Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stand van zaken gewijzigde Wet Dieren

Op 11 mei 2021 werd in de Tweede Kamer gestemd over een technische wetswijziging van de Wet Dieren in het kader van de Animal Health Regulation (AHR). De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft van deze wetswijzing gebruik gemaakt om een aantal amendementen in te dienen. Drie daarvan zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Op 25 mei werd de Wet Dieren, met de amendementen, als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De minister heeft tijdens de wetsbehandeling aangegeven dat de amendementen te algemeen geformuleerd waren dat er veel discussie zou ontstaan.

LTO 5 augustus 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Kamerbrief 15 juli

Op 15 juli heeft minister Schouten een brief verstuurd naar de Tweede Kamer die de stand van zaken weergeeft. De minister stelt dat ze geconfronteerd is met vele dilemma’s, die vragen om een nader debat met de Tweede Kamer waarvoor ze dit najaar nog een nieuwe wetswijziging voorstelt. De eerder aangekondigde juridische analyse over de consequenties en impact van het amendement zal pas na het zomerreces uitgebracht worden.

Voorlopige conclusies

De voorlopige conclusie die het ministerie van LNV trekt uit de juridische analyse is dat de wet ziet op alle gehouden dieren, dus ook op gezelschapsdieren, dieren in een kinderboerderij, dierentuin of circus. De minister stelt in de kamerbrief dan ook dat als de kamer dat niet heeft beoogd met deze wet, er een wetswijziging noodzakelijk is.

Daarnaast ziet de wet op alle benadelingen van de gezondheid en/of het welzijn van het dier die uitsluitend plaatsvinden om het dier te kunnen huisvesten of houden. Hierbij wordt als voorbeeld gebruikt door PvdD ingrepen als onthoornen. Maar uiteindelijk valt het inknijpen van een oormerk of gebruik van stroomdraad hier ook onder. Al deze ingrepen dienen ook een ander doel – dat maakt een en ander juridisch complex; onthoornen gebeurt bijvoorbeeld omwille van de veiligheid van mens en dier en oormerken worden aangebracht om dieren te kunnen traceren.

Motie Van Campen c.s.

Voorafgaand aan het debat van 15 juni heeft de VVD samen met zes andere partijen een motie voorbereid die voorstelt om het Besluit Houders van Dieren te nemen als kader voor de uitvoering van dit amendement. Die motie is echter aangehouden omdat er geen meerderheid voor was op dat moment. De motie kan op een later moment alsnog in stemming worden gebracht.

In het Besluit Houders van Dieren staan de minimumnormen waar de huisvesting en verzorging van een groot aantal diersoorten aan moeten voldoen beschreven. Ook bevat het een overzicht van de ingrepen die bij die diersoorten zijn toegestaan. Daarmee conflicteert het rechtstreeks met het aangenomen amendement. Het Besluit is gebaseerd op een zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden en daarmee breed gedragen door deskundigen en goed onderbouwd.

Impact analyse

Door de impact van de wetswijziging in kaart te brengen wil de minister dilemma’s en knelpunten helder krijgen. De Tweede Kamer moet daar een oordeel over gaan vellen. Het ministerie van LNV heeft een projectteam ingericht om de impact analyse te doen. Hierbij zal gekeken worden naar álle gehouden dieren, dus ook gezelschapsdieren. Er wordt gekeken naar alle benadelingen (op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn) die worden uitgevoerd met als voornaamste doel om het dier te kunnen houden of huisvesten. Als onderdeel hiervan organiseert het ministerie enkele impact-sessies. Daarbij zijn belangenorganisaties (LTO, POV, NAJK, kleindierverenigingen), ketenpartijen (NZO, SBK, AviNed, bionext, SRP) en dierenartsenorganisaties (CPD, KNMvD) betrokken.

Vervolg

LNV heeft toegezegd de opgehaalde inbreng te zullen delen en om in kleiner comité in gesprek te gaan met stakeholders. Een brede coalitie van LTO, POV, NAJK, Avined, NZO, SBK, COV en Vee&Logistiek Nederland trekken in dit dossier gezamenlijk op. Sinds begin juni wordt er tweewekelijks overleg gevoerd met LNV over dit onderwerp en blijven dat voortzetten. Daarbij staat voorop om te komen tot een wetswijziging waarvan de inhoud voor de sectoren tot een werkbare situatie met realistisch tijdspad leidt die aansluit bij eerdere ambities en sectorplannen.

Zie ook

Onwerkbare Wet Dieren vereist reparatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.