Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Banner Kennismarkt Omgevingsweb

Opleiding Van BWT naar WKB – Toezichthouder

Datum 10, 17 en 24 november en 8 december | Utrecht

⇒ Opleiding kwaliteitsborging specifiek gericht op de toezichthouder
⇒ Klaar om aan de slag te gaan bij een kwaliteitsborger als toezichthouder op de bouwplaats
⇒ Wkb in 2022 in werking, tijd om je voor te bereiden
⇒ 4 lesdagen + praktijkexamen
⇒ Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
⇒ Na afloop diploma
⇒ Onderdeel van brede opleiding: Van BWT naar WKB
⇒ Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Nieman, Hajé van Egmond en Gert-Jan van Leeuwen

Inleiding 

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging.
Een belangrijk doel van deze wet is de accentverschuiving van de papieren vergunning naar het gebruiksgerede bouwwerk. De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk moet voorop staan. Degene die de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering verzorgt, is bij uitstek de persoon die kan vaststellen of de bouwer de kwaliteit levert die mag worden verwacht. Het voldoen aan de wettelijke eisen is daarbij de ondergrens, maar hij/zij controleert meer zaken.

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Brede opleiding Van BWT naar WKB

De opleiding voor toezichthouders is onderdeel van de bredere opleiding kwaliteitsborging die bestaat uit 3 modules:

 • Bouwbesluit basis, 6 dagen à update Bouwbesluit met doorkijk naar BBL over de inhoudelijke thema’s à vooraf instaptoets, is deze voldoende, dan hoef je deze module niet te volgen, kun je rechtstreeks door naar module Bouwplantoetser.
 • Bouwplantoetser, 5 dagen à gericht op kwaliteitsborging in het bouwproces en het beoordelen van de bouwplannen à indien nodig voorafgegaan door module Bouwbesluit Basis indien instaptoets daartoe dwingt.
 • Toezichthouder, 4 dagen à specifiek gericht op de rol van toezichthouder op de bouwplaats à module Bouwbesluit Basis niet verplicht, wel facultatief te volgen.

Op deze webpagina gaan we door met de laatste opleiding.

Toezichthouder op de bouwplaats

Wat moet je kunnen en weten om deze rol op de bouwplaats uit te voeren met de onafhankelijkheid en deskundigheid die de Wkb verlangt? Voor wie in het huidige stelsel toezichthouder is namens het bevoegd gezag of namens de opdrachtgever van het bouwwerk blijven veel werkzaamheden hetzelfde, maar op een aantal aspecten zijn er ook grote verschillen met de rol van de kwaliteitsborger. Die verschillen staan centraal in de vierdaagse opleiding die specifiek voor toezichthouders is opgezet.

Inhoud en resultaat 

De opleiding is gericht op personen die nu al toezicht houden – zowel bij publieke als private organisaties – en die hun kennis willen verdiepen en voorbereid willen zijn op werken bij een private kwaliteitsborger.

In de vierdaagse opleiding komen alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde.

De eerste dag gaat in de technische bouwvoorschriften aan de orde en de veranderingen in de manier waarop deze door de wetgever zijn geordend: van Woningwet en Wabo naar Omgevingswet, en van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving. De focus ligt dan ook niet op de voorschriften zelf maar op de wijze hoe met die regels moet worden omgegaan.

In de tweede dag wordt stapsgewijs ingezoomd op het nieuwe stelsel, de plaats en taak van de kwaliteitsborger daarin en in het bijzonder van degene die toeziet op de daadwerkelijke uitvoering van het bouwwerk. Hierbij komen ook de rol van de aannemer en de rol van het bevoegd gezag aan de orde.

De derde dag is gewijd aan het belangrijkste ‘gereedschap’ van die kwaliteitsborger: het risico-gestuurde borgingsplan en vastleggen van feitelijke prestaties. Welke bijdrage kan de toezichthouder daaraan leveren en hoe wordt het borgingsplan in de praktijk toegepast?

Of de deelnemer begrepen heeft wat er van hem of haar in deze nieuwe rol wordt verwacht moet blijken uit een eerste ‘proeve van bekwaamheid’, die wordt besproken in de vierde dag. Ook hoe, wanneer en met wie te communiceren over bevindingen en opvolging komt dan aan de orde.

 

De opleiding wordt afgesloten met een examenwerkstuk waarmee de cursist zich – mits het examen voldoet aan de eisen – kwalificeert als Toezichthouder kwaliteitsborging.

