Kennismarkt Omgevingswet 2018 - Programma

Op 13 november vindt de 3e Kennismarkt Omgevingswet plaats. Hieronder vindt u het uitgebreide programma voor deze dag. Klik hier voor praktische informatie.

Inschrijven

09:30 Interactieve start met dagvoorzitter Friso de Zeeuw

Ochtendthema: Omgevingswet

09:45

Vooruitlopen op de Omgevingswet: selectief winkelen mag
De bestuurscultuur onder de Omgevingswet zal anders moeten worden. Dat levert niet direct een paradijs op, maar geeft ook dilemma’s. En welke zijn dat? Daarnaast zullen we ook juridisch moeten gaan anticiperen: het omgevingsplan wordt een globaal plan met beleidsregels. Hoe ga je dan de afwegingsruimte vaststellen? Waar richt je je op? En wat doe je dan met je grondbeleid? Kortom, er moeten een hoop keuzes gemaakt worden voor 2021.

Friso de Zeeuw, dagvoorzitter
Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Zijn relativerende humor maakt ook de stevigste stellingnames verteerbaar, uitzonderingen daargelaten.
10:10 Workshopronde 1
11:20 Koffiepauze
11:35 Workshopronde 2
Overzicht van workshops waar u uit kunt kiezen
Omgevingsplan: juridische tips en tricks
Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. Maar er zijn veel juridische vragen: als het omgevingsplan globaler wordt, hoe zal de rechter daar mee omgaan? Wat is de verhouding met de Omgevingsvisie die ook de hele gemeente betreft? Hoe moeten we omgaan met detaillering in de vorm van wetsinterpreterende beleidsregels? Hoe moet het Overgangsrecht vormgegeven worden? Allemaal interessante juridische aspecten die in deze workshop aan de orde komen.
Tycho Lam, advocaat Hekkelman Advocaten, Lees meer
Milieu in Bal en omgevingsvergunning
In deze workshop komt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan de orde. Het Bal bevat algemene regels waaraan bedrijven moeten voldoen als ze bepaalde activiteiten uitvoeren die effect hebben op de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het Bal voor welke activiteit een omgevingsvergunning nodig is. De kernbegrippen en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving worden besproken. Er zal worden ingegaan op de relatie tot de vergunningplicht en deze (en andere) algemene regels en de verhouding tot de (milieu)regels in het Omgevingsplan. Ook zal worden ingegaan op het reguleren van cumulatie van milieueffecten. Uiteraard is er ruimte voor participatie.
Eveline Sillevis Smit, advocaat AKD Lees meer
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
De opzet van de vergunningplicht voor bouwactiviteiten wordt gewijzigd met de Omgevingswet. Er komt een vergunningplicht met het oog op een toets aan de regels voor technische bouwkwaliteit. Deze vergunningplicht vloeit voort uit de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin de vergunningplichtige gevallen worden aangewezen. Daarnaast komt er een vergunningplicht voor het bouwen en in stand houden van bouwwerken met het oog op een toets aan het Omgevingsplan. Gemeenten zullen in het omgevingsplan bepalen of en voor welke gevallen een vergunning nodig is en welke beoordelingsregels daarvoor gelden. In het Besluit bouwwerken leefomgeving zullen bouwwerken worden aangewezen die in ieder geval vergunningvrij zijn. Er wordt een nadere toelichting gegeven op de mogelijkheden die de nieuwe opzet aan gemeenten biedt.
Bert Rademaker, ministerie van BZZ Lees meer

Van participatie naar omgevingsmanagement
De Omgevingswet vraagt overheden om meer, anders en eerder samen te werken met de omgeving. Er wordt betrokkenheid van de omgeving verwacht en omgekeerd. Termen als vertrouwen en loslaten, vliegen je om de oren. Anders vasthouden vinden wij passender. In de wet is opgenomen dát participatie moet plaatsvinden, maar het is een bewuste keuze geweest van de wetgever om niet voor te schrijven hoe dit dan moet. Door middel van gaming gaan we samen met u in op vragen als: vanaf welk moment begin je nou eigenlijk met participatie? Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen de schreeuwer aan tafel krijgt, maar ook andere doelgroepen bereikt? Wat doe je met de opbrengst van de participatie? En wat is de rol van de raad?
Irma Dekker en Nusin Higazi, adviseurs Ruimtemeesters Lees meer

