nieuws

Voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving

16-06-2017

De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State gebeurt gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Planning

De stelselherziening van het omgevingsrecht is een omvangrijke wetgevingsoperatie met meerdere onderdelen. Uiteindelijk moeten al deze wetgevingsproducten tezámen werken. Dit wetgevingsstelsel landt bovendien in een digitaal systeem én vraagt overheden om op een andere manier te werken. Het wetgevingsstelsel moet dus zorgvuldig, consistent en in samenhang worden opgebouwd en geïmplementeerd. Dat kost meer tijd dan gedacht. In dat licht gaf minister Schultz tijdens het debat met de Eerste Kamer op 30 mei 2017 aan nog eens goed te willen kijken naar de planning van de wet- en regelgeving. De minister zal het parlement hierover na de zomer informeren.

AMvB’s

Voor meer informatie over de behandeling van de AMvB’s door de Eerste Kamer (‘voorhang’), zie hier.

Invoeringswet

De afgelopen periode zijn de ruim 1.600 reacties verwerkt uit de internetconsultatie en de consultatie van de koepels op de Invoeringswet. De adviezen van diverse adviesorganen, waaronder de Adviescommissie omgevingsrecht, en de toetsen naar de administratieve lasten van SIRA en Actal zijn ook meegenomen in de Invoeringswet. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State. Nadat de AMvB’s en de Invoeringswet aan de Raad van State zijn voorgelegd voor advies, wordt gestart met de uitwerking van het Invoeringsbesluit.

Omgevingsregeling

Het ontwerp van de ministeriële regeling is in volle gang. Deze maand organiseert het ministerie van IenM sessies om experts uit de uitvoeringspraktijk te betrekken. Het gaat om drie sessies: ‘Begrenzing gebieden en locaties’, ‘Gegevensverstrekking’ en ‘Verlichten onderzoekslasten’.

Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur

De Raad van State heeft haar advies uitgebracht over de Aanvullingswetten bodem en geluid. Deze zomer wordt toegewerkt naar aanbieding van deze aanvullingswetten aan het parlement. Ook wordt volop gewerkt aan de aanvullingsbesluiten bodem en geluid. De bedoeling is dat dit najaar de toetsing en consultatie van deze besluiten plaatsvindt.
De reacties op de toetsing en consultatie van het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur zijn verwerkt. De volgende stap is aanbieding aan de Raad van State.
Voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt op dit moment gewerkt aan de verwerking van de consultatiereacties op het wetsvoorstel. In het najaar zal het wetsvoorstel ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Omgevingswet, Tekst en Toelichting 2016

→ Lees meer

Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst

→ Lees meer

Cursuspakket Omgevingswet

Uitgebreid cursuspakket dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s; keuze uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in