nieuws

Stemming over moties wetgevingsoverleg water

06-12-2018

bron: Unie van Waterschappen

Dinsdag 4 december 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die ingediend waren bij het Wetgevingsoverleg Water vorige week. Hieronder volgen de belangrijkste moties.

CDA, D66 en GroenLinks dienden een motie in om de veenbodemdalingproblematiek onder te brengen bij één coördinerende minister. Ook willen zij dat er een vervolgonderzoek komt naar de ecologische, sociale en economische gevolgen van veenbodemdaling. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten daarbij betrokken worden. De motie is aangenomen.

Groene daken

GroenLinks diende een motie in om het Rijk samen met VNG in kaart te laten brengen welke mogelijkheden er zijn vanuit de klimaatadaptatieagenda om groene daken te stimuleren. De motie is aangenomen.

Medicijnresten

ChristenUnie en D66 dienden een motie in om concreet te maken op welke termijn de acties uit de green deal Zorg uitgevoerd zullen zijn. Ook willen zij weten wanneer de rioolwaterzuiveringsinstallaties medicijnresten gaan zuiveren en wat het effect zal zijn op de concentraties in het water. De motie is aangenomen.

Overige moties

Verder zijn moties aangenomen over de financiering van projecten rondom Meerssen, versterking van de Markermeerdijk en om de lessen van Ruimte voor de Rivier te betrekken bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Energieopwekking door waterschappen

CDA en ChristenUnie hadden een motie ingediend om een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen waarbij waterschappen de mogelijkheid krijgen meer energie te mogen opwekken dan zij voor hun eigen bedrijfsvoering nodig hebben. Deze motie kwam niet in stemming. Er volgen nu eerst gesprekken hierover tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen.

Rol van de Unie

De Unie van Waterschappen was actief betrokken bij de voorbereiding van het Wetgevingsoverleg Water. Ter voorbereiding had de Unie aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in