Milieu in het omgevingsplan
Het omgevingsplan kent straks een geheel andere opzet: de ruimtelijke ordening is niet meer leidend, maar de fysieke leefomgeving is straks de centrale norm. Onder deze norm vallen straks ook veel milieuregels die hun plek moeten krijgen in het omgevingsplan. In deze workshop wordt een inkijkje gegeven hoe milieuregels (zoals bijvoorbeeld geluid, geur, trillingen en veiligheid) op basis van onder meer Bkl een plek moeten krijgen in het omgevingsplan. Waar moet ik straks rekening mee houden? Hoe moeten de regels worden vormgegeven? Welke systematiek moet de ‘omgevingsplanwetgever’ straks gebruiken om goede milieuregels (en onderbouwing daarvan) op te stellen? Deze thema’s worden alle in deze workshop besproken en uitgelegd.
Lukas Baars en Juliette Barrois, Rho Lees meer
De omgevingswet vraagt om een tweebenige overheid: over cultuurverandering, samenwerken en vertrouwen
Maak kennis met De Omgevingsadviseur, de nieuwe professional onder de Omgevingswet. De Omgevingsadviseur is een soort ‘grenswerker’: iemand die met één been in de eigen organisatie staat en met één been in (een netwerk met) de buitenwereld. Iemand die de verschillende rollen van de overheid kent - zoals die van ‘kadersteller’, regisseur en facilitator (begeleider van initiatieven) – en weet welke rol hij wanneer moet aannemen. Iemand die ook vragen weet te beantwoorden als: welke (ontwikkelings)wensen wil en kun je faciliteren en hoe ga je dat afwegen? Met welke samenwerkingsvormen kun je de integrale manier van werken stimuleren? Hoe ga je om met de spanning tussen (rechts)zekerheid en vrijheid/maatwerk? Tijdens deze workshop leer jij de Omgevingsadviseur kennen. En vooral welke vaardigheden hij of zij heeft.
Pim Nijssen, adviseur en trainer Twynstra Gudde Lees meer
Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is volop in beweging. Er wordt hard gewerkt aan ‘werkende ketens’, waarin bevoegde gezagen plannen kunnen publiceren, vraagbomen kunnen opstellen en aanvragen en meldingen kunnen ontvangen.
In deze sessie wordt een inleiding gegeven op het Digitaal Stelsel en worden tevens – aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden – de reeds werkende functionaliteiten getoond.
Martin Brederoo, product manager voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet bij Ministerie van BZK Lees meer
Handvatten voor een gezonde leefomgeving
De Omgevingswet biedt uitgelezen mogelijkheden om via de inrichting van de leefomgeving de gezondheid te beschermen en te bevorderen. In deze workshop zult u enkele voorbeelden zien van omgevingsvisies en –plannen waarin gezondheid als belangrijk uitgangspunt is opgenomen. U maakt kennis met concrete manieren om niet alleen de openbare ruimte, maar ook woningen, groen en de mobiliteit zo in te richten dat de gezondheid van bewoners beschermd en bevorderd wordt. Daarbij zullen we zoeken naar slimme combinaties met andere opgaven zoals woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie.
Marian Kuijs, programmaleider Gezondheid en Omgevingswet GGD GHOR Nederland Lees meer
Van Bouwbesluit naar BBL: planologie en bouwregelgeving steeds meer vervlochten
Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het Omgevingsplan, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard. In deze workshop wordt u eerst in grote lijnen meegenomen door het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), waarin de mogelijkheden voor maatwerkregels in het Omgevingsplan zijn vastgelegd. Vervolgens kijken we hoe een gemeente eigen invulling kan geven aan de mogelijkheid om technische onderwerpen die voorheen landelijk waren geregeld, lokaal te regelen. Zo is het bijvoorbeeld reeds bij de totstandkoming van een Omgevingsplan van belang dat wordt nagedacht over de impact van de omgeving op de brandveiligheid in het gebied/gebouw, iets wat bij de totstandkoming van huidige bestemmingsplannen vaak onderbelicht is.
Johan van der Graaf, senior adviseur bouwregelgeving, Nieman Lees meer
Integratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan
Wie denkt dat in het omgevingsplan straks ook alle gemeentelijke verordeningen geïntegreerd worden, die komt van een koude kermis thuis. Dat is zeker. Wie ook van een koude kermis thuiskomt, is degene die denkt dat van hogerhand vast voorgeschreven zal worden welke verordeningen geïntegreerd worden en welke niet. Het is nog geen uitgemaakte zaak. Wel wordt steeds duidelijker aan de hand van welke uitgangspunten dit bepaald gaat worden én dat het voor een belangrijk deel ook een lokale keuze zal zijn. Slimme gemeenten vragen zich nu af: Hoe kunnen we goed voorsorteren op de komst van het omgevingsplan? Is het misschien mogelijk en zinvol om een tussenstap te maken? En wat is dan wijsheid? Tijdens deze workshop wordt met de deelnemers ingegaan op deze vragen, aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden (en een beetje theorie).
Daan Corver, senior jurist Pels Rijcken Lees meer
12:45 Lunch

