelijke [...]

  → lees meer
Auteurs
Houthoff heeft een zeer gespecialiseerde en onafhankelijke praktijkgroep Environment & Planning. Deze praktijkgroep is voortdurend werkzaam in belangrijke ruimtelijke ordenings- en milieuzaken. Wij bestrijken het hele werkveld en vallen op door deelname aan complexe en zeer gevoelige kwesties, zoals de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de behandeling van precedentscheppende en publicitair gevoelige kwesties. Houthoff´s praktijkgroep Environment & Planning heeft een sterke en langdurige reputatie in geschillenbeslechting, waarbij wij regelmatig grote bedrijven en overheidsinstanties bijstaan bij de rechtbanken en de Raad van State.

Neem contact op

Meer van deze partner

Two worlds, one ambition

Houthoff is Going Beyond - Houthoff & Nationale Opera & Ballet (Nederlands)