Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties.

3 juli 2015

Nieuws & Achtergrond

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet

aangenomen

. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties.

Alle ingediende amendementen (118 in totaal) en moties (38 in totaal) hebben wij

zoals eerder beloofd

schematisch in kaart gebracht.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende amendementen inclusief stemmingsuitslag.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende moties inclusief stemmingsuitslag.

Hieronder volgen eerst de aangenomen amendementen en vervolgens de aangenomen moties.

Aangenomen amendementen

Van de 118 ingediende amendementen in het voortraject waren er 65 amendementen actueel ten tijde van de stemming, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Deze zijn hieronder opgenomen. Tevens is de waardering van de Minister uit het voortraject opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien in hoeverre de Tweede Kamer het advies van de Minister gevolgd heeft.

Nr.

Amendement

Waardering Minister

Uitslag stemming TK

19

Amendement van Dik-Faber dat ziet op een uitbreiding van de inhoud van de omgevingsvisie

Ondersteund

Aangenomen

20

Amendement van Dik-Faber dat de mogelijkheid tot het vaststellen van meer dan één omgevingsplan per gemeente schrapt

Ondersteund

Aangenomen

39

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat bij ministeriële regeling in ieder geval regels worden gesteld over het bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden

Ondersteund

Aangenomen

40

Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid van artikel 23.3

Ondersteund

Aangenomen

55

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten

Ondersteund

Aangenomen

62

Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregeling regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus

Ondersteund

Aangenomen

64

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking

Ondersteund

Aangenomen

68

Amendement van het lid Veldman over het waarborgen van regels bij amvb om af te wijken van milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Ondersteund

Aangenomen

89

Nader gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 76 over een Digitaal stelsel van informatievoorziening

Ondersteund

Aangenomen

104

Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes ter vervanging van nr. 51 waarmee recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de Omgevingswet

Ondersteund

Aangenomen

109

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie

Ondersteund

Aangenomen

114

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 102, dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning

Ondersteund

Aangenomen

125

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 66, dat regelt dat afwijkingen na afloop van een experiment enkel zijn toegestaan wanneer blijkt dat het in overeenstemming brengen met de regelgeving van bepaalde afwijkingen, onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving

Ondersteund

Aangenomen

149

Gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Veldman ter vervanging van nr. 17 waarmee duidelijk wordt gemaakt dat bij het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet ook gebruik kan worden gemaakt van gegevens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar als wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn

Ondersteund

Aangenomen

150

Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid

Ondersteund

Aangenomen

29

Amendement van Dik-Faber, Van Veldhoven en Van Tongeren dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie voor de milieueffectrapportage waarborgt

Aan de Kamer

Aangenomen

33

Amendement van Pechtold en Van Veldhoven dat voorziet in een instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten

Aan de Kamer

Aangenomen

35

Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe van minst belastende interventie)

Aan de Kamer

Aangenomen

37

Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat de afstemming tussen bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken en bevoegheden expliciet in de wet vastlegt

Aan de Kamer

Aangenomen

67

Amendement van het lid Veldman over een grondslag voor het stellen van regels over de berekening van legestarieven en heffingen

Aan de Kamer

Aangenomen

80

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de gemeentelijke adviescommissie bevat

Aan de Kamer

Aangenomen

81

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen

Aan de Kamer

Aangenomen

88

Nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van data

Aan de Kamer

Aangenomen

92

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald

Aan de Kamer

Aangenomen

93

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat de gemeenteraad kennis moet geven van zijn voornemen om een omgevingsplan vast te stellen

Aan de Kamer

Aangenomen

97

Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen

Aan de Kamer

Aangenomen

103

Nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening

Aan de Kamer

Aangenomen

118

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat waar regels (kunnen) worden gesteld inzake cultureel erfgoed eveneens regels (kunnen) worden gesteld inzake werelderfgoed, en wel met het oog op de bescherming van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed

Aan de Kamer

Aangenomen

151

Amendement van het lid Albert de Vries c.s. dat regelt dat ook in bijzondere gevallen kan worden voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid

Aan de Kamer

Aangenomen

152

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. dat regelt dat (de voorschriften van) verleende omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid

Aan de Kamer

Aangenomen

157

Nader gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries 33962 nr. 157 t.v.v. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte.

Aan de Kamer

Aangenomen

158

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur

N.v.t.

Aangenomen

159

Amendement van de leden Albert de Vries/Van Veldhoven 33962 nr. 159 t.v.v. nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu

N.v.t.

Aangenomen

162

Amendement van het lid Ronnes 33962 op stuk nummer 162 t.v.v. 63, dat regelt dat gemeenten te verwachten archeologische monumenten alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is.

N.v.t.

Aangenomen

163

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten

N.v.t.

Aangenomen

166

Amendement van de leden Veldman/Van Veldhoven 33962 nr. 166 t.v.v. nr. 110, dat regelt dat de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor een gebied in samenhang kunnen worden toegepast (koepelconcept) en dat geen beroepsmogelijkheid ontstaat tegen een verordening of programma dat in de coordinatie wordt betrokken

N.v.t.

Aangenomen

167

Amendement Van Veldhoven c.s. 33962 nr. 167 t.v.v. nr. 164 dat extra waarborgen voor een zorgvuldige totstandkoming van de AMvBs op grond van de Omgevingswet regelt.

N.v.t.

Aangenomen

168

Gewijzigd amendement van de leden Veldman/Van Veldhoven 33962 nr. 168 t.v.v. 156, dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen

N.v.t.

Aangenomen

Aangenomen moties

Van de 38 ingediende moties in het voortraject waren er 29 moties actueel ten tijde van de stemming, waarvan 23 moties zijn aangenomen. Deze moties zijn hieronder opgenomen.

Nr.

Motie

Uitslag stemming TK

113

Motie van het lid Veldman over consulteren van Actal over de regeldruk

Aangenomen

117

Motie van het lid Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Aangenomen

120

Motie van de leden Veldman en Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf

Aangenomen

121

Motie van het lid Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie

Aangenomen

122

Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten

Aangenomen

123

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator

Aangenomen

124

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten

Aangenomen

126

Motie van het lid Albert de Vries over regelmatig onderzoeken van de financiële toerusting van overheden

Aangenomen

128

Motie van het lid Smaling over handelen uit voorzorg

Aangenomen

129

Motie van het lid Smaling over niet uit elkaar laten lopen van vraag en aanbod van koopwoningen, bedrijventerreinen en kantoren

Aangenomen

130

Motie van het lid Smaling over de invoeringswet van de Omgevingswet

Aangenomen

131

Motie van het lid Smaling over ontwikkelen van interactieve games

Aangenomen

136

Motie van het lid Van Veldhoven over sturen op de kwaliteit van de leefomgeving door gemeenten

Aangenomen

137

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie

Aangenomen

142

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Aangenomen

146

Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure

Aangenomen

147

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw

Aangenomen

N.t.b.

Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 115)

Aangenomen

N.t.b.

Gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119)

Aangenomen

N.t.b.

Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127)

Aangenomen

N.t.b.

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Veldman (t.v.v. 33962, nr. 133)

Aangenomen

N.t.b.

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 135)

Aangenomen

N.t.b.

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 33962, nr. 143)

Aangenomen

Artikel delen