Middagthema: de uitdagingen

13:45 De energietransitie als uitdaging voor ons allemaal
De energietransitie komt er aan, hoe dan ook. Maar die krijgen we alleen tot stand als we dat samen met alle partijen doen, zowel in de markt als de overheid als de bewoners. Hoe gaan we dit tot stand brengen?
Diederik Samsom, voorzitter Klimaattafel Gebouwde omgeving
Diederik is voorzitter van de klimaattafel Gebouwde omgeving. Daar wordt bepaald hoe Nederlandse huishoudens de komende jaren los kunnen komen van aardgas om zodanig de klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving te halen. Van februari 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Nu is hij zelfstandig adviseur op het gebied van energie. Hij werkt onder andere voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van een de duurzame energie van het bedrijf.
14:30 Energietransitie en duurzaamheid in de instrumenten van de Omgevingswet
Er wordt overgewerkt aan omgevingsvisies, -plannen en programma’s. Hoe kun je energietransitie hierin meenemen en zorg je tegelijkertijd voor een versnelling?
Joop Oude Lohuis, Programmadirecteur Energie gemeente Utrecht
Als programmadirecteur Energie is Joop nauw betrokken bij het proces rondom de warmtetransitie in de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht. Namens VNG zit Joop aan tafel bij de klimaatonderhandelingen. Voor zijn rol in Utrecht was hij als Directeur Strategie werkzaam bij bureau Ecofys, waarbij hij bedrijven adviseerde over kansen en bedreigingen die voortkomen uit energie- en klimaatbeleid. Ook werkte hij bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar hij verantwoordelijk was voor de sector Klimaat, Energie en Lucht. Hij heeft daar een belangrijke rol gespeeld in beleidsanalyeses op het gebied van energie en klimaat.
15:00 Koffiepauze
15:15 Wat zijn de opgaven voor de komende 10 jaar? Waar doen we het allemaal voor?
Visie van de Rijksbouwmeester
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Floris is architect en stedenbouwkundig ontwerper en was 18 jaar lang verbonden aan het Office for Metropolitan Architecture (OMA). Hij is sinds 2015 Rijksbouwmeester. Als ‘Architect des Konings’ adviseert hij gevraagd en ongevraagd de regering op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur, infrastructuur, architectuurbeleid en beeldende kunst. Alkemade combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn eigen architectenbureau FAA, zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.
15:45 Bent u al een Ambtenaar 3.0?
De vele uitdagingen die op ons afkomen vragen een nieuw type ambtenaar. Dit is een procesambtenaar die bereid is om ergens aan te werken zonder dat hij vooraf weet wat er uit gaat komen. Dat past helemaal in de improvisatiemaatschappij van tegenwoordig en is in de geest van de Omgevingswet, waarin met vele partijen verbinding wordt gemaakt.
Menno Spaan, auteur van het boek "Van indammen naar laten stromen"
Menno is bestuurkundige met een specialisatie organisatiekunde. Hij is oprichter en directeur van Haagse Beek organisatieadvies, van waaruit de overheid helpt te veranderen. Daarnaast is hij auteur van het boek "Van indammen naar laten stromen" en een veelgevraagd spreker.
16:15 Wrap up door dagvoorzitter Friso de Zeeuw
16:30 Borrel

