Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar

"Vanaf 1 oktober is de ontwerp-versie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."

3 oktober 2019

Zoals bekend wordt 1 januari 2021 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) van kracht, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouwsector wordt ingezet.

Verantwoordelijkheid kwaliteit van bouwwerken

Het stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken zwaarder bij de aannemer dan voorheen en versterkt de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering twee dossiers moeten overhandigen:

  • 1) Het privaatrechtelijk Consumentendossier. De aannemer toont in dit dossier aan dat hij heeft gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij goed en deugdelijk werk heeft afgeleverd. Ook neemt hij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud op in het dossier.

  • 2) Het publiekrechtelijk dossier bevoegd gezag: over de inhoud van dit dossier worden in het Bouwbesluit nadere regels opgenomen.

Zelfstandig digitaal Consumentdossier opstellen

Het ontwerp van NPR 8092 is bedoeld als handreiking aan aannemers om zelf een digitaal Consumentendossier op te stellen, dat straks bij oplevering aan consumenten moet worden overgedragen voor nieuwbouw en verbouw. In de NPR wordt omschreven waar het Digitale Consumentendossier ten minste aan moet voldoen.

Reactie op NPR

Reageren kan via www.normontwerpen.nen.nl. Na de inlogmogelijkheid kan er inhoudelijk worden gereageerd op de ontwerptekst. Er zijn twee korte filmpjes gemaakt, om de functie van het Digitale Consumentendossier uit te leggen: een

en een
.

Commentaar op dit praktijkrichtlijnontwerp kan vóór 1 januari 2020 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.

Artikel delen