Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

VNG-inbreng debat stikstofproblematiek

Vanavond 17 oktober is het plenaire debat tussen kamerleden en minister Schouten van Landbouw over de stikstofproblematiek. De VNG deelt via een brief aan het parlement haar standpunt.

17 oktober 2019

Nieuws & Achtergrond

De VNG ziet in het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek mogelijkheden om op korte termijn de duizenden bouwprojecten die momenteel stil liggen weer vlot te trekken. Na besluitvorming van de provincies op 11 oktober om deze adviezen in uitvoering te brengen, zien we dat de discussie over de aanpak blijft en dat daardoor kortetermijnoplossingen in het gedrang komen. Daardoor lopen de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten samen met de andere overheden voor staan (energietransitie en woningbouw) gevaar voor vertraging. Ook staan vele banen bij bouwers op de tocht met serieuze economische consequenties tot gevolg. De VNG vraagt het kabinet om daadkracht te tonen en de minister de regie te laten nemen.

---

Datum: 17 oktober 2019

Geachte woordvoerders landbouw,

U heeft vanavond uw plenaire debat over de stikstofproblematiek. Graag willen de gemeenten u informeren over hun standpunt.

De VNG ziet in het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek mogelijkheden om op korte termijn de duizenden bouwprojecten die momenteel stil liggen weer vlot te trekken. Na besluitvorming van de provincies op 11 oktober om deze adviezen in uitvoering te brengen, zien we dat de discussie over de aanpak blijft en dat daardoor korte termijnoplossingen in het gedrang komen. Daardoor lopen de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten samen met de andere overheden voor staan (energietransitie en woningbouw) gevaar voor vertraging. Ook staan vele banen bij bouwers op de tocht met serieuze economische consequenties tot gevolg. We dringen daarom bij u erop aan om daadkracht te tonen en de minister de regie te laten nemen.

Drempelwaarde

Als het advies van Remkes ten uitvoer wordt gebracht, komt weer zicht dat de vergunningverlening mogelijk wordt, terwijl het tegelijk recht doet aan de noodzaak om de stikstofuitstoot te beperken.

Het uitgangspunt in de huidige aanpak is dat activiteiten alleen mogelijk gemaakt kunnen worden, als aangetoond kan worden dat de depositie gelijk blijft of minder wordt. Sommige nieuwe projecten hebben wel een heel kleine depositie, bijvoorbeeld woningbouw, welke ook eens tijdelijk is. De VNG pleit ervoor om snel een drempelwaarde in te stellen waardoor projecten met zon beperkte depositie vrijgesteld worden van een natuurvergunningsplicht en, als ze ook nog eens tijdelijk zijn, uit te sluiten van de vergunningplicht. Een drempelwaarde kan alleen worden ingesteld, als natuurherstel daadwerkelijk serieus wordt opgepakt. Hiertoe zijn maatregelen nodig op korte en lange termijn.

Korte termijn

Om snel voortgang te boeken zijn de provinciale beleidsregels noodzakelijk. De VNG steunt het advies van Remkes om dergelijke beleidsregels vast te stellen. Door een bestuurlijke interpretatieverschil in de uitleg van het advies van Remkes tussen het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies, is er weer onduidelijkheid ontstaan. Gemeenten wensen eenduidige provinciale regels die juridisch stand houden om op korte termijn activiteiten weer van de grond te krijgen.

Dit ontslaat het Rijk niet om met snel met bronmaatregelen te komen die stikstofruimte bieden. De uitkoop van veehouderijbedrijven vergt logischerwijs veel tijd. Daarom kan ook gedacht worden aan andere maatregelen, voor bijvoorbeeld één jaar, totdat andere maatregelen zijn genomen. We willen uw Kamer vragen snel over te gaan tot het invoeren van bronmaatregelen die op de korte termijn ontwikkelingen mogelijk maakt.

Gemeenten willen graag hun bijdrage leveren aan gebiedsgerichte processen om snel natuurherstel te realiseren en de vergunningverlening verantwoord doorgang te laten verlenen. Verschillende gemeenten en regios willen graag een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen op het gebied van stikstof. We willen onder uw aandacht brengen dat deze gemeenten en/of regio's dan ook de juridische ruimte (experimenteerruimte) moeten kunnen krijgen.

Ook zijn er nu middelen en capaciteit nodig voor gemeenten om zo snel mogelijk via een gebiedsgerichte aanpak de uitstoot van stikstof te verminderen. Het gaat namelijk om meer dan alleen de Natuurbeschermingswet. Gemeenten voeren de saneringsregeling van varkenshouderijen uit en moeten een koppeling maken met milieuregelgeving en regels vanuit het BBV (aankoop grond).

Lange termijn

Het extern salderen tussen veehouderij en bouwactiviteiten is nog niet mogelijk. Dit vraagt om een wijziging van de Meststoffenwet. We willen u oproepen de minister te vragen dat deze wetswijziging snel aan u wordt aangeboden en we willen u vragen deze daarna snel in behandeling te nemen.

Financiële middelen

In het Klimaatakkoord is 100 miljoen gereserveerd voor veehouderij rondom Natura 2000- gebieden. Voor een saneringsregeling voor de varkenshouderij heeft het kabinet 180 miljoen vrijgemaakt. Ook wil het kabinet de extra middelen voor de woningmarkt uit de Miljoenennota 2020 ( 1 miljard) gebruiken om de potentiële gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw op te vangen.

De VNG meent dat de middelen ten behoeve van de woningmarkt al hard nodig zijn voor de stimulering van de woningbouw. Inzet van deze middelen om de stikstofdepositie te beperken gaat ten koste van de ambitie om de woningbouw te versnellen en betaalbare woningen te bouwen. Het is dus geen win-win. We willen uw Kamer oproepen dat er meer geld wordt gereserveerd voor het nemen van onvermijdelijke bronmaatregelen bij de diverse sectoren.

Artikel delen