Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Artikelen

 • 12-06-2019

  Opinie: Open brief aan minister Ollongren: Breedplaatvloeren en brandveiligheid

  In onderstaande open brief aan minister Ollongren uiten stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, DGMR en Efectis nogmaals hun zorgen over de brandveiligheid van breedplaatvloeren, die al geruime tijd onderwerp van onderzoek en discussie zijn. De partijen blijven zich zorgen maken over brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de betonvloeren.

  → lees meer
 • 07-05-2019

  Opinie: Je maakt wat mee - kanttekening bij advies 1806 van de ATGB en de verdere procedure

  Door de minister van BZK is de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) ingesteld. De commissie werkt autonoom en in opdracht van de minister. Ze brengt advies uit bij geschillen tussen het bevoegd gezag en een aanvrager. Je zou mogen verwachten dat dergelijke adviezen naar hun inhoud correct zijn. Helaas moeten we als Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) vaststellen dat wij daar soms toch wel grote vraagtekens bij moeten plaatsen.

  → lees meer
 • 06-05-2019

  Opinie: Kanttekening bij advies 1901 van de AGTB

  Door de minister van BZK is de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) ingesteld. De commissie werkt autonoom en in opdracht van de minister. Ze brengt advies uit bij geschillen tussen het bevoegd gezag en een aanvrager. Je zou mogen verwachten dat dergelijke adviezen naar hun inhoud correct zijn. Helaas moeten we als Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) vaststellen dat wij daar soms toch wel grote vraagtekens bij moeten plaatsen.

  → lees meer
 • 27-03-2019

  Open brief aan minister Ollongren: Breedplaatvloeren en brandveiligheid

  In onderstaande open brief aan minister Ollongren uiten stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, DGMR en Efectis hun zorgen over de brandveiligheid van breedplaatvloeren, die al geruime tijd onderwerp van onderzoek en discussie zijn. De geluiden die hen bereiken over de oplossingsrichtingen stemmen onvoldoende gerust. Zij vragen minister Ollongren daarom om deze oplossingsrichtingen te laten beoordelen op brandgedrag.

  → lees meer
 • 19-03-2019

  Opinie: Open brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Op 8 maart 2019 heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koning van de eerste Kamer van 8 maart j.l., bij brief met kenmerk 160862.44u 1), vragen gesteld aan de minister van BZK over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  → lees meer
 • 07-01-2019

  Opinie: kanttekening bij uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2018:9114 inzake vermeende geuroverlast

  [...] De afgelopen week kwamen we weer een bijzonder uitspraak van de rechtbank Amsterdam tegen, ECLI:NL:RBAMS:2018:9114 - Rechtbank Amsterdam, 18-12-2018 / AMS 18/7180. Casus De gemeente mocht [...]

  → lees meer
 • 10-12-2018

  Opinie: Verwondering

  De afgelopen week was weer een bijzondere. We lichten er even drie onderwerpen uit. 1. De brief van de minister van BZK over advies 1807 van de ATGB en de ETG in relatie tot de Wkb; 2. De uitspraak van de ABRvS in zaak tussen het college van burgemeester en wethouders van Dongen en Emballage Industrie & Houthandel Dongen B.V., en 3. Advies 1812 van de ATGB.

  → lees meer
 • 29-11-2018

  De parabel van de Wkb (Vrij naar H.C. Andersen: De nieuwe kleren van de keizer)

  Er waren eens kabinetten, zijnde de regeringen Rutte II en III, die van oordeel zijn dat de verkeersonveiligheid, het aantal ongelukken en het aantal slachtoffers in het gemotoriseerd verkeer te groot is. Daarom zint het kabinet op maatregelen. Ze verzoekt een aantal adviseurs om voorstellen te doen. Die komen met de idee van een verplichte bijrijder bij elke professionele rit. In taxi’s, in bussen, trein, tram, vrachtauto’s, leaseauto’s, woon-werkverkeer; een verplichte bijrijder die de kwaliteit van de rit en het voertuig beoordeelt. Uitgezonderd zijn ritten gemaakt in privé tijd en voor privé doeleinden. De adviseurs stellen ook voor niet langer de verkeerspolitie actief te laten controleren en ook geen blauw op straat om zonodig bonnen uit te schrijven. Ook de Rijksdienst voor het wegverkeer is niet langer nodig om vervoermiddelen vooraf te keuren. Dit alles kan beter door de bijrijders worden gedaan. Als die in een vervoermiddel meerijden, zullen zij mankementen of slecht rijgedrag opmerken en aan het bevoegde gezag vragen tot optreden over te gaan. Wetshandhavers, die niet zelf hebben kunnen waarnemen en beoordelen, kunnen en mogen echter niet interveniëren.

