nieuws

Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen

18-09-2015

Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in werking getreden. Deze wijziging van de Revi wijst bepaalde mijnbouwwerken aan waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) van toepassing is. Ook wordt met deze wijziging een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi ingevoerd.

Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in werking getreden. Deze wijziging van de Revi wijst bepaalde mijnbouwwerken aan waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) van toepassing is. Ook wordt met deze wijziging een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi ingevoerd. Als laatste zijn er afstanden vastgesteld voor insluitsystemen met propaan en is een verduidelijking aangebracht ten aanzien van insluitsystemen met benzine en methanol.[1][1] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437
Mijnbouwinrichtingen als Bevi-inrichting

Door de wijziging van de Revi worden mijnbouwwerken als bedoeld in de Mijnbouwwet, die tevens een inrichting zijn in de zin van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als niet categoriale Bevi-inrichting aangewezen. Door deze aanwijzing wordt verzekerd dat ten aanzien van (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle mijnbouwinrichtingen aan waarden uit het Bevi wordt voldaan. [1] Er is een overgangstermijn van 5 jaar waarbinnen de mijnbouwinrichtingen eventuele overschrijdingen van de grenswaarden moeten hebben opgelost.[2] Mijnbouwinrichtingen die verankerd zijn in of aanwezig zijn boven de bodem van een oppervlaktewater worden niet onder de werking van het Bevi gebracht. Deze inrichtingen zijn doorgaans op zee gelegen, zodat er geen (kwetsbare) objecten in de nabije omgeving aanwezig zijn. [3]

Nieuwe versie rekenmethodiek voor mijnbouwinrichtingen

De wijziging brengt ook mee dat het risico van deze mijnbouwinrichtingen moet worden berekend met de uniforme rekenmethodiek Bevi. Een nieuwe versie van deze rekenmethodiek wordt vastgesteld, waaraan een onderdeel voor mijnbouwinrichtingen is toegevoegd. Ter voorkoming van onzekerheden bij de voortgang van nieuwe projecten is, vooruitlopend op de afronding van de nieuwe rekenmethodiek voor mijnbouwinrichtingen, een interim-handleiding[4] uitgebracht.[5]

Vaste afstanden voor insluitsystemen met propaan

Op 1 januari 2008 zijn met een wijziging van de Revi, inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan in een insluitsysteem aanwezig is, aangewezen als niet-categoriale inrichtingen. De inrichtingen vallen daarmee onder het Bevi en de risico’s moeten daardoor berekend worden door het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Omdat gebleken is dat uit deze QRA’s vaak dezelfde resultaten komen, zijn er met deze wijziging vaste afstanden vastgesteld voor bepaalde inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan in een insluitsysteem aanwezig is. In bepaalde gevallen (uitzonderlijk grote inhoud of doorzet) gelden de afstanden niet en moet het risico alsnog berekend worden.[6]

Benzine en methanol

Voorts bleek onduidelijkheid te bestaan of benzinestations en waterzuiveringsinstallaties (vanwege de opslag van methanol) onder de werking van het Bevi zouden vallen, zie artikel 1b, onderdeel e van de Revi. Omdat dat niet de bedoeling is, zijn insluitsystemen met benzine of methanol bij deze regeling uitdrukkelijk van dit onderdeel uitgesloten.[7]


[1] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437, p. 5
[2] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437,
[3] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437, p. 10
[4] Interim-handleiding Risicoberekeningen Externe veiligheid, tijdelijke richtlijnen voor QRA-berekeningen voor mijnbouwlokaties”, versie 1.0, SodM 24 juni 2010.
[5] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437, p. 5
[6] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437, p. 6
[7] Staatscourant 18 juni 2015, nr. 14437, p.6

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in