Houthoff

Artikelen

 • 29-08-2017

  Openbaarmaking milieu-informatie: Afdeling hanteert ruimere uitleg begrip emissiegegevens

  [...] 16 augustus 2017 heeft de Afdeling ABRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2211. een belangrijke uitspraak gewezen over de openbaarmaking van milieu-informatie. Meer specifiek gaat de uitspraak [...]

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Belanghebbendheid: Afdeling vult criterium 'gevolgen van enige betekenis' in

  [...] een uitspraak van vandaag (23 augustus 2017) helpt de Afdeling de rechtspraktijk weer een handje verder door een nadere invulling te geven aan het criterium 'gevolgen van enige betekenis'. Dit [...]

  → lees meer
 • 11-08-2017

  Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet, een update

  Eén van de centrale thema's in het kader van de nieuwe Omgevingswet is flexibiliteit en – als onderdeel daarvan – bestuurlijke afwegingsruimte. Veelbetekenend in dit verband zijn de debatten over de consultatieversies van de AMvB's in de Tweede en Eerste Kamer eerder dit jaar, waarin uitvoerig over de wenselijkheid en waarborgen van flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte is gediscussieerd.

  → lees meer
 • 12-07-2017

  Cumuleren en differentiëren bij geluid: de Afdeling verduidelijkt

  [...] de uitspraak van 5 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1800) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) de positie en uitvoering van de cumulatietoets bij de beoordeling [...]

  → lees meer
 • 10-07-2017

  De nieuwste versie van het Bal: de belangrijkste wijzigingen voor complexe bedrijven

  Op 30 juni 2017 is het concept van het Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving ('Ontwerp-Bal') gepubliceerd. Hierin zijn de opmerkingen naar aanleiding van de consultatieversie van het Bal, van 1 juli 2016, verwerkt. In dit blogbericht ga ik in op de belangrijkste wijzigingen voor zogenaamde complexe bedrijven in het ontwerp-Bal ten opzichte van de consultatieversie.

  → lees meer
 • 26-06-2017

  Grondbeleid: denkwerk voor de zomervakantie

  Waar vorig jaar de consultatieversie van de Aanvullingswet Grondeigendom voor het nodige denkwerk in de zomer zorgde, geeft nu de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ver-gelijkbaar huiswerk voor de vakantie mee. Afgelopen donderdag verscheen het advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'.

  → lees meer
 • 20-06-2017

  Het belanghebbende-begrip: kind naar een nieuw te bouwen schoolgebouw? Ouders zijn eenvoudig "binnen"

  [...] 24 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een op het eerste gezicht opmerkelijke uitspraak gedaan. Een moeder komt op tegen de omgevingsvergunning voor [...]

  → lees meer
 • 06-06-2017

  Meest innovatieve bestemmingsplan onherroepelijk

  Met de uitspraak van de Afdeling over het bestemmingsplan Oosterwold is het meest innovatieve bestemmingsplan van dit moment onherroepelijk geworden.

  → lees meer
 • 10-05-2017

  Schaarse vergunningen: voorziet een bestemmingsplan in de verdeling van schaarse rechten?

  [...] 1.1.Op 2 november 2016 wees de Afdeling de bekende instructieve uitspraak over de verde-ling van schaarse vergunningen. Schaarse vergunningen zijn – kort gezegd – vergunningen waarvan er [...]

  → lees meer
 • 09-05-2017

  De correctie Widdershoven: de vereisten voor succes

  [...] 16 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) aanvaard dat een correctie kan plaatsvinden op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste (de zogenoemde [...]

  → lees meer
 • 11-04-2017

  (Nog) geen verruiming gasopslag Norg: zorgvuldigheid geboden

  [...] 1.1.Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 22 maart 2017 blijkt dat het de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (nog) niet [...]

  → lees meer
 • 19-03-2017

  Faillissement fabriek - curator opgepast voor preventieve handhaving!

  [...] 10 februari 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland (de rechtbank) een interessante uitspraak gedaan over het opleggen van zes preventieve lasten onder bestuursdwang aan de curator kort na het [...]

  → lees meer
 • 13-03-2017

  Herrie in Schiedam

  [...] in Schiedam De Afdeling buigt zich over het hoger beroep van appellant die in zijn woning lijdt onder geluidshinder door rammelende winkelwagens van een naastgelegen supermarkt. De door het [...]

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Weigering van een bestemmingsplan: ook dat kan mis gaan

  [...] komt niet vaak voor dat een bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd, maar de raad toch weigert dat plan vast te stellen. Als er in een dergelijk geval is gecontracteerd, inclusief een [...]

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Handhaving bestemmingsplan: formulering planregels staat centraal

  [...] de uitspraak van 22 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:502) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over een 30 meter hoge berg teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) [...]

  → lees meer
 • 03-03-2017

  Verbranding teerhoudend asfaltgranulaat: géén broeikasgasinstallatie → géén CO2-emissievergunning

  [...] circulaire economie staat volop in de belangstelling. Doel van de circulaire economie is om producten en materialen zo veel mogelijk te hergebruiken en grondstoffen hun waarde te laten behouden. [...]