  → lees meer
 • 20-08-2018

  Helpdeskvraag over aansluiting op publieke voorziening gas bij aanvraag omgevingsvergunning in twee fasen

  Sinds 1 juli is de aansluitplicht op het gasnet voor kleinverbruikers vervallen. Het overgangsrecht in de Gaswet is als volgt geregeld:

  → lees meer
 • 16-05-2018

  Open brief aan minister: Nieuwe "Bouwwet" deugt (nog) niet

  Naar verwachting zult u binnenkort een besluit nemen over de voorshands in het Eerste Kamer gestrande voorstel van wet "Wet kwaliteitsborging voor het bouwen". Hoewel de noodzaak om de huidige bouwwetgeving te vernieuwen onomstreden is, betwijfelen wij of de huidige wetstekst - wat het bouwtoezicht betreft - een aanvaardbaar en handhaafbaar wettelijk kader zal bieden.

  → lees meer
 • 17-04-2018

  Relativiteitsvereiste en brandveiligheid

  Op 11 april 2018 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil tussen een appellant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede betreffende het niet handhavend optreden tegen de aanwezigheid van kunststof binnenwanden in de stal op het perceel , grenzend aan het perceel van appellant. De binnenwanden zijn in de stal geplaatst in afwijking van de verleende omgevingsvergunning. De uitspraak is teleurstellend te noemen en kan naar onze mening de toets der kritiek niet doorstaan. De omwonende wordt ten onrechte aan brandonveiligheid blootgesteld.

  → lees meer
 • 02-04-2018

  Nodeloze kosten voor bedrijfsleven door niet adequate formulering Bouwbesluit 2012 - onderhoud brandslanghaspels

  Op 27 maart 2018 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een geschil tussen een supermarktketen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn over de onderhoudsfrequentie van brandslaghaspels. De uitspraak is teleurstellend te noemen en niet in lijn met de bedoeling van het Bouwbesluit 2012 en ook niet met het BBGBOP (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen) en het genotificeerde Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). De uitspraak dwingt het bedrijfsleven onnodige kosten te maken.

  → lees meer
 • 25-03-2018

  Grenfell Tower berichtgeving

  Het is noodzakelijk dat wordt gebouwd conform contract met als ondergrens de publiekrechtelijke regelgeving. Daar is een ieder het over eens. Een ieder weet ook dat dit thans lang niet in alle gevallen gebeurt. Brandveiligheid is daarbij een onderwerp dat na een aantal incidenten onder een vergrootglas ligt.

  → lees meer
 • 11-03-2018

  Het sprookje van de Bouwwet weersproken

  Waarom deze wet? Lees nog eens de brief van oud minister Donner uit 2011 (TK 28235, 146). Het wordt in Nederland normaal gevonden dat in de bouwprijs 10 tot 15% faalkosten, verwerkt in de eenheidsprijzen van de calculatie, zijn verdisconteerd om fouten tijdens de bouw op kosten van de opdrachtgever nog voor de “sleuteloverdracht” te herstellen.

  → lees meer
 • 13-02-2018

  Actualiteit bouwregelgeving

  Recentelijk zijn een drietal brieven van de minister van BZK verschenen over:

  → lees meer
 • 13-02-2018

  Kwaliteitsborging voor de bouw - Hoe nu verder?

  Waarom deze wet? Lees nog eens de brief van oud minister Donner uit 2011 (TK 28235, 146). Het wordt in Nederland normaal gevonden dat in de bouwprijs 10 tot 15% faalkosten, verwerkt in de eenheidsprijzen van de calculatie, zijn verdisconteerd om fouten tijdens de bouw op kosten van de opdrachtgever nog voor de “sleuteloverdracht” te herstellen. Ondanks dit feit wordt nagenoeg geen bouwwerk opgeleverd dat volledig aan het contract voldoet en aan de publiekrechtelijke regelgeving.