Inschrijven

Sprekers workshops

Tycho Lam, advocaat Hekkelman Advocaten
Tycho is naast advocaat ook senior docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Hij is een van de kopstukken in het omgevingsrecht in Nederland, geeft vele cursussen en publiceert regelmatig.
Eveline Sillevis Smitt, advocaat AKD
Eveline is advocaat bij AKD op het gebied van het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening) in relatie tot vergunningverlening en handhaving. Eveline heeft veel ervaring met milieuaspecten die kunnen spelen bij de (zwaardere) industrie, de energiebranche, afvalverwerkers en de voedingsmiddelenindustrie. Naast haar praktijk is Eveline regelmatig spreekster bij diverse omgevingsrechtelijke opleidingen en seminars. Eveline is afgestudeerd aan de RUL en heeft in Brugge de postdoctorale opleiding Europees recht met succes doorlopen. Ook is de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude afgerond. Eveline is lid van diverse verenigingen, waaronder de VMR (Vereniging voor Milieurecht Advocaten).
Bert Rademaker, ministerie van BZK
Bert is beleidscoördinator wetgeving ministerie van BZK en houdt zich bezig met de ontwikkeling van wetgeving op het terrein van de Wabo, Wro, Woningwet en nu de Omgevingswet. Naast zijn huidige functie is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland en lid van het curatorium opleidingen regelgeving bouw van Bob opleiding, training en advies. Bert Rademaker heeft meegewerkt aan diverse publicaties.
Irma Dekker en Nusin Higazi, adviseurs Ruimtemeesters
Irma werkt bij het landelijk programma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij heeft daar gewerkt aan de inspiratiegids participatie, pilots omgevingsvisie, leertraject participatie. Op dit moment begeleidt zij de leerkring Omgevingsvisie en werkt ze als projectleider Omgevingswet bij de gemeente Loon op Zand. Met haar achtergrond als wijkmanager en beleidsmedewerker kan zij putten uit praktische en wettelijke kennis over het werken met de Omgevingswet.
Nusin is adviseur Omgevingswet en – recht bij Ruimtemeesters. Zij ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden, particulieren en bedrijven bij vraagstukken in het omgevingsrecht en bij de implementatie van de Omgevingswet. Verder geeft ze trainingen en cursussen aan overheden over de Omgevingswet.
Lukas Baars en Juliette Barrois, Rho
Lukas is juridisch adviseur en jurist omgevingsrecht bij Rho adviseurs voor Leefruimte. Hij adviseert zowel gemeenten als ontwikkelaars bij het opstellen van (complexe) ruimtelijke plannen. Daarnaast is Lukas als docent en juridisch auteur actief. Lukas heeft voorts als advocaat en juridisch adviseur bij een gemeente gewerkt en heeft zodoende veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht.
Juliette is adviseur milieu en ruimte en coördinator MER bij Rho adviseurs voor leefruimte. Zij adviseert veel over bestemmingplannen met een zware milieucomponent. Juliette is mede-opsteller van de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan. Zij is betrokken bij de Handreiking bouwstenen omgevingsplan voor veiligheid (vanuit de noordelijke veiligheidsregio’s) en werkt mee aan verschillende CHW-plannen.
Martin Brederoo, product manager voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ministerie van BZK
Martin is van oorsprong een sociaal geograaf. Na een aantal jaren als consultant bij het een ingenieursbureau te hebben gewerkt voor verschillende overheden is hij nu werkzaam bij het Ministerie van BZK. Als Domeinmanager Informatie voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet houdt hij zich bezig met de digitaliseringsopgave interbestuurlijke programma Implementatie Omgevingswet.
Pim Nijssen, adviseur en trainer Twynstra Gudde
Pim helpt organisaties beter samenwerken. Dat doet hij als adviseur, trainer of coach. Opdrachtgevers vragen hem hen te helpen bij het bouwen, verbeteren of evalueren van samenwerkingsverbanden of voor het opleiden van professionals rondom de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken. Vanuit deze rol adviseert hij organisaties rondom de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en begeleidt hij opleidingsprogramma’s over de nieuwe manieren van werken als gevolg van de wet.
Marian Kuijs, programmaleider Gezondheid en Omgevingswet, GGD GHOR Nederland
Marian coördineert vanuit haar achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en organisatieadviseur de inzet van GGD GHOR Nederland om de kansen die de Omgevingswet biedt voor gezondheid, te verzilveren.
Johan van der Graaf, senior adviseur bouwregelgeving, Nieman
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.
Daan Corver, senior jurist Pels Rijcken
Daan is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, waar hij een brede adviespraktijk onderhoudt met een bijzondere aandacht voor decentrale regelgeving. In het verleden heeft Daan als wetgevingsjurist gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daan heeft o.a. een veelheid aan (model)verordeningen geschreven en zitting genomen in de ambtelijke Werkgroep Reikwijdte Omgevingsplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op basis van diens advies heeft hij, in opdracht van het ministerie, nader onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bepalen van wenselijke reikwijdte van de verplichting onderwerpen in het omgevingsplan te regelen.

Inschrijven