De docenten die voor deze opleiding worden ingeschakeld zijn zeer goed thuis in de opzet en details van het nieuwe stelsel en de bouwregelgeving in totaal. Zij hebben hun sporen verdiend in uiteenlopende functies aan zowel publieke als private kant.

Kwaliteitseisen

Na het volgen van deze opleiding voldoet u aan de wettelijke minimumeisen om op het gebied van kwaliteitsborging als toezichthouder aan de slag te gaan. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Doelgroep 

De opleiding is bedoeld voor personen, die ervaring hebben met toezicht op de bouw en deze rol willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk aan toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

De focus van de opleiding ligt op het toezicht houden op de bouwplaats als onderdeel van private kwaliteitsborging.

Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) of opzichter BNA/VTS en al minimaal 3 jaar ervaring met het toezicht op de bouw.

U ontvangt vooraf een intakeformulier.

Opzet, studiebelasting en diploma

De opleiding vindt plaats op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur. U volgt 4 lesdagen.
Het praktijkexamen maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt plaats in Utrecht.

Voor deze opleiding kunt u totaal 48 studie-uren rekenen, waarvan 24 contacturen en 24 uren thuisstudie en examen.

Indien het praktijkexamen een voldoende of meer oplevert ontvangt de deelnemer een diploma.

Programma 

Hieronder vindt u het globale programma. 

Dag 1

Bouwregeling

Introductie

 • Opzet opleiding
 • Borging kennis
 • Introductie praktijkexamen
 • Achtergrond en doelen kwaliteitsborging

Hoofdlijnen bouwregelgeving

 • Van Wabo naar Omgevingswet
 • Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op hoofdlijnen

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

 • Nieuwe systematiek
 • Verschillen met Bouwbesluit

 BBL algemeen

 • Wettelijk kader algemeen
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en rechtens verkregen niveau
 • Gelijkwaardigheid
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.

Dag 2

Achtergrond en systematiek kwaliteitsborging (theorie)

Algemene uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doel van de wet en beknopte wetgeschiedenis
 • Inhoud van de wet
 • Opname in Omgevingswet (en Burgerlijk Wetboek)
 • Uitwerking in AMvB en MR
 • Gevolgklassen
 • Een instrument / welke zijn er nu?

De kwaliteitsborger-toezicht

 • Het stelsel van kwaliteitsborging
 • De plaats van de kwaliteitsborger in het stelsel
 • Taken – wat wel / wat niet – in vergelijking tot andere rollen
 • Communicatie met opdrachtgever – ontwerper – bouwer – bevoegd gezag- Instrumentaanbieder

INTERMEZZO:   inzoomen op praktijksituaties

 • Rechtspositie, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
 • Risicobeoordeling / borgingsplan (theoretische inleiding voor dag 3)
 • Het borgingsplan als spoorboekje voor je dagelijks werk?
 • Gelijkwaardigheidsvragen tijdens de uitvoering
 • Afwijkingen die “het afgeven van de verklaring in de weg staan”

Dag 3

Borgingsplan en toezicht (praktijk)

De kwaliteitsborger-toezicht aan het werk voorbereidingsfase

 • Herhaling begrippen 2e dag (instrumenten, gevolgklasse, etc.)
 • Wat wordt er anders in de rol als toezichthouder in het private kwaliteitsborgingsproces?

 Borgingsplan

 • Risicobeoordeling
 • Beheersmaatregelen
 • Kwaliteitsplan aannemer
 • Keuringsplan/ planning

 Gebouwdossier

 • Verschillende dossiers en verantwoordelijkheden

 De gereedschapskist van de kwaliteitsborger

 • Digitale hulpmiddelen
 • Verschillende experts

 De kwaliteitsborger-toezicht aan het werk: realisatie fase

 • Beoordelingen (voortgang dossiers, borgingsplan, proces, bouwwerk)
 • Afwijkingen
 • Verslagleging
 • Communicatie met de verschillende partijen tijdens realisatie: opdrachtgever, gemeente
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder) aannemers, leveranciers en producenten

Uitleg huiswerkopdracht

Elke deelnemer krijgt een huiswerkopdracht uitgereikt om te toetsen of de theorie geland is.