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Kennis en kunde

  Het nieuwe jaar is van start gegaan. De goede voornemens zijn uitgewisseld. Tijd voor bezinning. Wat is er op uw vakgebied de afgelopen vakantieperiode gebeurd? Wat gebeurt er in Europa? Wat gebeurt er in de politiek? Dat zijn vragen die de constructeur zichzelf niet vaak stelt, zo betoogde ik een jaar geleden. Is de houding van u als constructeur in het afgelopen jaar veranderd? In mijn werk is daar nog weinig van te bespeuren geweest. Een blik in enkele zaken die in mijn werk de laatste weken passeren en ook voor u van belang zijn.

  → lees meer
 • 19-12-2017

  Kritische beschouwing van het proefschrift “De preventieve en repressieve toetsing aan de bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht – Constructieve veiligheid nader beschouwd”

  Op het proefschrift van de heer mr. ing. P.M.J. de Haan, welke hij op 2 oktober 2017 verdedigde, 1) hebben wij in het onderstaande artikel de nodige kritiek. Uiteraard nodigen wij de jonge doctor graag uit tot een weerwoord dat wij dan op onze site zullen plaatsen.

  → lees meer
 • 04-07-2017

  Kwaliteitsborging voor de bouw - van de regen in de drup? Deel 2

  De brand in de Londense Grenfell Tower heeft in Nederland de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” in de schijnwerpers geplaatst. De vraag is of de wet helpt om dit soort ernstige fouten te voorkomen. Volgens Hennes de Ridder niet met de uitwerking van de amendementen zoals hij nu ligt bij de Eerste Kamer.

  → lees meer
 • 01-07-2017

  Kwaliteitsborging voor de bouw - van de regen in de drup?

  De brand in de Londense Grenfell Tower heeft in Nederland de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor de bouw” in de schijnwerpers geplaats. Kan dit ook in Nederland gebeuren? En.. helpt die nieuwe wet om dergelijke calamiteiten te voorkomen en inderdaad de kwaliteit in de bouw te borgen?

  → lees meer
 • 20-06-2017

  Brand in Londen: Nederlandse politiek buigt zich over bouwtoezicht

  Reuters: Wat ging er mis bij de grote brand in de Grenfell-woontoren in Londen? En wat kan Nederland daarvan leren? Vragen die opkomen, kort voor de Eerste Kamer over een nieuwe wet stemt die het toezicht op de bouwvoorschriften in Nederland regelt.

  → lees meer
 • 24-05-2017

  Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen na de amendementen

  Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de geamendeerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen en daarnaast een aantal moties. Op 1 mei 2017 heeft de minister het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede en naar de Eerste Kamer gestuurd.

  → lees meer
 • 26-03-2017

  Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen na stemming in de TK

  De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in april 2016 het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de reactie van de minister op de schriftelijke vragen is in een tweetal ronden gedebatteerd over het wetsvoorstel. Na de debatten zijn de nodige amendementen en moties aangenomen. De Tweede Kamer verschilde op onderdelen fundamenteel met de minister van mening.

  → lees meer
 • 17-10-2016

  Reacties ERB op consultaties BBL en Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Recent heeft het ERB gereageerd op een tweetal consultaties van de overheid. U vindt bijgaand de reacties op:

  → lees meer
 • 21-06-2016

  Eindgebruiker wees op uw hoede, Bouwbesluit 2012 biedt onvoldoende veiligheid

  In “Omgeving in de Praktijk” en herhaald in “NEN Bouwmail” is een artikel verschenen waaruit (ten onrechte) kan worden afgeleid dat de voorschriften voor brandveiligheid in de afdelingen “bestaande bouw” van het Bouwbesluit 2012, als set een integraal veilige situatie opleveren. Dat is onjuist.

