nieuws

Planning (Wetsvoorstel) Wind op Zee

12-06-2015

Het wetsvoorstel Wet windenergie op zee is recent aangenomen door de Tweede Kamer en ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. De minister van Economische Zaken streeft ernaar deze wet in werking te laten treden op 1 juli 2015.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de realisatie van windparken op zee te bevorderen en de kosten hiervan omlaag te brengen. Zoals al aangestipt in onze nieuwsbrief van december 2014 wordt in dit wetsvoorstel een nieuwe figuur, namelijk het kavelbesluit, geïntroduceerd. Dat betekent dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt de procedure van het verlenen van een vergunning. Alleen de houder van een vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren.

Daarnaast wordt de vergunning (na het kavelbesluit) om een windpark te mogen exploiteren in het wetsvoorstel gekoppeld aan de subsidieverlening voor dat park. In het huidige stelsel kan een vergunning niet worden geweigerd op grond van de vraag of het windpark wel gerealiseerd zou kunnen worden. Windparken op zee zullen echter de komende jaren niet zonder subsidie gerealiseerd worden. Met de koppeling tussen de vergunning en de subsidieverlening wil de wetgever voorkomen dat er veel tijd en geld in de vergunningverlening wordt gestoken, terwijl uiteindelijk het windpark niet doorgaat omdat de subsidie niet kan worden verkregen. Met de koppeling zal de duidelijkheid of realisatie financieel mogelijk is, er in een vroeg stadium kunnen (en moeten) zijn.

De planning is geschetst in de routekaart windenergie op zee van 26 september 2014 (Kamerstukken I/II, 2014/15, 33 561, nr. 11). Deze planning komt neer op jaarlijkse subsidietenders voor 700 MW windenergie op zee in de windenergiegebieden Borssele (2015 en 2016), Hollandse Kust Zuid-Holland (2017 en 2018) en Hollandse Kust Noord-Holland (2019), zodat samen met de reeds gerealiseerde en in aanbouw zijnde windparken op zee 4.450 MW windenergie op zee is gerealiseerd in 2023. Voor de eerste subsidietender in 2015 wordt voorzien dat, als het wetsvoorstel op 1 juli 2015 in werking treedt, de ontwerp-kavelbesluiten Borssele I en II in augustus ter inzage worden gelegd en vervolgens in november worden vastgesteld. De subsidietender zal vervolgens in december 2015 worden opengesteld.

Wilt u meer weten, neem contact op met Mark Meulepas, +31651366780.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in het wettelijk stelsel van ruimtelijke ordening, bouwen en grondbeleid.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in