nieuws

Kamerbrief over Stand van zaken uitvoering bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

10-10-2018

Minister Schouten (LNV) geeft de Tweede Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, informatie over de uitvoering van de 'Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling'.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzocht om informatie over de uitvoering van de ‘Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden’. Hierbij geef ik, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, invulling aan dit verzoek.

De bestuursovereenkomst over grondwaterbeschermingsgebieden is overeengekomen in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De betrokken provincies, drinkwaterbedrijven, LTO Nederland en het Rijk geven gezamenlijk naar tevredenheid uitvoering aan de bestuursovereenkomst. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er conform afspraak vier provinciale uitvoeringsovereenkomsten zijn ondertekend in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Na goed bestuurlijk overleg, waarin het IPO een belangrijke rol heeft vervuld, is ook voor de provincie Limburg ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst in zicht.

Met afdoende onderbouwing en unanieme instemming van provincies, drinkwaterbedrijven en regionale LTO-organisaties is de lijst van grondwaterbeschermingsgebieden gewijzigd van de 40 gebieden genoemd in het actieprogramma naar de definitieve 34 gebieden die zijn genoemd in de bijlage bij deze brief. Afspraak 1c van de bestuursovereenkomst gaf de mogelijkheid hiertoe. In onderlinge overeenstemming zijn 11 gebieden afgevallen omdat de invloed van land-en tuinbouw op het grondwater niet bepalend bleek te zijn, doordat het grondwaterbeschermingsgebied veel stedelijk gebied of natuur beslaat. Er zijn 5 gebieden toegevoegd waarin de invloed van de land-en tuinbouw wel een aanvullende aanpak vraagt. Voor de volledigheid ontvangt u bijgaand de kaarten van de 5 toegevoegde gebieden (Gilzerbaan, Waalwijk, Haarlo, ’t Klooster en Leggeloo) in aanvulling op de kaarten die bij het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn beschikbaar zijn.

Voor het monitoren van effecten en het vaststellen van de nul-situatie is een handreiking opgesteld, die omwille van eenduidigheid nauw aansluit op de systematiek die in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) wordt toegepast. Daarnaast is een format voor rapportage van de activiteiten in gebieden vastgesteld. Per gebied wordt een plan van aanpak opgesteld en worden via ‘keukentafelgesprekken’ de inliggende agrarische ondernemers benaderd. In sommige gebieden is men hier al mee begonnen. Er zijn coördinatoren voor elk gebied benoemd en afspraken gemaakt over afstemming en communicatie op regionaal en nationaal niveau.

Op basis van het bovenstaande stel ik vast dat uitvoering van de bestuursovereenkomst naar wens verloopt. Conform de bestuursovereenkomst moet uiterlijk 30 juni 2019 in bestuurlijk overleg worden besloten of de uitgewerkte aanpak voldoende perspectief biedt om de uitspoeling van nitraat naar grondwater afdoende te reduceren. Gezien de huidige constructieve samenwerking heb ik er vertrouwen in dat de betrokken partijen hierin zullen slagen.

Bijlagen

Bodemsoorten in beschermingsgebied Waalwijk
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Kaart | 04-06-2018

Bodemsoorten in beschermingsgebied Leggeloo
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Kaart | 05-06-2018

Bodemsoorten in beschermingsgebied Hengelo 't Klooster
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Kaart | 04-06-2018

Bodemsoorten in beschermingsgebied Haarlo
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Kaart | 04-06-2018

Bodemsoorten in beschermingsgebied Gilzerbaan
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Kaart | 04-06-2018

Lijst van grondwaterbeschermingsgebieden
Bijlage bij Kamerbrief over de stand van zaken rond de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Publicatie | 10-10-2018

Meer van Omgevingsweb