  → lees meer
 • 01-04-2016

  Changes and Innovation of Dutch Building Regulation

  Dutch building regulation is under construction. After the report of the commission “Fundamentele Verkenning Bouw” in 2008, several studies have been done on the principals that the commission outlined in its report. Local authorities and parties in construction were invited to start experiments with a more privatized system of building control. But this faced a lack of participation, partly due to the impact of the crisis.

  → lees meer
 • 26-05-2015

  Helpdesk (Vraag en antwoord) – Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid, deel 2

  [...] In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen over een juridische uitspraak in een technische kwestie, uitgewerkt door de Nieman groep en Geregeld [...]

  → lees meer
 • 25-02-2015

  Miskenning of misverstand?

  In Omgeving in de Praktijk heeft kwartiermaker Gert-Jan van Leeuwen gereageerd op onze nieuwsbrief betreffende de inpassing van de ETO®-variant in het wetvoorstel verbetering kwaliteitsborging bij het bouwen (het moet dan onderdeel zijn van het instrumentdenken en een kwaliteitsborger [KB-er] bepaalt wel of hij het met de inhoud van de ETO eens is).

  → lees meer
 • 20-02-2015

  Rapport over inpassing ETO®-s in stelselwijziging is beschikbaar, maar inhoudelijk en procedureel slaat het de plank volledig mis

  Op 9 september 2014 heeft de minister in het AO bouwregelgeving aan de Tweede Kamer toegezegd dat ETO’s een (volwaardige) plaats zouden krijgen in het wetsvoorstel verbetering kwaliteitsborging bij het bouwen.

  → lees meer
 • 09-12-2014

  Kwaliteitsborging in het rijk der nevelen

  Na de 44 geregistreerde reacties op de Consultatiewet kwaliteitsborging voor het bouwen en tientallen reacties die in andere postbussen van het Ministerie kwamen is het wachten op een nieuwe versie. Dat gaat even duren, want die moet eerst nog naar het kabinet en de Raad van State voordat daar iets van bekend kan worden. Op het groots aangekondigde congres van 10 december zal minister Blok daar dus niets over kunnen zeggen. Vermoedelijk neemt hij de kans te baat om bij zoveel uiteenlopende reacties rechtuit te blijven lopen, in de hoop dat die weg ergens toe leidt. Maar daar kan hij dus niet over uitweiden.

  → lees meer
 • 16-11-2014

  Helpdesk (Vraag en antwoord) – Afmetingen deur naar buitenberging

  In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr. 10, oktober 2014, is een helpdeskvraag over de toegang van een voorgeschreven vrijstaande buitenberging in de tuin behandeld, uitgewerkt door de Nieman groep en Geregeld bv. De beantwoording van de vraag roept grote vraagtekens op. Gegeven de voorgenomen stelselwijziging is het zaak dat we met zijn allen de inhoud van het Bouwbesluit 2012 correct interpreteren, want anders kunnen de doelstellingen nimmer worden waargemaakt. Vanuit onze kennis van de regelgeving en de achtergronden daarvan komen wij tot een andere beantwoording, die wordt bevestigd door anderen, ondanks dat het ministerie heeft laten weten achter de inhoud van het helpsdeskantwoord te staan. De vraagstelling en het gegeven antwoord geeft ook aanleiding stil te staan bij enkele merkwaardige gevolgen van de gewijzigde vluchtroutesystematiek van het Bouwbesluit 2012.

  → lees meer
 • 02-07-2014

  Helpdesk (Vraag en antwoord) – Draai-kiepraam als vloerafscheiding

  In Bouwbesluit in de praktijk nr. 6, juni 2014, is een uitwerking van een Helpdeskvraag van de maand opgenomen, uitgewerkt door de Nieman groep, Geregeld en Van Overveld Bouwbesluit advies. De vraag gaat over een draai-kiepraam als vloerafscheiding waarbij een brede vensterbank aanwezig is op 60 cm hoogte boven de aangrenzende vloer. Het antwoord doet voorkomen dat slechts onder toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel een positieve beoordeling van deze oplossing mogelijk is. Maar is het gegeven antwoord wel juist?

  → lees meer
 • 17-06-2014

  Helpdesk (Vraag en antwoord) – Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaard

  [...] In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen over een juridische uitspraak in een technische kwestie, uitgewerkt door de Nieman groep en Geregeld [...]

