nieuws

Reactie op Aanvullingswet grondeigendom

21-09-2016

Op 1 juli 2016 is het wetsontwerp Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. Zoals eerder al op dit blog 1) was aangekondigd, heeft ook Nysingh van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

1) http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/voorstel-aanvullingswet-grondeigendom-omgevingswet

Integratie Onteigeningswet in Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom voorziet onder meer in integratie van het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het betreft een fundamentele wijziging van de bestaande onteigeningssystematiek, waaraan naar onze ervaring vanuit de praktijk geen behoefte bestaat. De reden om niettemin een drastische stelselwijziging door te voeren, is de behoefte van de wetgever aan uniformering van verschillende instrumenten voor grondeigendom aan de Omgevingswet.

Vertraging procedure en verslechtering rechtspositie rechthebbenden

Net als vele anderen (waaronder de Vereniging van Onteigeningsadvocaten en de Vereniging voor Onteigeningsrecht) zijn wij bepaald niet enthousiast over het wetsontwerp. De voorgestelde wijzigingen doen afbreuk aan de fundamenten van het onteigeningsrecht. Een onteigeningssysteem werkt adequaat indien private eigendom in het algemeen belang met bekwame spoed kan worden verkregen, maar waarin tegelijkertijd de eigenaar en andere rechthebbenden gedegen rechtsbescherming genieten. De voorgenomen wetswijziging doet afbreuk aan deze beide grondbeginselen: de procedure tot eigendomsverkrijging zal naar verwachting in de meeste gevallen trager verlopen en de rechtspositie van de rechthebbenden verslechtert in ernstige mate.

Onze reactie op de consultatie Aanvullingswet grondeigendom

Wij hebben daarom gemeend er goed aan te doen gebruik te maken van de mogelijkheid om op het wetsontwerp te reageren. Onze reactie is inmiddels op de consultatiewebsite gepubliceerd. Wij hopen van harte dat de reacties zullen worden betrokken bij de verdere behandeling en uitwerking van de Aanvullingswet grondeigendom.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.

→ Lees meer

Opleiding Omgevingswet

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.

→ Lees meer

Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in