  → lees meer
 • 24-02-2017

  Verklaring van geen bedenkingen: vergeet hem niet!

  Bijna iedereen weet: in principe is een verklaring van geen bedenkingen ("vvgb") van de gemeenteraad nodig bij een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Volgens het systeem van de Wabo wordt de vvgb gelijktijdig met het ontwerpbesluit ter inzage gelegd, zodat belanghebbende tijdig kennis kunnen nemen van de inhoud van de vvgb. Omwille van efficiëntie, kan het betreffende bestuursorgaan, indien de mogelijkheid daartoe is opengesteld, categorieën aanwijzen waarvoor geen vvgb is vereist. De meest eenvoudige manier om hier toepassing aan te geven is het nemen van een besluit waarin bepaalde categorieën vergunningen, veelal met een niet al te ingrijpende strekking, worden aangewezen waarvoor geen vvgb meer is vereist. Inmiddels weten we overigens dat het geheel uitsluiten dat een vvgb is vereist niet is toegestaan (ABRvS 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207).

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Omgevingswet: complexe bedrijven en financiële zekerheid

  Ingegeven door situaties als bij Chemie-Pack en Thermphos, waarin uiteindelijk de overheid tientallen miljoenen aan opruimingskosten moet betalen, bestaat bij de wetgever de wens om bedrijven hiervoor meer verantwoordelijk te maken en daarmee soortgelijke situaties te voorkomen. De wetgever (her)introduceert 1) in de Omgevingswet daarom de bevoegdheid, en in sommige gevallen de verplichting, voor bevoegde gezagen om aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (mba) een verplichting tot het stellen van financiële zekerheid te verbinden (art. 13.5 Omgevingswet). Ik richt mij hier op de bevoegdheid zoals deze wordt geïntroduceerd voor mba van IPPC-installaties in de chemische industrie en van Seveso-inrichtingen (art. 13. 5 Omgevingswet jo. art. 7.1 sub concept Omgevingsbesluit), beide door de wetgever aangemerkt als zogenaamd complex bedrijf; een kwalificatie die in de regelgeving in de kern wordt gebruikt voor bedrijven met zware en/of bovenregionale milieu- en veiligheidseffecten. In de recent gepubliceerde consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet zijn de bepalingen over financiële zekerheid nog iets aangepast, maar deze hebben nauwelijks invloed op de kern van de verplichting, zoals die hierna wordt geschetst.

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Intrekking omgevingsvergunning: de samenloop met een privaatrechtelijke belemmering

  [...] 1.1.Op 1 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") een interessante uitspraak gewezen over de intrekking van een omgevingsvergunning in [...]

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Schiermonnikoog: de Afdeling staat opsporingsactiviteiten in kwetsbaar natuurgebied toe

  [...] de uitspraak van 15 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:397) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat de proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog mogen [...]

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Redelijke termijn: schadevergoeding na toepassing bestuurlijke lus

  [...] Hoewel de schadevergoeding bij termijnoverschrijding aan het begin van dit decennium veel aandacht kreeg en de 'grote kamer' van de Afdeling hierover al op 29 januari 2014 een breed [...]

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Een Brexit en het EU milieurecht: gevolgen voor NL bedrijven

  Op 23 juni gaan de Britten naar de stembus. In een referendum zullen zij zich uitspreken over een eventuele Brexit uit de Europese Unie (“EU”). In deze bijdrage ga ik in op de gevolgen van een eventuele Brexit voor de toepassing van het EU milieurecht in het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en voor bedrijven in Nederland. Bedrijven in Nederland zullen in het VK mogelijk nieuwe contracten moeten afsluiten en onderworpen worden aan met meer formaliteiten omklede procedures. Daarnaast bestaat het risico dat het gelijke speelveld tussen bedrijven wordt aangetast.

  → lees meer
 • 08-06-2016

  Rechtbank geeft De Cloedt gelijk, maar laat de Hedwigepolder toch onteigenen

  [...] rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft vandaag vonnis gewezen in de onteigeningszaak over de Hedwigepolder. De rechtbank geeft eigenaar Géry De Cloedt op ongekend veel procedurele en inhoudelijke [...]

  → lees meer
Auteurs

Houthoff heeft een zeer gespecialiseerde en onafhankelijke praktijkgroep Environment & Planning. Deze praktijkgroep is voortdurend werkzaam in belangrijke ruimtelijke ordenings- en milieuzaken. Wij bestrijken het hele werkveld en vallen op door deelname aan complexe en zeer gevoelige kwesties, zoals de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de behandeling van precedentscheppende en publicitair gevoelige kwesties. Houthoff´s praktijkgroep Environment & Planning heeft een sterke en langdurige reputatie in geschillenbeslechting, waarbij wij regelmatig grote bedrijven en overheidsinstanties bijstaan bij de rechtbanken en de Raad van State.

Contactgegevens