  → lees meer
 • 15-06-2014

  Zandt aan Zee op Schiermonnikoog geheel ten onrechte gesloten

  Regelmatig komt het in de bouw tot geschillen. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd langs welke juridische lijnen die geschillen tot een oplossing kunnen worden gebracht. Vaak leidt dat tot teleurstellende resultaten, omdat bij gemeenten, brandweer en de rechtelijke macht niet altijd de juiste kennis aanwezig is om de technische inhoud van de regelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012, correct toe te passen.

  → lees meer
 • 11-06-2014

  ABRvS jaagt ziekenhuiswereld op onnodige kosten en levert een technische wanprestatie

  [...] Regelmatig komt het in de bouw tot geschillen. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd langs welke juridische lijnen die geschillen tussen het bevoegd gezag en de aanvrager of [...]

  → lees meer
 • 05-05-2014

  Helpdesk (Vraag en antwoord) – Vergroten balkons van een appartementengebouw

  In Bouwbesluit in de praktijk nr 4, april 2014, is een uitwerking van een Helpdeskvraag van de maand opgenomen, uitgewerkt door de Nieman groep, Geregeld en Van Overveld Bouwbesluit advies. De vraag gaat over het vergroten van een balkon van een flat. Het antwoord doet voorkomen dat het vergroten niet mogelijk is, tenzij van onderliggende woningen het verblijfsgebied wordt verkleind of er verglaasde balkons worden toegepast.

  → lees meer
 • 26-03-2014

  Private bouwplantoetsing: de (on)mogelijkheden en de (on)logica

  In het Actieplan private kwaliteitsborging wordt de wereld simpel voorgesteld. Dat simpele plan is door de minister in zijn brief van 27 november 2013 (TK 32 757, 91) overgenomen. Eenvoudige voorbeelden lenen zich goed om alles over te laten aan private partijen zonder dat het bevoegd gezag er op enigerlei wijze bij is betrokken. Dan kan dat na 3 jaren over de volle linie, zo is de gedachte van de minister en de door hem aangestelde kwartiermakers. Criteria waaraan succes of falen wordt afgemeten zijn niet gedefinieerd. Daarbij wordt het (ver)bouwen als een solitaire activiteit afgezonderd van de rest van de wereld. Alsof bouwen geheel op zichzelf staat en geen bestuurlijke afwegingen vergt of samenhang vertoont met andere elementen van wetgeving.

  → lees meer
 • 18-08-2013

  Keek op de week – noodzaak voor verandering van het stelsel van bouwregelgeving

  Ook afgelopen week dienden zich bij ERB weer een aantal vraagstukken aan die aanleiding geven tot onnodige lasten voor de eindgebruiker. Voorbeelden die schreeuwen om een fundamentele aanpassing van bouwregelgeving zoals beschreven in het ERB/RIGO/TNO rapport “Verder na Dekker – Innovatie van de bouwregelgeving”.

  → lees meer
 • 22-04-2013

  Duaal: gelijkwaardigheid, functionele voorschriften en zorgplicht. In het licht van een toekomstbestendige regelgeving

  Na het advies van de commissie Dekker in 2008 heeft het ministerie van BZK, thans W&R, en ook het Bouwteam de verdere uitwerking daarvan ter hand genomen. Er wordt toegewerkt naar een duaal stelsel, in te voeren per 1 januari 2015. Daarbij kan de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen kiezen uit de technische beoordeling door de gemeente of door een private partij. Tal van voorbereidende studies zijn reeds gedaan en een aantal daarvan lopen nog. De door het ministerie ingeslagen “duale”-weg blijkt helemaal niet zo gemakkelijk in praktijk te brengen en lost naar het oordeel van degenen die het weten kunnen de echte problemen niet of onvoldoende op. Het advies van de commissie Dekker is tot stand gekomen toen er nog geen crisis was en de bouwmarkt niet was ingestort.

  → lees meer
Auteurs
Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een onafhankelijk expertisecentrum dat markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving. Met fundamentele en gedetailleerde kennis trachten wij een coherente bijdrage te leveren aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving.

Neem contact op