Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wetsvoorstel wijziging Gemeentewet ten behoeve van sluiten woning bij verstoring openbare orde door ernstig geweld of wapens

Bij brief van 11 juli 2018 1) heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd een wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet voor te bereiden inzake het sluiten van woningen in geval van woningbeschietingen of het aantreffen van wapens in de woning.

Haas, Dominique de
22 november 2019

Nieuws & Achtergrond

Op 18 november 2019 is de wijziging van de Gemeentewet ter consultatie voorgelegd.

De burgemeester kan ex artikel 174a lid 1 Gemeentewet besluiten een woning te sluiten, indien de openbare orde rond de woning door gedragingen in de woning wordt verstoord. Volgens de memorie van toelichting op het wetsvoorstel is gebleken dat deze bevoegdheid niet toereikend is bij ernstig geweld of het aantreffen van een wapen. De memorie verwijst ter illustratie naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin het gooien van explosieven richting de woning van de president van een outlaw motorcycle gang als een ernstige verstoring van de openbare orde werd aangemerkt, maar (ook) werd overwogen dat het huidige artikel 174a Gemeentewet geen grondslag bood voor het sluiten van de woning, aangezien het artikel alleen betrekking heeft op gedragingen ín de woning waardoor de openbare orde eromheen wordt verstoord.

Wijziging Gemeentewet


Het wetsvoorstel beoogt het toepassingsbereik van artikel 174a van de Gemeentewet te vergroten door aan de bestaande sluitingsgrond twee sluitingsgronden toe te voegen, inhoudende de mogelijkheid om de woning te sluiten, indien:

  1. de openbare orde rond de woning is of dreigt te worden verstoord doordat ernstig geweld in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning wordt gepleegd, of doordat daarmee wordt gedreigd.

  2. in de woning een wapen wordt aangetroffen en de openbare orde rond de woning daardoor wordt verstoord of dreigt te worden verstoord.

Het voorstel is overigens niet beperkt tot woningen, maar ziet, net als de huidige sluitingsbevoegdheid, ook op andere, niet voor het publiek toegankelijk lokalen en op bijbehorende erven.

Vervolg

Het wetsvoorstel ligt van 18 november tot en met 11 januari 2020 ter consultatie. Binnen deze termijn kan een ieder op het wetsvoorstel reageren. De reacties op het voorstel zullen worden gepubliceerd. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en kan het wetsvoorstel worden aangepast.

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-207.html

Artikel delen