Hij/zij maakt een inspectie verslag op een eigen werk als ware het een WKB project. Doel is een beoordeling te geven op proces en product (keuring). Zo oefent men met verslaglegging

Dag 4

Lessen trekken uit de huiswerkopdracht en de rol van de toezichthouder

Ochtend:

Huiswerk bespreken

Het huiswerk wordt individueel beoordeeld door de docenten. Klassikaal worden in het algemeen een aantal belangrijke zaken toegelicht om samen lessen te trekken. Wat kan beter? Waar gingen we de fout in? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Zijn er persoonlijke leerpunten?

Vervolgens is er uitleg en gelegenheid tot vragen over het praktijkexamen.

Middag

De rol van de toezichthouder

De kwaliteitsborger wordt geacht deskundig en onafhankelijk te zijn. Dat moet ook blijken uit hoe hij zich opstelt op de bouw. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe je handelt als je twijfelt of wat je doet bij afwijkingen of druk. Je moet consequent handelen en dat verschilt soms van de huidige rol van toezichthouder. Dit vergt een aantal communicatieve vaardigheden::

 • Wat zeg je in een bepaalde situatie wel of niet? Wanneer beantwoord je bepaalde vragen / verzoeken / uitnodigingen niet? Hoe leg je dat uit?
 • Hoe stel je vast of je bevindingen en de eventueel daarop verwachte respons door de ontvangers van je boodschap goed en volledig zijn begrepen?
 • Hoe leg je in lastige situaties je eigen rol en de beperkingen daarvan uit? Plus de eventuele gevolgen van het uitvoeren of achterwege laten van bepaalde handelingen?
 • Wat leg je vast en wat niet? En op welke manier? Bij dit alles geldt de wettelijke eis dat je werkwijze reproduceerbaar en transparant moet zijn.
 • Schriftelijke informatie moet voor andere bij het bouwwerk betrokkenen duidelijk zijn en zo min mogelijk vatbaar voor verschillende uitleg.
 • Met name omtrent geconstateerde afwijkingen kan de communicatie verstrekkende gevolgen hebben, vooral als de afwijking ‘het afgeven van de verklaring in de weg staat’, sprake is van conflicten, incidenten of calamiteiten op of om de bouwplaats, onmiddellijke gevaarzetting, handhavingsacties, etc.
 • Ook in mondelinge communicatie opereer je op verschillende niveaus. Hoe doe je het dat zo goed en duidelijk mogelijk?

Dit wordt verder uitgewerkt in cases en oefeningen die deelnemer helpen om zich communicatief adequaat en rolbewust op te stellen.

Uitreiken praktijkexamen

Elke deelnemer krijgt een praktijkexamen bestaande uit een situatie waarop toezicht moet worden gehouden. Hoe ga je hierbij systematisch en correct te werk? De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met de vraagstelling. Studieduur voor de opdracht is circa 24 uur.

Sprekers

Hajé van Egmond

Zelfstandig adviseur

Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.

Jurgen Slippens

Specialist Kwaliteitsmanagement bij Niemand Groep

Als senior specialist Kwaliteitsmanagement bij de Nieman Groep heeft hij als uitdaging de hele bouwkolom van opdrachtgevers, architecten ,bouwbedrijven tot onderaannemers en leveranciers de wet en het daarbij behorende proces bij te brengen en ze daarbij te ondersteunen. Een onderdeel van zijn werkzaamheden bestaat uit het coachen en het geven van bijeenkomsten over de wet. Het optreden als kwaliteitsborger is mijn voornaamste taak. Vanuit zijn jaren lange ervaring als bouwkundige ligt het accent van zijn werkzaamheden bij de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering. Het beoordelen van keuringsplannen en het houden van audits en inspecties op de bouw zijn de voornaamste werkzaamheden.

Praktische informatie

 • 10, 17 en 24 november en 8 december
 • 09.30 tot 16.45 uur
 • Utrecht
 • €1.995,00
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch.
 • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Materiaal

U ontvangt op de opleiding een documentatiemap met de hand-outs van de presentaties. Eventuele bijlagen en oefeningen worden aanvullend op papier verstrekt.

Tevens ontvangt u het boek Kwaliteitsborging voor het bouwen en het Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het verdere ondersteunende achtergrondmateriaal is digitaal beschikbaar op de kennisbank Omgevingsweb ProfessionalEr staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft tijdens de opleiding toegang tot dit digitale dossier. Op de kennisbank is ook de teksten van het Bouwbesluit en BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving) in te zien.

Studiepunten

Voor deze opleiding kunt u 48 studie-uren rekenen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER  Ronald Koppers
  Programmamanager
  06 11 880 859